Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finlandia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Z architekt krajobrazu Tainą Suonio, inżynierem ds. rozwoju (zielone dachy i zazielenienie miasta) w mieście Vantaa położonym w stołecznym regionie Finlandii, na temat zwiększenia bioróżnorodności w miastach, zielonych dachów i ogrodów wiejskich rozmawia Judyta Więcławska.
EN
The phenomenon of ‘Brain Drain’ or ‘Human Capital Flight’ is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situation with every passing year in Finland. The phenomenon is widely observed in all sectors, but the most affected sectors are research-based fields, natural sciences, biosciences, humanities, anthropology, psychology, statistics, and core-engineering fields. However, is this really a brain drain phenomenon or something else? The focus of this paper is to explore the brain drain phenomenon’s existence in Finland based on officially available data. The paper also investigates the main causes of brain drain, its future effects on Finland’s R&D capabilities and the Finnish economy. This is a review article about the brain drain phenomenon based on previous studies and official quantitative data from Statistics Finland. This paper serves as the basis for the development of a research instrument to further analyze the situation in future research.
PL
Zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane pokazują, że w tym zakresie sytuacja w Finlandii staje się coraz bardziej alarmująca z każdym rokiem. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane we wszystkich sektorach, ale najbardziej nim dotknięte są sektory, których działanie opiera się na badaniach, nauki przyrodnicze, biologiczne, humanistyczne, antropologiczne, psychologiczne, statystyczne oraz techniczne. Jednak czy to naprawdę zjawisko drenażu mózgów czy coś innego? Celem artykułu jest zbadanie istnienia zjawiska drenażu mózgów w Finlandii na podstawie oficjalnie dostępnych danych. W artykule przeanalizowano również główne przyczyny drenażu mózgów oraz jego skutki dla fińskiego potencjału badawczo-rozwojowego i fińskiej gospodarki. Jest to artykuł przeglądowy, dotyczący zjawiska drenażu mózgów na podstawie wcześniejszych badań i oficjalnych danych ilościowych z fińskiego urzędu statystycznego (Statistics Finland). Niniejszy artykuł posłuży jako podstawa do opracowania instrumentu badawczego i przyszłych badań w celu przeanalizowania rzeczywistej sytuacji w przyszłości.
PL
W artykule, na przykładzie fińskiej spółki TVO, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Przedstawiony jest krótki opis modelu, historia powstania spółki, zasady jej funkcjonowania, realizowane inwestycje oraz plany rozwojowe.
EN
This paper presents one of the methods of financing investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala model, based on example of Finnish company TVO. The Authors presented a short description of the model, history of the company and rules of its functioning, ongoing projects as well as development plans.
PL
W niniejszym artykule, na przykładzie fińskiej spółki Fennovoima, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu, w którym model Mankala został opisany na przykładzie spółki TVO.
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala, based on example of Finnish company Fennovoima. This is a follow-up to the previous paper concerning the Mankala model used by the TVO company.
5
Content available Kolejowe przejścia graniczne w Finlandi
PL
Położenie geograficzne Finlandii – w północnej części Europy, a także znaczne odległości powodują, iż transport kolejowy ma duże znaczenie w miejscowej gospodarce. Koleją przewożone są m.in. surowce z sąsiedniej Rosji, a pomiędzy oboma krajami funkcjonuje kilka przejść granicznych, z których tylko jedno jest zelektryfikowane. Poza tym pomiędzy Finlandią i Szwecją funkcjonuje jedno przejście graniczne niezelektryfikowane. Koleje fińskie stosują rozstaw szyn 1 524 mm, co jest pozostałością po czasach przynależności do Imperium Rosyjskiego do 1917 r. Zdecydowana większość przejść granicznych jest wykorzystywana w ruchu towarowym (w pasażerskim tylko jedno – wyłącznie przewozy dalekobieżne). Finlandia pełni także rolę kraju tranzytowego przy przewozach kontenerów z Chin do Ameryki Płn. Mimo trudnych warunków klimatycznych koleje fińskie funkcjonują sprawnie, a w kraju jest utrzymywany własny producent taboru kolejowego – firma Transtech, która sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania techniczne, we współpracy z wiodącymi producentami, którzy dostarczają pojazdy z napędem (zespoły trakcyjne, lokomotywy). Natomiast wagony pasażerskie i towarowe, ze względu na specyficzne wymagania techniczne VR, są produkowane w kraju.
EN
Finland, one from Nordic countries, because of the geographical – long distances, strong and long winters, has well-developed the rail network and the rail transport plays a great role in the state economy. Raw materials like wood or metals are transported by rail from neighboring Russia. Some rail border points are built among Finland and Russia (only one is electrified) and only one among Finland and Sweden is present. Finnish railways use a 1 524 mm rail gauge (Finland was a part of the Russian Empire until 1917). Finland plays a role of the transit state in the containers transport from China to the USA and Canada. Despite the difficult climatic conditions, VR are well organized and efficient company. Finland has its own rolling stock manufacturer – the Transtech company, which cooperates with global producers like Alstom, Bombardier and Siemens and locomotives and motor units – vehicles equipped in their own propulsion, are manufactured in cooperation. Passenger and freight cars due to VR specific technical requirements are produced domestically.
