Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  costing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metody sporządzania kosztorysów stosowane w budownictwie w aspekcie kosztorysowania w zamówieniach publicznych i prywatnych. Wskazano wady oraz zalety kosztorysowania uproszczonego i szczegółowego. Zaproponowano nową zunifikowaną metodę kosztorysowania opierającą się na zaletach kosztorysowania uproszczonego oraz szczegółowego. Przedstawiono przykład oraz korzyści wynikające z zastosowania nowej metody.
EN
The article presents costing methods used in construction in the aspect of costing in public and private procurement. The advantages and disadvantages of simplified and detailed costing were indicated. A new unified costing method has been proposed based on the advantages of simplified and detailed costing. An example and benefits of using the new method are presented.
2
PL
W artykule dokonano oceny wykorzystania technologii modelowania informacji o budynku na trwałość konstrukcji betonowych. Omówiono idee BIM, przedstawiono podstawowe informacje na temat tej technologii. Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy czynnikami wpływającymi na trwałość obiektu budowlanego a korzyściami z technologii BIM. Uzyskane rezultaty odniesiono do doświadczeń praktycznych zdobytych na etapie przygotowywania wybranych projektów.
EN
In the paper evaluation of the influence of building information modeling technology on the durability of concrete structure has been done. Idea of BIM and principals information about this technology has been presented. The correlation analysis between durability factors and profits form BIM technology has been done. The analysis results has been referenced to the practical experience gained during the preparation of the selected projects.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia rozliczenia kosztów logistycznych. Przedstawiając funkcjonalność wybranego systemu informatycznego, autor artykułu przedstawił sposób dostosowania algorytmów wyliczeń kalkulacji kosztów wyrobu do wymagań i oczekiwań przedsiębiorstwa. Opisał dopuszczalne sposoby prezentacji rachunku zysków i strat z działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym podmiotów. Przedstawił wpływ ewidencji zdarzeń gospodarczych, związanych z zużyciem zasobów firmy, na sposób grupowania kosztów logistycznych i prowadzenia kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu. Zastosowanie metod alokacji kosztów z wykorzystaniem kluczy podziałowych i nośników kosztów omówione zostało na przykładzie implementacji. W pracy zastosowano metodę analizy logicznej, a wykorzystując analizę literatury przedmiotu, przedstawiono wyniki badań praktycznych, realizowanych dla producenta wysoko wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń technicznych, dystrybuowanych w połączeniu z obsługą serwisową. Sposób tworzenia algorytmów wyceny z przedstawiony został z wykorzystaniem narzędzi IT. Dla wybranego przykładu, autor zbudował wielopoziomową strukturę kosztów, definiował parametry zestawu kalkulacji, utworzył warianty obliczeń oraz przeprowadził analizę odchyleń kalkulacji w układzie ex ante i ex post. Wskazał również wymagania niezbędne dla uzyskania rzetelnej i wiarygodnej kalkulacji oraz ograniczenia funkcjonalne wykorzystywanych narzędzi informatycznych.
EN
This publication is to present the importance of the settlement of logistics costs. Presenting the functionality of the IT system, the article presented a way of adapting calculation algorithms to the requirements and expectations of businesses. The paper presents costs as the main factor affecting the development of the financial result of business entities. The article described the ways of presenting the profit and loss account operations in the financial statements of entities, that allowed by law. She also presented the impact of recording economic events, associated with the company's resource consumption, on the aggregation of costs and conducting unit cost calculation of manufacture of the product. The use of cost allocation methods, using allocation basis and media costs, has been discussed as an example implementation. The study used was a method of logical analysis. We made an analysis of the literature and the results of practical research, which was carried out for the manufacturer of highly specialized machinery and technical equipment, distributed in conjunction with the service personnel. How to create algorithms valuation has been presented with the use of IT tools. For the example, the author built a multi-level cost structure, defined the parameters of a set of calculations, created variants of calculations and conducted an analysis of deviation calculation in the system of ex ante and ex post. He also pointed out the requirements necessary to obtain reliable and credible calculations and functional limitations used tools.
