Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
The friction brakes convert a significant part of a vehicle’s kinetic energy into thermal energy. Some of its parts is distributed to the places around the brakes, and another part is accumulated in several vehicle components. This article is focused on the measurement of temperature increase of selected vehicle components during re-deceleration. These components include brake discs, brake pads, calliper, wheel rim and tire side in the area of its bead and tread. The measurements were performed during the repeated braking of a fully-loaded vehicle according to ECE Regulation No 13 - type I.
EN
The paper presents and discusses the 6-year effects of the operation of a biogas-fired cogeneration system which operates at the Rybnik Orzepowice sewage treatment plant. The qualitative composition of biogas, average daily amount of biogas produced, total demand of the sewage treatment plant for electricity and the amount of electricity obtained from biogas were presented. Regarding the average daily biogas production for the years 2013–2018, it can be stated that it remains at the level of 2,809 m3/d (±33%). The average daily total electricity consumption for 2013-2018 remains at 8,846 kWh/d (-13.8%; +20.6%). The average daily amount of electricity produced from biogas for the years 2013-2018 remains at the level of 3,892 kWh/d (-38.7%; +10.1%). Electricity generated from biogas allows us to cover the demand of the treatment plant at 44% (minimum 39%, maximum 50%). In the analysed period, biogas consumption by individual facilities was: cogeneration unit approx. 65%, boilers: 10%, flare: 25%. Based on the operational data, it was calculated that: the unit indicator for biogas extraction from sewage, on average is 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), the unit indicator for biogas extraction in relation to for COD load an average of 0.22 m3of biogas/kg COD (min. 0.09 m3of biogas/kg COD, max. 0.47 m3of biogas/kg COD), the unit ratio of biogas extraction in relation to the BZT5 load was on average 0.61 m3biogas/kg BZT5 (min. 0.28 m3biogas/kg BZT5, max. 1.20 m3biogas/kg BZT5).
PL
W artykule przedstawiono i omówiono 6-cio letnie efekty pracy układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, który pracuje w Oczyszczalni Ścieków Rybnik Orzepowice. Zaprezentowano skład jakościowy biogazu, średniodobową ilość wytwarzanego biogazu, całkowite zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną oraz ilość energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu. Średniodobowa produkcji biogazu, za lata 2013-2018 można stwierdzić, że utrzymuje się ona na poziomie 2,809 m3/d (±33%). Średniodobowe całkowite zużycie energii elektrycznej za lata 2013–2018, utrzymuje się on poziomie 8,846 kWh/d (-13,8%; +20,6%). Średniodobowa ilość produkowanej energii, energii elektrycznej z biogazu za lata 2013–2018 utrzymuje się on poziomie 3,892 kWh/d (-38,7%; +10,1%). Energia elektryczna wytwarzana z biogazu pozwala na pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na poziomie 44% (minimalnie 39%, maksymalnie 50%). W analizowanym okresie zużycie biogazu przez poszczególne obiekty wynosiło: jednostka kogeneracyjna ok. 65%, kotły: 10%, pochodnia: 25%. Na podstawie danych eksploatacyjnych obliczono, że: jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu ze ścieków, średnio wynosi 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku ChZT średnio wynosił 0,22 m3 biogazu/kg ChZT (min. 0,09 m3 biogazu/kg ChZT, max. 0,47 m3 biogazu/kg ChZT), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku BZT5 średnio wynosił 0,61 m3 biogazu/kg BZT5 (min. 0,28 m3 biogazu/kg BZT5 w, max. 1,20 m3 biogazu/kg BZT5).
EN
In the current study, a three dimensional incompressible magnetohydrodynamic (MHD) nanofluid flow over a shrinking surface with associated thermal buoyancy, thermal radiation, and heating absorption effects, as well as viscous dissipation have been investigated. The model has been represented in a set of partial differential equations and is transformed using suitable similarity transformations which are then solved by using the finite element method through COMSOL. The results for velocity and temperature profiles are provided for various values of the shrinking parameter, Biot’s number, heat generation/absorption parameter, thermal Grashof number, nanoparticle volume fraction, permeability parameter, magnetic parameter and radiation parameter.
