Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrum przetwarzania danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono kwestie niezawodności zasilaczy UPS przy połączeniu równoległym. Zwrócono uwagę na zasilacze UPS montowane bezpośrednio w szafach IT. Przedstawiono koncepcje różnych układów zasilania według standardu Tier.
EN
The article presents the concepts of various power systems according to the Tier standard. They discussed issues of reliability UPS with parallel connection. Attention has been paid to UPSs mounted directly in IT cabinets.
PL
Przedstawiono koncepcje budowy chmury obliczeniowej w konwencji centrum przetwarzania danych przy wykorzystaniu produktów firm Cisco, EMC i Microsoft. Cisco oferuje urządzenia sieciowe umożliwiające ich wirtualizację oraz sprzęt i oprogramowanie dla zastosowań chmurowych wykorzystywane w centrach przetwarzania danych, a także usługi wspierające proces projektowania i wdrażania chmury. Firma EMC dostarcza rozwiązanie chmury hybrydowej, budowanej z wykorzystaniem centrum przetwarzania danych i oprogramowania wirtualizacyjnego VMware, które umożliwia świadczenie usługi SaaS lub IaaS. Firma Microsoft buduje chmurę obliczeniową w ujęciu komponentowym. Architekturę systemu informacyjnego stanowią genetyczne komponenty (sprzętowe, programowe, procesowe i usługowe) o dobrze zdefiniowanej funkcjonalności do świadczenia usług IaaS, PaaS i SaaS.
EN
The article presents the idea to build a cloud computing solution in data center convention using products offered by Cisco, EMC and Microsoft. Cisco provides network equipment to enable their virtualization, hardware and software for applications used in cloud data center solutions as well as services supporting design and implementation clouds. EMC delivers an enterprise hybrid cloud solution built on the basis of the data center and VMware virtualization software that enables the provision of SaaS or IaaS services. Finally Microsoft builds cloud computing solution in terms of component in which the architecture of Information system is composed of generic components (hardware, software, process and service) with well-defined functionality for performance of IaaS, PaaS and SaaS services.
PL
Przedstawiono różne podejścia wiodących firm stosowane obecnie do integrowania chmur obliczeniowych na podstawie wspólnie wypracowanych rozwiązań oraz integrowanie przez ujednolicanie i upowszechnianie standardów. W ramach współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych i systemów przetwarzania danych firmy Cisco i Microsoft oferują zintegrowaną platformę technologiczną chmury obliczeniowej Cisco Cloud Architecture for the Microsoft Cloud Platform, łączącą funkcje Windows Azure Pack oraz Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI). Firmy VMware i Cisco wraz ze swoimi partnerami branżowymi wypracowały nowe podejście do budowy zintegrowanej chmury obliczeniowej, dzięki udoskonaleniu narzędzia służącego do wirtualizacji sieci. Rozszerza ono zakres mobilności maszyn wirtualnych w ramach wielu centrów przetwarzania danych i środowisk chmurowych. Dzięki współpracy firm IBM i Microsoft wybrane produkty klasy enterprise firmy Microsoft można uruchamiać w ramach infrastruktur IT oferowanych przez IBM. Firma Dell oferuje opensourcowe rozwiązanie chmurowe Dell Red Hat, opracowane wspólnie z firmą Red Hat na podstawie platformy OpenStack z systemem fied Hat Enterprise Linux. Technologia ta integruje infrastrukturę złożoną z serwerów, systemów pamięci masowych i komponentów sieciowych firmy Dell z platformą OpenStack Red Hat Enterprise Linux. W procesie tworzenia standardów dla chmury obliczeniowej bierze udział około dwudziestu organizacji o różnym statusie (stowarzyszeń, konsorcjów, forów itp.), w tym przede wszystkim międzynarodowe organizacje normalizacyjne, takie jak: ITU-T, ETSI, IEEE i ISO/IEC. Uporządkowanie dużej liczby różnych norm oraz promowanie jednolitych mechanizmów certyfikacji dla dostawców usług jest jednym z podstawowych wyzwań dla osiągnięcia pełnej integracji chmur i upowszechnienia technologii chmury obliczeniowej.
EN
The article presents different approaches of leading companies currently used to integrate cloud computing solutions based on common solution as well as integration through the harmonization and dissemination standards. Thanks to cooperation in the field of cloud solutions as well as data center platforms, Cisco and Microsoft offer Cisco Cloud Architecture for the Microsoft Cloud Platform as an integrated technology platform, which combines Windows Azure Pack functions with Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI) functionality. Thanks to enhanced tool for network virtualization, which extend scope of mobility of virtual machines between 2 different data centers as well as cloud environments, VMware and Cisco (together with their industry partners) have developed a new approach to build integrated cloud computing solution. Thanks to collaboration between IBM and Microsoft, selected Microsoft enterprise products may be implemented on IBM IT infrastructures. Dell offers cloud computing solutions developed jointly with Red Hat based on OpenStack platform with Red Hat Enterprise Linux operating system. This technology integrates Dell infrastructure composed of servers, storage and network components with OpenStack Red Hat Enterprise Linux platform. Some twenty organizations with different status (associations, consortia, forums), mainly International standards organizations (e.g. ITU-T, ETSI, IEEE and ISO/IEC) participate in the process of creating standards for cloud computing solutions. Arrangement of large number of different standards as well as promoting uniform certification mechanisms for service providers is one of the key challenges on the way to achieve the full integration of clouds as well as acceptance of cloud computing.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
Przyjmując zlecenie na zaprojektowanie obiektu z serwerownią lub całego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektanci stają często przed wyborem jak bezpieczną instalację zaprojektować.
PL
Ostatnia rewizja wytycznych ASHRAE w zakresie dopuszczalnych poziomów temperatury i wilgotności w centrach przetwarzania danych stworzyła możliwości podniesienia efektywności energetycznej systemów klimatyzacji precyzyjnej na niespotykane wcześniej poziomy.
PL
Mówiąc o rozwiązaniach stosowanych w centrach przetwarzania danych o znaczeniu krytycznym dla danej firmy/organizacji/grupy, konieczne jest określenie, jaki jest cel funkcjonowania danego centrum danych oraz w jakim punkcie cyklu życia centrum przetwarzania danych się znajdujemy. Certyfikacja jest bardzo ważnym elementem dla centrów komercyjnych, ponieważ pozwala dostawcom usług właściwie pozycjonować się na rynku - musi posiadać ofertę odpowiadającą potrzebom odbiorców usług. Nie może być ona pomijana na etapie budowania, czy eksploatacji centrów wewnętrznych, ponieważ rozwiązania opisane normami, standardami czy dobrymi praktykami nie są w sprzeczności z rozwiązaniami tych centrów danych. Wykonanie instalacji czy systemów zgodnie z wyżej wymienionymi normami i standardami może mieć istotny wpływ na przyszłą komercjalizację powierzchni. Z drugiej strony brak certyfikacji wewnętrznych centrów danych nie dyskwalifikuje ich pracy i dalszej komercjalizacji, choćby ze względu na fakt, że centra te podlegają audytowi instytucji ubezpieczeniowych i stosowane rozwiązania mają wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Wewnętrzne centra danych stanowią element strategii ciągłości funkcjonowania firmy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.