Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human resource
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of the article was to define the relationship between human resource management (HRM) and intellectual capital (IC) of the organization. In order to achieve the goal, the following research methods were used, i.e. analysis and logical construction as well as analysis and critique of the literature. The article consists of an introduction, theoretical and research part, a summary and a bibliography. The theoretical and research part includes issues such as: personnel function, IC, selected models of IC measurement and indicators of human capital measurement. It was found that there was a direct and indirect relationship between HRM and KI measurement models in terms of: human capital characteristics, elements of HRM at the operational level of management. Indicators of KI measurement models can be used in the assessment of the implementation of the personnel function in terms of human resource management.
EN
Phu Quoc island of Kien Giang Province in Vietnam is endowed with resources for tourism development. The study explored the human resources, tourism marketing and promotion efforts of businesses towards the sustainable tourism development in Phu Quoc tourism. The authors used secondary and primary data to elicit information from respondents. Secondary data was collected from Kien Giang department of tourism, Statistical departments of Kien Giang and Phu Quoc. We administered questionnaires to 230 local residents, 150 businesses, and 530 tourists. Furthermore, interviews were conducted in Phu Quoc with local residents, businesses, tourists, local authorities’ officers, and 12 experts. The results suggest that Phu Quoc tourism sector lack quality workforce and marketing and promotion initiative is not well developed. The study proposes recommendations to stakeholders of Phu Quoc tourism sectors and more of that, the limitation and further research is suggested.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
EN
The most important factor in small and medium-sized enterprises is undoubtedly the training; intellectual capital directly impacts the growth and productivity of the organization, so the preparation given to employees is vital. The study carried out a factorial analysis to identify the components to be considered in the training of the SMEs in the industrial sector of Ciudad Obregon, Sonora, México. The considered variables were: training, legal aspects of training, training budget, training course instructors, training culture and seniority in the company. As a result, the analysis of communalities allows us to observe that of these variables, the one that produces the lowest percentage of the variance is the age of the company, so it could be dispensed as a component of the training.
PL
System motywacji w bezpieczeństwie i higienie pracy zintegrowany z zarządzaniem kadrami powinien „zniechęcać" pracowników do podejmowania działań niepoprawnych, a zachęcać/nagradzać za działania bezpieczne. Pracownicy to zasób demograficzny i nieprzewidywalny, który rzadko wykonuje to, co nakazuje im pracodawca czy przełożony, dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich narzędzi do kształtowania zachowań probezpiecznych. Jednym z takich narzędzi może być audyt behawioralny. W artykule zaprezentowano podstawowe zasady takiego audytu oraz wyniki badań określających potrzebę zastosowania takiego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
EN
The system of motivation in occupational health and safety, integrated with human resources management, should „discourage" employees to take up incorrect operations and encourage/reward for taking up of safe ones. Employees are a demographic a and unpredictable resource, which rarely does, what is told by the employer or the supervisor, so therefore the selection of relevant tools for creation of safety oriented behavior is so important. A behavioral audit could be one of such tools. The article presents the basic principles of such an audit, and the results of investigations determining the need for application of such a tool in the Polish mining companies.
EN
This paper deals with development of application software for supporting the administration and management of professional trees on an automobile assembly industry. The standard qualifications that are introduced in this paper called the profession with 3 lanes (P3L). Each profession tree is assumed can have 3 lanes that have equality, namely operator/technician lane, utilizer lane, and manager lane. The lanes are graded equally, similar in difficulty and similar in appreciation. An operator lane is focused on operating of machines/ equipment/ methods/ programs. The main consideration of this lane is at the skill aspects. A utilizer lane is focused at the utilizing of main and supporting equipments. The main consideration of this lane is the analytical aspects. The last, a manager lane is focused at the management of jobs. The main consideration of this lane is at the coordination of finishing the jobs. The application software has been developed to support the administration of the concept that has been applied on an automobile assembly industry. Basically, the application consists of two main parts that are a database and the user interface. By using this software, the administration and management of all professions as well as their competencies can be done easily.
PL
Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami coraz bardziej dostrzegają znaczenie zasobów ludzkich. To ludzie, w coraz większym stopniu, stanowią o jakości, sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w coraz większym stopniu rośnie również rola liderów zespołów ludzkich. To w dużej mierze od ich jakości pracy zależą wyniki firmy. W artykule przeanalizowano rolę liderów w budowaniu pozycji firmy.
