Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health safety of water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prace nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DWD), pomimo przerw związanych z wyborami nowego Parlamentu Europejskiego (PE) i zmianami prezydencji Rady Europejskiej (RE), prowadzone są obecnie bardzo intensywnie i w zasadzie dobiegły końca. Prezydencja rumuńska i fińska bardzo się im przysłużyły, wprowadzając nowe treści i organizując spotkania poza oficjalnymi harmonogramami. Na ostatnim posiedzeniu w ramach TRILOGU, 18 grudnia 2018 r., udało się ustalić ostateczną treść dyrektywy, a na spotkaniu 23 stycznia 2020 r. – sprawy techniczne. Po spotkaniu COREPER (Committee of Permanent Representatives – Komitet Stałych Przedstawicieli) 5 lutego dyrektywa zostanie przekazana do PE i RE celem formalnego zatwierdzenia, a po ukazaniu się jej treści w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Kraje członkowskie (KCz) będą miały 2 lata na jej transpozycję.
PL
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody1. Jest to element działań instytucji unijnych na rzecz rozwiązywania problemów niedoboru wody w UE, prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i dostosowywania się do zmiany klimatu. W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska ustanowiono minimalne wymogi dla jakości odzyskanej wody oraz monitorowania zgodności, stąd obowiązek prowadzenia oceny i zarządzania ryzykiem. Wymagania są wynikiem dyskusji prowadzonych na szczeblu ekspertów z państw członkowskich przez 3 lata i zostały oparte na sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego, doświadczeniach krajów, które już odzyskują wodę ze ścieków i wykorzystują na cele rolnicze (głównie kraje południowej Europy).
PL
Nadmierny wzrost fitoplanktonu powoduje tzw. rozkwit wody. Zjawisko to sprawia, że woda nie nadaje się do celów konsumpcyjnych i rekreacyjnych. Wśród organizmów rozmnażających się w wodzie są cyjanobakterie. Zainteresowanie tymi organizmami wynika z toksyn, które wytwarzają. Niniejsza publikacja jest przeglądem literatury na temat rodzajów toksyn, metod ich określania i usuwania ze zbiorników wodnych.
EN
Excessive growth of phytoplankton causes the so-called bloom of water. This phenomenon makes the water unsuitable for consumption and recreational purposes. Among the organisms that multiply in water are cyanobacteria. The interest in these organisms is due to the toxins, which cyanobacteria produce. The publication is a review of the literature on the types of toxins, methods of their determination and removing from water reservoirs.
PL
W artykule omówiono możliwe skażenia wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp., epidemiologie tych skażeń oraz ich skutki zdrowotne.
EN
The article discusses possible water contamination with parasitic protozoa of the genus Giardia sp., epidemiologies of these contaminations and their health effects.
PL
W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.
EN
The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.
PL
Kwestia pojawiających się w środowisku wciąż nowych zanieczyszczeń staje się coraz poważniejszym problemem również dla gospodarki wodnej. Konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się do wód substancji szczególnie szkodliwych. Kluczowym wyzwaniem jest kontrola dróg migracji oraz udział wszystkich interesariuszy, począwszy od projektantów i producentów, poprzez odpowiedzialną konsumpcję, aż do odpowiedniego zagospodarowania i skutecznej neutralizacji. Dlatego federacja EurEau1 wspólnie z firmą Deloitte przygotowuje opracowanie, które pomoże interesariuszom zrozumieć problem i poznać propozycje pewnych rozwiązań.
PL
Dostawcy wody w Unii Europejskiej stoją w obliczu licznych zagrożeń, takich jak terroryzm, zmiany klimatu i ich skutki, zmieniająca się jakość zasobów wodnych, zanieczyszczenia. Muszą im sprostać i być gotowe do podejmowania skutecznych działań. Autorzy artykułu analizują dwa z wymienionych problemów, jakimi są, ze względu na odpowiednią ilość i jakość wody pitnej: bezpieczeństwo wody i zabezpieczenie dostaw wody. Przedstawiają praktyczne aspekty związane z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie w sprawie wody pitnej. Koncentrują się także na zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazują także na zagrożenia, o których muszą pamiętać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szczególnym celem tej publikacji jest rozwinięcie świadomości oraz wskazanie, jak działać bezpiecznie i wydajnie.
EN
The utilities providing water services in the European Union face several threats like terrorism, climate change consequences, changing quality of water resources, emerging contaminants. They have to cope with them and prepare effective reactions. The authors of this article present two aspects of the challenge to preserve appropriate quality and quantity of drinking water: water safety and water security. They present practical aspects related to the proposal of the European Commission on amendments in the drinking water directive. They also concentrate on crisis management in water utilities. They show different aspect that water utilities have to manage with. They indicate threats that the utilities have to be aware of. The aim of providing all this information is to develop awareness and give guidelines how to operate safely and efficiently.
PL
W trakcie negocjowania pod koniec ubiegłego roku w komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zapisów nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z wieloma wątpliwościami, zwłaszcza dotyczącymi interpretacji poszczególnych paragrafów, obiecała stronie samorządowej, że zostanie przygotowany poradnik/przewodnik wyjaśniający zaistniałe wątpliwości. Miał on być skonsultowany z przedstawicielami samorządów, którzy chcieli mieć pewność, że wszelkie nurtujące ich pytania zostaną wyjaśnione.
