Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 295

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  visualization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Niniejsza praca przedstawia projekt aplikacji, która umożliwia wczytywanie i wizualizację danych meteorologicznych dla miasta Bydgoszcz. W tym celu wykorzystano dane meteorologiczne z lat 2001-2021 z terenu Kujaw. Stworzona aplikacja ma za zadanie w przystępny sposób dokonać wizualizacji danych pomiarowych. Ponadto za pomocą aplikacji możliwe jest porównanie wybranych parametrów w celu przeanalizowania i zaobserwowania zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy na przestrzeni lat.
EN
This work presents the design of an application forloading and visualization of meteorological data for the city of Bydgoszcz. For this purpose,meteorological data from 2001-2021 from Kujawy were used. The created application is designed to visualize measurement data in an accessible way. Moreover, using the application it will be possible to compare selected parameters in order to analyze and observe climate changes in Bydgoszcz over the years.
EN
Elektrometal S.A. celebrates its 75th anniversary. The article describes the key product groups introduced to the company's offer in the last 20 years. The company has supplied the mining market with: technological communication systems, helmet lamps, modular controllers (PLC) in intrinsically safe design, data transmission modules, distribution field. Besides the mining market the most important market for Elektrometal its area of interest is also the gas market, where it offers reducers, gas meters and gas cabinets. Recently, it has also been implementing comprehensive installations related to reduction and measurement points. The company provides industrial lighting, high-power chargers for the electromobility market and is interested in alternative energy sources, such as biogas plants.
PL
Artykuł opisuje kluczowe grupy produktowe wprowadzone do oferty firmy w okresie ostatnich 20 lat. Krótko charakteryzuje przyczyny ich powstania oraz cele związane z ich zastosowaniem na rynku górniczym. Rozwój wyrobów przedstawiony jest na tle rozwoju całej branży górniczej.
PL
W artykule przedstawiono dwa podejścia do wizualizacji składu rasowego przy użyciu danych rastrowych o wysokiej rozdzielczości (30m). Dane rastrowe są wyniki zastosowania modelowania dazymetrycznego do do rozłożenia zagregowanych danych zebranych w ramach Amerykańskiego Narodowego Spisu Ludności z wykorzystaniem map pokrycia terenu wysokiej rozdzielczości. Przedstawione podejścia klasyfikują dane rastrowe wykonane dla poszczególnych grup rasowo-etnicznych na kilka kategorii. Mapa typów zróżnicowania rasowo-etnicznego przedstawia przestrzenny charakter rasowo-etnicznej struktury ludności na jednej, łatwej do zrozumienia mapie. Każda kategoria oznaczona kolorem wskazuje poziom zróżnicowania oraz dominującą grupę rasowo-etniczną. Drugie podejście – metoda krajobrazu rasowo-etnicznego (KR) pozwala na wykonanie 3 typów map. Krajobraz rasowo-etniczny przedstawia mozaikę składającą się z różnej wielkości enklaw rasowo-etnicznych utworzonych przez sąsiadujące komórki należące do tej samej grupy rasowo-etnicznej. Ponadto metoda KR może również wizualizować segregację rasową i różnorodność w dowolnej skali. Powstałe mapy pozwalają na wizualizację składu rasowego w dowolnym miejscu w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych.