PL
W kontekście uwarunkowań dla zamówień publicznych poddano analizie ceny ofertowe firm wykonawczych spełniających warunki przetargu ograniczonego na realizację zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków–Rabka Zdrój na odcinku Naprawa–Skomielna Biała … wraz z budową tunelu”. Zbadano zmienność cen ofertowych przedmiotu zamówienia oraz realizacji poszczególnych obiektów (grup robót), jak również udział nakładów na drążenie tunelu w ogólnej wartości zamówienia. W analizach uwzględniono również doświadczenia z budowy tunelu w drodze S69 Szare–Laliki. Wnioski stanowią próbę wskazania regularności w strukturze kosztów realizacji dróg wraz z obiektami inżynierskimi i tunelem.
EN
Article examines the architecture offers submitted in the open tender for the task: “Construction of the expressway S7 Krakow–Rabka Zdrój section Naprawa–Skomielna Biała ... with the construction of the tunnel.” We examined the volatility of the contract and the implementation of individual tasks, as well as the participation of expenditure on hollow tunnel in the total contract value. In the example, the calculation of the estimate presented the design and structure of prices drill holes tunnel mining method and contrasted it with the investor’s cost estimate and offer the winner. The analysis also takes into account the experience of the construction of a tunnel through S69 Szare–Laliki. Proposals are an attempt to formulate a response to the question about the causes of the existing level of asking prices.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły pozwoli na uzyskanie licznych korzyści gospodarczych, których beneficjentem będą przede wszystkim podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność produkcyjno-usługową oraz budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wymierne wystąpią przede wszystkim w transporcie, energetyce, rolnictwie i leśnictwie, ochronie przeciwpowodziowej i turystyce. Istotne znaczenie w ocenie tego przedsięwzięcia mają także efekty trudno wymierne, które można pogrupować w zależności od celu, jakiemu służą, na korzyści zmierzające do wdrażania standardów unijnych w Polsce, przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zaspokojenia potrzeb społecznych. Badania uwzględniające koszty i korzyści wymierne wykazały, że Kaskada Dolnej Wisły jest przedsięwzięciem inwestycyjnym o bardzo wysokiej opłacalności. Gdy uwzględni się dodatkowo efekty trudno wymierne, które w określonych warunkach społeczno-gospodarczych mogą mieć priorytetowe znaczenie dla gospodarki, opłacalność przedsięwzięcia będzie jeszcze wyższa.
EN
A complex development of the lower Vistula waterway will allow achieving numerous economic benefits, mainly by the entities directly involved in the manufacturing and services activities, as well as the state and local administration budgets. Tangible benefits will be achieved mainly in the transport and power generation industries, agriculture and forestry, flood protection and tourism. An important element of the assessment of this venture are also benefits that are difficult to quantify, which may be grouped, depending on the goal they serve, into benefits aiming at implementation of the EU standards in Poland, acceleration of the economic development and fulfilment of social needs. The research taking into account the costs and tangible benefits indicates that the Lower Vistula Cascade is a high-yield investment. If we also take into consideration the benefits that are difficult to measure, which in given social and economic conditions may be of key importance to the economy, the profitability of the venture is even higher.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14589--14593, CD 6
PL
Szybko zmieniające się otoczenie sprawiło, że przedsiębiorstwa zmuszone zostały do szukania przewagi konkurencyjnej na wielu płaszczyznach funkcjonowania (organizacyjnej, technologicznej, społecznej, finansowej itp.). Przy czym uwzględniając realizację celów strategicznych (przetrwanie i rozwój poprzez osiągniecie zamierzonych zysków) przedsiębiorstwa coraz częściej swoją uwagę koncentrują na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w obszarze zarządzania kosztami (rachunku kosztów). Sprowadza się to do podjęcia radykalnych kroków w zakresie ograniczania kosztów działalności, które jednocześnie zapewniałyby osiągnięcie zamierzonych rezultatów finansowych (osiągnięcie zysku). Celem artykułu jest więc pokazanie różnic pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym rachunkiem kosztów oraz wskazanie kierunków doskonalenia systemów pomiaru i rozliczania działalności operacyjnej usługodawców logistycznych.
