Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.
PL
W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, związane najpierw z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi, a następnie z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami, czyli ich wykorzystywaniem. Tę ostatnią kwestię warto kontynuować.
PL
Jednym z istotnych problemów, z którymi świat boryka się w ostatnich latach, są odpady. Ich ilość rośnie z roku na rok, a kwestia ich przechowywania, segregowania czy ponownego wykorzystania pochłania wiele czasu i pieniędzy. Dlatego pomocne mogą być realizowane już projekty, jak i zaplanowane na przyszły rok konkursy programu Horyzont 2020, a od 2021 roku nowy program badawczy – Horyzont Europa.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania odpadowego piasku z odlewni aluminium. Założono, że piasek ten może być przydatny do wytwarzania mieszanek iniekcyjnych, stosowanych na wypełnienie przestrzeni w naprawianych studzienkach i kolektorach kanalizacyjnych metodą bezwykopową. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the use of waste sand from aluminum foundry. It was assumed that this sand may be useful for the production of injection mixtures used to fill the space in repaired wells and sewage collectors. The results obtained confirmed previous assumptions.
7
Content available remote Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do betonu). Prezentowane wyniki dotyczą badań „typowych” betonów towarowych o projektowanej klasie wytrzymałości C16/20. Badano ich wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie przy zginaniu, skurcz liniowy i nasiąkliwość oraz strukturę. W tym celu wykorzystano mikroskop skaningowy z analizą w mikroobszarze (SEM+EDS), która wykazała, że w przypadku określonych parametrów badane betony C16/20 z dodatkiem ilmenitowego szlamu porozkładowego cechują nie gorsze właściwości niż betonów referencyjnych z dodatkiem popiołu lotnego.
EN
The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the production of titanium white as an active additive for concretes). Presented results were carried out on the “typical” ready-mixed concrete with a compressive strength class C16/20. The tests of compressive strength, bending strength, linear shrinkage and absorptivity of concrete have been performed. Also, the structural analysis was made using scanning electron microscope with microanalysis by energy dispersive spectroscopy (SEM+EDS). The results showed that the chosen technical properties of concretes with addition of ilmenite mud waste were as good as the properties of reference concrete with addition of fly ash.
8
Content available remote Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego
PL
Prezentowane wyniki badań wytrzymałości (ściskanie i zginanie) oraz trwałości (mrozoodporność, mrozoodporność z udziałem środków odladzających, ścieralność, absorpcja wody) dotyczą betonu siarkowego wytworzonego z użyciem nowego typu zmodyfikowanego polimeru siarkowego. Siarkobeton jest materiałem, w którym rolę spoiwa przejmuje polimer siarkowy. W prezentowanych badaniach założono, że beton siarkowy powinien spełniać wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości, stawiane betonowym, drobnowymiarowym prefabrykowanym elementom infrastruktury drogowej. Wyniki badań pozwoliły określić obszar zastosowania tego materiału w budownictwie drogowym ze względu na dużą wytrzymałość, ścieralność i mrozoodporność jedynie powierzchniową. Niemożliwe jest jednak jego wykorzystanie w elementach infrastruktury drogowej, które wymagają spełnienia warunków mrozoodporności objętościowej.
EN
The results of strength tests (compression and tensile bending), durability tests (freeze – thaw resistance, deicing salt scaling resistance, abrasion, water absorption) presented in this paper refer to the sulfur concrete produced on the new type of modified sulfur polymer. The sulfur concrete is a material in which the modified sulfur polymer plays the role of a binder. It was established that produced sulfur concrete should meet the requirements specified for concrete members used in the road infrastructure including its mechanical and durability properties. The test results allow to state that the sulfur concrete is a material that can be conditionally used in the road infrastructure industry due to its high mechanical strength, abrasion and the only surface freeze – thaw resistance with deicing salts. However, it is not applicable for road infrastructure, which require the full volumetric freeze-throw resistance.
PL
Praca przedstawia badania wpływu mielonego, odpadowego perlitu ekspandowanego na przebieg reakcji reaktywnej krzemionki w kruszywie z wodorotlenkami sodu i potasu. W badaniach stosowano pokruszone szkło kwarcowe jako kruszywo reaktywne oraz naturalne kruszywo reaktywne zawierające radiolaryt. Przeprowadzone w pracy badania pokazały, że dodatek mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego zmniejsza w znacznym stopniu ekspansję spowodowaną reakcją kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu. W przypadku obu kruszyw stwierdzono zmniejszenie ekspansji próbek zapraw poddanych działaniu roztworu wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody opisanej w normie ASTM C1260. Badania zapraw i zaczynów z dodatkiem mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego potwierdziły właściwości pucolanowe tego odpadu. Większa zawartość fazy C-S-H, powstająca w zaczynie z perlitem, jak również zmniejszenie przepuszczalności oraz zawartości wodorotlenku wapnia w zaczynie, są najprawdopodobniej przyczyną większej odporności zapraw na korozję kruszywa wywołaną reakcją reaktywnej krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu.