EN
The paper presents two approaches to visualize racial composition using high-resolution raster data (30m). The raster grids represent the results of applying dasymetric modelling to disaggregate US Census data using high-resolution land cover maps. The presented approaches classify race-specific raster grids into several categories. A racial diversity map shows the spatial character of neighbourhoods in a single, easy-to-understand map. Each category depicted by colour indicates the level of diversity and a dominant race. A second approach - the racial landscape method (RL) - results in three maps. Racial landscapes consist of a mosaic of patches (enclaves) formed by adjacent raster grid cells belonging to the same racial category. Furthermore, the RL method can also visualize racial segregation and diversity on any scale. The resulting maps allow visualizing racial composition in any place in the continental United States.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój laboratoryjnych metod nieniszczących przeznaczonych do badań własności skał. Należy do nich metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT), dająca możliwość wizualizacji wewnętrznej przestrzeni porowej skał bez naruszenia ich struktury. W pracy pokazano zastosowanie metody CT w skałach charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem przestrzeni porowej. Zmienność ta związana jest z występowaniem dużej ilości nieregularnie rozmieszczonych porów i kawern oraz szczelin o różnym stopniu wypełnienia. W ramach pracy wykonano obrazowanie przestrzeni porowej wraz z podziałem na porowatość szczelinową i kawernistą dla wybranych fragmentów rdzeni obejmujących wapienie, anhydryty i zlepieńce. Badania przeprowadzono z rozdzielczością 0,130 mm. Na ich podstawie uzyskano wartości porowatości dla metrowych odcinków rdzeni wiertniczych oraz dla wybranych fragmentów rdzenia. W przypadku anhydrytu podział na porowatość związaną z porami (0,18%) i porowatość kawernistą (0,26%) świadczy o stosunkowo dużej zawartości większych pustek w skale, co prawdopodobnie jest związane z rozpuszczaniem soli. Analiza dwóch fragmentów rdzenia wapienia uwidoczniła dużą zmienność struktury przestrzeni porowej. Na porowatość górnego fragmentu składa się, w największym stopniu, porowatość związana z drobnymi pustkami (1,79%). Porowatość pochodząca od kawern to 1,09%, natomiast porowatość szczelinowa stanowi najmniejszy procent porowatości całkowitej i wynosi 0,41%. Porowatość dolnego fragmentu rdzenia jest znacznie niższa. Składają się na nią głównie pory (0,42%) oraz w mniejszym stopniu kawerny (0,25%), natomiast porowatość szczelinowa stanowi zaledwie 0,05%. Porowatość zlepieńca jest bardzo niska (0,29%) i obejmuje głównie drobne pory i kawerny. Zastosowana metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej pozwoliła na rozszerzenie charakterystyki przestrzeni porowej w badanych skałach i otrzymanie pełniejszej informacji na temat rozkładu porów, kawern i szczelin w rdzeniach.
EN
In recent years, a dynamic development of non-destructive laboratory methods used in rock measurements has been observed. One of such methods is X-ray computed tomography. It is a very effective method of examining drill cores, enabling the visualization of the internal pore space of rocks without disturbing their structure. This paper shows the application of X-ray computed tomography in rocks characterized by a significant variability of pore space. This variability is related to the presence of a large number of irregularly distributed pores and caverns as well as fractures filled to a various degree with cement or clastic material. In this study, pore space visualization was performed along with the division into fracture and cavernous porosity for selected core sections of limestones, anhydrites and conglomerates. The tests were carried out with a resolution of 0.130 mm. Averaged porosity values were obtained for one meter long sections of drill cores and for selected parts of the cores. In the case of anhydrite, the division into pore-related porosity (0.18%) and cavernous porosity (0.26%) indicates a relatively high content of larger voids in the rock, which is probably related to salt dissolution. Analysis of two limestone core fragments highlighted a large variation in pore space structure. Porosity of the upper fragment is associated mainly with small voids (1.79%). Porosity derived from caverns is 1.09%, while fracture porosity represents the smallest percentage of total porosity at 0.41%. The total porosity of the lower core section is much smaller, consisting mainly of pores (0.42%), to a lesser extent of caverns (0.25%), and fracture porosity accounts for as little as 0.05%. Porosity of the conglomerate is very low (0.29%), consisting mainly of pore-related and cavernous porosity. The method used allowed us to enhance the pore space characterization in the studied rocks and obtain more complete information on the distribution of pores, caverns and fractures in the cores.
