Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The increased demand for energy determines the need to search for its next sources. One of them could be renewable energy sources, whose importance is increasing, among others, due to the limited resources of fossil fuels. In addition, renewable energy production has many benefits, mainly environmental and economic. Moreover, the social aspects associated with it cannot be ignored. The aim of this work was to discuss selected social benefits resulting from the production of renewable energy. Among the most important advantages of renewable energy sources is their local aspect, since energy production solves many regional problems, mainly related to its transport. The issue of energy security is also essential. In the case of biofuel production, the possibility of involving waste in energy production is extremely beneficial. The use of renewable energy itself directly affects the improvement of the environment, which in turn has a positive effect on people. Nowadays, sustainable development is one of the most critical challenges of humanity. These activities are closely related to the use of renewable energy sources. It is important to pay attention not only to subjects related to the environmental and economic aspects but also the impact of renewable energy sources on society.
PL
Zwiększone zapotrzebowanie na energię warunkuje konieczność poszukiwania jej kolejnych źródeł. Jednym z nich mogą być odnawialne źródła energii, których znaczenie jest coraz większe, między innymi za sprawą ograniczonych zasobów paliw kopalnych. Poza tym produkcja energii z OZE niesie za sobą wiele korzyści, głównie środowiskowych oraz ekonomicznych. Nie można pominąć również aspektów społecznych z nią związanych. Celem pracy było omówienie wybranych korzyści społecznych, wynikających z produkcji energii odnawialnej. Wśród najważniejszych zalet OZE wymienia się ich lokalny aspekt, w związku z tym, że produkcja energii rozwiązuje wiele problemów lokalnych, związanych głównie z przesyłem. Ważny jest również aspekt bezpieczeństwa energetycznego. W przypadku produkcji biopaliw niezwykle korzystna jest możliwość zagospodarowania odpadów do produkcji energii. Samo wykorzystanie OZE bezpośrednio oddziałuje na polepszenie stanu środowiska, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ludzi. W obecnych czasach zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości. Działania te są ściśle związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ważnym jest, aby obok aspektów środowiskowych i ekonomicznych zwracać również uwagę na tematy związane z wpływem OZE na społeczeństwo.
PL
Ciągły rozwój cywilizacyjny wymaga dostarczania coraz większej ilości energii, Wdrażanie polityki oszczędzania energii nie przynosi istotnych rezultatów, więc zaczynamy odczuwać jej istotne braki, a wraz z problemem dostępności wzrasta jej cena. Czynniki te spowodowały, że sięgamy po rozwiązania dotychczas pomijane, takie jak źródła ciepła nisko parametryczne, których niedawno w ogóle się nie eksploatowało. Pomimo, że technologia pompy ciepła znana jest od lat, to dopiero niedawno została rozpowszechniona i znalazła szerokie zastosowanie przesyłowe. Należy też dodać, że dzięki administracyjnemu zakwalifikowaniu ciepła pochodzącego z pomp ciepła do „energii zielonej”, ułatwiono podmiotom chcącym inwestować w ten rodzaj produkcji ciepła dostęp do funduszy oraz dotacji krajowych i unijnych.
EN
Contemporary ecological buildings have no formal attributes that distinguish them from "standard" architecture. What is more - due to the requirements of the construction law regarding energy efficiency, currently designed buildings almost always are equipped with technologies or elements that could be described as "green" or "health promoting". The aim of the article is to check whether this thesis is indeed true. The subject of the analysis are façades - the element with the greatest impact on the shape of the building. The innovative functions fulfilled by these structures were analysed. The examples - depending on the function performed - were divided into groups: energy production, pollution absorption, thermal energy storage, response to environmental conditions and the use of recycled materials. Relatively common and experimental technologies were considered. One of the tasks of the article is an attempt to determine whether, in relation to the mentioned technologies, it is possible to assess their direct impact on the health of the inhabitants. Final conclusions were drawn on the basis of a comparison of the characteristic parameters and the environmental impact of smart skin façades.
