Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 651

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
The spread of the coronavirus has claimed the lives of millions worldwide, which led to the emergence of an economic and health crisis at the global level, which prompted many researchers to submit proposals for early diagnosis of the coronavirus to limit its spread. In this work, we propose an automated system to detect COVID-19 based on the cough as one of the most important infection indicators. Several studies have shown that coughing accounts for 65% of the total symptoms of infection. The proposed system is mainly based on three main steps: first, cough signal detection and segmentation; second, cough signal extraction; and third, three techniques of supervised machine learning-based classification: Support Vector Machine (SVM), KNearest Neighbours (KNN), and Decision Tree (DT). Our proposed system showed high performance through good accuracy values, where the best accuracy for classifying female coughs was 99.6% using KNN and 88% for males using SVM.
PL
W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji o tym, że kot domowy zaliczony został do kategorii inwazyjnych gatunków obcych (IGO), co dla właścicieli tych czworonogów mogło mieć wiele kłopotliwych następstw. Na szczęście, prawda jest całkiem inna, o czym w specjalnym komunikacie poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne systemy instalacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji i klimatyzacji. Przedstawiane systemy są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w budynkach proekologicznych, czyli takich, które są poddawane certyfikacji ekologicznej i muszą spełniać odpowiednie kryteria. Przedstawiono ocenę nowoczesnych systemów instalacyjnych wraz z ich klasyfikacją. Szczegółowo przedstawiono wentylacje zmienno- i stałostrumieniowe, klimatyzatory i klimakonwektory. Poruszono również niezbędny element dla budynku proekologicznego, jakim jest odzysk ciepła z systemów.
EN
In the article modern installation systems, with particular reference to the ventilation and the air-conditioning was presented. Introduced systems are most often applied solutions in ecological buildings, which are subjected to the ecological certification and must fulfil suitable criteria. The estimation of modern installation systems together with their classification was represented. In detail was introduced ventilations with variable and constant-stream-oriented, air conditioners and fan coils. The indispensable element for the ecological building, which is the warm salvage of systems was also presented.
PL
Liczba rodzajów benchmarkingu przytaczanych w literaturze przedmiotu dowodzi nie tylko dużego zainteresowania badaczy tym zagadnieniem, lecz także nieusystematyzowania zagadnień teoretycznych w obszarze klasyfikacji i typologii benchmarkingu. Podziały benchmarkingu cechuje pewien brak spójności i naruszenie obowiązujących reguł logicznych. Skutkiem tego jest duża liczba jego klasyfikacji i typologii utrudniająca prawidłowe zrozumienie istoty poszczególnych jego rodzajów i wykorzystanie teorii benchmarkingu w praktyce gospodarczej. Celem artykułu było uporządkowanie klasyfikacji i typologii benchmarkingu z zastosowaniem zasad poprawności podziału logicznego pojęć. Wykorzystano dedukcyjne metody pracy naukowej, które pozwoliły na rekonstrukcję wiedzy wywodzącej się z badanej literatury i wyprowadzanie wniosków istotnych do osiągnięcia celu. Ze względu na ograniczenia objętościowe został pokazany mechanizm tworzenia poprawnych podziałów logicznych. Najprostszym podziałem benchmarkingu zapewniającym ex definitione poprawność jest podział dychotomiczny. Opracowano dychotomiczne podziały logiczne benchmarkingu według wybranych kryteriów, tj. podmiotu, branży, przedmiotu, rodzaju danych, stopnia sformalizowania, zewnętrznego wsparcia, częstotliwości oraz relacji między partnerami w benchmarkingu. Biorąc po uwagę dużą liczbę klasyfikacji i typologii benchmarkingu w literaturze przedmiotu, uznano za właściwe wyróżnienie benchmarkingu wewnętrznego i zewnętrznego jako dwóch podstawowych klas. Pozostałe rodzaje benchmarkingu mieszczą się w tych dwóch kategoriach. Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny (podzakresy otrzymane w wyniku podziału logicznego według kryterium podmiotu) można poddać następnym podziałom ze względu na kolejne kryteria podziału, otrzymując wielostopniową klasyfikację lub typologię benchmarkingu. Przedstawione w artykule propozycje uporządkowania zagadnień związanych z rodzajami benchmarkingu mogą przyczynić się do rozwoju teorii benchmarkingu dzięki kształtowaniu prawidłowej wiedzy w tym zakresie.