5
Content available 3D modelling with the use of photogrammetric methods
EN
Extremely intensive development of technology has resulted in many innovations. There are new methods of acquiring spatial data, such as laser scanning, unmanned aerial vehicles or digital non-metric cameras, which are the subject of this study. Integration of this data has become a new tool that has expanded existing measurement capabilities, finding applications in 3D modelling, archaeology and monument conservation. Owing to scanning, we can get the coordinates of almost every point of the scanned surface, obtaining full and detailed information about the object dimensions. The level of technical advancement of digital cameras allows them to be successfully used in short-range photogrammetry [27], and recently also in low-altitude aerial photogrammetry (unmanned aerial vehicles). Two different test objects were selected to achieve the intended purpose. The monument located on the 14-meter-high top of the Wanda Mound was adopted as the first object. It consists of a simple rectangular plinth made of brown marble. On its top there is a figure of an eagle with a crown of white marble. On the west wall of the plinth there is an inscription “Wanda” and a drawing showing a sword crossed with a distaff. The following features supported the choice of the monument: interesting shape of the object, which includes both simple geometric forms with large and flat surfaces (plinth), and more detailed surfaces (figure of an eagle); detailed texture of the object (complicated marble veins, wing details). The second object under study was The Helena Modrzejewska National Stary Theatre. The building was rebuilt in the style of Viennese Art Nouveau, so that it fully incorporates into the rest of buildings. Measurements included data obtained from a non-metric camera, Leica ScanStation scanner and DJI S 1000 multi-rotor.
PL
Niezwykle intensywny rozwój technologii od początku obecnego stulecia, zaowocował wieloma innowacjami, również w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Oprócz ewolucji znanych już form pomiarów jak przejście ze zobrazowań analogowych na cyfrowe, pojawiły się też nowe metody pozyskiwania danych przestrzennych jak skaning laserowy, bezzałogowe statki powietrzne czy cyfrowe kamery niemetryczne, będące przedmiotem niniejszego opracowania. Integracja tych danych stała się nowym narzędziem, które rozszerzyło dotychczasowe możliwości pomiarowe, jak również znalazło zastosowanie poza branżą geodezyjną, na przykład w modelowaniu 3D, archeologii czy konserwacji zabytków. Dzięki skaningowi otrzymujemy współrzędne niemal każdego punktu skanowanej powierzchni w dowolnym miejscu, nawet już po zakończeniu pomiaru i opuszczeniu obiektu. Otrzymujemy zatem pełną i szczegółową informację o wymiarach obiektu, o znajdującej się wewnątrz infrastrukturze niekiedy trudno dostępnej bądź skomplikowanej. Poziom zaawansowania technicznego aparatów cyfrowych pozwala już od kilkunastu lat na stosowanie ich z powodzeniem w fotogrametrii bliskiego zasięgu [27], a od niedawna także i w fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (bezzałogowe statki powietrzne). Bezzałogowe statki powietrzne okazują się świetnym narzędziem wspomagającym proces zbierania danych o wysokorozdzielczych metrycznych zdjęciach elewacji budynków. Do zrealizowania zamierzonego celu wybrano 2 różne obiekty testowe.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska i program badań komunikacji silnika asynchronicznego pierścieniowego i pomiarów jego parametrów pracy w sposób zdalny. W tym celu stworzono sprawną aplikację, która umożliwi komunikację oraz udostępnianie danych pomiarowych. Aplikacja została napisana w Javie z użyciem bazy danych H2. Natomiast aplikacja webowa, wykorzystywana do komunikacji zdalnej studentów ze stanowiskiem tzw. front-end, została napisana we frameworku Flutter.
EN
The article presents the concept of the stand and the program of research of the asynchronous ring motor communication and measurements of its operating parameters remotely. For this purpose, an application has been created that will enable communication and sharing of measurement data. The application was written in Java using the H2 database. On the other hand, the web application, used for remote communication of students with the position of the so-called front-end was written in the Flutter framework.
PL
Wizualizacja rasowo-etnicznej struktury ludności jest coraz częściej wykorzystywana w opracowaniach demograficznych. Jednakże, nadal nie są to opracowania powszechnie stosowane. Ograniczenia w wykorzystaniu map mogą wynikać z ograniczonego dostępu do bezpłatnych, gotowych do wykorzystania zasobów. Celem tego opracowania jest przedstawienie projektu SocScape. SocScape (ang. Social Landscape) jest projektem badawczym, który zapewnia szerokiej społeczności (nie tylko akademickiej i naukowej) łatwy i bezpłatny dostęp do zasobów umożliwiających wizualizację segregacji rasowej oraz zróżnicowania rasowo-etnicznego w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Projekt SocScape składa się z dwóch komponentów: (1) aplikacji mapowej SocScape (http://150.254.124.68/socscape_usa/ ) oraz (2) witryny internetowej SocScape (http://socscape.edu.pl ).
