Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surfaces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, które udowadniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym. Mimo że wymaga wielu starań, to jest niezwykle potrzebny, by w przyszłości nie zabrakło zasobów naturalnych.
EN
The article presents global experience in the recycling of asphalt pavements, which prove that asphalt recycling is a developing, needed and modern research issue. Despite the fact that it requires a lot of effort, it is extremely necessary in order to ensure natural resources in the future.
2
EN
The present paper shows the capability of application of three-dimensional drawing of space R4 proposed by N.V. Naumovich in 1958, in the field of cyclographic modeling of non-linear objects: curves and surfaces of space R4, models of which are widely applied in modern CAD/CAM and Computer Aided Geometric Design (CAGD) systems. The possibility of implementing spatial cyclography on the Naumovich hyperdrawing is illustrated by the example of modeling a canal surface as a cyclographic image of a spatial curve of R4 space.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono możliwości zastosowania trójwymiarowego rysunku przestrzeni R4, zaproponowanego przez N.V. Naumowicza w 1958 roku, w dziedzinie cyklicznego modelowania obiektów nieliniowych: krzywych i powierzchni przestrzeni R4, których modele są szeroko stosowane w nowoczesnych systemach CAD/CAM i Computer Aided Geometric Design (CAGD). Możliwość zastosowania cyklografii przestrzennej na rysunku czterowymiarowym Naumowicza, jako obrazu cyklograficznego krzywej czterowymiarowej, pokazano na przykładzie powierzchni kanałowej.
EN
An investigation of sorption kinetics of heavy metal ions on polysaccharide materials has been performed. Traditionally, kinetic study of ion exchange sorption begins with a determination of the slowest stage of the proces, but the stage of chemical reaction between heavy metal ions and the sorbent functional groups can also make essential contribution. Results of kinetic studies were treated using different kinetic models and, experimental data are described most adequately with pseudo-second order kinetic model. It is determined that polysaccharide materials used in the studies have relatively good kinetic characteristics.
PL
Przeprowadzono badania kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na materiałach polisacharydowych. Tradycyjnie badanie kinetyczne sorpcji jonowymiennej rozpoczyna się od określenia najwolniejszego etapu procesu, ale stan reakcji chemicznej pomiędzy jonami metali ciężkich a sorbentowymi grupami funkcyjnymi może mieć również istotny udział. Wyniki badań kinetycznych opisano różnymi modelami kinetycznymi, a najlepsze dopasowanie z danymi eksperymentalnymi uzyskano dla modelu kinetycznego reakcji pseudo drugiego rzędu. Ustalono, że materiały polisacharydowe stosowane w badaniach mają stosunkowo dobre właściwości kinetyczne.
PL
Na podstawie danych statystycznych WHO przeprowadzonych w Unii Europejskiej stwierdzono, że system tribologiczny, jaki tworzy endoproteza, doznaje ponad milion obciążeń o charakterze udarowym. Obciążenia dynamiczne mogą w wielu przypadkach przekraczać czterokrotną wartość ciała pacjenta. Znaczna część takich niepożądanych impulsów kończy się koniecznością ponownej wymiany endoprotezy biodra. Badania doświadczalne wielu badaczy potwierdzają, że po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego mamy często do czynienia z obszarami przeciążenia i niedociążenia. Zarówno jedne, jak i drugie są niekorzystne w trakcie eksploatacji endoprotezy. Po wszczepieniu trzpienia do kanału kości udowej pod wpływem siły mogą pojawić się pewne mikrometrowe przemieszczenia trzpienia względem cementu kostnego. Zarówno opisane przemieszczenia, jak też obszary przeciążenia i niedociążenia są na ogół powodowane niestosowną geometrią powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoprotezy uzależnioną od chropowatości powierzchni, która ma bezpośredni wpływ na wysokość szczeliny. Klasyczne generowanie procesu produkcji i wytwarzania endoprotez o optymalnej strukturze geometrycznej powierzchni jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego niezbędne jest uprzednie stochastycznekształtowanie struktury geometrycznej projektowanych endoprotez polegające na oszacowaniu losowych wartości oczekiwanych, czyli średnich wartości probabilistycznych oraz odchyleń standardowych optymalnych wysokości mikrochropowatości powierzchni, które mają bezpośredni wpływ na pożądaną wysokość szczeliny, siły nośne, siły tarcia, wartości zużycia, a w końcu na optymalną możliwość implantacji endoprotezy stawu biodrowego człowieka. Wyniki niniejszej pracy uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych dotyczących pomiarów struktur geometrycznych powierzchni endoprotez oraz z wykorzystaniem wiedzy teoretyczno-numerycznej. Ukazane w niej rezultaty prezentują metodologię i cele opisanej idei badawczej, umożliwiając szeroką dyskusję potrzebną do dalszych badań w zakresie projektów bioinżynierii.Przedstawiony został również parametryczny opis parametrów powierzchni endoprotez. Mogą one również znaleźć zastosowania przy probabilistycznej ocenie parametrów struktur geometrycznych powierzchni rozmaitych implantów.