PL
W artykule przedstawiono technologie stosowane w magazynowaniu energii oraz zastosowanie magazynów energii w aplikacjach sieciowych i poza siecią elektroenergetyczną. Szczególny nacisk położono na technologie wykorzystujące magazynowanie energii w postaci elektrycznej i ciepła.
EN
This article presents technologies used energy storage and the use of energy storage in on-grid and off-grid applications. The focus was mainly placed on technologies that use energy storage in the form of electricity and heat.
PL
Polska zadeklarowała w 2020 r. przejęcie do realizacji bardzo ambitnego celu osiągnięcia 28,4 % udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu końcowym ciepła i chłodu brutto do 2030r. Zwiększenie udziału OZE w rynku ciepła ma być realizowane przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze. Przyjęty cel wynika z konieczności implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej wdrażanej między innymi dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii tzw. „dyrektywy RED II”. W myśl przyjętej przez Unię polityki przyszłość mają tylko gospodarki oparte o wiedzę i inwestujące w najnowsze technologie ograniczające presję środowiskową. Dla Polski, borykającej się z problemem smogu, jest to właściwy kierunek zmian. Istotny wkład w realizację tej strategii ma transformacja sektora energetycznego stanowiąca element Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska zgodnie z przyjętymi założeniami chce być do 2050% kontynentem neutralnym klimatycznie. Dla Polskiego rynku ciepła to duże wyzwanie. Problemem w tym kontekście jest niski poziom udziału odnawialnych źródeł energii w polskim ciepłownictwie, stagnacja w przyroście źródeł OZE w ciepłownictwie w ostatnich latach i dominacja paliwa węglowego. Realizacja przyjętego celu w postaci zwiększenia udziału OZE w cieple i chłodzie wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które jednocześnie muszą rozliczać się z drożejących uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Należy jednak zauważyć, że Polska nie jest wyjątkową „czarną owcą”, która musi zmierzyć się z wyzwanie OZE w cieple i chłodzie. Wiele krajów świata, skoncentrowanych dotąd na energii elektrycznej dopiero zaczyna dostrzegać potrzebę zmian także w obszarze ciepła i chłodu. Aby ocenić na ile realne są cele zwiększenia udziału OZE w końcowym zużyciu ciepła i chłodu zapisane w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu konieczne jest spojrzenie wstecz jak również spojrzenie z perspektywy doświadczeń innych krajów. Tych, które charakteryzuje największy udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz tych, w których nadal dominują paliwa kopalne.
EN
In 2020, Poland declared to assume the very ambitious goal of achieving a 28.4% share of renewable energy sources (RES) in the final consumption of gross heat and cold by 2030. Increasing the share of renewable energy sources in the heat market is to be implemented by licensed heating companies. The adopted goal results from the necessity to implement the European Union’s climate policy implemented, inter alia, by the directive on renewable energy sources, the so-called “RED II Directive”. According to the policy adopted by the Union, only economies based on knowledge and investing in the latest technologies reducing environmental pressure have a future. For Poland, which has to face with the atmospheric pollutants from burning fuel , this is the right direction of change. A significant contribution to the implementation of this strategy is the transformation of the energy sector as part of the European Green Deal. According to the adopted assumptions, the European Union wants to be a climate neutral continent by 2050%. It is a big challenge for the Polish heat market. The problem in this context is the low share of renewable energy sources in Polish heating, stagnation in the growth of renewable energy sources in heating in recent years and the dominance of coal fuel. The implementation of the adopted goal in the form of increasing the share of renewable energy sources in heat and cold requires very large investment outlays in enterprises, which at the same time have to account for more expensive carbon dioxide emission allowances. It should be noted, however, that Poland is not a unique “black sheep” that has to face the challenge of renewable energy in warm and cold. Many countries in the world, so far focused on electricity, are just beginning to notice the need for changes also in the area of heat and cooling. In order to assess how realistic are the goals of increasing the share of renewable energy sources in the final heat and cold consumption set out in the National Energy and Climate Plan, it is necessary to look back as well as from the perspective of the experiences of other countries. Those with the highest share of renewable energy in heating and cooling, and those still dominated by fossil fuels.
