Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana kotwiona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN
An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economical ground support structure. It's also safe to the structure of nearby buildings as well as the environment (it does not influence the water level in the area).
3
Content available remote Kotwiona ściana szczelinowa wykonywana w technologii CWS
PL
Niniejszy artykuł skupia się na problemach związanych z odpowiednim doborem modelu obliczeniowego i parametrów gruntowych przy wyznaczaniu przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych z zastosowaniem MES. Przedstawione są przykładowe obliczenia przemieszczeń ściany oraz porównanie wyników z rzeczywistymi przemieszczeniami istniejącej konstrukcji. Została także podjęta wstępna próba optymalizacji parametrów, zakończona podsumowaniem otrzymanych wyników oraz wnioskami do dalszych badań.
EN
Hereby presented paper focuses on the problems concerning an adequate selection of a calculation model and ground parameters in determining the displacements of an anchored diaphragm wall with the use of FEM. There were made some exemplary calculations of the diaphragm wall's displacements and the comparison with the real values. There was also made an effort to find optimal parameters, followed by the summary of the obtained results and the conclusions for the further research.
5
Content available remote Methods of static analysis of anchored diaphragm walls
EN
The paper presents the state of the art in the area of static analysis of anchored diaphragm walls. In Poland there are no legal regulations concerning the dimensioning of diaphragm walls. As in the case of spread foundations static analysis three main approach methods are distinguished. First is calculation of anchored diaphragm wall as a rigid beam structure, subjected to active and passive earth pressures. Methods of analysis have been presented for cantilever walls, walls with single or several levels of anchors, considering substitute diagrams of active pressure, which — as the result of prestressing of anchors or forces acting in struts - are subject to redistribution. Second case is the method of subgrade reaction modulus. Diaphragm wall is considered as a statically indeterminate elastic beam, subjected to soil pressure and the unknown subgrade reaction, modelled by means of spring analogue based on Winkler model. Apart from equilibrium equations for unit element of the wall, principles of determining earth pressures and subgrade reaction, methods are discussed of the determination of kh coefficient, indispensable in the analysis. Third approach is statical analysis of plane structure consisting of diaphragm wall, anchor and the interacting ground mass using Finite Element Method. In the paper more adequate constitutive soil models have been discussed than the isotropic or linear-elastic, giving the number of model parameters necessary for its definition, corresponding types of soils, and their accessibility in computer programs. Each of the presented method was discussed and its suitability for static analysis, dimensioning, the design of anchored diaphragm walls was assessed.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy o metodach analizy statycznej kotwionych ścian szczelinowych. Z uwagi na brak w Polsce regulacji prawnych dotyczących wymiarowania tego rodzaju konstrukcji przedstawiono obszerne omówienie trzech podstawowych grup metod. Analogicznie, jak w przypadku statyki płytkich fundamentów budowli wyróżniono trzy zasadnicze podejścia. Pierwsze to obliczanie kotwionej ściany szczelinowej jako sztywnej belki, poddanej danemu obciążeniu parciem i odporem gruntu. Przedstawiono sposoby analizy ścian wspornikowych, jednokrotnie i wielokrotnie kotwionych, z uwzględnieniem zastępczych wykresów parcia czynnego, które w wyniku działania sił sprężających kotwie lub sił od rozpór ulega redystrybucji. Drugi sposób wykorzystuje metodę modułu podatności podłoża. Ściana szczelinowa jest statycznie niewyznaczalnym ustrojem prętowym poddanym znanemu obciążeniu parciem gruntu i nieznanej reakcji podłoża modelowanego za pomocą analogu sprężynowego. Oprócz równań równowagi dla jednostkowego elementu ściany oraz zasad wyznaczania parcia i reakcji podłoża, omówiono sposoby wyznaczania, niezbędnego w analizie, współczynnika kh. Trzecie podejście to analiza statyczna płaskiego ustroju, złożonego ze ściany szczelinowej, kotew i współdziałającego masywu gruntowego, metodą elementów skończonych. Opisano bardziej adekwatne modele konstytutywne gruntu niż izotropowy i liniowo-sprężysty, podając wymaganą do zdefiniowania liczbę parametrów modelu, rodzaj gruntu oraz ich dostępność w programach komputerowych. Dla każdej z omówionych metod przeprowadzono dyskusję i ocenę jej przydatności do analizy statycznej, wymiarowania i projektowania kotwionych ścian szczelinowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.