EN
Within the last ten years in the European Union the number of bone fractures caused by the osteoarthritis increased twofold. More than 100000 hip or knee joints in total have been implanted in Germany during one year. Within ten years, 5% of them have failed by aseptic loosening. The non-invasive determination of friction forces and the control of their values during lubrication of cartilage cells on the superficial layer of human joint surfaces before implantation have a significant but not sufficient influence on the observation of the early abrasive wear of cartilage joint and the development of osteoporosis. From this fact was drawn the inspiration for the performed investigations referring the endoprosthesis surface parameters, because knowledge of the roughness of prosthesis surfaces and friction forces and their control methods makes it possibile to provide the necessary random standard deviation of gap height and finalny information about implantation possibility. This paper has been prepared based on the objective knowledge gained from the author’s experimental and theoretical experiences to represent the methodology and goal of the idea described in the study and to make possible a wider discussion on this subject for further developments during the realization of various bioengineering projects in the field of hydrodynamic artificial human and humanoid robots joints.
PL
W artykule autor przedstawił przykład metody wyboru rodzaju nawierzchni do budowy dróg rowerowych i pieszych polegającej na wielokryterialnej analizie porównawczej. Następnie wybrano rodzaje nawierzchni, które najczęściej są stosowane w Europie i na Świecie oraz porównano je na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów dotyczących charakterystyk funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych. W dalszej części dokonano wyboru optymalnego rodzaju nawierzchni dla konkretnego ciągu rowerowego położonego w terenie o charakterze rekreacyjnym Analogicznie dokonano wyboru optymalnego rodzaju nawierzchni na ciągach pieszych. Na podstawie rzetelnych wyników analiz autor sformułował wnioski, które mogą być pomocne także przy doborze rodzajów nawierzchni dla ciągów rowerowych i pieszych dla innych podobnych inwestycji.
EN
In the article author present a proposed method of assessing different types of segregated cycle facility and footway surfaces basing on multiple-criteria decision analysis. Subsequently, surface types most commonly used in Europe as well as around the world were chosen and compared basing on the previously established criteria regarding functional, technical and economical characteristics. Further on, an optimal surface type was chosen for a specific segregated cycle facility located in a recreational area. Similarly, an optimal surface type for footways was chosen. Basing on the reliable results of the analyses, author formulated conclusions which can be helpful in choosing the appropriate surface type for segregated cycle facilities and footways in different but similar projects.
EN
The paper focuses on the experimental investigation of wetting behavior and solderability of commercial lead-free solder on Printed Circuit Board (PCB) covered with an OSP finish (Organic Surface Protectant) characterized by physical (mechanically scratched) and/or chemical (oxidized in air at 260°C for 1 hour) inhomogeneity of the surface finish. The influence of the quality of the PCB finish on the maximum wetting force Fmax, wetting time t0, the contact angle θ, and the parameters characterizing solderability, were studied. The tests were performed by a wetting balance method with SAC305 solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu, wt. %) and commercial flux (EF2200) using MENISCO ST88 apparatus allowing direct measurement of the wetting force Fr and wetting time t0 as well as calculation of the contact angle θ values. The measurements were made at a temperature of 260°C for a contact time of 3 s. For comparison, the tests were also performed on PCBs in delivery state showing average Fmax = 0.9 mN, t0 = 0.58 s and θ = 57°. The results have shown that both oxidation and mechanical damage of the OSP finish have a significant worsening effect on solderability. Scratched OSP finish had an average Fmax = -1.03 mN and θ = 78°. Such surfaces were non-wettable with corresponding values of Fmax = -4.7 mN and θ = 120° for oxidized samples and Fmax = -4.04 mN and θ = 111° for those scratched and oxidized.
