Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eurocodes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem stalowych, pełnościennych wież odgromowych. Przedstawiono zasady ustalania obciążeń zmęczeniowych oraz nośności zmęczeniowej wg norm europejskich. Zasadniczą część referatu stanowi przykład obliczeniowy nośności zmęczeniowej wieży odgromowej o wysokości 25m, o przekroju 16-kąta foremnego. Przedmiotowe obiekty to proste układy konstrukcyjne o schemacie statycznym wspornika. Nietypowe są oddziaływania wywołujące zmęczenie konstrukcji: porywisty wiatr oraz wzbudzenie wirowe. Złożony charakter tych oddziaływań, a także konieczność określania dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na zadane wymuszenie sprawia, że prosty w swej formie obiekt, wymaga od projektanta złożonych obliczeń oraz korzystania z wielu norm i opracowań specjalistycznych.
EN
In this paper the fatigue design of steel lightning protection monopole towers is discussed. Are shown the rules, how to compute the fatigue actions and the fatigue capacity according to European standards. The main part of article it is the calculations example of the lightning protection monopole tower: 25m high, 16-angle shapely cross section. This type of objects are they simple structures working as cantilever, unusual whereas are the actions leading to fatigue: gusty wind and vortex shedding. So from one hand we have simple form, but the other hand complicated fatigue forces and dynamic response of the structure which forcing us to the complex calculations and use of a lot of norms and specialist literature.
PL
Oddziaływania górnicze są niezwykle skomplikowane i złożone, nieprzewidywalne, a metody projektowania obiektów na tego rodzaju oddziaływania nie są ujęte w żadnym kompleksowym opracowaniu, stanowiącym scaloną, uaktualnioną, normową podstawę w zakresie projektowania budynków i budowli na terenach górniczych. W projektowaniu budynków na terenach górniczych istotne jest uwzględnienie wszelkich zagadnień i problemów związanych z procesami deformacyjnymi górotworu wywołanymi eksploatacją górniczą oraz stosowanie zasad kształtowania konstrukcji i właściwej metodologii projektowania.
EN
Designing buildings in mining areas according to Eurocodes and national guidelines. Mining influences are extremely complicated and folded, unpredictable, and methods of designing objects for that kind of influences are included in no comprehensive study, constituting merged, updated, base of norms base in designing buildings and the building on mining areas. In the buildings design on mining areas considering all issues and connected problems is significant from process deformation triggered with mining and applying principles of the forming of the structure and appropriate design technique.
PL
Eurokod 7 jest obszernym dokumentem obejmującym zagadnienia projektowania geotechnicznego, fundamentów oraz badań podłoża gruntowego. Eurokod 7 powinien być stosowany do projektowania fundamentów i innych konstrukcji współdziałających z podłożem gruntowym – dotyczy więc nie tylko mostów, ale wszystkich budowli.
PL
W artykule przedstawiono metody określania nośności geotechnicznej pali zgodne z zasadami PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża oraz wynikach badań dynamicznych przy dużych odkształceniach lub wpędach/wzorach dynamicznych. Poszczególne metody określania nośności geotechnicznej przedstawiono w postaci procedur obliczeniowych.
EN
The article presents the authors’ computer program for designing and dimensioning columns in reinforced concrete structures taking into account phenomena affecting their behaviour and information referring to design as per EC. The computer program was developed with the use of C++ programming language. The program guides the user through particular dimensioning stages: from introducing basic data such as dimensions, concrete class, reinforcing steel class and forces affecting the column, through calculating the creep coefficient taking into account the impact of imperfection depending on the support scheme and also the number of mating members At load shit, buckling length, to generating the interaction curve graph. The final result of calculations provides two dependence points calculated as per methods of nominal stiffness and nominal curvature. The location of those points relative to the limit curve determines whether the column load capacity is assured or has been exceeded. The content of the study describes in detail the operation of the computer program and the methodology and phenomena which are indispensable at designing axially and eccentrically the compressed members of reinforced concrete structures as per the European standards.