EN
This article is focused on finding out pupils’ preconceptions about heat, temperature and energy. As a research tool we used a didactic test with individual types of tasks about the concepts. A total of 122 respondents aged 12 to 14 participated in the research. The research sample consisted of two groups of pupils. One group consisted of pupils attending a school assigned for talented pupils, for simplicity they are referred as talented pupils. The second group consisted of pupils who do not attend this type of school, we marked them as “general population”. The number of respondents in the sample of talented pupils was 54. The number of respondents in the sample “general population” was 68 pupils. In the research we compared ideas about concepts heat, temperature and energy of talented pupils and pupils of the “general population”. We also compared talented pupils and pupils of the “general population” in solving of conceptual and algorithmic tasks in didactic test. We found out pupils of the age from 12 to 14 have misconceptions about the concepts. We also identified the misconceptions and the most common are also mentioned in this article.
EN
The objective of the study reported in this paper was to determine the effect of structure on thermal power of cast-iron heat exchangers which in this case were furnace chambers constituting the main component of household fireplace-based heating systems and known commonly as fireplace inserts. For the purpose of relevant tests, plate-shaped castings were prepared of gray iron with flake graphite in pearlitic matrix (the material used to date typically for fireplace inserts) as well as similar castings of gray cast iron with vermicular graphite in pearlitic, ferritic-pearlitic, and ferritic matrix. For all the cast iron variants of different structures (graphite precipitate shapes and matrix type), calorimetric measurements were carried out consisting in determining the heat power which is quantity representing the rate of heat transfer to the ambient environment. It has been found that the value of the observed heat power was affected by both the shape of graphite precipitates and the type of alloy matrix. Higher thermal power values characterize plate castings of gray iron with vermicular graphite compared to plates cast of the flake graphite gray iron. In case of plates made of gray cast iron with vermicular graphite, the highest values of thermal power were observed for castings made of iron with ferritic matrix.
PL
Klasyczna termodynamika utożsamiała pojęcie ciepła, pracy i energii. W świetle współczesnej interpretacji pojęcia te różnią się w formie i treści. Dawniejsze sformułowania uznano za nieścisłe, nie odpowiadające treści fizycznej tych pojęć, ponieważ ani ciepło ani praca nie stanowią energii pod żadną postacią. Jeżeli ciepło nie jest energią, to powstaje pytanie czym jest „zimno”?
EN
In the classical thermodynamics heat, work and energy were equated. In the modern approach these terms have different meaning. Their former definitions have been considered not accurate since neither heat nor work are not any form of energy. If the heat is not energy so what is the “cold”?
PL
W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów słonecznych w jednym roku w historii, włączając w to lata funkcjonowania programu wsparcia dla instalacji kolektorów słonecznych prowadzonego przed kilku laty przez NFOSiGW.
10
Content available Rzeszowska ITPOE w pierwszym roku eksploatacji
PL
Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, zlokalizowana w rzeszowskiej elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przez 9 miesięcy swojego funkcjonowania przerobiła ok. 90 000 ton odpadów komunalnych. Wyprodukowała z nich ponad 120 tys. GJ ciepła oraz 40 tys. MWh energii elektrycznej. ITPOE, poprzez odzysk energii zgromadzonej w odpadach, zaspokaja w pełni zapotrzebowanie mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.