EN
The number of types and classes of benchmarking cited in the literature proves not only the great interest of researchers in this issue, but also the lack of systematization of theoretical issues in the area of benchmarking classification and typology. The divisions of benchmarking are characterized by a certain inconsistency and violation of the applicable logical rules. As a result, a large number of its classifications and typologies make it difficult to properly understand the essence of its particular types and the use of benchmarking theory in practice. The purpose of this article was to sort out the classification and typology of benchmarking with the use of the principles of correct logical division of concepts. Deductive methods of scientific work were used, which allowed for the reconstruction of knowledge derived from the studied literature and for drawing conclusions relevant to achieving the objective. Due to the article volume limitations, the mechanism of creating correct logical divisions has been shown. The simplest division of benchmarking that ensures correctness ex definitione is a dichotomous one. Dichotomous logical divisions of benchmarking were developed according to selected criteria, i.e. object, industry, subject, type of data, degree of formalization, external support, frequency and relations between partners in benchmarking. Taking into account the large number of benchmarking classifications and typologies in the literature, it was considered appropriate to distinguish internal and external benchmarking as two basic classes. The other types of benchmarking fall into these two categories. Internal and external benchmarking (sub-ranges obtained as a result of a logical division according to the criterion of the object), can be subdivided according to subsequent division criteria, obtaining a multi-level classification or typology of benchmarking. The presented proposals to sort out the issues related to the benchmarking classification and typology may contribute to the development of the benchmarking theory by forming the correct knowledge in this area.
PL
W artykule omówiono zasady, najpowszechniej stosowanego w Europie, szwajcarsko-austriackiego systemu klasyfikacji wyrobów budowlanych oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury budynków, z uwagi na ich odporność na gradobicie. System ten obejmuje klasyfikację dużej grupy produktów, m.in.: membran dachowych, dachówek, płyt warstwowych, kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych. Przedstawiono koncepcję rejestrów gradowych, funkcjonujących w Szwajcarii i Austrii. Omówiono metodę badań oraz kryteria oceny otrzymanych wyników bazujących na zapisach tzw. specyfikacji VKF. Wskazano również na kwestię rozbieżności między procedurami badawczymi zawartymi we wskazanych specyfikacjach i Eurokodach.
EN
The article discusses the principles of the most commonly used in Europe - Swiss-Austrian system of classification of construction products and devices included in building infrastructure, due to their resistance to hailstorm. This system includes the classification of a wide group of products, including: roof membranes, roof tiles, sandwich panels, solar collectors or photovoltaic modules. The concept of hail registers operating in Switzerland and Austria was also presented. The study discusses the research methodology and the evaluation criteria of the obtained results based on the records of the socalled VKF specification. The issue of the discrepancy between the test procedures included in the indicated specifications and Eurocodes was also indicated.
6
Content available remote Klasyfikacja imperfekcji cieplnych systemu ETICS
PL
W artykule przedstawiono problematykę występowania imperfekcji strukturalnych złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Analiza ilościowa nieprawidłowości, bazująca na badaniach in situ, którą przeprowadziłem, umożliwiła zaproponowanie klasyfikacji imperfekcji cieplnych systemu ETICS w postaci defektów i dyslokacji cieplnych, także z niekontrolowaną infiltracją powietrza. Znajomość charakterystycznych wielkości, które je opisują, pozwala na powiązanie ich z rzeczywistą izolacyjnością termiczną ścian zewnętrznych.
EN
The article dealsn with the issues related to the occurrence of structural imperfections of complex wall insulation systems. The aim of the work is to determine the influence of ETICS imperfections on the thermal protection condition of external walls. Additionally, a classification of thermal defects and dislocations,which constitute an irregularity in the implementation of ETICS systems, along with uncontrolled air infiltration occurring in selected cases, was proposed. The knowledge of the characteristic quantities describing them allows to correlate them with the actual thermal insulation of external walls.