EN
The article presents the changes in designing rules of raft foundations according to Eurocodes in relation to structural stiffness of: superstructure–foundations–soil. The results from two numerical models (wall-type and slab-column superstructure) were analyzed. The subject of the analysis was to assess the influence of the raft foundation effective stiffness and Winkler’s spring constant on internal forces distribution in the foundation.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w przepisach normowych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich na płycie fundamentowej w odniesieniu do sztywności układu: nadbudowa – fundament – podłoże gruntowe. Przeanalizowano wyniki z dwóch modeli numerycznych (dla nadbudowy ścianowej i płytowo-słupowej) pod kątem wpływu sztywności efektywnej płyty fundamentowej i parametrów podłoża Winklera na dystrybucję sił wewnętrznych w fundamencie.
EN
Many steel riveted bridges have been built in Poland since 1950 and they have not reached their design working lives yet. Nevertheless, a number of fatigue damages are found, especially with structural joints. Moreover, in the past 25 years the traffic on the Polish road network has increased significantly leading to the increasing number of heavy vehicles in the traffic flows. This may affect the safety, serviceability and durability of existing bridges. The road administration is therefore interested in reliable and agreed methods to assess the safety and durability of existing bridges. The special procedure has been prepared to provide technical insight on the way in which existing steel structures could be assessed and the remaining fatigue life could be estimated. This approach follows the principles and application rules in the Eurocodes and provides a scheme with various levels of analysis: a basic level with general methods and further levels, more complex and sophisticated and requiring specific experience and knowledge. This procedure has been used for the fatigue assessment of the 60-year-old riveted truss bridge. The applied procedure as well as the main results of the assessment have been presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy analizy dynamicznej kolejowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Zakres obliczeń obejmował rozwiązanie zadania własnego konstrukcji (teoretyczna analiza modalna) z użyciem kilku modeli obliczeniowych o zróżnicowanym sposobie dyskretyzacji (dokładności) oraz wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi przęsła (analiza czasowa - całkowanie równań ruchu) na przejazdy pociągów dużych prędkości HSLM zgodnie z PN-EN 1991-2. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z aktualnymi zaleceniami normowymi i przepisami kolejowymi dotyczącymi kolei dużych prędkości.
EN
This article presents chosen elements of a dynamic analysis of a rail bridge located on the CMK trunk railway line in Poland. The solution of an eigenvalue problem for the structure (a theoretical modal analysis) using several computational models created with different discretization methods (different accuracy levels) is presented. The dynamic response of the bridge span (time-history analysis - integration of equations of motion) to loading with HSLM train models as per PN-EN 1991-2 is determined. The results were compared with the current code and regulations relating to high-speed rail systems.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z projektowaniem przepustów według eurokodów. Dotyczy on zagadnień związanych z materiałami stosowanymi jako konstrukcje przepustów w ujęciu nowych norm europejskich.
EN
The article is a continuation of the subject of culvert design according to Eurocodes. The article discusses the materials used for culvert structures in terms of new EU standards.
10
Content available Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami
PL
W związku z planowaną ponowną redakcją Eurokodów przeprowadzono krytyczną analizę niektórych treści dotyczących projektowania obiektów mostowych. Do analizy wykorzystano kryteria wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji. Uwzględniono także przydatność użytkową norm dla projektantów.
EN
Due to the planned future Eurocodes re-edition some of this standard clauses concerning the design of bridge structures has been subjected to critical overview. Strength of materials and structural mechanics criteria were served as the basis of analysis. Suitability of standards for their use by designers was also taken into account.
PL
Przedstawiono nowości w procesie projektowania mostów zespolonych. Zwrócono szczególną uwagę na różnice między dotychczasową praktyką projektowania mostów zespolonych w Polsce a obowiązującymi obecnie zasadami i regułami projektowania zgodnie z Eurokodem 4.
EN
The article presents new concepts in designing of composite bridge structures. A special attention was drawn on differences between current standard practice of composite bridges design in Poland and actual applied design rules and principles according to Eurocode 4.