PL
W pracy badano zwilżalność i lutowność płytek drukowanych (PCB) z pokryciem OSP, które charakteryzowały się niejednorodnością występującą na powierzchni: były mechanicznie porysowane i/lub utlenione (na powietrzu, w temperaturze 260°C w czasie 1 godziny). Do badań stosowano komercyjny stop bezołowiowy. Określono wpływ jakości pokrycia na wartość maksymalnej siły zwilżania Fmax, czas zwilżania t0 i kąt zwilżania θ, czyli parametrów charakteryzujących lutowność. Badania prowadzono metodą zanurzeniową (meniskograficzną) na aparaturze ST88 MENISCO, która umożliwia bezpośredni pomiar siły zwilżania Fr i czasu zwilżania t0, jak również obliczenie wartości kąta zwilżania θ. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 260°C w czasie 3 s. Dla porównania testy przeprowadzono również na płytkach „w stanie dostawy”, uzyskując średnią Fmax = 0.9 mN, t0 = 0,58 s i θ = 57°. Uzyskane wyniki świadczą, że zarówno utlenianie powierzchni, jak i uszkodzenia mechaniczne pokrycia OSP powodują znaczące pogorszenie lutowości płytek PCB. Dla pokrycia OSP, które było porysowane, uzyskano średnio Fmax = -1,03 mN i θ = 78°. Dla próbek utlenionych mierzone wartości wyniosły: Fmax = -4,7 mN i θ = 120°, natomiast dla próbek porysowanych i utlenionych: Fmax = -4,04 mN i θ = 111°.
PL
Podczas budowy nowego odcinka drogi, a także w trakcie remontu, kiedy wymieniane są warstwy asfaltowe, musimy pamiętać, aby nowo wbudowywane warstwy były z sobą odpowiednio mocno połączone.
11
Content available Asfalty wysokomodyfikowane Orbiton HiMA
PL
Obserwowane od wielu lat rosnące natężenie ruchu w komunikacji drogowej to nie tylko wzrost liczby przejeżdżających pojazdów, ale także coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że współczesne i przyszłe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele wyższym wymaganiom od stawianych jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.
EN
The growing traffic congestion in road transport that may be observed for many years means the increase in the number of passing vehicles, but also a growing share of maximum axle loads. This means that the present and future paving materials must meet much higher requirements than those applicable several or a few dozen years ago.
EN
In the paper some reasonable technical solutions, material properties that influence on the bridge’s life are discussed. Pavements of bridges play a special role in the durability of the entire bridge structure. Work Loads from both traffic and climatic conditions, such as sunlight, freezing temperatures, rain, snow, de-icing salt acting on the structure, in both horizontal and vertical direction. The construction of the transportation is the most basic and key contribution to the economy. All countries put their best attention and efforts into building their own transportation network.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia techniczne, własności materiałowe, które odgrywają rolę w czasie użytkowania obiektów mostowych. Nawierzchnie mostowe odgrywają szczególną rolę w trwałości całego obiektu mostowego. Działają na nie obciążenia pochodzące zarówno od ruchu pojazdów jak i warunków klimatycznych, takich jak nasłonecznienie, ujemne temperatury, deszcz, śnieg, sól odladzająca. Konstrukcja mostu poddawana jest zarówno siłom poziomym jak i pionowym. Ze względu na wysokie koszty utrzymania i napraw obiektów mostowych konieczne jest utrzymanie odpowiednich standardów projektowych, wykonawczych, konserwacji i utrzymania obiektów mostowych.