EN
Paper presents the results of the influence of ground waste expanded perlite on the mitigation of alkali - silica reaction in cement mortars investigation. Crushed quartz glass was used as a reactive aggregate. As a natural reactive aggregate radiolarite was used. Obtained results have shown, that addition of ground waste expanded perlite to mortars containing reactive aggregates resulted in significant reduction of alkali - silica reaction. Expansion of mortars soaked in sodium hydroxide at 80°C, according to modified ASCT C1260 standard was markedly lower comparing to the reference samples, without perlite addition. Examination of mortars and pastes with ground waste expanded perlite addition confirmed its pozzolanic properties. Increased C-S-H phase content together with decreased permeability of the mortars and decreased calcium hydroxide content, are most probably the reasons for enhanced durability of perlite bearing mortars towards alkali - silica reaction.
PL
Szlam wapienny jest odpadem w przemyśle papierniczym, który powstaje w trakcie oczyszczania makulatury, stosowanej jako surowiec do produkcji papieru. Odpady stałe powstające w tym procesie, a nazwane „szlam wapienny”, wynoszą od 35 kg do 65 kg na jedną tonę papieru. Biorąc pod uwagę, że w Indiach produkuje się 12,7 miliona ton papieru otrzymujemy około 635000 ton tego odpadu rocznie. Przedstawione badania dotyczą wykorzystania tego odpadu jako dodatku do cementu i obejmują sprawdzenie jego wpływu na właściwości mechaniczne betonu. Przygotowano dwa betony klasy C25 i C35 ze spoiwa, w którym cement zastępowano częściowo szlamem wapiennym w ilości 10%, 20% i 30%. Uzyskane wyniki wykazały, że zastępowanie cementu szlamem wapiennym poprawia wytrzymałość betonu, w przypadku gdy dodatek tego odpadu nie przekracza 20%. Beton klasy C35 ze spoiwa, w którym 20% cementu zastąpiono szlamem wapiennym, ma większą wytrzymałość na ściskanie o 14%, a na zginanie nawet o 25%.
EN
Lime sludge is a paper industry waste which is a by-product of the de-inking and re-pulping of paper. This solid waste, called ”lime sludge” has the share of 35-65 kg/ton of paper and taking into account that in India 12.7 million tons of paper is produced, gives an average of 635.000 t of this waste per year. Present study is aimed at the utilization of lime sludge as the supplementary cementitious materials, replacing partially cement and its influence on concrete properties studied. Two grades of concrete M25 and M35 have been used for preparation of test samples which are designed according to Indian standard method. Cement has been replaced by lime sludge in different proportions namely 10%, 20%, and 30% by mass. Test results have shown that lime sludge replacing cement has improved the properties of concrete from cement without additive. Up to 20% of cement can be replaced with lime sludge and the compressive strength increase, for this replacement level, is about 14% for M35 concrete and the flexural strength even 25%.
PL
Wykorzystywanie materiałów budowlanych z recyklingu to jedno z działań jakie są wprowadzane w ostatnim czasie na coraz większą skalę w Polsce i krajach UE, którego realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Największe możliwości powtórnego zastosowania kruszyw z recyklingu ceramiki czerwonej występują w sektorze budowlanym. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencja, zawartość powietrza w mieszance betonowej, nasiąkliwość betonu, głębokość penetracji, gęstość objętościowa stwardniałego betonu po 28 dniach, wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie po 28 dniach dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek) betonu zwykłego oraz betonów zawierających w swoim składzie kruszywo z recyklingu ceramiki czerwonej.
EN
The use of recycled building materials is one of the activities which are implemented recently on an increasing scale in Poland and EU countries, the realization of which will contribute to the improvement of environmental quality. The article presents the results of selected properties (consistency, the air content of the concrete mix, water absorption of concrete, the depth of penetration, the bulk density of hardened concrete after 28 days, concrete compressive strength and flexural strength after 28 days of ripening, tensile splitting samples) of ordinary concretes and concretes containing in its composition recycled aggregate porous bricks.