12
Content available remote Comparative analysis of measured and predicted shrinkage strain in concrete
EN
The article discusses the issues related to concrete shrinkage. The basic information on the phenomenon is presented as well as the factors that determine the contraction are pointed out and the stages of the process are described. The guidance for estimating the shrinkage strain is given according to Eurocode standard PN-EN 1992-1-1:2008. The results of studies of the samples shrinkage strain of concrete C25/30 are presented with a comparative analysis of the results estimated by the guidelines of the standard according to PN-EN 1992-1- 1:2008.
PL
Jak już wspomniano w poprzednim artykule z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich w naszym kraju stało się powszechne. W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady projektowania przepustów i przejść dla zwierząt oraz rodzaje oddziaływań na przedmiotowe konstrukcje w ujęciu norm europejskich. Odpowiednio dobrany schemat obliczeniowy wartości oddziaływań oraz schematy obciążeń według eurokodów umożliwiają uzyskanie reprezentatywnych wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem i trwałością eksploatacyjną konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
This paper discussed the general principles of designing culverts and wildlife passages, and potential impacts on the structures in question in terms of European standards. With an appropriately chosen calculation scheme of impact values and the impact schemes acc. to Eurocodes, representative results of static endurance calculations can be obtained. This is directly related to the safety and operational life of wildlife culverts and passages.
PL
W ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej stało się powszechne. Dotyczy to także konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w ciągu dróg kołowych, jak i kolejowych. Duża liczba obecnie projektowanych i wykonywanych nowoczesnych przepustów opiera się na wykorzystywaniu tych nowych norm.
EN
In recent years European standards for design of transport infrastructure structures have become the yardstick for the industry. This also applies to construction of road and railway culverts and passages for animals. Large number of modern culverts have been designed and constructed with the use of those new standards. As is well known, in 2010 the European standards - Eurocodes - have been introduced in our country. Eurocodes are a set of harmonized international standards for the design of building and civil engineering structures. The objective of Eurocodes is to unify engineering knowledge related to the design and construction of structures, as well as to enable the wider use of new materials and technology in the Member States of the European Union.
PL
Pierwsza część cyklu artykułów o projektowaniu mostów wg Eurokodów ukazała sięw „Mostach” w numerze 6/2012 i zawierała omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie stosowania Eurokodów mostowych oraz przedstawiała podstawy projektowania mostów wg Eurokodów (18). W niniejszym artykule autorzy omawiają kolejne zagadnienia: oddziaływania na konstrukcje oraz obciążenia obiektów mostowych.
EN
The first part of a series of articles on bridge designing according to Eurocodes was published in the 6/2012 issue of the “Mosty” magazine. It included the overview of the current legal status in the field of bridge Eurocodes application and presented the principles of bridge designing according to Eurocodes (18). In this article the authors discuss another issues: forces influencing structures and bridge structures loading.
16
Content available Eurokody mostowe a mechanika
PL
Normy do projektowania powinny się charakteryzować syntetycznym ujęciem problemów mechaniki, obciążeń i wymiarowania. Nie zawsze tak jest w przypadku eurokodów. Poniżej dokonano przeglądu norm wskazując niedostatki w zakresie definiowania pojęć podstawowych. Niejasności pojawiają się wszędzie i czasem prowadzą do błędnego odczytywania treści normy. Porównywano teksty norm oryginalnych w języku angielskim i ich tłumaczenia na język polski. Zasygnalizowano nieścisłości w oryginałach i dodatkowo powstałe podczas tłumaczenia. Jak zawsze w sytuacjach wątpliwych istnieje możliwość odwołania się do ścisłych sformułowań z zakresu mechaniki. Podsumowując, uznano konieczność naprawy norm tak by były narzędziem projektowania a nie przedmiotem dyskusji jak tutaj.