EN
Those managing today's businesses increasingly recognize the importance of human resources. It is people, who in greater and greater degree decide about the quality, strength and competitiveness of a company on the market. This means that increasingly the role of the leaders of human teams becomes more and more important. leaders of men. It is their quality of work that decides in large part about the performance of their companies. The article examines the role of leaders in building of a company's position.
8
Content available remote Organizacja oparta na wiedzy jako efekt procesu rozwoju zasobów ludzkich
PL
W artykule przedstawiono znaczenie procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Omówiono metody doskonalenia kadr przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Podkreślono proces doskonalenia zasobów ludzkich, który jest odpowiedzią na współczesne problemy rynku pracy. Przyjęto założenie, iż osiąganie sukcesów w organizacji jest możliwe jedynie wtedy, gdy stale będzie się dążyć do rozwoju i doskonalenia zasobów ludzkich. Przedstawiono model organizacji opartej na wiedzy, która jest efektem procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i która stanowi najbardziej współczesny etap procesu doskonalenia organizacji.
EN
The article focuses on the significance of human resource development. The author discusses methods of training for personnel employed in companies operating in the free-market economy. It is emphasised that human resource trainings may be the answer to current problems in the labour market. It was assumed that an organisation may achieve success only when it continuously pursues development and improvement of human resources. The article presents a model of an organisation founded on knowledge, which is a result of human resource development, and constitutes the most modern phase of organisation improvement.
PL
Zarządzanie zasobami ludzkimi - to proces determinujący poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego.
EN
Human resources management is a process determining the competitiveness level of an enterprise. The purpose of the present article is to indicato the dependence between human resources management and competitive advantage of the industry extractive enterprises.
10
Content available remote Istota strategii w zarządzaniu zasobami ludzkimi
PL
Referat prezentuje najważniejsze aspekty dotyczące strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Rozpatrywanie zarządzania kapitałem ludzkim w kategoriach strategicznych staje się warunkiem koniecznym do efektywnego zarządzania tym kapitałem, co oznacza, że niezbędne jest umiejscowienie zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym w przedsiębiorstwie, a co z tym idzie - tworzenie strategii zasobów ludzkich. W referacie zaprezentowano dotychczasowe spojrzenie na istotę strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Niezależnie jednak od pojawiających się w literaturze różnic w rozumieniu pojęcia strategii zasobów ludzkich, wskazać można wspólnie dla tych ujęć cechy charakterystyczne, co przedstawiono w niniejszym referacie. Ponadto uwagę poświęcono znaczeniu powiązań pomiędzy strategią zasobów ludzkich a strategią ogólną przedsiębiorstwa. Stopień integracji tych strategii wpływa często na charakter, jaki przybiera strategia zasobów ludzkich, jak również jest podstawą do wyodrębnienia różnych typów strategii, które omówiono w referacie.
EN
In the paper the main aspects of human resource management strategies are presented. The imperative to the effective human resource management is to consider managing human capital in strategic terms. Therefore the precondition is to locate human resource management on the strategic level in all organisations and, in turn, to create human resource strategies. The paper shows the main concepts related to the essence of human resouce strategy. The paper shows the main concepts related to the essence of human resource strategy. Despite of differences described in the literature there are some common attributes of the strategy. Additionally the important of relations between human resource strategy and the overall business strategy is outlined. The extent to which human resurce strategy is connected to the overall strategy results very often in the character of human resource strategy and is a basis to refine different types of human resource strategies. The above concerns are pointed out in the paper.
PL
Produktywność organizacji zaczyna się od ich pracowników, którzy wiedzą czego się od nich oczekuje w zakresie zadań i potrzebnych działań wykonawczych. Kadra menedżerska i kierownicza odpowiada za jakość przekazania tych informacji w celu nie tylko stymulacji realizacyjnej, ale także pobudzenia kreatywności i wytworzenia ducha innowacyjności. Nadanie podmiotowości ludziom i zespołom pracowniczym wskazuje na potęgę ich możliwości. Harmonijne połączenie właściwego przywództwa z inicjatywnością oddolną, wzmacniane dodatkowo twórczą współpracą, prowadzi do niesamowitych wyników i osiągnięć i to w różnych sytuacjach. I o tym traktuje właśnie niniejszy artykuł.
EN
The productivity of organizations begins from their employees, who know what is expected from them. The management level respons for the quality of corresponding information in aim to stimulate the motivation, creativity and innovative spirit among the human resources of every company or institution. An harmonic joining of the appropriate leadership with bottom-up incentiveness, teamwork and direct cooperation between people, leads to the uncommon results and achievements, even in very difficult or different situations. And about that treats the presented article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.