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze spalarni śmieci komunalnych typu żużel i popiół, do produkcji betonów. Pomysł wykorzystania odpadów paleniskowych nie jest nowy, lecz wiele problemów związanych z jego praktycznym wykorzystaniem nadal pozostaje aktualnych. Celem pracy jest ocena przydatności kruszyw pochodzących ze spalarni śmieci zlokalizowanej w okolicy Poznania do stworzenia materiałów budowlanych bezpiecznych dla środowiska i jednocześnie charakteryzujących się jak najlepszymi właściwościami mechanicznymi.
EN
The article presents the possibility of using waste from municipal waste incineration plants to produce concrete. The idea of using MSWI (Municipal Solid Waste Incinerator) is not new, but many problems related to its practical use still remain current. The aim of the study is to estimate the usefulness of aggregates from waste incineration located in the Poznan city area to prepare building materials that are safe for the environment and with good mechanical properties at the same time.
PL
Artykuł jest opisem doświadczenia mającego na celu weryfikację możliwości wykorzystania pyłów ceglanych, popiołów lotnych i odpadów dennych ze spalania węgla brunatnego czy pyłów z bypassa, pochodzących z linii wypalania klinkieru w technologii adsorpcji metali ciężkich w środowisku wodnym. Wszystkie te materiały nie znajdywały dotychczas użytecznego wykorzystania, stanowiąc istotny balast odpadowy. Osiągnięte wyniki badań należy uznać za bardzo obiecujące. Analizowane odpady w opisanych w artykule warunkach doświadczenia wykazywały bardzo dobre właściwości sorpcyjne – w większości przypadków sięgające co najmniej 82% skuteczności. Na uwagę zasługuje również trwałość wiązań sorpcyjnych. Uzyskana w doświadczeniu desorpcja metali ciężkich w większości przypadków była znikoma. Pozytywne wyniki badań dają nadzieję na rychłe znalezienie użytecznego wykorzystania dla analizowanych odpadów.
EN
The article is a description of the experience aimed at verifying the possibility of using brick dust, fly ash and bottom waste from lignite combustion or bypass dust, which came from the clinker firing line in the technology of adsorption of heavy metals in the water environment. All these materials have not yet found useful use, constituting a significant waste ballast. The research results achieved should be considered very promising. The analyzed waste in the experimental conditions described in the article showed very good sorption properties – in most cases reaching at least 82% of effectiveness. Noteworthy is the durability of sorption bonds. The desorption of heavy metals obtained in the experiment was, in most cases, insignificant. Positive research results give hope for prompt finding of useful use for the analyzed waste.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i numeryczne belek teowych wykonanych z betonu wysokowartościowego oraz betonu z użyciem kruszywa z recyklingu. Belki do badań wykonano w skali półtechnicznej jako teowe o szerokości półki 160 mm i szerokości środnika 80 mm oraz wysokości 120 mm i długości efektywnej 1100 mm. Opisano program badań oraz analizę wyników w zakresie odkształceń betonu w belkach. Badania eksperymentalne potwierdzone zostały analizą numeryczną, co wykazało zgodność uzyskanych wyników.
EN
The paper summarises the experimental and numerical analysis of bearing capacity of concrete beam was prepared from reinforced high performance concrete, another two was made of reinforces high performance concrete containing recycling aggregate. Beams used on the tests were prepared in modeling scale with the T-shaped cross section of upper width 160 mm, bottom width 80 mm, height 120 mm and the effective span of 1100 mm. The program of tests a description of their realization, as well as the results obtained deflections and strains have also been presented. An analysis of the results obtained was carried out, which was compared to the results of the theoretical analysis based on standard regulations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków dojrzewania zapraw cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego, który uzyskano ze stwardniałych zaczynów cementowych poddanych obróbce termiczno-mechanicznej wg procedury w P. 417362. Wykonano 3 rodzaje serii badawczych i próbkę kontrolną. Część próbek dojrzewała przez 28 dni w wodzie, a część – po 2 dniach dojrzewania w wodzie została poddana procesowi autoklawizacji przez 7,5 h. Określono wytrzymałość na ściskanie i zginanie badanych próbek. Uzyskane wyniki badań wskazują na poprawę wytrzymałości na ściskanie i zginanie kompozytów cementowych zawierających 25% dodatek rozdrobnionego zaczynu cementowego.