EN
Mapping racial diversity and segregation have become more prevalent in demographic studies, but it is still not widely used. The limitation in incorporating maps in demographic studies can be due to limited access to free, ready-to-use resources of maps. Here we describe a SocScape (Social Landscape) - a research project that aims to provide to broad community free, ready-to-use maps resources for visualizing and analysing racial segregation and diversity in the conterminous US and US metropolitan areas in 1990, 2000, 2010. SocScape consists of two components: (1) a GeoWeb application for exploring changes in population density and racial diversity in the conterminous US (http://150.254.124.68/socscape_usa/), and (2) a website for downloading data for metropolitan areas and US counties (http://socscape.edu.pl)
EN
The paper describes visualization steps of the surface of internal structures of the human body during stereo-endoscopic and laparoscopic operations using modern computer vision techniques. The presented stages make it possible to obtain three-dimensional representation (more useful for representation and analysis), which is especially important for assessing the state of the examined area and for training health care specialists. The direction of further research is the development of training tools using the proposed approaches.
PL
W pracy opisano etapy wizualizacji powierzchni struktur wewnętrznych ciała ludzkiego podczas operacji stereo-endoskopowych i laparoskopowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik widzenia komputerowego. Przedstawione etapy pozwalają na uzyskanie trójwymiarowej reprezentacji (bardziej przydatnej do reprezentacji i analizy), co jest szczególnie istotne dla oceny stanu badanego obszaru oraz dla szkolenia specjalistów ochrony zdrowia. Kierunkiem dalszych badań jest opracowanie narzędzi szkoleniowych wykorzystujących proponowane podejście.
EN
The authors of the review aim to understand and assess cartographic Heat Maps’ (HM) designs, tools, and applications. The paper consists of two parts. First describes HM in the context of neocartography and map design by tackling such issues as definition, input data, methods of density determination and generalization, colour schemes, legend construction, and base maps. The second part assesses the range of 17 tools used for creating HM. Tools are divided into non-GIS tools (visualization tools and programming libraries) and GIS applications (desktop and webGIS). GIS desktop software has been selected due to its popularity and wide application. Paper presents an expert assessment of this software with the use of a research questionnaire. The analysis made it possible to develop a division of tools based on their embedding in computer programs and applications and taking into account the types of visualization. It also made it possible to indicate tools that can be used by both professional GIS users (e.g. analysts, cartographers) and the general public, including teachers using HM to visualize geo data for geography lessons. The limitation of the review was the analysis from the expert’s point of view. It would be desirable to include novices perspectives in future studies due to the wide demand for visualization.
EN
Many generations have tried to represent the surrounding space, often striving to do so in the most accurate way, precisely reflecting details and shapes. An important step towards the faithful representation of reality was the creation of photography. Over time, the two-dimensional spatial imaging became insufficient, forcing the creator to choose the appropriate perspective and a comprehensive, holistic view of the object. It became possible to recreate the third dimension using two-dimensional photographs, e.g. by creating a stereogram, a panorama, or developing a 3D model. Techniques related to 3D modelling have become a very important element of contemporary photogrammetry, and they allow for an interesting, effective, and metrically accurate manner of depicting reality. 3D models can be used for the inventory of objects, for their reconstruction, and for their presentation. Today, there is a great need to represent the world around us in the digital space, starting from selling products whose 3D models make it possible to see that product from every side, to the creation of three-dimensional maps with street views, such as Google street view, to creating virtual city and museum walks. The products of 3D graphics are not only used for visual effects. The models’ metric accuracy also enables numerous engineering applications. Among other things, 3D models can be used in geodesy for inventory measurements, they find their application in architecture and spatial planning, as well as in many other engineering activities related to the designing of parts, machines, and objects.