13
Content available Sposób na szybkie budowanie trwałych dróg
PL
Trzy odcinki dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego powstały w gminach Koczała i Tuchomie na Pomorzu. Drogi te zbudowano z wykorzystaniem materiałów firmy Lafarge za pomocą układarki do układania mas bitumicznych. Jest to kolejny krok w rozwoju dróg betonowych w Polsce.
EN
Three sections of local roads were constructed in the communes of Koczała and Tuchom in the Pomeranian Voivodship using the Roller Compacted Concrete (RCC) technology. The roads were built with the use of Lafarge’s materials and road finishing machine. This marks another step in the development of concrete roads in Poland.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metody napraw pęknięć w nawierzchniach z betonu asfaltowego oraz wyniki badań pęknięć w procesie tworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych na nawierzchniach, spowodowanych przez ruch pojazdów i zmiany temperatury. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Zgodnie z otrzymanymi wynikami modelowania można przewidzieć wygląd odzwierciedlający pęknięcia spowodowane obciążeniem ruchem i pęknięcia, które miały miejsce pod wpływem temperatury. W artykule zawarto zalecenia odnośnie do prawidłowego wyboru struktury nawierzchni drogowej.
EN
This paper presents methods of repairs of cracks in asphalt-concrete surfaces as well as findings on fractures during the formation process of mineralasphalt blends on concrete surfaces caused by the traffic and changes of temperature. Calculations were completed using the finite element method (MES). According to obtained results of it is possible to predict the fractures caused by traffic and cracks influenced by the temperature. Recommendations were included in the paper in relation to correct choice of the structure of the road surface.
PL
Podstawowymi parametrami wpływającymi na stan nawierzchni z betonowej kostki brukowej są jakość jej wykonania oraz warunki eksploatacji. To one decydują o tym, czy nawierzchnia ulegnie uszkodzeniom.
EN
The main parameters affecting the condition of the pavement of concrete paving stones are the quality of its performance and operating conditions. They décidé whether the surface will be damaged.
PL
Zanieczyszczenie elementów maszyny papierniczej może powodować znaczne straty, które wynikają z konieczności zatrzymania maszyny lub wad papieru, takich jak plamy i dziury. Osadzanie się substancji kleistych w procesie wytwarzania papieru jest zjawiskiem złożonym, wywoływanym przez różne powiązane ze sobą czynniki. W związku z tym, trudno jest mu zapobiegać. W niniejszym artykule opisano mechanizm osadzania się zanieczyszczeń kleistych na powierzchniach elementów maszyny papierniczej. Omówiono sposoby przeciwdziałania powstawaniu tych szkodliwych osadów.
EN
Contamination of process equipment in papermaking can cause major economic drawbacks due to downtime of process or paper quality defects such as spots or holes. The sticking problem is a complex phenomenon in a paper making process, which is affected by several interconnected factors. Therefore, sticking problem is difficult to control or prevent. In this paper, the mechanisms of surface contamination on a paper machine are described, especially focusing on deposition caused by problematic sticky organic materials.
PL
W pracy opisano rozwiązanie konstrukcyjne płyty na gruncie z betonu sprężonego spełniającej funkcję posadzki przemysłowej w hangarze na lotnisku w Pyrzowicach. Przedstawiono program badań doświadczalnych przyjęty do realizacji podczas wykonywania czynności związanych z betonowaniem i sprężaniem płyt betonowych we wczesnym okresie dojrzewania betonu. Zaprezentowano również wyniki przemieszczeń płyty określone w obu kierunkach będących rezultatem obciążenia cięgnami sprężającymi i zmian reologicznych zachodzących w okresie realizacji płyty.
EN
The paper describes cc istruction solution of prestressed concrete slab-on-ground which fuifi ed the function of industrial floor in hangar at the airport in Pyrzowice. Also the program of experimental investigation which were assumed to realization during construction connected with concreting and prestressing of s'ab (in early age of concrete hardeilng) was presented. In the paper the displacements results of slab in both directions coming from prestressing and rheotogy effect which appeared in period of slab execution were presented.