PL
Początek XX w. to czas kształtowania się państw narodowych w Europie. Dynamicznie zachodzące procesy polityczne oraz społeczno-kulturowe wpływały również na przemiany krajobrazu kulturowego, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, symbolicznej, ideologicznej. Przedmiotem rozważań podjętych w opracowaniu jest percepcja prawosławnych obiektów sakralnych (symboli religijnych) obecnych w krajobrazie kulturowym Polski i Finlandii w okresie odradzania się ich państwowości. W artykule omówiono sytuacje Kościoła prawosławnego na przełomie XIX i XX w. w Finlandii i w Polsce, przedstawiono postawy obu społeczności wobec symboli prawosławnych oraz podjęto próbę określenie głównych czynników, które wpłynęły na losy obiektów sakralnych obrządku wschodniego.
EN
The beginning of the 20th century was a time of the shaping of modern nation-states in Europe. Dynamically unfolding political, social, and cultural processes also influenced the transformation of the cultural landscape, both in the material and non-material, symbolic and ideological spheres. This paper focuses on the perception of Orthodox sacral buildings (religious symbols) belonging to the cultural landscape of Finland and Poland in the period of their statehood restoration. The article discusses the situation of the Orthodox Church at the turn of the 20th century in Finland and Poland, the attitudes in both countries towards Orthodox symbols, and, in addition, it attempts to identify the main factors which influenced the fate of the Orthodox sacral buildings.
PL
Nurt narodowy, będący charakterystycznym zjawiskiem w architekturze przełomu XIX i XX wieku miał dla narodów pozbawionych własnej państwowości szczególne znaczenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Stał się sposobem na podtrzymanie kultury i tożsamości narodowej. Koncepcje architektury tego czasu różniły się inspiracjami, a zatem i formą architektoniczną, która wynikała z indywidualnej historii każdego z narodów, z kolei wspólne podłoże ideowe powodowało, że zaangażowani w te działania architekci niezależnie dochodzili do zbliżonych pod względem formalnym rozwiązań. Można w związku z tym wyróżnić dwa podstawowe wątki. Pierwszy – wątek mitologiczny (legendarny) szukający inspiracji w czasach przedchrześcijańskich, prehistorycznych czy starożytnych, drugi – wątek ludowy oparty na odkrywanym i badanym folklorze, łączonym z aktualną w tym czasie secesją. Formy narodowe przybierały nieraz postać antagonistyczną w stosunku do form dawnych, stosowanych przez dominujące kiedyś narody.Poszczególne wątki zazwyczaj współistniały i wzajemnie się splatały.
EN
National trends as characteristic phenomena in the architecture at the turn of the 19th and the 20th century, were of special importance for the nations deprived of the sovereignty in the East-Central Europe as a way to support the national identity. Individual ideas varied in terms of inspirations and architectural forms as they resulted from the individual experiences of the nations. On the other hand, common ideological ground was the reason for which architects involved in these activities came up with similar formal solutions. Therefore, we can distinguish two basic themes. The first, mythological (legendary) one looked for inspiration in pre-Christian, prehistoric or ancient times. The second, folk one, was based on folklore, not entirely discovered and examined. It was common to combine folklore with the up-to-date art nouveau. Sometimes, the national forms appeared as antagonistic towards those applied by the dominant nations. Taking inspirations from the areas under foreign rule, considered as the cradle of the nation was also a popular tendency. The individual motifs often coexisted and interspersed each other.
PL
Konstrukcje ścian typu Combi z wykorzystaniem pali stalowych to praktyczne, efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla projektów ścian oporowych w konstrukcjach nabrzeży portowych.
PL
Celem zaprezentowanego w tym miejscu eseju jest zapoznanie czytelnika polskiego z, niestety niedocenianą nadal, architekturą krajów skandynawskich i Finlandii w dziewiętnastym stuleciu. Podstawową trudnością niniejszego opracowania pozostaje nader skromna, wręcz uboga, baza źródłowa w literaturze polskiej o neoklasycyzmie, historyzmie i eklektyzmie w tym regionie północnej Europy. Tym problemem interesował się niegdyś Piotr Krakowski, współtwórca, wraz z Zofią Ostrowską-Kębłowską, podwalin wiedzy na temat środkowoeuropejskiego historyzmu i eklektyzmu. Przedmiotowy esej jest przeto hołdem złożonym pamięci Profesora Piotra Krakowskiego, który onegdaj zachęcił niżej podpisanych autorów do wypełnienia znaczącego naukowego niedostatku wiedzy o architekturze tego obszaru kultury europejskiej.