EN
Regulations on which designers base their process of designing of any engineer structures should include and combine mechanics, loads and dimensioning. It is not always the case as far as eurocodes are concerned. Ambiguities appear everywhere, which sometimes leads to incorrect understanding of a norm. The authors meticulously analysed basic mechanical terms. Their digressions began with the concepts of strain and deformation that have discrepant definitions in sources from other countries. The next part of article discusses the concept of „shear lag”. It is treated as an elementary concept in the eurocodes, although is has not been defined yet. Other sources define it as cooperating width and shear strain in the beam flanges or as stretching. Polish translation mentions the effect of „wide stripes”. The authors focused also on dynamics – especially while discussing first natural frequencies denoted as “n0”. They scrutinised the norm EN 1991-2 in which dynamic problems of bridges are understood as effects of service load when the environmental impact is not included. As always, in a situation when there is a doubt, it is possible apply the to accurate mechanics rules. To sum up, Polish versions of bridge eurocodes should be corrected to be unambiguous and useful in a design.
17
Content available remote Problemy geotechniczne posadowień obiektów infrastruktury transportu lądowego
PL
W pracy przedstawiono wybiórcze problemy związane z posadowieniem obiektów infrastruktury transportowej. Zwrócono uwagę na diagnostykę podłoża i wymagania Eurokodów w tym względzie, zwłaszcza w odniesieniu do budowli liniowych. Podano najczęściej stosowane metody wzmacniania słabonośnego podłoża. Zasygnalizowano problemy, jakie występują przy stosowaniu gruntów antropogenicznych bądź wysadzinowych do budowy nasypów. Poddano dyskusji zagadnienia stateczności skarp w świetle Eurokodów.
EN
Geotechnical problems of foundations of transport infrastructure facilities. Selected problems related to construction of transport infrastructure facilities are presented in a paper. Attention is paid on diagnosis of the subsoil and the requirements of the Eurocodes regarding this problem, particularly in relation to the linear engineering structures. The most commonly used methods of strengthening of weak subsoil are presented. The problems that occur when using either heave or anthropogenic soil for construction of embankments are discussed. Issues connected to stability of escarpments according to the Eurocodes are also discussed.
PL
W pracy zawarty został przegląd przepisów i wymagań odnoszących się do kwestii projektowania i wznoszenia budynków narażonych na oddziaływanie eksploatacji górniczej, znajdujących się w ustawach, rozporządzeniach oraz normach krajowych i Eurokodach. Przedstawione zostały odwołania dotyczące ustalania kategorii geotechnicznej obiektu, wyznaczania oddziaływań deformacyjnych, sprawdzania nośności i komfortu użytkowania budynków. Wymieniono także materiały pomocnicze do projektowania i oraz omówiono najważniejsze kwestie związane z przyjmowaniem warunków wstępnych do obliczeń.
EN
The paper contains an overview of the provisions contained in laws, orders, national standards and Eurocodes relating to a question of designing and erecting buildings exposed to mining exploitation effects. Presented references for determining geotechnical category of the object, determining the deformational influences, checking load capacity and comfort of using of buildings. Mentioned auxiliary materials for design and discusses the major issues associated with taking the initial conditions for calculations.
PL
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia europejskich norm – Eurokodów. Jest to zbiór zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Niniejsza publikacja stanowi wprowadzenie do cyklu artykułów, które będą się ukazywać w kolejnych wydaniach „Mostów” na temat zagadnień i procedur projektowania mostów wg Eurokodów.
EN
Joining the European Union, Poland agreed to introduce European norms – Eurocodes – into the Polish legal system. They are a set of harmonized technical rules for the structural design of construction works. The paper is an introduction to a series of articles, which will be published in the next editions of the „Mosty” magazine, on the issues and procedures of designing bridges according to Eurocodes.
20
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczeń wymaganego zbrojenia żelbetowych belek teowych o geometrii odpowiadającej stropom gęstożebrowym na podstawie eurokodów. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń wymaganej powierzchni zbrojenia przęsłowego dla stropów Akermana i Teriva II.
EN
The article presents the method of calculating the required reinforcement of T-beams, the geometry of which corresponds to beam-and-block floor systems, on the basis of eurocodes. It also presents examples of calculation results of the required span rein-forcement for Akerman and Teriva II ceilings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.