PL
Współczesne budynki ekologiczne nie posiadają formalnych atrybutów, dzięki którym można odróżnić je od „standardowej” architektury. Co więcej, ze względu na wymogi prawa budowlanego dotyczące energooszczędności projektowane obecnie budynki praktycznie zawsze posiadają technologie lub elementy, które moglibyśmy określić jako „zielone” lub „prozdrowotne”. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy rzeczywiście postawiona teza jest prawdziwa. Przedmiotem analizy są elewacje - elementy budynku o największym wpływie na jego formę. Przeanalizowano nowatorskie funkcje pełnione przez te struktury. Przykłady - w zależności od pełnionej funkcji - podzielono na grupy: produkcja energii, pochłanianie zanieczyszczeń, magazynowanie energii cieplnej, reakcja na warunki środowiskowe oraz wykorzystanie materiałów z recyklingu. Wzięto pod uwagę zarówno technologie stosunkowo powszechne, jak i te eksperymentalne. Jednym z zadań artykułu jest próba określenia, czy w odniesieniu do wymienionych w nim technologii da się określić ich bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. Wnioski końcowe sporządzono na podstawie porównania charakterystycznych parametrów i wpływu aktywności inteligentnych elewacji (ang. smart skin) na najbliższe środowisko.
EN
Purpose: Comparative study of various agar-agar (C14H24O9) percentage and different salts concentration in the salt bridge is carried out to check the efficiency of microbial fuel cell. Design/methodology/approach: Dual chambered microbial fuel cell was used for the overall experiments. Anode and cathode chambers were made of 500 ml plastic jar. Salt bridge was fabricated with agar-agar technical and 3 M NaCl in a PVC pipe of 2 cm long. Chemical Oxygen Demand, pH and electrical conductivity of wastewater were examined. Oxygen was supplied in the cathode chamber using the aquarium pump. Voltage (open circuit voltage) was observed using digital multimeter. Graphite rods were used as anode and cathode electrodes. Findings: Salt bridge was constructed of 3 M NaCl with 5, 7.5, 10 and 12 percent variation of agar amounts in MFC. The maximum outputs were observed 301, 306, 325 and 337.25 mV with the variation of agar 5, 7.5, 10 and 12 percentages respectively as well as chemical oxygen demand (COD) removal efficiency was observed 47.92, 56.25, 52.08 and 64.58 percentages respectively. The optimum agar concentration was found to be 12 percent and a maximum voltage of 337.25 mV and COD removal of 64.58 percent was achieved. After the optimization of agar percentage two salts i.e., Sodium chloride and potassium chloride were analysed. This study also reveals that the NaCl salt bridge is more efficient than KCl salt bridge for the same agar concentration. The maximum voltage for NaCl and KCl were 319 and 312 mV respectively. Research limitations/implications: The amount of electricity production is low and field scale implementation is difficult using microbial fuel cell. The research is still on progress in this field. Originality/value: here is very little research with salt bridge and MFC. Comparative study of different mole of salt is available but agar variation is not yet studied.
PL
Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?
EN
The aim of the research is to assess and discuss the diversity of energy production and consumption in European Union countries. The time scope covers the years 2007 and 2016. The diversity of EU countries was examined using the cluster analysis. The following diagnostic features were adopted for the analysis: energy dependency rate (in %), gross inland consumption of energy per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (all products) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (without renewable energy) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants). Comparing the included indicators from 2016 to 2007 for all EU countries, an increase was recorded only for the primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants,. Based on the cluster analysis, the examined countries were divided into six groups. According to the results of the research carried out, Northern and Eastern European countries are characterized by low energy dependence. However, according to the analysis carried out, this dependence is guaranteed based on various energy sources. The Scandinavian countries (Sweden, Finland) owe their high independence to the production of large amounts of energy from renewable sources. On the other hand, countries such as the Netherlands, Denmark, Estonia and the whole of Eastern Europe are based on primary energy sources such as: coal, oil and gas. Southern Europe countries (Greece, Spain, Italy, Portugal, Cyprus, Malta) are characterized by high energy dependence, as evidenced by low rates in the area of energy production, both in total and renewable and non-renewable energy production.