EN
The paper presents the results of own research on determining the effect of maturation conditions on cement mortars with recycled cement paste addition. The recycling cement paste was made from cement paste treated with P.417362 which based on thermo-mechanical process. Three types of research series and one control trial were made. For all series, a portion of the samples ripen for 28 days under aqueous conditions; the second part – after 2 days of ripening – has been subjected to 7.5 hours of autoclaving. The results focused on the results of the compressive strength and flexural strength of the tested composites. The results shows improvement strength parameters of cement composites containing crushed cement paste.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania odpadowej stłuczki szklanej kineskopowej (CRT) do wytwarzania kompozytów betonowych na bazie cementu CEM I 42,5R. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku stłuczki CRT na wytrzymałość na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Stłuczkę szklaną kineskopową o uziarnieniu 0 ÷ 2 mm oraz podwójnie zmieloną w dezintegratorze stosowano w ilości 5; 7,5 i 10% masy cementu jako zamiennik piasku lub cementu. Wstępne badania wykazały, że zaprawa cementowa zawierająca 7,5% odpadowej stłuczki osiągnęła wytrzymałość porównywalną z normową zaprawą cementową.
EN
The article discusses the possibilities of use cathode ray tube glass (CRT) for the production cement concrete composites based on CEM I 42,5R. The effects of the addition of CRT on compressive and bending strength have been presented. Crushed glass tube with a grain size of 0 – 2 mm and additionally crushed twice in disintegrator was used within the range of 5; 7.5 and 10% of cement weight as a substitute for sand or cement. Preliminary studies have shown that cement mortar containing 7.5% waste cullet has achieved the strength, comparable with standard cement mortar.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania popiołu dennego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym do wytwarzania zapraw cementowych. Omówiono problematykę związaną z wykorzystaniem popiołów ze spalania biomasy, scharakteryzowano możliwości pozyskiwania i obróbki tych odpadów oraz określono ich wpływ na właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw cementowych. W badaniach piasek normowy zastąpiono popiołem dennym ze spalania biomasy w ilości 10 – 30% masy cementu. Najkorzystniej na badane zaprawy cementowe wpłynął dodatek popiołu dennego w ilości 20% masy cementu (m.in. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie). Dodatek popiołu dennego spowodował także zmniejszenie nasiąkliwości wszystkich zapraw cementowych.
EN
The publication presents the possibility of the use of bottom ash from combustion of biomass in a fluidized Cauldron topreparation cement mortar. Discusses the problems related to the use of waste materials such eggs ashes from the biomass combustion. Determine the effect of use ashes from biomass combustion in cement mortars on their mechanical and physical properties (compressive strength, frost resistance, water absorption). In the studies sand was replaced by bottom ash from the combustion of biomass in an amount of 10-30% by weight of cement. Most preferably, for the tested cement mortars with the addition of bottom ash contributed on the samples with 20%: samples obtained higher compressive strength, lower decrease in compressive strength after frost resistance tests. The addition of bottom ash decreased absorption of all cement mortars.
20
Content available remote Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementowego. Wykonano dwie serie badawcze mieszanek betonowych. W pierwszej objętość regranulatu EPS zmieniano na rzecz kruszywa drobnego przy stałej ilości zaczynu. W drugiej objętość regranulatu EPS była rekompensowana objętością zaprawy o stałych proporcjach kruszywa, wody i spoiwa. Obie serie potwierdzają, iż wytrzymałość na ściskanie i gęstość pozorna kompozytów cementowych zmniejszają się wraz ze wzrostem ilości dodawanego odpadu. Ponadto badania wskazują, że lekkie betony konstrukcyjne na bazie regranulatu EPS mogą objętościowo zawierać maksymalnie 40% tego surowca ze względu na wytrzymałość wykonywanych konstrukcji.
EN
This article presents the possibilies of recycled ground expanded polystyrene (EPS) aggregate management used for lightweight concrete. In the paper, relations between the amount of added weste to the concrete mixture and both compressive strength and apparent density of received concrete composite, has been described. The authors have conducted two research cycles of concrete mixtures, which contained variable formulas. In the first one, the volume of recycled ground EPS aggregate has been changed in favour of fine agregate with the constant quantity of cementitious paste. During the second one, the volume of recycled ground EPS aggregate has been compensated by the volume of mortar (with constant ratio of aggregate, water and binder). Both series has shown that compressive strength and bulk density of concrete composites diminish in accordance with added waste. Moreover, the research has indicated that light structural concrete created on the basis of recycled ground EPS aggregate might contain volumetrically a maximum of 40 percent of this material.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.