Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono model hybrydowego układu zasilania typu solarno–wiatrowego z elektrochemicznym magazynem energii opracowany z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK oraz MS Visual Studio. Przeprowadzono badania symulacyjne układu o łącznej mocy znamionowej 60 kW oraz odbiornika o znanej charakterystyce obciążenia. Dla danych pomiarowych irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski południowo–wschodniej z roku 2011, przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez badany układ. Sporządzono bilans energetyczny dla poszczególnych miesięcy. Dla dwóch konfiguracji układu: z magazynem elektrochemicznym i bez magazynu wyznaczono długość okresów braku zasilania odbiornika oraz wartość energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej.
EN
The paper presents a model and simulation of hybrid solar-wind power supply system with energy storage, developed using the MATLAB & SIMULINK environment. Simulation tests were carried out for sources with a combined rated power of 60 kW and a receiver with known load characteristics. For the extortion given in the form of irradiance measurements and wind speed from the area of south-eastern Poland for 2011, calculations of the amount of electricity generated by the tested system were carried out. An energy analysis was prepared for individual months. For the system with and without the electrochemical storage, the length of the power failure period and the value of energy collected and delivered to the grid were also determined.
PL
W pracy omówiono zagadnienie modelowania pracy superkondensatorów w kontekście ich wykorzystania jako zasobników energii w systemach współpracujących z OZE. Scharakteryzowano właściwości użytkowe superkondensatorów i porównano je z innymi technologiami magazynowania energii, stosowanymi w systemach energetyki odnawialnej. Przedstawiono modele obwodowe oraz omówiono ich cechy w zależności od obszaru zastosowań. Przedstawiono uwagi końcowe i wnioski na temat potrzeby modelowania superkondensatorów.
EN
The following paper discusses the problem of modeling the work of supercapacitors in the context of their use as energy storage systems cooperating with RES. Functional properties of supercapacitors were characterized and compared with other energy storage technologies, used in renewable energy systems. Furthermore, the equivalent electrical circuit model was presented and their characteristics were discussed; taking into account the area in which they were applied. Naturally, final suggestions and conclusions regarding the modeling of supercapacitors were also presented.
PL
W pracy przedstawiono model hybrydowego systemu zasilania typu solarnowiatrowego opracowanego z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu składającego się z 8 paneli PV typu TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocach znamionowych 240 W oraz z 2 turbin wiatrowych typu FORTIS WIND ENERGY PASSAAT o mocach znamionowych 1,4 kW. Dla przyjętego wymuszenia (pomiary irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski południowo– wschodniej dla 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej produkowanej przez badany układ w wybranych okresach. Opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe dotyczące właściwości analizowanego układu hybrydowego.
EN
The paper presents a model of a hybrid power system of solar–wind type developed using the MATLAB & Simulink. Simulation tests were carried out for a system consisting of 8 PV panels of TOPRAY SOLAR TPSM6U type with power ratings of 240 W and 2 wind turbines of FORTIS WIND ENERGY PASSAAT type with rated power of 1.4 kW. For the adopted actual input function (measurements of irradiance and wind speed of the south–east area of Poland in 2014) the amount of electric energy produced by the test system in selected periods was calculated. Developed results and formulated conclusions about the properties of the hybrid system.
4
Content available remote Optymalizacja struktury układu turbina wiatrowa - kinetyczny magazyn energii
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie techniczno-ekonomicznej optymalizacji struktury układu turbina wiatrowa-kinetyczny magazyn energii. Jako funkcję kryterialną wykorzystano wskaźnik o charakterze ekonomicznym - zdyskontowany koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej. Zagadnienia techniczne włączono do zadania optymalizacji w postaci zbioru ograniczeń strukturalnych i funkcjonalnych. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano zmodyfikowaną metaheurystykę algorytmu genetycznego. Do obliczeń zastosowano autorskie oprogramowanie zaimplementowane w środowisku MS Visual Studio .NET (język C#). Dodatkowo, celem poprawy efektywności obliczeń, wykorzystano metodę zrównoleglenia algorytmu genetycznego (metoda master-slave) zaimplementowaną na procesory wielordzeniowe.