8
Content available remote Gęstość autoklawizowanego betonu komórkowego
PL
Problem automatycznej klasyfikacji widma jest coraz ważniejszy w dzisiejszych czasach. Jest to kluczowy problem, który należy rozwiązywać w systemach komunikacji bezprzewodowej wykorzystywanych w zastosowaniach wojskowych jaki i cywilnych. Istnieje wiele metod rozwiązujących powyżej przedstawione zagadnienie, tradycyjne, oparte głównie na statystyce oraz wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, które są zakwalifikowane do metod zaawansowanych. W artykule przed- stawiono koncepcje dwóch modeli głębokich sieci neuronowych, które rozwiązują problem automatycznej klasyfikacji modulacji w nowatorski sposób. Zaproponowane struktury same dostosowują przetwarzanie otrzymanego sygnału w celu detekcji rodzaju modulacji. Pierwsza struktura wykorzystuje transformatę Wignera-Vill’a, natomiast drugi model wykorzystuje krótko okresową transformatę Fouriera. Obie transformaty są zaimplementowane w warstwie wejściowej z wagami, które oddziałują na parametry tych transformat.
EN
The problem of automatic spectrum classification is becoming more and more important nowadays. This is a key problem that needs to be solved in wireless communication systems used in military and civilian applications. There are many traditional methods that solve the problem presented above, mainly based on statistics and using artificial intelligence algorithms, which are classified as advanced methods. The article presents the concepts of two models of deep neural networks that solve the problem of automatic classification of modulation in an innovative way. The proposed structures themselves adapt the processing of the received signal in order to detect the modulation type. The first structure uses the Wigner-Vill transform, while the second model uses the short period Fourier transform. Both transforms are implemented in the input layer with weights that affect their execution.
PL
W artykule zawarto: ocenę zagrożenia wybuchem; klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem; ocenę ryzyka i jej zasady; zakres normy; identyfikację zagrożeń wybuchem; właściwości palne; intensyfikacja zagrożenia zapłonu; szacowanie możliwych środków wybuchu; możliwe źródła zapłonu: gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy; uderzenia mechaniczne; tarcie i ścieranie; urządzenia i komponenty elektryczne; prądy błądzące; elektryczność statyczna; wyładowania atmosferyczne; fale elektromagnetyczne o częstotliwości 104 Hz do 3x1011 Hz i 3x1011 Hz do 3x1015 Hz; promieniowanie jonizujące; fale ultradźwiękowe; sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe; reakcje egzotermiczne łącznie z zapaleniem się pyłów.
EN
The article contains: the assessment of explosion risk; the classification of potentially explosive atmospheres; risk assessment and its principles; the scope of standards; the identification of explosion hazards; flammable properties; the intensification of ignition risk; the estimation of possible means of explosion; possible ignition sources: hot surfaces, flames and hot gases; mechanical impacts; friction and abrasion; electrical devices and components; stray currents; static electricity; atmospheric discharges; electromagnetic waves with a frequency of 104 Hz up to 3x1011 Hz and 3x1011 Hz up to 3x1015 Hz; ionizing radiation; ultrasonic waves; the adiabatic compression and shock waves; exothermic reactions including the ignition of dust.
PL
W artykule zawarto: ocenę zagrożenia wybuchem; klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem; ocenę ryzyka i jej zasady; zakres normy; identyfikację zagrożeń wybuchem; właściwości palne; intensyfikacja zagrożenia zapłonu; szacowanie możliwych środków wybuchu; możliwe źródła zapłonu: gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy; uderzenia mechaniczne; tarcie i ścieranie; urządzenia i komponenty elektryczne; prądy błądzące; elektryczność statyczna; wyładowania atmosferyczne; fale elektromagnetyczne o częstotliwości 104 Hz do 3x1011 Hz i 3x1011 Hz do 3x1015 Hz; promieniowanie jonizujące; fale ultradźwiękowe; sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe; reakcje egzotermiczne łącznie z zapaleniem się pyłów.
