Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny współrzędnościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dobór i kwalifikacja systemów pomiarowych w procesach technologicznych
PL
W artykule omówiono zagadnienie doboru przyrządów i maszyn pomiarowych w odniesieniu do wymaganej tolerancji wymiarowej, kształtu oraz gabarytów przedmiotów obrabianych. Opisano kolejne kroki postępowania w analizie przydatności systemów pomiarowych w stosunku do wymaganej dokładności obróbki.
EN
The issue of selecting and matching measurement tools and machines according to the required dimension tolerance, shape and overall sizes of workpieces has been discussed in the paper. The subsequent procedure steps of the analysis of the measurement systems usability in relation to the required machining precision have been described.
PL
Przedstawiono zakres prac realizowanych w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Długości i Kąta oraz Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW), obejmujących wykonywanie szerokiego spektrum badań i pomiarów. Scharakteryzowano możliwości posiadanego wyposażenia badawczego. Zaprezentowano działania prowadzone przez doświadczony zespół specjalistów IZTW, takie jak: opracowywanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć światowej techniki konstrukcji nowoczesnych systemów pomiarowych (zarówno prostych, jak i złożonych) oraz stanowisk badawczych, modernizacja różnych urządzeń pomiarowych, w tym zwłaszcza maszyn współrzędnościowych.
EN
Scope of work implemented in accredited laboratory of Length and Angle Measurements and Department of Geometrical Quantities Metrology of the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IAMT) was presented, including performing research and measurements in a wide spectrum of applications. Abilities of owned research equipment were characterised. Scope of work realised on the basis of knowledge of experienced team was presented, such as development of different – both simple and complex – constructions, advanced measurement systems and research positions – with use the latest achievements of worldwide technic, modernization of different measurement devices including especially coordinate measuring machines.
3
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 2
PL
Obecnie na rynku obserwuje się, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe są wykonane ze specjalnych materiałów i mają konstrukcję odporną na zaburzenia w typowej hali produkcyjnej. Do tej grupy można zakwalifikować przeznaczone do pomiaru karoserii samochodowych maszyny o konstrukcji wysięgnikowej, a także inne maszyny o specyficznej konstrukcji (w tym typu portalowego) oraz maszyny kabinowe. W artykule przedstawione zostaną przykłady takich maszyn – ich parametry funkcyjne i metrologiczne.
4
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 1
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe dominują w procesach kontroli wymiarów produkowanych elementów maszynowych. Choć z założenia mają charakter urządzeń laboratoryjnych, to jednak produkcja wymaga, by mogły być one stosowane bezpośrednio w jej otoczeniu. W artykule przedstawiono opcje maszyn, które spełniają ten warunek: ich cechy konstrukcyjne z podziałem na portalowe, wspornikowe, wysięgnikowe i kabinowe; zakresy pomiarowe i dokładności oraz przykłady zastosowań.
PL
Aby spełniać wymagania klienta organizacja produkcyjna zmuszona jest do dokładnej kontroli swoich wyrobów. Cechy krytyczne dla jakości, wyspecyfikowane na etapie projektowania przez konstruktora, oceniane są za pomocą coraz bardziej wyspecjalizowanych metod. Pomiary z maszyn współrzędnościowych dostarczają licznych danych, które wykorzystuje się do szczegółowej analizy statystycznej procesu. W pracy przedstawiono przykładowy model analizy procesu nadzorowanego przy pomocy maszyn współrzędnościowych oraz zaprezentowano sposoby analizy danych z tych maszyn. W części eksperymentalnej przedstawiono dane z przykładowego procesu nadzorowanego przez maszyny współrzędnościowe. Dane te w połączeniu z innymi informacjami o zmiennych występujących w procesie poddano analizie z wykorzystaniem metod statystycznych oraz aplikacji Minitab 16. Rezultaty przedstawiono w postaci wyników oraz wykresów otrzymanych za pomocą programu Minitab oraz poddano interpretacji przez autora. Prezentowane dane pozwoliły na zidentyfikowanie zmiennych mających największy wpływ na badany proces, oraz posłużyły do wykazania kierunków jego usprawniania. Dane uzyskiwanie dzięki pomiarom współrzędnościowym pozwalają na dokładną analizę procesu produkcyjnego i umożliwiają podjęcie decyzji o działaniach ciągłego usprawniania. Pozwalają one na wykrycie zmiennych mających największy wpływ na jakość i zminimalizowanie ich oddziaływania na wyrób finalny.