PL
Kogeneracja - wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przynosi oszczędności w zużyciu paliw pierwotnych. W związku z tym przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2), co również oznacza zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii i ciepła. Do tej pory cykle kogeneracyjne nie były stosowane w ciepłowniach wyposażonych w kotły wodne (wodno-rurowe lub płomienicowo-płomieniówkowe). W artykule przedstawiono koncepcję innowacyjnego obiegu kogeneracji, który współpracuje z wodnym kotłem ciepłowniczym lub przemysłowym, a instalacja kogeneracji nie zmienia zatwierdzenia parametrów technicznych kotła i nie ogranicza zakresu jego użytkowania. Przedstawiono opracowane obiegi porównawcze w układach h-s i T-s, pasmowy wykres energii Sankey'a oraz wykresy wybranych wskaźników kogeneracji. Ponadto przedstawiono wskaźniki ekonomiczne kogeneracji dla kotłów wodnych.
12
Content available remote Ciepło na miarę…..
PL
Do pomiaru ilości dostarczonego ciepła stosuje się licznik ciepła, którego prawidłowe wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą i odbiorcą. W artykule przedstawiono zasady kontroli metrologicznych dla tych urządzeń. Opisano przykładowe problemy eksploatacyjne i awarie liczników ciepła, które wpływają na dokładność pomiaru ciepła. Zaprezentowano systemy monitoringu i przesyłu danych z układów kontrolno-pomiarowych, które pomagają w optymalnym i oszczędnym korzystaniu z ciepła.
EN
To measure the amount of heat supplied, a heat energy meter is used, whose correct indications are the basis for financial settlements between the supplier and the recipient. The article presents the principles of metrological control for these devices. Examples of exploitation problems and failures of thermal energy meters that influence the accuracy of heat measurement are described. Systems for monitoring and transferring data from control and measurement systems have been presented, which help in optimal and economical use of thermal energy.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości chłodzenia budynków za pomocą lokalnego systemu ciepłowniczego współpracującego z niskotemperaturowym źródłem ciepła o temperaturze 19°C. Stworzono koncepcję sieci ciepłowniczej zasilającej zespół budynków użyteczności publicznej. Na potrzeby analizy przyjęto, że rozwiązania obejmować będą system zaopatrujący budynki zarówno w ciepło, jak i chłód (pokrycie potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia budynków przez cały rok). W artykule rozważono dwa warianty źródeł ciepła: sprężarkową oraz absorpcyjną pompę ciepła. Jako wariant bazowy przyjęto system ciepłowniczy z kotłem gazowym. Analizę wykonano w trzech różnych warunkach temperatury zasilania i powrotu sieci tj. 60/50°C, 50/40°C oraz 40/30°C. Na potrzeby analizy energetycznej systemów chłodzenia przyjęto system bezpośredniego chłodzenia wodą geotermalną, w którym założono wykorzystanie wody geotermalnej do chłodzenia budynków w układzie bezpośrednim, przy wykorzystaniu istniejącej sieci ciepłowniczej oraz system chłodzenia aktywnego za pomocą pompy ciepła, w którym założono, że istniejące w systemie ciepłowniczym pompy ciepła (sprężarkowa i absorpcyjna) w okresie letnim pracują w trybie rewersyjnym, produkując wodę chłodzącą o temperaturze 7/12°C. Woda lodowa zasila centralę klimatyzacyjną zlokalizowaną w budynku. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największe zużycie energii pierwotnej przez system w okresie letnim i zimowym występuje w przypadku układów ze sprężarkową pompą ciepła. Jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w układach SPC z wykorzystaniem wody geotermalnej wyniósł 0,497 GJEP/GJg+ch, podczas gdy w systemie z absorpcyjną pompą ciepła wyniósł 0,722 GJEP/GJg+ch, a w układach z kotłem gazowym 1,164 GJEP/GJg+ch. Najmniejszą emisja zanieczyszczeń do atmosfery w ciągu całego roku, charakteryzują się systemy z absorpcyjną pompą ciepła. Również emisja tlenków azotu i ditlenku siarki są w układach z absorpcyjną pompą ciepła dwu- i trzykrotnie mniejsze niż w układach ze SPC.