PL
Przestrzeń miejska to nie tylko intensywna zabudowa, ale także zespół ulic i placów miejskich decydujących o charakterze całego miasta. Nowe aranżacje placów miejskich bardzo często wymagają wprowadzenia nowej nawierzchni na całości założenia. Taki zabieg wymaga jednocześnie scalenia nowo powstałego placu z otaczającą go zabudową historyczną poprzez nawiązanie formą do sąsiadującej przestrzeni. Efektu takiego nie zapewnią niestety ani nawierzchnia bitumiczna, ani nawierzchnia betonowa, a uzyskuje się go poprzez zastosowanie nawierzchni z materiału kamiennego.
EN
Stone material has been used very often for construction of pavement in public space, for example town squares. It combines aesthetics with functionality, providing very long performance period. Types and intensity of loads acting on this type of structure are different than for typical roads, so it should be designed individually. This paper presents a structural analysis of rigid pavement made of granite slabs on elastic base. A three-dimensional finite element model of pavement was crated and tested using open source software developed at the University of Maine. The results were compared to well known analytical solution proposed by H. M. Westergaard.
PL
Niniejsza praca zawiera informacje o sposobach przygotowania powierzchni do malowania i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne oraz "wrażliwość" powłok gruntowych na stopień przygotowania powierzchni.
EN
This article contains information about the level of surface preparation and its influence over anticorrosion protection. It presents which primer coat is more sensibility on improper surface preparation.
PL
Ocena aktywności enzymów jest kluczowym zagadnieniem w badaniu kinetyki reakcji enzymatycznych i inhibicji. Ostatnio, macierze polimerowo-peptydowe, gdzie peptyd jest specyficznym substratem dla enzymu wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród biochemików. W połączeniu z czułymi metodami detekcji takimi jak spektrometria mas i fluorescencja macierze mogą znaleźć zastosowanie jako niezwykle użyteczne narzędzia do detekcji enzymów i oceny ich aktywności w diagnostyce klinicznej. Macierze peptydowe składają się z powierzchni, na której immobilizowane są peptydy . Peptydy mogą być przyłączone bezpośrednio do sfunkcjonalizowanej powierzchni lub poprzez polimerowy linker. Obecność polimerowego linkera pomiędzy powierzchnią a peptydem przynosi wiele korzyści. Zastosowanie linkera z poli(tlenku etylenu) minimalizuje niespecyficzną adsorpcję biomolekuł na podłożu, zapewnia niskie tło w pomiarach fluorescencyjnych i ułatwia dostęp steryczny centrum aktywnego do peptydu. W niniejszej pracy koniugaty peptydów z poli(tlenkiem etylenu) zostały otrzymane na drodze syntezy na nośniku stałym metodą Fmoc. Otrzymane koniugaty immobilizowano na powierzchni krzemu zmodyfikowanej aminopropy lotrietoksy silanem. Powierzchnię scharakteryzowano techniką AFM i zbadano jej kąt zwilżania. Tak otrzymane macierze peptydowe poddano inkubacji z enzymami a produkty reakcji analizowano za pomocą techniki ESI MS.
EN
Enzyme assays are methods for measuring enzymatic activity, they are vital to study enzyme kinetics and enzyme inhibitors. Recently, polymer-peptide arrays where the peptide is specific substrate for the enzyme have attracted high attention. Such arrays can be applied as invaluable tools for enzyme recognition when connected to fluorescence or mass spectrometry detection. Peptide arrays consist of peptides immobilized on solid support directly or through polymeric linker. It w as shown that the presence of poly(ethylene oxide) as a linker between surface and the peptide offers many advantages. It minimizes non-specific binding of biomolecules on the surface, provides low background in fluorescence measurement, avoids steric hindrance , and thus makes linked peptide fully accessible the active site of an enzyme. In this work, conjugate of peptide and poly(ethylene oxide) were synthesized on the Tentagel resin using solid phase Fmoc chemistry, and then covalently immobilized by grafting-to method on the silica surface. Silica plates before grafting were modified by 3-aminopropy ltriethoxy silane and characterized by AFM and contact angel measurement. The obtained peptide arrays were incubated with enzymes and products of these reactions were analyzed by ESI MS.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.