PL
Wiele pokoleń starało się zobrazować otaczającą je przestrzeń, często w sposób jak najdokładniejszy, precyzyjnie oddający szczegóły oraz kształty. Ważnym krokiem w wiernym obrazowaniu rzeczywistości było powstanie fotografii. Z czasem dwuwymiarowe obrazowanie przestrzeni stało się niewystarczające, zmuszało twórcę do wyboru odpowiedniej perspektywy i całościowego spojrzenia na obiekt. Trzeci wymiar można było odtworzyć korzystając z dwuwymiarowych fotografii tworząc np. stereogram, panoramę, czy tworząc model 3D. Techniki związane z modelowaniem 3D, stały się bardzo ważnym elementem współczesnej fotogrametrii, pozwalają w ciekawy, efektowny, a także zachowujący metryczność sposób obrazować rzeczywistość. Modele 3D mogą być wykorzystywane do inwentaryzacji obiektów, ich rekonstrukcji i prezentacji. W dzisiejszych czasach istnieje duża potrzeba prezentacji otaczającego nas świata w przestrzeni cyfrowej. Poczynając od sprzedaży produktów, których model 3D pozwala obejrzeć produkt z każdej strony, poprzez tworzenie trójwymiarowych map z widokami ulic np. Google Street View, czy też tworzenie wirtualnych spacerów miast czy muzeów. Produkty grafiki trójwymiarowej nie są wykorzystywane jedynie do efektów wizualnych. Ich metryczność umożliwia wiele zastosowań inżynierskich. Modele 3D mogą być wykorzystywane np. w geodezji do pomiarów inwentaryzacyjnych, w architekturze, planowaniu przestrzennym. A także wielu innych dziadzinach inżynierskich związanych z projektowaniem części, maszyn, czy przedmiotów.
EN
Using a lower-cost laser scanner for generating accuracy in 3D point-cloud has been a concern because of economic issues; therefore, this study aims to create a 3D point cloud of a target object using a low-cost 2D laser scanner, Hokuyo UTM 30LX. The experiment was carried out in November 2019 with 16 single scans from 8 different view points to capture the surface information of a structure object with many intricate details. The device was attached to a rail, and it could move with stable velocity thanks to an adjustable speed motor. The corresponding 16 point-clouds were generated by using the R language. Then, they were combined one by one to make a completed 3D point cloud in the united coordinate system. The resulted point cloud consisted of 1.4 million points with high accuracy (RMSE = ±1:5 cm) is suitable for visualizing and assessing the target object thanks to high dense point-cloud data. Both small details and characters on the object surface can be recognized directly from the point cloud. This result confirms the ability of generated the accuracy point cloud from the low-cost 2D laser scanner Hokuyo UTM 30LX for 3D visualizing or indirectly evaluating the current situation of the target object.
PL
W artykule opisano koncepcję, realizację programową oraz stanowisko testowe systemu monitoringu rozdzielnic kampusu Politechniki Gdańskiej. Zaproponowano realizację sprzętową oraz opracowano realizację programową systemu monitoringu rozdzielnic dla dwóch budynków: Gmachu Głównego i Centrum Obsługi Technicznej. Ważną cechą opracowanego rozwiązania jest jego skalowalność, gdyż docelowo system monitoringu będzie obejmował wszystkie rozdzielnice kampusu Politechniki Gdańskiej. Do akwizycji sygnałów z aparatów elektrycznych przewidziano sterowniki programowalne easyE4, które będą zainstalowane w rozdzielnicach poszczególnych budynków. Funkcję nadrzędną w systemie monitoringu będzie pełnił sterownik programowalny XC-303. Jego zadaniem będzie zbieranie sygnałów ze wszystkich sterowników easyE4. Sterownik XC-303 będzie znajdował się w budynku Centrum Obsługi Technicznej, oraz docelowo na serwerze w tym budynku zostanie zainstalowana opracowana wizualizacja. Wszystkie przewidziane w systemie monitoringu funkcje zostały uruchomione i przetestowane na zbudowanym w tym celu stanowisku testowym. Do programowania sterowników easyE4 wykorzystano środowisko programistyczne easySoft 7, a program na sterownik XC-303 opracowano w środowisku programistycznym CODESYS 3. Wizualizacja została opracowana w środowisku programistycznym Galileo 10. Do komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu wykorzystano protokół Modbus TCP. System monitoringu będzie wykorzystywał uczelnianą sieć komputerową Politechniki Gdańskiej.