EN
The paper presents an analysis of the possibility of cooling buildings by means of a local heating system cooperating with a low-temperature heat source with a temperature of 19oC. The concept of a district heating network supplying the complex of public utility buildings was assumed. It was assumed for the purpose of the analysis, that the solutions would include a system supplying buildings with both heat and cold (covering the heating and cooling needs of buildings throughout the year). In the article, two variants of heat sources are considered: compressor and absorption heat pump. The baseline variant is a district heating system with a gas-fired boiler. The analysis was performed in three different conditions of supply and return temperatures, i.e. 60/50oC, 50/40oC and 40/30oC. For the purpose of energy analysis of the cooling systems, a direct geothermal cooling system has been assumed, where geothermal water is used for direct cooling of the buildings by means of existing district heating network and an active cooling system with a heat pump. The system assumes work in a reverse mode in summer season of compressor and absorptive heat pumps that exist in the district heating network, producing cooling water of 7/12°C. The chilled water supplies the air handling unit located in the building. It has been found, basing on the results obtained, that the highest primary energy consumption by the system in summer and winter occur in the case of systems with a compressor heat pump. The unit primary energy demand index in SPC systems using geothermal water was 0,497 GJEP/GJg+ch while in the absorptive heat pump system it was 0,722 GJEP/GJg+ch, and in the gas boiler system was 1,164 GJEP/GJg+ch. The lowest emission of pollutants to the atmosphere during the whole year were observed in systems with absorption heat pumps. Also, the emission of nitrogen oxides and sulphur dioxide were two to three times lower in systems with an absorption heat pump than in systems with SPC.
PL
W artykule opisano klasyfikację dolnych źródeł ciepła w układach zasilanych pompami ciepła. Na podstawie instalacji wykonanej w układzie biwalentnym na Wydziale Produkcji Wody „Jurowce” w Białymstoku scharakteryzowano etapy modernizacji istniejącej kotłowni. We wnioskach przedstawiono korzyści związane z przeprowadzeniem tych robót.
EN
The article describes the classification of lower heat sources in systems powered by heat pumps. On the basis of the installation made at WPW Jurowce in Białystok, the bivalent system characterized the stages of modernization of the existing boiler house. The applications present the benefits related to the modernization of the existing boiler house at WPW Jurowce in Białystok.
PL
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano główne nośniki energii pochodnej, których produkcję i zużycie w latach 2006-2016 zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Stwierdzono, że w okresie tym udziały wtórnych nośników w produkcji energii pochodnej stanowiły odpowiednio: 24,9% dla energii elektrycznej, 17,9% dla oleju napędowego I, 13,4% dla ciepła, 11,3% dla koksu i półkoksu, 7,9% dla produktów nieenergetycznych, 7,7% dla benzyn silnikowych, 7,6% dla olejów opałowych i 9,3% dla pozostałych nośników energii pochodnej; natomiast udziały wtórnych nośników w zużyciu energii pochodnej stanowiły odpowiednio: 26,1% dla energii elektrycznej, 22,1% dla oleju napędowego I, 14,3% dla ciepła, 8,1% dla benzyn silnikowych, 6,5% dla produktów nieenergetycznych, 5,1% dla gazu ciekłego, 4,8% dla olejów opałowych, 4,1% dla koksu i półkoksu oraz 8,9% dla pozostałych nośników energii pochodnej. Ponadto w pracy ustalono maksymalne względne zmiany i maksymalne zmiany udziału produkcji i zużycia, a także okresowe i roczne tempo zmian produkcji i zużycia energii elektrycznej, oleju napędowego I oraz ciepła w Polsce.