EN
To fulfill requirements of client organization have to control products in very accurate way. Critical to quality characteristic, define on project are evaluate by sophisticated methods like coordinate measuring. Data from Coordinate Measuring Machines allow to analyze process with statistical methods in very precise way. In this paper will be show example of analyze process which is supervised by CMM machines. In experimental part will be presented data form example process, which will be analyzed with application Minitab 16. Results will be presented as results from Minitab 16 application, and commented by author. Presented data allow to identify variables with biggest influence on process, and allow to suggest way of improvement. Data from CMM machines allow to exact analyze of process and give opportunity to take decision about improvement of process. Allow to identify variables which have the biggest influence on process.
6
Content available remote Metody bootstrapowe w prewalidacji danych
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny danych pomiarowych. Dane te, tworzone w procesie symulacji jako dane odniesienia, są przeznaczone do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ważnym zagadnieniem jest prewalidacja danych, w której ocenia się stosowany model symulacyjny danych m.in. na podstawie oszacowania parametrów statystycznych.
EN
The paper describes some problems involving the analysis of the reference data generated for software validation. To solve any of them the bootstrap method can be applicable especially when a little is known about statistical distribution of the generated data and the size of data set is small. The method was shown to be very simple in implementation and can stand a useful tool in this step of the validation of CMM's software.
PL
W artykule przedstawiono wielopunktowe metody pomiaru błędów kształtu. Polegają one na pomiarze odchyleń kształtu powierzchni przedmiotu w niewielkiej liczbie wybranych punktów równomiernie na niej rozmieszczonych i obliczeniu na ich podstawie wartości odchyłki kształtu. Można to wykonać dwojako, albo wybierając do obliczeń albo 2, 4 lub 6 punktów, albo interpolować profil rzeczywisty korzystając ze wszystkich punktów. Przedmioty nadające się do takich pomiarów, produkowane są seryjnie lub masowo w ustabilizowanych procesach technologicznych i mają charakterystyczne dla tych procesów kształty, powtarzalne w ujęciu statystycznym. Metody wielopunktowe są statyczne i mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach zmechanizowanych i automatach kontrolno-sortujących oraz jako oprogramowanie uzupełniać pomiary wykonywane na maszynach współrzędnościowych. Zasadniczym elementem jest właściwy dobór liczby punktów pomiarowych. Przyjmując jako podstawę błąd pomiaru odchyłki kształtu równy 10 % uzyskano zależności pomiędzy liczbą podziałów odcinka pomiarowego a parametrem gładkości profilu kształtu dla okrągłości i prostoliniowości.
EN
Multipoint methods of form errors measurement have been described. they consist in measurement of form deviations of a workpiece in a few uniformly distributed selected points and in subsequent calculation of form deviation values. Two approaches are usually applied: selection of 2, 4 or 6 points or interpolation of real profile using all the points. Workspieces suitable for multipoint methods are lot/mass fabricated, using stable technologies and possess statistically repetable, characteristic forms. Multipoint methods are static and can be exploited on mechanised devices, controlling/sorting automates and as software complementing measurements performed on coordinate machines. The essential point is the proper choice of a number of measuring points. Assuming as a base 10 % form deviation error a relation has been obtained between a number of divisions of gauge length and a parameter of form smoothness for roundness and straightness measurement.
8
Content available remote Determining circular profiles by means of linear equations
EN
Software, the key element of a coordinate machine, is always kept secret from a user. It cannot be employed for research purposes, either. In order to perform the simulations, for example, similar programs have to be developed. Such nonoriginal software designed to suit individual needs is based on specific assumptions. If the equations of curves approximating measurement results are to be adjusted, it is often necessary to solve a system of nonlinear equations. To illustrate the problem of determination of curvilinear profiles, a circular profile is used. The method described here involves introducing simplifications that lead to linear equations.