PL
Celem badań jest omówienie oraz ocena zróżnicowania produkcji i konsumpcji energii w państwach Unii Europejskiej. Zakres czasowy obejmuje rok 2007 i 2016. Zróżnicowanie państw UE zbadano za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: współczynnik zależności energetycznej (w %), krajowe zużycie energii brutto na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii (wszystkie źródła) na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii odnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii nieodnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców). Porównując uwzględnione wskaźniki z 2016 do 2007 dla wszystkich państw UE, tylko w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 10 tys. mieszkańców odnotowano wzrost. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na sześć grup. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań państwa Europy Północnej oraz Wschodniej charakteryzują się niską zależnością energetyczną. Jednak, jak wynika z przeprowadzonej analizy, zależność ta jest zagwarantowana w oparciu o różne źródła energii. Państwa skandynawskie (Szwecja, Finlandia) swoją wysoką niezależność zawdzięczają produkcji dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast takie państwa jak Holandia, Dania, Estonia i cała część Europy wschodniej swoją niezależność opiera na pierwotnych źródłach energii takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. Państwa Europy Południowej (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Cypr, Malta) natomiast cechują się dużą zależnością energetyczną, na co dowodem są niskie wskaźniki w zakresie produkcji energii, zarówno ogółem, jak i odnawialnej oraz nieodnawialnej.
EN
The purpose of the article is to present perspectives for the development of offshore wind farms in the leading, in this respect, country in the EU and in the world – Great Britain. Wind power plays a remarkable role in the process of ensuring energy security for Europe since in 2016 the produced wind energy met 10.4% of the European electricity demand while in 2017 it was already around 11.6%. The article analyses the capacity of wind farms, support systems offered by this country and the criteria related to the location of offshore wind farms. The research has been based on the analysis of legal acts, regulations, literature on the subject, information from websites. The article shows that in recent years, the production of energy at sea has been developing very rapidly, and the leading, in this matter, British offshore energy sector is characterised by strong governmental support.
PL
Celem artykułu było przedstawienie perspektyw rozwoju morskich farm wiatrowych w wiodącym pod tym względem kraju w Unii Europejskiej i na świecie – Wielkiej Brytanii. Energetyka wiatrowa odgrywa istotną rolę w procesie zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego, zaspokajając w 2016 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w 10,4%, a rok później – w 11,6%. W artykule przeanalizowano moc działających i budowanych farm wiatrowych, systemy wsparcia oferowane przez ten kraj oraz inne kryteria. Badania przeprowadzono na podstawie analizy aktów prawnych, przepisów, literatury przedmiotu oraz informacji ze stron internetowych. W artykule wykazano, że na świecie i w UE promowana jest energia odnawialna, a brytyjski sektor energetyki morskiej charakteryzuje się silnym wsparciem rządu.
9
Content available Innowacyjne metody magazynowania ciepła
PL
Kończące się zasoby paliw kopalnych, a także niestabilność produkcji energii ze źródeł odnawialnych powodują, że zrównoważone zarządzanie produkcją i zużyciem energii stanowi jedno z naczelnych wyzwań XXI wieku. Wiąże się ono również z zagrożeniami stanu środowiska przyrodniczego m. in. wskutek negatywnego wpływu energetyki na klimat. W takiej sytuacji jednym ze sposobów poprawy efektywności gospodarki energetycznej – zarówno w skali mikro (energetyka rozproszona), jak i makro (system elektroenergetyczny), mogą być innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiające magazynowanie energii. Ich skuteczna implementacja pozwoli na jej gromadzenie w okresach nadprodukcji i wykorzystanie w sytuacjach niedoboru. Wyzwania te są nie do przecenienia – przed współczesną nauką staje konieczność rozwiązywania różnego rodzaju problemów związanych z magazynowaniem między innymi z zastosowaną technologią czy sterowaniem/zarządzaniem magazynami energii. Technologie magazynowania ciepła, nad którymi są prowadzone prace badawcze dotyczące zarówno magazynów opartych na medium takim jak woda, jak i magazynów wykorzystujących przemiany termochemiczne czy też materiały zmiennofazowe. Dają one szerokie możliwości zastosowania i poprawy efektywności systemów energetycznych zarówno w skali makro, jak i mikro. Oczywiście właściwości technologiczne oraz parametry ekonomiczne mają wpływ na zastosowanie wybranej technologii. W artykule przedstawiono porównanie magazynów czy sposobów magazynowania ciepła oparte na różnych materiałach z określeniem ich parametrów pracy czy kosztów eksploatacji.