EN
The main derived energy carriers, which production and total consumption in the years 2006-2016 are presented in the global structure of Poland, were analyzed on the basis of date by Central Statistical Office. It was found that in this period the shares of derived energy carriers in production of derived energy were respectively: 24.9% for electricity, 17.9% for automotive diesel oil, 13.4% for heat, 11.3% for coke and semi-coke, 7.9% for non-energy products, 7.7% for motor gasoline, 7.6% for fuel oils and 9.3% for other derived energy carriers; while the shares of derived energy carriers in total consumption of derived energy were respectively: 26.1% for electricity, 22.1% for automotive diesel oil, 14.3% for heat, 8.1% for motor gasoline, 6.5% for non-energy products, 5.1% for LPG, 4.8% for fuel oils, 4.1% for coke and semi-coke and 8.9% for other derived energy carriers. In addition, the maximum relative changes and the maximum changes of production and consumption shares, as well as the periodic and annual rate of changes production and consumption of electricity, automotive diesel oil and heat in Poland have been determined in article.
PL
Odnawialne źródła energii znajdują obecnie szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budownictwie wielorodzinnym. Wielkość obiektu nie jest tu wielkością kluczową. Wyposażenie oraz funkcja obiektu ma znaczenie, jakie źródła energii odnawialnej warto zastosować. Można jednak wyróżnić grupy obiektów szczególnie predysponowanych do zastosowania odnawianych źródeł energii.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
EN
The study of a magneto hydrodynamic (MHD) free convection flow of an incompressible viscous fluid flow past a vertical surface is analyzed by taking into account viscous dissipation under the influence of radiation effect and chemical reaction with constant heat and mass fluxes. The governing partial differential equations have been converted into a set of ordinary differential equations using non dimensional quantities. The perturbation technique has been applied to solve the system of partial differential equations. The velocity, temperature and concentration fields have been studied for the effect of the permeability parameter (α), Grashof number for heat transfer (Gr), Grashof number for mass transfer (Gm), Prandtl number (Pr), magnetic parameter (M), chemical reaction parameter (Kr), Schmidt number (Sc), Eckert number (E), radiation parameter (F) etc. The expressions for the skin-friction, rate of heat transfer and rate of mass transfer are also derived. It is observed that when the radiation parameter increases, the velocity increases near the vertical surface. It is also seen that the concentration decreases with an increase in the chemical reaction parameter (Kr).
PL
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie od 65 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Krakowa i Skawiny. W związku z obchodzonym jubileuszem Spółki autor, będąc jednym z jej pracowników przedstawia transformację tradycyjnego systemu ciepłowniczego z początków lat dziewięćdziesiątych do systemu nowoczesnego, jakim obecnie jest system krakowski. Podjęte wcześniej działania doskonale wpisują się w tworzony obecnie system inteligentnych sieci ciepłowniczych.
EN
Municipal Thermal Energy Enterprise SA in Cracow for 65 years provides the heat to the recipients of Cracow and Skawina. The author, being one of its employees, presents in connection with the Company’s celebrated jubilee the transformation of the traditional district heating network from the early nineties into the modern system, which is currently the Cracow system. The actions taken earlier perfectly fit into intelligent district heating networks being developed currently.
EN
Falling film, shell-tube type evaporators are commonly used heat exchangers for the production of fruit juice concentrate. The main problem in the design of the exchanger is a reliable estimation of wall heat transfer coefficients for all effects in real operating conditions. Most literature sources for the overall heat transfer coefficients are based on laboratory measurements, where the tubes are usually short, no fouling exists and the flow rate is carefully adjusted. This paper shows the heat transfer estimated in real industrial operating conditions, compared to literature sources. Paper is based on the author’s own experience in designing and launching several evaporators for juice concentrate production into operation. As a summary, the design heat transfer coefficients are provided with relation to sugar content in juice concentrate.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.