PL
Jednym z istotnych podzespołów maszyn współrzędnościowych jest ich oprogramowanie. Zwykle stanowi ono tajemnicę producenta i nie może być wykorzystane do obliczeń symulacyjnych stosowanych w badaniachnaukowych. Dlatego ważnym problemem staje się posiadanie własnego oprogramowania, które spełniałoby podobne funkcje jak program maszyny, a jednocześnie umożliwiało prowadzenie obliczeń symulacyjnych wg własnych wymagań i założeń. Analiza dopasowania równań krzywych aproksymujących uzyskane wyniki pomiarów prowadzi zwykle do konieczności rozwiązywania układu równań nieliniowych. W niniejszym artykule zaprezentowano metodę opartą na wprowadzeniu uproszczeń prowadzących do równań liniowych na przykładzie zarysu okręgu.
9
Content available remote Methods of testing of static inaccuracy of the CMM scanning probe
EN
Coordinate Measuring Machine (CMM) scanning probe evaluates a stylus tip position in XYZ coordinates with 0.1 [mi]m resolution. Since the scanning probes are very often used for surface macrogeometry measurements, linearity and the overall inaccuracy of such probe should be known. The results of the scanning probe inaccuracy measurements by means of a high resolution interference displacement transducer are presented. Influence of the probe accuracy on the roundness error measurement is analyzed.
PL
Sonda skaningowa, inaczej określana jako mierząca, stanowi w istocie współrzędnościową mikromaszynę mierzącą położenie końcówki we współrzędnych XYZ z rozdzielczością O.1 [mi]m. Nie ustalona jest dotąd metodyka badań tego typu sond. Idea sprawdzania polega na wymuszaniu wychylenia końcówki w zadanym kierunku przestrzeni i wyznaczeniu różnicy pomiędzy wartością rzeczywistego przemieszczenia a wskazaniami XYZ sondy skaningowej. Do wzorcowego pomiaru przemieszczenia końcówki zastosowano zbudowany w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej interferencyjny przetwornik przemieszczeń liniowych. W referacie przedstawiono budowę i zasadę działania przetwornika oraz wyniki sprawdzania niedokładności wskazań sondy skaningowej przy zastosowaniu proponowanej metody. Przeprowadzone badania dokładności dostępnych w Polsce różnych typów głowic mierzących stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych pozwoliły wysunąć wniosek, że interferencyjny przetwornik przemieszczeń o wysokiej rozdzielczości może być stosowany do badania dokładności głowic mierzących WMP. Badania dwóch typów głowic mierzących z przetwornikami indukcyjnościowymi VAST XT firmy ZEISS oraz z optoelektronicznymi przetwornikami inkrementalnymi SIP wykazały, że obydwie głowice charakteryzują się podobnym rozrzutem wskazań, nie przekraczającym š0,3 [mi]m. Stwierdzono, natomiast znaczne różnice w nieliniowości wskazań Głowica VAST wykazuje dużą nieliniowość charakterystyki sięgającą do 4 [mi]m w badanym zakresie wskazań. Taka nieliniowość jest charakterystyczna dla głowic, w których zastosowane są przetworniki indukcyjnościowe. Głowice mierzące z optoelektronicznymi przetwornikami inkrementalnymi nie wykazują zwykle dużych błędów nieliniowości wskazań. Badania tego typu głowicy SIP potwierdziły, że błędy nieliniowości są bardzo małe i mieszczą się w rozrzucie wskazań. W artykule przedstawiono również ewentualny wpływ błędów sondy skaningowej na dokładność odtwarzania odchyłek okrągłości podczas pomiaru elementów osiowo-symetrycznych na maszynie współrzędnościowej przy użyciu stolika obrotowego.
EN
The latest co-ordinate machines produced by Zeiss equipped with pulse heads are provided with the software CALYPSO. In standard equipment, the program enables automatic identification of such elements as straight lines, planes, circles and also solids of revolution including spheres, cylinders and cones. This paper presents an algorithm used for the determination of plane curves with any profile from measurement results obtained on a co-ordinate machine using the least squares method. The proposed methodology is verified for circular and elliptic profiles basing on measurements and calculations performed on an ECLIPSE machine. The work also discusses the application of the algorithm to the simulation determination of the measuring error for a circle.