EN
Finite fossil fuel resources, as well as the instability of renewable energy production, make the sustainable management of energy production and consumption some of the key challenges of the 21st century. It also involves threats to the state of the natural environment, among others due to the negative impact of energy on the climate. In such a situation, one of the methods of improving the efficiency of energy management – both on the micro (dispersed energy) and macro (power system) scale, may be innovative technological solutions that enable energy storage. Their effective implementation will allow it to be collected during periods of overproduction and to be used in situations of scarcity. These challenges cannot be overestimated - modern science has a challenge to solve various types of problems related to storage, including the technology used or the control/ /management of energy storage. Heat storage technologies, on which research works are carried out regarding both storage based on a medium such as water, as well as storage using thermochemical transformations or phase-change materials. They give a wide range of applications and improve the efficiency of energy systems on both the macro and micro scale. Of course, the technological properties and economic parameters have an impact on the application of the chosen technology. The article presents a comparison of storage parameters or heat storage methods based on different materials with specification of their work parameters or operating costs.
PL
Przeprowadzono analizę pracy instalacji fotowoltaicznej nadachowej o mocy 5,5 kWp, pracującej w systemie on-grid, w kontekście jej efektywności i niezawodności pracy. Badania eksperymentalne dotyczyły okresu letniego. Uwzględniono rzeczywisty czas pracy instalacji, pozyskiwaną z niej moc i produkcję energii elektrycznej. Wykonano pomiary gęstości mocy promieniowania słonecznego i temperatury na powierzchni modułów. Uwzględniono wartości wielkości eksploatacyjnych pozyskanych z monitoringu. Wyniki pomiarów charakteryzują się znaczną stochastycznością, co jest konsekwencją wpływu zachmurzenia. Wartość średniej produkcji energii elektrycznej w skali miesiąca nie jest adekwatna do dziennej długości czasu pracy instalacji. Rozbieżności przemawiają za koniecznością prowadzenia pomiarów przy obserwacji wpływu zjawisk meteorologicznych na efekty konwersji PV w cyklu co najmniej kilkuletnim. Dodatkowe zakłócenia wprowadzają awarie systemu.
EN
An analysis of the work of a 5,5 Wp roof solar system operating In the on-grid system was conducted In the concerning its efficiency and reliability. The experimental research was performed in summer. The real time of the installation's operation, obtained power and electricity production were taken into account. Measurements of the solar radiation power density and temperature on the surface of the modules were made. The values of exploitation quantities obtained from monitoring were taken into account. The measurement results are characterized by significant stochasticity, which is a result of cloudiness. The value of the average production of electricity per month is not adequate to the daily length of the installation's working time. Discrepancies indicates necessity to conduct measurements when observing the effects of meteorological phenomena on the effects of PV conversion in the cycle of at least several years. Additional disturbances introduce system failures.
EN
The sustainable management of energy production and consumption is one of the main challenges of the 21st century. This results from the threats to the natural environment, including the negative impact of the energy sector on the climate, the limited resources of fossil fuels, as well as the unstability of renewable energy sources – despite the development of technologies for obtaining energy from the: sun, wind, water, etc. In this situation, the efficiency of energy management, both on the micro (dispersed energy) and macro (power system) scale, may be improved by innovative technological solutions enabling energy storage. Their effective implementation enables energy storage during periods of overproduction and its use in the case of energy shortages. These challenges cannot be overestimated. Modern science needs to solve various technological issues in the field of storage, organizational problems of enterprises producing electricity and heat, or issues related to the functioning of energy markets. The article presents the specificity of the operation of a combined heat and power plant with a heat accumulator in the electricity market while taking the parameters affected by uncertainty into account. It was pointed out that the analysis of the risk associated with energy prices and weather conditions is an important element of the decision-making process and management of a heat and power plant equipped with a cold water heat accumulator. The complexity of the issues and the number of variables to be analyzed at a given time are the reason for the use of advanced forecasting methods. The stochastic modeling methods are considered as interesting tools that allow forecasting the operation of an installation with a heat accumulator while taking the influence of numerous variables into account. The analysis has shown that the combined use of Monte Carlo simulations and forecasting using the geometric Brownian motion enables the quantification of the risk of the CHP plant’s operation and the impact of using the energy store on solving uncertainties. The applied methodology can be used at the design stage of systems with energy storage and enables carrying out the risk analysis in the already existing systems; this will allow their efficiency to be improved. The introduction of additional parameters of the planned investments to the analysis will allow the maximum use of energy storage systems in both industrial and dispersed power generation.