EN
The article presents study on a technical and economical optimization of a structure of system: wind turbine – kinetic energy storage. As a objective function was used a economical nature factor: discounted unit cost of electricity production. Technical issues were included in the optimization problem as a set of structural and functional limitations. The modified metaheuristic genetic algorithm was used to solve the issue. Own made software, implemented in MS Visual Studio .NET (C # language), was applied for calculation. Furthermore, to improve efficiency of calculations, method of genetic algorithm parallelization (master-slave method) was implemented on multicore processors.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny przydatności metod wyznaczania wartości współczynników kształtu oraz skali dystrybucji Weibulla w zagadnieniach energetyki wiatrowej. Celem pracy jest ustalenie metody pozwalającej uzyskać maksymalną zgodność między energiami generowanymi przez określony typ turbiny wiatrowej i wyznaczonymi z wykorzystaniem pełnych danych pomiarowych oraz rozkładu Weibulla, którego postać ustalana jest na podstawie histogramu. Przebadano 6 metod: dwie klasyczne bazujące na funkcji Gamma Eulera oraz estymacji parametrycznej (metoda największej wiarygodności) oraz cztery wykorzystujące algorytmy optymalizacji deterministycznej i stochastycznej. Z zastosowaniem autorskiego oprogramowania przeprowadzono badania ustalając obok dokładności metod także czas ich realizacji.
EN
The article presents results of the usefulness evaluation for methods of scale and shape determination in Weibull distribution in wind Energy problems. The aim of paper is to establish method which would give maximal accordance between energy generated by defined wind turbine type and energy calculated with use of real data measurements and Weibull distribution, which shape is determined on basis of histogram. Studied were six methods: two classic based on Gamma-Euler function and parametric MLE estimation (Maximum Likehood Estimation) and also four methods based on deterministic and stochastic optimization algorithms. With use of originally developed software, besides of algorithm accuracy, analysed was time of calculations.
EN
The paper focuses on the problem of optimization of the number and distribution of high-frequency signal sources in wireless computer networks operating in complex building objects. To perform the task, the heuristic of a modified genetic algorithm and the wave propagation model in indoor building environments were used. The results of the optimization process were presented for a sample multi-storey building object with a complex geometrical and material structure.
PL
W referacie podjęto tematykę optymalizacji liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości bezprzewodowych sieci komputerowych w złożonych obiektach budowlanych. W realizacji zadania wykorzystano zmodyfikowaną heurystykę algorytmu genetycznego oraz model propagacji fali w środowiskach wnętrz budynków. Wyniki optymalizacji przedstawiono dla przykładowego wielokondygnacyjnego obiektu budowlanego o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia minimalizacji kosztów jednostkowych wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych współpracujących z magazynami energii. Omówiono strukturę układu oraz zagadnienia jego współpracy z systemem elektroenergetycznym. Do rozwiązania postawionego zadania optymalizacyjnego zastosowano metodę populacyjną algorytmu genetycznego. Przykładowe obliczenia wykonano dla elektrowni o mocy znamionowej 10 MW. Do analizy zastosowano autorskie oprogramowanie zaimplementowane w środowisku MS Visual Studio .NET (język C#).
EN
The article presents the issues of minimizing the of unit costs of electricity generation by wind turbines working with energy storages. The structure of the system and the issue of its co-operation with the power system was discussed. To solve the task in optimization a population method of genetic algorithm was used. Sample Calculations were made for plants with a rated power of 10 MW. Used for the analysis of original software implemented in MS Visual Studio .NET (C # language).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do rozwiązania zadania krótkoterminowego prognozowania zużycia energii elektrycznej. Bazując na archiwalnych danych pomiarowych mocy chwilowych odbiornika (centrum handlowe) sieć neuronową typu NAR poddano procesowi nauki, a następnie wykorzystano do wyznaczenia krótkoterminowej prognozy poboru energii elektrycznej. Model zaproponowanej sieci opracowano w środowisku MATLAB. Do oceny jakości uzyskanych prognoz zaproponowano użycie błędów: procentowego względnego błędu prognozy oraz błędu procentowego MAPE (ang. Mean Average Percent Error). Zamieszczono wyniki przykładowych obliczeń oraz porównanie z danymi pomiarowymi.