PL
Najnowsze maszyny współrzędnościowe firmy ZEISS wyposażone w głowice impulsowe dostarczane są wraz z oprogramowaniem CALYPSO. W standardowym wyposażeniu program ten posiada mozliwość automatycznego rozpoznawania takich elementów jak proste, płaszczyzny, okręgi a także bryły obrotowe typu kula, walec i stożek. W referacie przedstawiono algorytm pozwalający na wyznaczanie na podstawie wyników pomiarów na maszynie współrzędnościowej, za pomocą metody najmniejszych kwadratów, krzywych płaskich o dowolnym zarysie. Weryfikację zaproponowanej metodyki przedstawiono dla zarysów typu okrąg i elipsa na bazie wyników pomiarów i obliczeń przeprowadzonych na maszynie ECLIPSE 550. Ponadto w referacie przedstawiono zastosowanie algorytmu do symulacyjnego wyznaczania błędu pomiaru na przykładzie okręgu.
11
Content available remote Multipoint methods of form deviation measurement of rotary objects
EN
Several multipoint methods of form deviations measurement were described. They consist in form deviation measurement of a workpiece in a few selected points and subsequent reconstruction of a real profile using one of the interpolation method. Workpieces suitable for such measurements are lot/mass manufactured using stable technologies and possess characteristic, statistically repeatable forms. Using coordination machines with a touch trigger probe it is possible to measure form errors by the methods described. The essential point is to select properly the number of measuring points. Assuming as the basic 10% error of form deviation measurement a relation has been obtained between the number of divisions of gauge length and a parameter of form profile smoothness using different interpolations for roundness and straightness.
PL
W artykule przedstawiono wielopunktowe metody pomiaru błędów kształtu. Polegają one na pomiarze odchyleń kształtu powierzchni przedmiotu w niewielkiej liczbie wybranych punktów, równomiernie na niej rozmieszczonych, i odtworzeniu na ich podstawie profilu rzeczywistego jedną z metod interpolacyjnych. Do tego celu można zastosować interpolację funkcją liniową, szeregiem trygonometrycznym i funkcję sklejaną. Przedmioty nadające się do takich pomiarów, produkowane są seryjnie lub masowo w ustabilizowanych procesach technologicznych i mają charakterystyczne dla tych procesów kształty, powtarzalne w ujęciu statystycznym. Tą powtarzalność można sprawdzić przez porównanie rozkładów wartości odchyłki kształtu i amplitud znaczących harmonicznych przy pomocy testów statystycznych. Metody wielopunktowe są statyczne, czyli nie wymagają realizacji obrotu badanego przedmiotu podczas pomiaru, i mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach zmechanizowanych i automatach kontrolno-sortujących. Nadają się również dobrze do stosowania na maszynach współrzędnościowych z przełączającą sondą pomiarową, gdyż przy jednym ustawieniu przedmiotu można wykonać pomiary zarówno wymiarów, błędów położenia i kształtu - jednocześnie mała liczba punktów styku nie zwiększa zbytnio czasu pomiaru. Zasadniczym elementem, przy stosowaniu metod wielopunktowych, jest właściwy dobór liczby punktów pomiarowych. Zależy on od charakteru profilu kształtu, zastosowanej metody interpolacyjnej i dopuszczalnego błędu pomiaru. Przyjmując jako podstawę błąd pomiaru odchyłki kształtu równy 10% uzyskano zależności pomiędzy liczbą podziałów odcinka pomiarowego a parametrem gładkości profilu kształtu przy różnych rodzajach interpolacji dla okrągłości i prostoliniowości. Najlepsze odtworzenie profilu rzeczywistego pomiędzy punktami pomiarowymi uzyskano stosując interpolację funkcjami sklejanymi 3 stopnia. W porównaniu z innymi ma również najmniejsze rozrzuty, w obliczonych wartościach, przy różnych liczbach punktów pomiarowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.