EN
In the paper the concept, software realization and the test stand of a monitoring system of the Gdansk University of Technology campus switchgears are presented. For two buildings – the Main Building and the Technical Service Center - hardware realization has been proposed and software realization of the monitoring system has been developed. Important feature of the developed realization is its scalability, because finally the monitoring system will monitor all switchgears in the Gdansk University of Technology campus. EasyE4 programmable controllers are used for acquisition of signals from electrical devices and will be installed in switchgears in individual buildings. The XC-303 programmable controller is the master in the programmable controllers’ network in the monitoring system. Its task is to collect signals from all easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller will be installed in the Technical Service Center building, and also the visualization that has been created will be installed on a server in this building. All functions that have been assumed to be performed in the monitoring system have been started-up and tested on the test stand that has been built for this purposes. The easySoft 7 programming software was used to program the easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller programs were developed in the CODESYS 3 programming software. The visualization was developed in the Galileo 10 programming software. The Modbus TCP protocol has been used for communication in the monitoring system. The monitoring system uses the Gdansk University of Technology computer network.
PL
W Łodzi odnaleźć można wiele pomników związanych z historią miasta i Polski, przy czym najwięcej z nich odnosi się do okresu Łodzi przemysłowej – posągi XIX-wiecznych fabrykantów czy innych znanych Polaków. Duża liczba pomników związana jest z okresem II wojny światowej i jej ofiarami, a także poległymi z innych okresów, między innymi komunizmu. Równie ważne są pomniki odnoszące się do filmowych symboli Łodzi, a także te powstałe w ramach projektu „Łódź Bajkowa”, który upamiętnia łódzką wytwórnię filmową Se-Ma-For. Pomniki znajdujące się w przestrzeni miasta powinny być również zawarte w aktualizowanych na bieżąco bazach danych i wykazach. Analiza kilku z nich wskazuje na brak jednej, spójnej bazy danych, która zawierałaby wszystkie pomniki w Łodzi oraz byłaby na bieżąco aktualizowana. Wiele pomników nie zostało ujętych w żadnym oficjalnym wykazie a większość z tych, które zostały w jakiś sposób sklasyfikowane posiada jedynie podstawowe informacje dotyczące nazwy pomnika. W badaniach wykorzystano: Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k i BDOT500), OpenStreetMap, rejestr z serwisu Wikipedia oraz wykaz z Urzędu Miasta Łodzi. Do kompleksowej oceny i porównania różnych źródeł danych wykorzystano także dane z inwentaryzacji terenowej. Dodatkowo podjęto próbę analizy użyteczności wybranych danych, poprawności ich lokalizacji oraz zawartych w nich informacji.
EN
In Łódź one can find many monuments related to the history of the city and Poland, most of which refer to the period of industrial Łódź - statues of nineteenth-century manufacturers or other famous Poles. A large number of monuments are associated with the period of World War II and its victims, as well as those killed in other periods, including communism. Equal importance is attached to monuments related to the cinematic symbols of Łódź, as well as those created as part of the "Łódź Bajkowa" project, which commemorates the Łódź film company Se-Ma-For. Monuments located in the city should also be included in constantly updated databases and lists. Findings of the analysis of several of these show that there is no one coherent database which would contain all monuments in Lodz and would be constantly updated. While many monuments are not included in any official list, most of those which have been classified are presented only with basic information about the name of the monument. Sources: Topographic Databases (BDOT10k and BDOT500), OpenStreetMap, a register from Wikipedia and a list from the City of Lodz Office. Field investigation data was also used to comprehensively evaluate and compare various data sources. In addition, an attempt was made to analyze the usefulness of selected data, the correctness of their location and the information contained therein.
PL
Przedstawiono rozwiązanie serwera uwierzytelnienia i autoryzacji (AA) w rozproszonym systemie STRADAR, udostępniającym funkcjonalności dla prowadzenia działań operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia prezentację na stanowisku wizualizacji zdarzeń (Swz) bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie (AiS, radary), obrazu z kamer, zdjęć, notatek, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Serwer AA udostępnia administratorowi systemu STRADAR funkcje związane z zarządzaniem kontami operatorów Swz, w tym dodawanie, edycję i usuwanie kont operatorów, definiowanie uprawnień operatorów, a także wyświetlenie historii działań na poszczególnych kontach operatorów. W artykule opisano architekturę, interfejs użytkownika oraz testy oprogramowania serwera AA.