EN
The article contains: the assessment of explosion risk; the classification of potentially explosive atmospheres; risk assessment and its principles; the scope of standards; the identification of explosion hazards; flammable properties; the intensification of ignition risk; the estimation of possible means of explosion; possible ignition sources: hot surfaces, flames and hot gases; mechanical impacts; friction and abrasion; electrical devices and components; stray currents; static electricity; atmospheric discharges; electromagnetic waves with a frequency of 104 Hz up to 3x1011 Hz and 3x1011 Hz up to 3x1015 Hz; ionizing radiation; ultrasonic waves; the adiabatic compression and shock waves; exothermic reaActions including the ignition of dust.
EN
Lung cancer is one of the leading causes of cancer-related deaths among individuals.It should be diagnosed at the early stages, otherwise it may lead to fatality due to itsmalicious nature. Early detection of the disease is very significant for patients’ survival, andit is a challenging issue. Therefore, a new model including the following stages: (1) imagepre-processing, (2) segmentation, (3) proposed feature extraction and (4) classificationis proposed. Initially, pre-processing takes place, where the input image undergoes specificpre-processing. The pre-processed images are then subjected to segmentation, which iscarried out using the Otsu thresholding model. The third phase is feature extraction, wherethe major contribution is obtained. Specifically, 4D global local binary pattern (LBP)features are extracted. After their extracting, the features are subjected to classification,where the optimized convolutional neural network (CNN) model is exploited. For a moreprecise detection of a lung nodule, the filter size of a convolution layer, hidden unit inthe fully connected layer and the activation function in CNN are tuned optimally byan improved whale optimization algorithm (WOA) called the whale with tri-level enhancedencircling behavior (WTEEB) model.
PL
Artykuł podejmuje problematykę ewolucji metodyki kształtowania intensywności zabudowy jako jednego z najważniejszych narzędzi planowania rozwoju urbanistycznego. Jego zasadniczym celem jest przedstawienie w ujęciu historycznym i klasyfikacja sposobów regulacji występujących w prawie budowlanym oraz przepisach urbanistycznych, tak aby mogły być one świadomie stosowane we współczesnej praktyce legislacyjnej. Dla potrzeb badań poddano analizie wybrane akty prawne, które są fundamentalne z punktu widzenia historii architektury i urbanistyki. Począwszy od prawa rzymskiego poprzez statuty miast średniowiecznych oraz ustawy nowożytne artykuł omawia źródła i przyczyny regulacji oraz zmieniające się sposoby kontrolowania zabudowy. Dwie najważniejsze składowe, które mają wpływ na stopień wykorzystania terenu, to dozwolona wysokość i powierzchnia zabudowy. Mogą być kształtowane poprzez ustalenie wartości bezwzględnych (jednostki długości lub powierzchni, ilość kondygnacji) lub jako parametr względny będący funkcją dodatkowych czynników, takich jak np. szerokość ulicy lub odległość od granicy działki. Ewolucja prawa budowlanego zmierzała w kierunku łącznego stosowania wymienionych metod.
EN
The article deals with the issue of the evolution of the methodology of regulating the building density, which is one of the most important tools of urban planning. Its main goal is to present and to classify the historical methods of control occurring in the construction law and town planning regulations, so that they can be consciously applied in contemporary legislative practice. For the purposes of the research, selected legal acts, which are fundamental from the point of view of the history of architecture and urban planning, were analyzed. Beginning with Roman law, through the statutes of medieval cities and modern codes, the article discusses the sources and causes of regulation and the ways of control. The two most important components/methods that influence the degree of density are height limits and the buildable area ratio. The analysis of the evolution of construction law proved that it was aimed at a combined application of the above-mentioned methods.