EN
The article presents the problem of the use of artificial neural network to solve the task of short term forecasting of electricity consumption. Based on archival data of instantaneous power measurement of load(shopping center), the neural network of NAR type was learned and then used to determine short term forecast of electricity consumption. Proposed network model was developed in MATLAB environment. To evaluate the quality of the forecasts, the error usage was proposed: percentage of forecast error and the relative percentage error MAPE (Mean Average Percent called Error). The results of sample calculations and comparison with measurement data was presented.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej z zastosowaniem metody algorytmu genetycznego. Przedstawione zagadnienia, związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem współpracujących turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W pracy scharakteryzowano metodę populacyjną algorytmu genetycznego oraz zaproponowano koncepcję optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej (rozdział mocy) wraz ze zmiennymi decyzyjnymi, ograniczeniami oraz opracowaną postacią funkcji celu.
EN
This article presents the concept of optimization of the structure of a hybrid solar-wind power plant using the method of genetic algorithm. The issues are related to the generation of electricity using wind turbines and cooperating photovoltaic panels. The study characterized the method of population-genetic algorithm, and proposes the concept of optimization of the structure of a hybrid solar-wind power plant (power distribution) with decision variables, constraints and the developed form of the objective function.
EN
The paper presents a method of modelling photovoltaic (PV) cells in the MATLAB & SIMULINK environment. A two-diode photovoltaic cell structure was developed, featuring series resistance. Measurements of a PV panel were carried out to determine the value of series resistance, open circuit voltage, and short-circuit current. The model suggested was used to operate the ST-STP020S-12/Cb panel with an actual input function (measurements of solar radiation power density of the south-east area of Poland in 2011). Simulation experiments were conducted of the system modelled to determine current changes, power changes, electric energy production, voltage-current characteristics, and to come up with results and draw final conclusions.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania uproszczonych modeli propagacyjnych sygnałów mikrofalowych we wnętrzach obiektów o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. Przedstawiono zależności opisujące straty sygnału na drodze nadajnik-odbiornik, a także zaproponowano sposób optymalizacji rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach standardu 802.11. Opracowano algorytm przeznaczony do wyznaczania rozkładu strat sygnału oraz optymalizacji liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach radiowych. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji.
EN
This paper relates to the use of simplified models of propagation of microwave signals in the interiors of objects with complicated geometric structures and materials. Presents relations describing the signal losses on the way transmitter - receiverand proposed method of optimizing the placement signal sources in 802.11 networks. Developed algorithm defining the distribution of signal loss, and provides an example of the simulation results.
PL
W artykule podjęto tematykę modyfikacji metaheurystyki algorytmu genetycznego wykorzystanego do optymalizacji złożonego systemu oświetlenia wnętrz. Podano charakterystykę zadania, zastosowane kryterium oceny jakości rozwiązań oraz złożoność zagadnienia rzutującą na przebieg procesu optymalizacji. Przedstawiono modyfikacje związane bezpośrednio ze strukturą realizowanego zadania. Wykonano obliczenia optymalizacyjne dla obiektu testowego wykazujące wzrost efektywności metody w stosunku do algorytmu odniesienia.
EN
The article shows the metaheurystics modification of a genetic algorithm used to optimize the lighting complex system. The characteristics of the tasks and the evaluation criterion of the quality of solutions and the complexity of the issues to bear on the process of optimization was presented. Modifications connected to the structure of the task executed was shown. Optimization calculations were performed for the test object, showing an increase of the efficiency of the method compared to a reference algorithm.
PL
W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji liczby i rozmieszczenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie 802.11 w obiekcie budowlanym. Omówiono podstawy ustalania poziomu sygnału w obszarze odziaływania sieci 802.11 z zastosowaniem wytycznych zawartych w zaleceniu ITU-R P. 1238-6. Do praktycznej realizacji zadania wykorzystano stochastyczną metodę Monte Carlo. Na podstawie opracowanego algorytmu w języku C# zaimplementowano aplikację umożliwiającą definiowanie geometrii i parametrów materiałowych obiektu oraz minimalizację przyjętej funkcji celu.
EN
This paper presents an algorithm for optimizing the number and distribution of wireless access points in 802.11 in buildings. Were discussed basis for determining the signal level in the area of 802.11 reacting with the guidelines contained in Recommendation ITU-R P. 1238-6. For the practical realization of the tasks were used stochastic Monte Carlo method. On the basis of the algorithm an application was implemented. It was developed in C # language and enables to define the geometry and material parameters of the facility to minimize the objective function adopted.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję doboru zespołu turbin wiatrowych do pracy w lokalizacji geograficznej o znanych warunkach wietrzności wykorzystującą algorytm optymalizacji. Założonym celem rozwiązania postawionego zadania jest uzyskanie minimalnej ceny jednostkowej generowanej w układzie energii elektrycznej. Jako kryterium oceny jakości zaproponowano funkcję celu o charakterze techniczno-ekonomicznym. W związku z jej cechami (funkcja wielomodalna) w rozważaniach uwzględniono metodę optymalizacyjną o charakterze stochastycznym. Zaproponowano sposób zrównoleglenia zastosowanego algorytmu z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych.