EN
The paper presents the authentication and authorization (AA) server, which is used in the distributed STRADAR system developed for the Border Guard for monitoring maritime areas. The system allows presentation of current and archival map data (AiS, radars), video from cameras, pictures, notes, audio from telephone connections as well as files and text messages (SMS) exchanged by the Border Guard staff, which is performed in the Event Visualization Post (EVP). The AA server provides the STRADAR system administrator with functionality of managing accounts of EVP operators, particularly adding, editing and deleting accounts, defining permissions as well as displaying history of actions regarding particular accounts. The paper describes the architecture and user interface of the AA server as well as performed software tests.
EN
Research into the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) carried out in the Laboratory of the Aircraft Engines Division at Warsaw University of Technology has shown that it is applicable to recognition of various flames. Several cases were tested using the ECT system and the system successfully created cross sectional images of premixed and diffusion flames. Studies were then conducted which significantly increased the functionality of the system. This article describes experimental studies that afforded insight into the effects of the degree of ionization generated during the combustion process on the changing signal of the ECT system. Research was carried out in an experimental stand consisting of a burner, 6 and 12 electrodes capacitance sensors and an optical spectrometer. Burner injection was used to obtain stability of combustion. Two rotameters were installed in the inlet of the burner. The flow rate of air and methane was used to determine the composition of the combustible mixture formed in the mixing chamber. A grating spectrometer was used to perform a detailed analysis of combustion processes and to detectvarious types radicals. This experimental test focused on measuring chemiluminescence intensities and possible correlations of the OH*, CH*, C2* and H2O with air/ methane ratio. The data from the ECT system and optical spectrometer was then analyzed. It was found that the strong correlations between the peak intensity of OH*, CH*, C2* and H2O in the reaction zone to the equivalence ratio could be used to investigate the local flame stoichiometry.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z mieszaną rzeczywistością. W szczególności skupiono się na wykorzystaniu mieszanej rzeczywistości w kontekście wizualizacji obrazowych danych medycznych. Technologia została szczegółowo omówiona oraz porównana z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz drukiem 3D. Zaprezentowano szerokie spektrum zastosowań, m.in. wykorzystanie mieszanej rzeczywistości w szkoleniu oraz do wizualizacji danych pacjentów onkologicznych zobrazowanych w tomografii komputerowej oraz w technice PET.
EN
This article covers the topics related to the use of the mixed reality in the field of medical data visualization. It enables the user to see the data as a 3D hologram that is a part of the users’ environment. There is a detailed comparison to the virtual and the augmented reality and the relation to the 3D printing. A wide variety of applications of the mixed reality in education and in visualization of the patients’ computed tomography and positron emission tomography data is presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości, jakie niosą ze sobą rozwiązania typu live­link w warsztacie architekta. Punktem odniesienia były zarówno obecne praktyki projektowe, jak i model procesów twórczych uformowany przez Bauhaus. W opracowaniu przeanalizowano możliwości zastosowania nowych technologii na etapie formowania bryły koncepcyjnej budynku oraz tworzenia wizualizacji zaprojektowanego obiektu. Testy związane z konceptualizacją budynku zostały wykonane z zastosowaniem metod komputacyjnych sprzężonych ze środowiskiem BIM (Building Information Modeling) na przykładzie roboczego modelu przygotowanego na potrzeby badania. Przedstawiono przepływ informacji oraz możliwość pracy na kilku narzędziach w czasie rzeczywistym, co stanowi znaczne usprawnienie dla weryfikacji różnych wariantów formalnych. Poza rozważaniami laboratoryjnymi nieosadzonymi w rzeczywistych realiach przytoczono przykład zrealizowanego już budynku, w którym opisywane metody odegrały kluczową rolę w zakresie formowania bryły. Wykazano również aktualność oraz utylitarność wybranych założeń Bauhausu w opisywanych procesach.W przypadku wizualizacji nastąpiło połączenie środowiska BIM oraz silników renderujących obraz w czasie rzeczywistym. Prosta forma budynku przygotowana w pierwszej próbie badawczej została umieszczona w środowisku graficznym umożliwiającym sprawne wykonywanie przedstawień projektowanej przestrzeni. Postawiono tu nacisk na rolę warsztatu i wiedzy teoretycznej projektanta w osiąganiu efektów o najwyższej jakości, co również pozwala na korelację postaw architekta – rzemieślnika oraz architekta – artysty w epoce Bauhausu oraz dzisiaj. Rezultatem przeprowadzonych prób jest wniosek, że architekt, pomimo zintensyfikowanej cyfryzacji, nie może zatracać usankcjonowanych przez Bauhaus przymiotów artysty i rzemieślnika. Zwrócono również uwagę na wpływ, jaki wywierają możliwości technologiczne na formy budynków, co również było zauważalne w szkole weimarskiej widzącej w maszynie sprzymierzeńca i medium twórcze. Rozwój technologii i narzędzi cyfrowych wprowadza nieznane dotąd możliwości twórcze, jednak ich pełna implementacja nie może się odbywać bez atrybutów architekta takich jak rzemiosło czy zmysł artystyczny.