PL
Celem artykułu było ukazanie początków zastosowań BSP, przedstawienie ich w dekadach zaraz po II wojnie światowej, jak również prezentacja klasyfikacji obowiązującej współcześnie, co jest istotnie ważne ze względu na czynny rozwój. Autorzy niniejszego opracowania zidentyfikowali początki zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, zilustrowali ich użycie w dziesięcioleciach bezpośrednio po II wojnie światowej oraz przedstawili aktualną klasyfikację. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych związany z rozwijającą się technologią pokazuje postęp, jakiego dokonały te urządzenia. W niniejszym artykule podjęto próbę podsumowania historycznej ewolucji, jaką przeszły bezzałogowce. Zaprezentowano także inferencję ich podstawowych przeznaczeń, próbując zaprezentować przegląd ich klasyfikacji, tudzież powszechną konfigurację.
EN
The purpose of the article was to show the origins of BSP applications, to present them in the decades immediately after World War II, as well as to present the classification in force today, which is significantly important due to active development. The authors of this study identified the origins of unmanned aircraft applications, illustrated their use in the decades immediately after World War II, and presented the current classification. The development of unmanned aerial vehicles related to evolving technology shows the progress these devices have made. This article attempts to summarize the historical evolution that drones have undergone. An inference of their basic purposes is also presented, attempting to present an overview of their classification, here a common configuration.
15
EN
Cyclists are a vulnerable group of road users, especially when no separate infrastructure for cyclists is provided. Then, road factors such as distance and altitude differences can indirectly affect cyclists' safety. Therefore, the authors proposed a procedure based on the geometric characteristics of the road that can determine riding difficulties for cyclists. The proposed procedure can be used both by the public authorities who manage cyclists' safety and as a method of classifying the road network for cycling. The proposed procedure, based on the use of pattern recognition techniques, analyses data from a sample of nine riders who travelled on rural roads within the Municipality of Messina (Italy) to classify the roads according to their cycling difficulty. For each rider, duration, distance, road slope, altitude difference and spent calories have been measured and analysed. The collected data were used for the development of a model capable of predicting the cyclist’s physical effort as a function of the road alignment itself. Knowing the effort required to cycle along a route can contribute to a more complete assessment of road classification, commonly defined according to motor vehicles. Moreover, it may constitute a measure determining the safety of cycling by encouraging cyclists to travel along roads compatible with their physical abilities.
PL
W artykule dokonano analizy czynników agresywnych w stosunku do betonu w zamkniętych obiektach gospodarki ściekowej na przykładzie czterech różnych grup obiektów zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Na podstawie analiz chemicznych ścieków, ich osadów i skroplin na ścianach i stropach oraz atmosfery ponad ściekami, a także oceny stanu powierzchniowych warstw betonu i zbrojenia, sformułowano wnioski dotyczące agresywności środowiska panującego w komorach oraz wytycznych do projektowania ochrony przeciwkorozyjnej takich obiektów.
EN
In the paper the analysis of agents aggressive to concrete in the covered reinforced concrete chambers and channels for sewage disposal. The examples of four different objects localized in different part of Poland are presented. On the basis of chemical tests of sewage, their sludge and condensate on the walls and covers, the air above the sewage as well as the assessment of the surface of concrete, the conclusions are formulated concerning the aggressiveness in such objects and the recommendations for their anticorrosive protection.
PL
Celem pracy jest ocena jakości modelu oparta na Maszynie Wektorów Nośnych SVM pod kątem jej przydatności w wirtualnym uruchomieniu - do zastosowania na potrzeby wirtualnego bliźniaka. Przedstawione wyniki badań są ściśle skorelowane z Przemysłem 4.0, którego główną ideą jest integracja inteligentnych maszyn, systemów i informatyki. Jednym z celów jest wprowadzenie możliwości elastycznej zmiany asortymentu oraz zmian w systemach produkcyjnych. Wirtualne uruchomienie może zostać użyte do stworzenia modelu symulacyjnego obiektu, na potrzeby szkolenia operatorów. Jednym z działów wirtualnego rozruchu jest cyfrowy bliźniak. Jest to wirtualna reprezentacja instalacji lub urządzenia, czy też maszyny. Dzięki zastosowaniu wirtualnego bliźniaka, możliwe jest odwzorowanie różnych procesów w celu obniżenia kosztów procesu i przyspieszenia procesu testowania. W pracy zaproponowano współczynnik oceny jakości modelu oparty na SVM. Współczynnik ten bierze pod uwagę wiedzę ekspercką oraz metody używane do oceny jakości modelu - Znormalizowany Błąd Średniokwadratowy NRMSE (ang. Normalized Root Mean Square Error) oraz Znormalizowany Maksymalny Błąd ME (ang. Maximum Error). Wspomniane metody są powszechnie stosowane do oceny jakości modelu, jednak dotychczas nie były używane równocześnie. W każdej z metod uwzględniany jest inny aspekt dotyczący modelu. Zaproponowany współczynnik umożliwia podjęcie decyzji, czy dany model może zostać użyty do stworzenia wirtualnego bliźniaka. Takie podejście pozwala na testowanie modeli w sposób automatyczny lub półautomatyczny.