PL
Zrównoważone zarządzanie produkcją i zużyciem energii stanowi jedno z naczelnych wyzwań XXI wieku. Wiąże się ono z zagrożeniami stanu środowiska przyrodniczego m.in. wskutek negatywnego wpływu energetyki na klimat, ograniczoności zasobów paliw kopalnych, a także niestabilności produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych – pomimo rozwijających się technologii pozyskania energii ze słońca, wiatru, wody, itp. W takiej sytuacji jednym ze sposobów poprawy efektywności gospodarki energetycznej – zarówno w skali mikro (energetyka rozproszona), jak i makro (system elektroenergetyczny), mogą być innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiające magazynowanie energii. Ich skuteczna implementacja pozwoli na jej gromadzenie w okresach nadprodukcji i wykorzystanie w sytuacjach niedoboru. Wyzwania te są nie do przecenienia – przed współczesną nauką staje konieczność rozwiązywania różnego rodzaju zagadnień technologicznych w zakresie magazynowania, problemów organizacyjnych przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną i ciepło, czy kwestii dotyczących funkcjonowania rynków energii. W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania elektrociepłowni z magazynem ciepła na rynku energii elektrycznej w odniesieniu do związanych z tym parametrów obarczonych niepewnością. Zwrócono uwagę, że istotnym elementem procesu decyzyjnego i sterowania elektrociepłownią wyposażoną w niskotemperaturowy wodny akumulator ciepła – jako systemem – jest analiza ryzyka związanego z cenami energii oraz warunkami atmosferycznymi. Złożoność zagadnień, liczba zmiennych, jakie należy przeanalizować w danym czasie skłania do zastosowania zaawansowanych metod prognozowania. Uznano, że interesującymi narzędziami, które pozwalają na prognozowanie pracy instalacji z magazynem energii z uwzględnieniem wpływu wielu zmiennych mogą być stochastyczne metody modelowania. W wyniku zrealizowanych badań pokazano, że łączne wykorzystanie symulacji Monte Carlo i prognozowania z wykorzystaniem geometrycznego ruchu Browna umożliwia kwantyfikację ryzyka działalności elektrociepłowni i wpływ zastosowania magazynu energii na rozwiązywanie niepewności. Zastosowana metodyka może zostać wykorzystana zarówno na etapie projektowania systemów z magazynami energii, jak też umożliwić bieżącą analizę ryzyka w systemach już funkcjonujących; pozwoli to na poprawę efektywności ich funkcjonowania. Wprowadzenie do analizy dodatkowych parametrów planowanych inwestycji otworzy perspektywy maksymalneego wykorzystania wielkości magazynów energii zarówno w energetyce zawodowej, jak i rozproszonej.
EN
The economy of any country depends on its ability to conserve and regenerate energy. Therefore, it is a key element for the development of any country. Every second its supply is rapidly becoming exhausted in this fast and busy moving world. The continuous and dynamic rise in the world’s population has a great impact on energy crisis. Due to this, an optimal method of utilising energy needs to be developed. For instance, ecofriendly solutions for vehicles. An effective generation of power can be obtained with three steps, one as linear motion to rotary and again rotary motion to produce electricity. Owing to this concept, energy can be preserved, and its implementation is essential for current situation considering a high rate of world’s population.
EN
Studies concerning nature and fodder value, yielding and calorific value of the community Glycerietum maximae Hueck 1831 from extensively managed meadows were conducted in the years 2012-2015 in the Noteć valley varying in moisture content and trophic conditions. The analyses were made on a total of 28 relevés of the association, prepared according to the Braun-Blanquet method [1]. Recorded data included the taxonomic affiliation, botanical composition of the association, percentage shares of individual species in the community as well as the current habitat conditions based on Ellenberg's indicator values [3]: F, R and N, while moisture content conditions were determined according to Oświt [20]. Mean values of EIVs and Oświt's indexes showed a significant effect of moisture content, soil reaction and nitrogen content on trophic conditions, species composition of flora, yield and economic value as well as species diversity. These indicators indicate their applicability in the evaluation of directions in the transformation of rush flora. In their typical form the rushes are strongly dominated by one species Glyceria maxima, (S= IV and D =6485.0). This community due to strong inundation, late cutting, lack of fertilisation or cultivation has poor swards (FVS=2.2) of low fodder value and moderate nature value. However, thanks to huge yielding potential and relatively high fibre content it is one of the most promising energy crops, which is confirmed by the calculated lower heating value of 17.1 MJ·kg-1 DM and higher heating value of 18.1 MJ·kg-1 s.m.