EN
The article presents the concept of set selection for wind turbines operating in the geographical location of known wind conditions using optimization algorithm. Established to solve the task in question is to obtain a minimum price per unit in the system-generated electricity. As a criterion for assessment of the proposed function of the technical-economic character. In connection with its characteristics (multimodal function) included in the consideration of a method for stochastic optimization. The method of parallelization of the algorithm by using multi-core processors was proposed.
EN
The paper presents a computer program algorithm developed in order to minimize the number of signal sources (access points) in wireless networks of the 802.11 standard with the use of the Monte Carlo method. It includes an objective function of economic character and a set of technical limitations. The paper covers also the basics of determining the signal level within the 802.11 network range with the use of the directives provided in recommendation ITU-R P.1238-6. The algorithm developed was implemented in a .NET environment (C# language). Sample calculations were performed, the results were discussed and the directions for further development related to the present subject matter were indicated.
PL
W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełne, mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych.
EN
The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-com and multi-thread programming functions. It was shown that by using the fuli CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations.
EN
The article presents the problems connected with increasing the efficiency of multi-core processor usage in optimization applications that use the genetic algorithm method. Tests were conducted to analyze the completion time of a test task launched on machines with the following types of processors: P4, i5 and i7 with the use of parallel computation procedures available in the TPL (Task Parallel Library) library.
EN
The paper describes the problem of selecting the wind turbine for a particular geographic location focusing on the obtained energetic effectiveness. Establishing its value requires determining the amount of electric energy generated by the turbine. There are three methods to determine the amount of energy that is generated by the turbine, two of them using a statistical mechanism connected with Weibull probability density distribution. Differences have been identified both in the input data for those methods as well as in the ways in which the distribution parameters are established: the shape parameter, k, and the scale parameter c. Test calculations were performed for four types of wind turbines. It was proven that using different methods of determining the Weibull distribution parameters affects the precision of the wind conditions mapping and the energy effectiveness of the turbine that is connected with it in a particular geographic location.
PL
W pracy rozpatrywana jest tematyka łagodzenia skutków stochastycznych zmian energii wiatru na proces współpracy turbin wiatrowych (TW) z systemem elektroenergetycznym (SEE). Założono, że częściową kompensację skutków krótkotrwałych spadków prędkości wiatru poniżej wartość załączenia turbiny vcut-in można uzyskać przez jej współpracę z magazynami energii (ME) o odpowiednio dobranej pojemności. Przedstawiono algorytm współpracy turbiny wiatrowej z kinetycznym magazynem energii (KME). Zaproponowano metodę analizy statystycznej przebiegów pomiarowych prędkości wiatru vw=f(t), której wyniki wykorzystano do ustalenia wartości pojemności magazynu energii pozwalającej na likwidację ustalonej długości przerw w pracy generatora elektrowni wiatrowej (EW). Zamieszczono wyniki badań w zakresie analizy statystycznej przebiegów vw=f(t) oraz metody ustalania pojemności magazynu dla wybranych układów turbina wiatrowa – kinetyczny magazyn energii.
EN
The paper considers the problem of attenuating the consequences of stochastic variations in the wind power on cooperation of wind turbines (WT) with the electric power system (EPS). It has been assumed that the effect of short-duration drop of the wind velocity below the value vcut-in of the turbine switch-on may be partially compensated by its cooperation with the energy storages (ES) of appropriate capacity. An algorithm of the wind turbine cooperation with a flywheels has been presented. A method of statistical analysis of the measured wind velocity patterns vw=f(t) has been proposed. The results so achieved have been used for determining the power storage capacity that should allow for liquidation of definite breaks in operation of the wind power plant generator. The results of the research related to statistical analysis of the vw=f(t) patterns and the methods of defining the storage capacity for selected wind-turbine – kinetic power storage systems are presented.
PL
W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizacyjnych oraz właściwym doborze metod obliczania parametrów elektrodynamicznych układów elektrycznych.
EN
The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate selection of the methods of calculating the electrodynamic parameters of the electrical systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.