EN
This paper proposes a model quality assessment method based on Support Vector Machine, which can be used to develop a digital twin. This work is strongly connected with Industry 4.0, in which the main idea is to integrate machines, devices, systems, and IT. One of the goals of Industry 4.0 is to introduce flexible assortment changes. Virtual commissioning can be used to create a simulation model of a plant or conduct training for maintenance engineers. One branch of virtual commissioning is a digital twin. The digital twin is a virtual representation of a plant or a device. Thanks to the digital twin, different scenarios can be analyzed to make the testing process less complicated and less time-consuming. The goal of this work is to propose a coefficient that will take into account expert knowledge and methods used for model quality assessment (such as Normalized Root Mean Square Error - NRMSE, Maximum Error - ME). NRMSE and ME methods are commonly used for this purpose, but they have not been used simultaneously so far. Each of them takes into consideration another aspect of a model. The coefficient allows deciding whether the model can be used for digital twin appliances. Such an attitude introduces the ability to test models automatically or in a semi-automatic way.
PL
W przypadku smarów plastycznych istnieje niewiele specyfikacji normatywnych określających wymagania w stosunku do nich, poza smarami do specjalistycznych zastosowań wojskowych. W artykule przedstawiono międzynarodową klasyfikację środków smarowych zgodnie z PN-ISO 6743-99 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 99: Postanowienia ogólne. Zaprezentowano również klasyfikację smarów zgodnie z PN-ISO 6743-9 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 9: Grupa X (Smary plastyczne), a także oznaczenie smarów zgodnie z PN-ISO 12924 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) – Grupa X (Smary) – Wymagania. Dla środków smarowych stosowanych w systemach przekładni przedstawiono klasyfikację zgodną z PN-ISO 6743-6 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 6: Grupa C (Przekładnie). Zebrano wymagania dla smarów plastycznych do przekładni zgodnie z aktualnymi wersjami norm: PN-C-96015 Środki smarowe – Smary plastyczne klasy G – Klasyfikacja i wymagania, DIN 51826 Lubricants – Lubricating greases G – Classification and requirements, a także projektem ISO/CD 12925-3 Lubricants, Industrial oils and related products (Class L) – Family C (gears). Part 3 – Specifications for greases for enclosed and open gear systems.
EN
There are few normative specifications defining the requirements for lubricating greases, apart from greases for specialized military applications. The article presents the international classification of lubricants according to ISO 6743-99 Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Classification – Part 99: General. The classification of greases is presented according to ISO 6743-9 Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Classification – Part 9: Family X (Greases) and marking of greases according to ISO 12924 Lubricants, industrial oils and related products (Class L) – Family X (Greases) – Specification. For lubricants used in gear systems, the classification according to ISO 6743-6 Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Classification – Part 6: Family C (Gears) was presented. Requirements for lubricating greases for gears have been collected in accordance with the current versions of PN-C96015 Lubricants – Lubricating greases G – Classification and requirement, DIN 51826 Lubricants – Lubricating greases G – Classification and requirements and the project ISO/CD 12925-3 Lubricants, Industrial oils and related products (Class L) – Family C (gears). Part 3 – Specifications for greases for enclosed and open gear systems.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.