PL
Badania dotyczące walorów przyrodniczych, użytkowych, plonowania i wartości energetycznej zbiorowiska Glycerietum maximae Hueck 1831 z łąk ekstensywnie użytkowanych przeprowadzono w latach 2012-2015 w dolinie Noteci o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych i troficznych. W badaniach wykorzystano i przeanalizowano 28 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Brauna-Blanqueta [1]. Określono systematykę, skład botaniczny zespołu, procentowy udział gatunków w zbiorowisku oraz aktualny stan warunków siedliskowych na podstawie wartości liczb wskaźnikowych Ellenberga [3]: F, R i N, a także identyfikację warunków wilgotnościowych metodą Oświta [20]. Średnie wartości wskaźników Ellenberga i Oświta, wykazały istotny wpływ wilgotności, odczynu gleby i zawartości azotu w glebie na warunki troficzne, skład gatunkowy flory, plon i wartość gospodarczą oraz różnorodność gatunkową. Wskaźniki te wskazują na możliwości ich zastosowania w ocenie kierunkowości przemian flory szuwaru. W typowej formie szuwar zdominowany jest przez jeden gatunek Glyceria maxima, (S= IV i D =6485,0). Zbiorowisko ze względu na silne podtopienia, późne koszenie, brak nawożenia i pielęgnacji ma ruń ubogą (Lwu = 2,2) o małej wartości użytkowej i umiarkowanych walorach przyrodniczych. Ze względu jednak na ogromny potencjał plonotwórczy oraz stosunkowo wysoką zawartość włókna, należy do najbardziej perspektywicznych roślin energetycznych. Potwierdza to wyliczono wartość energetyczna w MJ·kg-1 s.m., która wynosi 17,1 i ciepło spalania – 18,1 MJ·kg-1 s.m.
EN
Nuclear power is advocated as a cheap, clean and reliable source of electric power for both industry and the household sector. This paper focuses on technical issues relating to commissioning a cogeneration unit for use in combination with a typical Pressurized Water Reactor (PWR). Three heat extraction possibilities were analyzed and modeled in order to identify the most favorable option based on various criteria. The investigated possibilities of heat extraction were turbine bypass, steam bleeding and partial removal of heat from the network of regenerating heat exchangers. The working conditions of a municipal heat network, such as pressure drop and heat losses, were calculated and adapted to the conurbation centered on Gdansk (Poland). Annual demand was analyzed in light of the current state of development of the heating network. The operating parameters of the power plant were based on the Asco Nuclear Power Station in Spain. It was observed that certain heat extraction methods could deliver a significant increase in the weighted utilization factor.
PL
Biogazownie rolnicze są instalacjami produkującymi energię w sposób stabilny i przyjazny środowisku. Ze względu na nieustabilizowane regulacje prawne ich rozwój w ostatnich latach nie był dynamiczny. Mimo tego warunki do budowy i eksploatacji w Polsce są dobre, co wynika w głównej mierze z rozwiniętego rolnictwa oraz coraz silniej rosnącego sektora przetwórstwa żywności, który wytwarza bardzo duże ilości odpadów biodegradowalnych. Aktualnie – poza właściwym wyborem technologii – coraz większą uwagę poświęca się doborowi substratów do produkcji energii.
PL
Założenia zrównoważonego rozwoju nie spełniły oczekiwań i nie zahamowały wzrostu zanieczyszczeń i ilości gromadzonych odpadów. Czy wdrożenie GOZ-u zmieni oblicze europejskiej gospodarki rynkowej? Czy GOZ stanie się remedium na rosnące ilości odpadów i przyczyni się do wzrostu wykorzystania OZE? O tym przekonamy się w najbliższym czasie.