EN
Quickly changing surroundings caused that enterprises had been forced to search for the competitive majority on many plains of functioning (organizational, technological, social, financial and the like). In addition including the realization of strategic purposes (surviving and the development through you will make planned profits) enterprises more and more often concentrate their attention on seeking an optimal solutions in the area of the management with costs (of calculation of costs). It is being imported for taking radical steps in reducing costs of activity which simultaneously would provide the achievement of intended financial results (making a profit). So showing differences between the traditional but modern calculation of costs and showing the directions of improving systems of the measurement and accounting are a purpose of the article of operational operations of logistic services providers.
PL
Artykuł podejmuje problematykę kalkulacji kosztów własnych w branży samochodowej. Krytycznej ocenie poddano wybrane metody stosowane w praktyce gospodarczej. Skoncentrowano się na ocenie użyteczności wybranych metod kalkulacji kosztów materiałowych w kontekście ich wpływu na rachunek nośników kosztów oraz nośników wyników przedsiębiorstwa. W nawiązaniu do przedstawionej koncepcji przedstawiono przykład jej implementacji w systemie ERP.
EN
The Article is dedicated to the calculation of prime cost in the automotive industry. The selected methods applied in practice have been critically assessed. The focus was the evaluation of usefulness of the selected methods of material cost calculation in the context of their impact on cost object and income object accounting of an automotive enterprise. In reference to the shown concept an example of implementation in ERP system have been presented.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W treści artykułu przybliżono zagadnienie technologii BIM. Opisano pojawiające się bariery wdrażania tego programu w Polsce oraz podkreślono rolę tej technologii w dziedzinie kosztorysowania.
EN
The article defines the BIM technology. Barriers of implementing the programme in Poland are described and the role of the BIM technology is stressed in the area of cost pricing.
PL
W swym tekście autor wnikliwie omawia nową technologię w budownictwie, umożliwiającą stworzenie pełnego modelu budowli. Prezentuje korzyści wynikające z zastosowania BIM oraz rozwój tej technologii w innych krajach.
EN
The author takes a close look at the new technology in the construction sector that enables to create a full model of building structures. It presents the benefits of applying BIM as well as the development of this technology in other countries.
EN
Calculation based on performed activities and processes - so-called Activity-Based-Costing (ABC) is becoming an important tool for the costs management. In this paper we would like to present results of comparison of economic efficiency in traditional calculation system and modern calculation oriented to processes and activities. The results were achieved by using specific methodology in a chosen Slovak wood-processing company. On the basis of our designed methodology and obtained results we can recommend implementation of an alternative calculation system based on performed processes and activities.
PL
Zaprezentowano możliwości zastosowania nowoczesnej koncepcji kosztorysowania kalkulacji kosztów na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przerobu drewna. Skoncentrowano się na wynikach osiągniętych w trakcie porównywania efektywności ekonomicznej tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów z nowoczesną kalkulacją kosztów opartą na procesach i działaniach poprzez wdrożenie specyficznych metodologii w wybranym przedsiębiorstwie przerobu drewna. Stwierdzono, że system księgowania kosztów oparty na procesach i działaniach przynosi firmie korzyści ekonomiczne, ale z drugiej strony wymaga zapewnienia bazy informacyjnej opartej na specjalistycznym oprogramowaniu, a to pociąga za sobą większe wydatki inwestycyjne związane z zakupem i użytkowaniem takiego oprogramowania.
13
Content available remote Wielostopniowy rachunek kosztów w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem
PL
Wprowadzenie - analiza przedsiębiorstwa. Wielostopniowy, wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych jest pomocny w bieżącym zarządzaniu firmą o produkcji złożonej, wieloasortymentowej, gdyż pozwala na monitorowanie działalności firmy według wybranych segmentów. W artykule przedstawiono jego zastosowanie do oceny rentowności i efektywności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego JUTAR, zajmującego się dystrybucją paliw i produktów ropopochodnych. W firmie dystrybucja jest prowadzona przez trzy stacje paliw (stacja nr 1, stacja nr 2, stacja nr 3), które są zlokalizowane w dwóch rejonach (Rejon A, Rejon B), oba rejony znajdują się w tym samym województwie.