EN
The aim of this essay is acquainting the Polish leader with the still not sufficiently appreciated architecture of the Scandinavian countries and Finland in the nineteenth century. The basic diffi culty in this study has been an extremely limited, not to say poor, resource base in Polish literature concerning neo-classicism, historicism and eclecticism in that region of northern Europe. The problem was once of interest to Piotr Krakowski who, together with Zofi a Ostrowska-Kębłowska, created the foundations of knowledge concerning the centralEuropean historicism and eclecticism. The current essay is therefore a homage paid to the memory of Professor Piotr Krakowski who once encouraged the authors of this article to fi ll in the signifi cant scientifi c gap in the knowledge regarding architecture of this area of European culture.
13
Content available Pociągi Pendolino w Finlandii
PL
Koleje fińskie (VR) od kilkunastu lat z powodzeniem eksploatują zespoły Pendolino, wyprodukowane w fabryce w Savigliano we Włoszech. Pociągi te, pomimo początkowych trudności, szybko zyskały uznanie pasażerów i obecnie są najszybszymi pociągami na sieci VR, łącząc stolicę kraju z najważniejszymi ośrodkami miejskimi Finlandii.
PL
Najwyższy na świecie poziom wydatków na badania naukowe i rozwój wskazuje, że Finlandia preferuje strategię rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Scharakteryzowano uzysk energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych, zużycie energii, w tym w transporcie oraz elektroenergetykę.
EN
The highest in the world level of expenditure on scientific research and development shows that Finland prefers the strategy of economy development based on knowledge. Characterised is the power output including energy form renewable sources, energy consumption including transport and the Finnish power industry.
15
PL
Sieć kolei fińskich (VR) zelektryfikowano stosunkowo późno - pierwsze linie znalazły się pod napięciem dopiero pod koniec lat 60. XX w. (aglomeracja Helsinek). Obecnie z 5741 km szlaków VR, 2619 km jest zelektryfikowanych. Linie kolejowe w większości są jednotorowe. Sieć VR w porównaniu z siecią kolejową pozostałych państw skandynawskich (SJ, NSB, DSB) jest niekompatybilna, ze względu na szerokość torów (1524 mm) i napięcie (25 kV 50 Hz).
PL
Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana w krajach skandynawskich osiągnęła bardzo wysoki poziom, a stosowane tam rozwiązania uznawane są przez wielu specjalistów za wzorcowe.
17
Content available Mieszkalnictwo w Finlandii
PL
Finlandia jest przykładem kraju, który przez wielolecia realizując strategię "przyspieszenia mieszkaniowego" zdołał osiągnąć wysoki standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności. Jak wynika z przytoczonych przez autora artykułu danych, Polska pozostaje daleko w tyle z rozwojem mieszkalnictwa za Finlandią, czemu trudno się dziwić w kontekście wycofywania się państwa z pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych ludności.
EN
Finland is an example of a country which, having implemented an "accelerated housing" strategy for many years, has achieved high standards in meeting the housing needs of its people. The data cited by the author of this article show that Poland remains a long way behind Finland in terms of the development of housing, which comes as no surprise in the context of the state's retreat.
PL
Rola śródlądowych dróg wodnych w transporcie w Unii Europejskiej jest znaczna, co jest szczególnie widoczne w Niemczech czy Holandii. W krajach tych w końcu lat 90. XX w. udział żeglugi śródlądowej w transporcie wynosił ok. 25% i planuje się zwiększenie go do ok. 33% w 2010 r. (Michalski, 2003). Założenia i realizację wspólnej polityki Unii Europejskiej przedstawiono m.in. w „Nowej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych" (Resolution No. 92/2), „Niebieskiej Księdze" (Inventory of main..., 1998) i raporcie PINE (2004). W dokumentach wśród krajów, w których transport wodny odgrywa znaczną rolę w gospodarce, wymienia się m.in. Finlandię.
EN
The role of inland waterways in the EU transport is important, what is particularly noticeable in Germany or in Netherlands. At the end of the nineties of the 20th century, the share of the inland navigation in those countries' transport amounted to c.a. 25% and it is planned to be increased up to 33% in 2010 (Michalski, 2003). The guidelines and the realisation of the common EU policy were presented, among others, in the „New classification of inland waterways" (Resolution No. 92/2), the „Blue Book" (Inventory of main standards and parameters of the waterway network, 1998) and the PINE report (2004). In those documents, Filnand is listed among the countries where the water transport plays an important role in the economy.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Finlandii, krainy jezior, wysp i Świętego Mikołaja. Finowie uważają swój kraj za „szczęśliwie zasobny w wodę" i dokładają wszelkich starań, aby fińskie wody pozostały czyste.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.