EN
The article presents the possibilities offered by live­link solutions in an architect’s workshop. The point of reference was both the current design practices and the model of creative processes formed by the Bauhaus. The study analyzed the possibilities of using new technologies at the stage of forming the conceptual body of the building and creating a visualization of the designed object.Tests related to the conceptualization of the building were carried out using computational methods coupled with the BIM environment (Building Information Modeling) on the example of a working model prepared for the purpose of the study. Information flow and the possibility of working on several tools in real time are presented, which is a significant improvement in the verification of various formal variants. In addition to laboratory considerations not embedded in real conditions, an example of an already completed building was given, in which the described methods played a key role in the formation of the body. The validity and utilitarian nature of selected Bauhaus assumptions in the described processes have also been demonstrated. In the case of visualization, the BIM environment and real­time image rendering engines were combined. The simple form of the building, prepared in the first research trial, was placed in a graphic environment enabling efficient performance of representations of the designed space. The emphasis here is on the role of the designer’s workshop and theoretical knowledge in achieving the highest quality effects, which also allows for the correlation of the attitudes of an architect – craftsman and architect – artist in the Bauhaus era and today.The result of the tests carried out is the conclusion that the architect, despite the intensified digitization, cannot lose the qualities of an artist and craftsman sanctioned by the Bauhaus. Attention was also paid to the influence of technological possibilities on the forms of buildings, which was also noticeable in the Weimar school, which saw in the machine an ally and a creative medium. The development of technologies and digital tools introduces previously unknown creative possibilities, but their full implementation cannot take place without the architect’s attributes such as craftsmanship or artistic sense.
18
Content available remote On the Community Discovery Methods for Complex Networks: A Case Study
EN
The inherent knowledge discovery problem regarding networks that represent complex real world phenomenon is a popular research topic. Specifically, in social network analysis (SNA), several community discovery techniques with various approaches have been put forward to distinguish closely related entities. Identifying the relevant techniques to utilize based on the context of the application is a key difficulty researchers face. In this study we propose a methodology for classifying these techniques, visualize a prototype, and analyze the performance and quality of selected approaches over a real world call detail record (CDR) data set.
EN
The paper summarizes our efforts to develop a spike timing neural network model of dynamic visual information processing and decision making inspired by the available knowledge about how the human brain performs this complicated task. It consists of multiple layers with functionality corresponding to the main visual information processing structures starting from the early level of the visual system up to the areas responsible for decision making based on accumulated sensory evidence as well as the basal ganglia modulation due to the feedback from the environment. In the present work, we investigated age-related changes in the spike timing dependent plastic synapses of the model as a result of reinforcement learning.
EN
The paper presents the construction process of a pneumotronic station for exercises in the field of proportional technique in pneumatics. The stages of selecting elements, designing of the frame of the station in the Siemens NX system, writing software and creating visualizations for the HMI panel are presented. The stand was equipped with a proportionally controlled pneumatic axis, with a pneumatic cylinder mounted on it, equipped with a vacuum generator, which allows for lifting flat elements. The next stages of creating software for station control are also presented. The process of creating an algorithm controlling the automatic cycles of the station and the stage of building the visualization on the HMI panel are presented.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.