14
Content available remote Kosztorysowanie prac hydroizolacyjnych
PL
Różnorodność dostępnych na rynku materiałów do wykonywania hydroizolacji, różne technologie, brak rozrysowanych w projekcie szczegółów i detali powoduje, że kosztorysant musi wykazać się dobra znajomością technologii, katalogów oraz obowiązujących przepisów dotyczących kosztorysowania. Dla osoby niezajmującej się zawodowo kosztorysowaniem może to stanowić problem, i to, wbrew pozorom, wcale nie mały.
PL
Podstawą poprawnego wykonania kalkulacji kosztorysowej jest znajomość technologii kalkulowanych robót. Dodatkowo niezbędna jest znajomość Katalogów Nakładów Rzeczowych. Zawierają one dane, które w założeniu mają umożliwić kompleksową kalkulację robót związanych z zastosowaniem technologii danej firmy. W arykule została omówiona dalsza część zagadnień związanych z obecnymi na rynku KNR-ami, dotyczącymi iniekcyjnego sklejania oraz uszczelniania rys w konstrukcjach żelbetowych.
PL
Beton jest materiałem charakteryzującym się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na uszkodzenia. Jednakże trwałe oddziaływanie szkodliwych czynników znajdujących się w powietrzu, wodzie, wpływ wilgoci, karbonatyzacja, krystalizacja soli, cykle zamarzania-odmarzania, korozja wkładek zbrojeniowych, przeciążenia konstrukcji, błędy powstałe na etapie projektowania, wykonywania i wbudowywania masy betonowej oraz inne agresywne czynniki potrafią doprowadzić do zniszczeń struktury betonu.
17
Content available remote Kosztorysowanie - nowe technologie. Cz. I
PL
Złożoność robót budowlano-montażowych, ich zaawansowanie technologiczne oraz specyfika stosowanych materiałów powodują, że często bez sporządzenia kosztorysu nie jest możliwe nawet oszacowanie wartości prac. Z drugiej strony skalkulowanie kosztu robót bardzo specjalistycznych, nietypowych jest niezmiernie trudne, także dla osoby zajmującej się kosztorysowaniem zawodowo.
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę badania kosztów, jakie generują działy informatyczne przy zastosowaniu metodologii analizy Total Cost Of Ownership. Zastosowano kompleksowe podejście do generowania kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich przez zasoby informatyczne. Na bazie takiego podejścia przedsatwiono sposób na zmniejszenie kosztów poprzez wdrożenie systemów klasy asset management, co z pewnością umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy.
EN
In the paper application of Total Cost of Owership methodology analysis in examination of cost generated by IT departments was presented. Complex approach in generation of costs of IT assets was applied. Basing upon mentioned approach an apparatus of minimizing costs trought implementation of asset management systems was elaborated, which certainly enables most-effective exploration of assets of enterprises.
19
Content available remote Kosztorysowanie robót dociepleniowych
PL
Jedną z najpopularniejszych metod docieplania budynków istniejących, jak i nowo budowanych, jest BSO (bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych), zwany dawniej metodą lekką-mokrą. Istota BSO sprowadza się do wykonania na odpowiednio przygotowanym podłożu (ścianie) trzech warstw z kompatybilnych, współpracujących ze sobą materiałów: 1) warstwy termoizolacyjnej, 2) warstwy zabezpieczającej nośną część ściany przed i uszkodzeniami mechanicznymi czynnikami atmosferycznymi, 3) warstwy elewacyjnej.
EN
The aim of this paper is to present the fast cost estimation methods of manufactured elements. It is possible to estimate production costs of new elements if it is possible to find a similar element in database, which contains descriptions of previously produced elements. If similarity of these elements is higher than threshold, their production costs are probably similar too. Method of describing and comparing elements is based on semantic networks and fuzzy logic, Estimation of a new element cost consist of two stages. In the first one the element is described. A user has to input many parameters and features describing the new element. In the second stage the element is compared to all other elements in database. If element similar to the new one are found in the database then production cost of a new element is probably similar to production cost of the founded element. Application of described method is possible if database contain descriptions of large number previously produced elements and precise production costs. The main problem is to find features having highest influence on manufacturing costs. This knowledge enables to set values of weight factors of skeletal semantic network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.