PL
Wieloletnia polityka energetyczna w Polsce nie doprowadziła do dynamicznej modernizacji i rozwoju sektora produkcji energii. Strategia wypełnienia obowiązku zobowiązań międzynarodowych i posiadania 15% udziału OZE była realizowana z pewnym brakiem pomysłu na jego podział na ilości wytwarzanej energii w poszczególnych dostępnych technologiach wytwarzania energii.
EN
A priority issue for Polish enterprises of the energy sector is limiting the emission not only of greenhouse gases but also industrial emissions that accompany energy production processes. Due to the fact that monitoring of industrial emissions is an important stage of the Environmental Management System, the decisions maker ought to be interested in access to new informatics technology enabling pollutant emissions forecasting. The usefulness of automatic procedure X-13-ARIMA-SEATS for forecasting monthly emission indexes of sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon oxide and dust for a certain power plant is verified in this paper. All generated forecasts are evaluated with the use of selected accuracy measures of ex post forecasts.
PL
Priorytetową kwestią dla polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego jest ograniczenie emisji nie tylko dwutlenku węgla, ale również emisji przemysłowych towarzyszących procesom wytwarzania energii. Ze względu na fakt, że monitorowanie emisji przemysłowych jest ważnym etapem Systemu Zarządzania Środowiskowego, decydent powinien być zainteresowany dostępem do nowych technologii informatycznych umożliwiających prognozowanie emisji zanieczyszczeń. W związku z tym w pracy zweryfikowano przydatność automatycznej procedury X-13-ARIMA-SEATS w procesie prognozowania miesięcznych wskaźników emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu dla pewnej elektrowni. Wszystkie wygenerowane prognozy zostały ocenione za pomocą wybranych miar trafności prognoz ex post.
EN
Renewable energy sources (RES) become more and more popular. In Poland, biomass has the highest energy potential among all RES. Methane fermentation is one of possible ways to use it. The aim of the study was to perform energy and economic calculations for the biogas plant installation project in an existing farm situated in the Wielkopolska voivodeship. Because of the small area of the farm and the type of production, the calculations were carried out for micro-installation biogas plants. During the preparation of the project the production potential of the substrates was determined, allowing for further analyses. It was calculated that the electrical power of the designed biogas plant was 8.10 kW, with a total annual production of biogas at 29 471 m3. The obtained amount allows to generate in the cogeneration system 66 450 kWh of electricity and 71 190 kWh of heat energy. Some of the energy produced can be used on the farm and its surplus sold to the grid, which will allow for financial and environmental benefits.
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz to popularniejsze. W Polsce największym potencjałem energetycznym spośród wszystkich OZE charakteryzuje się biomasa. Jednym z możliwych sposobów jej wykorzystania jest proces fermentacji metanowej. Celem pracy było dokonanie obliczeń energetycznych i ekonomicznych dla projektu instalacji biogazowni w realnie istniejącym gospodarstwie rolnym położonym w województwie wielkopolskim. Z racji na niewielką powierzchnię gospodarstwa i typ produkcji w nim prowadzony wybrano biogazownie o charakterze mikroinstalacji. W trakcie przygotowywania projektu określono potencjał produkcyjny substratów co umożliwiło przeprowadzenie dalszych analiz. Dokonano obliczeń według których moc elektryczna zaprojektowanej biogazowni wynosi 8,10 kW, przy całkowitej rocznej produkcji biogazu na poziomie 29 471 m3. Uzyskana ilość pozwala na wytworzenie w układzie kogeneracyjnym 66 450 kWh energii elektrycznej oraz 71 190 kWh energii cieplnej. Część wyprodukowanej energii może zostać wykorzystana w gospodarstwie, a jej nadwyżka sprzedana do sieci, co pozwoli na uzyskanie korzyści finansowych i środowiskowych.
EN
The global economy taking into account civilizational changes will be shifting in the twenty-first century to low-carbon development path. Poland also is heading in this direction, both as a member of the international community and the European Union state abiding energy and climate regulations. Basing on energy balance and strategic energy technology more and more often in the country / region energy security issues power market becomes visible. It shapes the conditions of market economy and contributes to its development. Article refers to the Wielkopolska Region and market analysis capacity (for the years of 2005 to 2013) installed here and the prospects for its development. This affects the energy security and localization of business activities of enterprises.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.