PL
Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się mocno niepokojące tytuły w rodzaju: Awarie, zanieczyszczenia, zawyżone stawki – wodociągi pod lupą NIK (inzynieria.com), NIK krytycznie o wodociągach i jakości wody (portalsamorzadowy.pl), NIK o jakości wody w kranach: kiepska i zbyt droga (rp.pl), Raport NIK: Około 100 tys. rocznie awarii wodociągów. Odnowienie sieci może zająć 100 lat (serwisy.gazetaprawna.pl), NIK: miasta i przedsiębiorstwa wod-kan niedostatecznie dbają o jakość wody (Portal Komunalny), Marna woda rury rwie (nik.gov.pl). Media z reguły lubią postraszyć, a chcąc sprawdzić ich rzetelność ich doniesień należy zajrzeć bezpośrednio do informacji Najwyższej Izby Kontroli – Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach. Co w rzeczywistości wykazała kontrola NIK, czy jest tak źle jak piszą media, czy też raport nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, jak twierdzi Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP), w wywiadzie zamieszczonym na Portalu Samorządowym.
PL
Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma już swoje lata [1]. Uznano, że mimo jej dotychczasowych modyfikacji [2], nie odpowiada już ona w wystarczający sposób na wyzwania związane z bezpieczeństwem, dostępem i jakością wody. Na początku lutego Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmerans oraz Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, zaprezentowali w imieniu Komisji Europejskiej propozycję nowej treści dyrektywy [3, 4]. Propozycja ta jest tą samą, która wcześniej jako nieoficjalna wersja wzbudzała emocje specjalistów. Tak jak pisałam w poprzednim artykule (TW 1/2018), dyrektywa wprowadza wiele nowych parametrów. Jest naprawdę poważną zmianą dotychczasowego porządku. Zmienia podejście do monitoringu, najważniejsza staje się bowiem kwestia oceny ryzyka i takiego nim zarządzania, aby zwiększać bezpieczeństwo wody w całym łańcuchu od źródła do kranu. Część artykułów została więc znacząco zmieniona, nie tylko ze względu na podejście do kwestii bezpieczeństwa wody, ale także z powodu zmieniających się realiów i postępu technologicznego.
PL
Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) zbieżne są w wielu aspektach z wytycznymi dotyczącymi zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę w trakcie zdarzeń kryzysowych. Najistotniejszymi elementami łączącymi oba te zbiory dokumentów i wytycznych są zasady zapobiegania sytuacjom kryzysowym, sposoby reagowania w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, a także sposoby i metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przepisy dotyczące PBW oraz podstaw zarządzania kryzysowego znajdują się w wielu aktach prawnych krajowych i europejskich. Znajomość najważniejszych przepisów, umiejętność ich stosowania oraz przełożenie przepisów rzędu wyższego na rozporządzenia, zarządzenia oraz wytyczne w zakresie bezpieczeństwa dostaw wody stanowią konieczną podstawę do przygotowania, wdrożenia i skutecznego stosowania PBW w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. W prezentowanym materiale przedstawione zostały istotne elementy zarządzania kryzysowego w kontekście ich zastosowania w praktyce gospodarki wodnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw wody. Osnową opracowania są obowiązujące przepisy dotyczące zarządzania w warunkach kryzysowych.
EN
Water Safety Plans (WSP) are recognised as to be in line with the directives and procedures concerning water supply management at the risk events. The crucial elements to join the mentioned documents are the rules of prevention, reactions and the ways of communication if the crisis event happens. The formal and legal regulations regarding WSP are included in numerous European and Polish legal acts and priniciples. The knowledge of these important acts, the ability of its application in a standard, operating procedures are the necessary basis of WSP preparation and implementation in the municipal water companies. The essential elements of the crisis management in a daily routine of water companies in terms of water supply safety are presented in this paper. The existing acts and regulations refering to the crisis management and water economy management are the background of the paper.
PL
Artykuł omawia wymagania sanitarne jakości wody w obiektach typu kąpieliska sztuczne. Obiekty te stanowią grupę pośrednią między kąpieliskami a pływalniami, a dotyczące ich wymagania sanitarne nie są przedmiotem regulacji prawnych. Ryzyko sanitarne dotyczące powyższych obiektów wymaga szczególnej uwagi ze względu na niestosowanie w nich jakichkolwiek środków do dezynfekcji wody oraz ograniczenie uzdatniania wody wyłącznie do metod naturalnych (kruszywa wiążące fosforany, oczyszczanie wody przez nasadzenia roślinne). Organy sanitarne nie mają doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad takimi obiektami, nie dysponują też kryteriami, na których należy opierać tego typu ocenę. W Europie zachodniej obiekty te są stosunkowo liczne, w związku z tym można oczekiwać wzrostu ich liczebności w Polsce w najbliższym czasie.
EN
The article discusses the sanitary requirements of water quality in artificial hath facilities. These facilities are an intermediate group between bathing sites and swimming pools and their sanitary requirements are n regulated. Sanitary risks related to the above mentioned objects require special attention, because they do not use any water disinfectant, and water treatment is limited to natural methods (phosphate-binding aggregates, plant water treatment). Sanitary bodies have no experience in supervising such facilities and do not have the criteria on which they can base such assessments. In Western Europe, these objects are relatively numerous and as a result, they may be expected to increase in their numbers in Poland in the near future.
PL
W styczniu 2017 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę, realizowanej przez gminy, przedsiębiorstwa wodociągowe i organy państwowe odpowiedzialne za ich nadzorowanie. Przy czytaniu raportu nasuwa się podstawowe pytanie. Co tak naprawdę kontroluje NIK? Prawidłowość ochrony wód, czy jedynie przestrzeganie przepisów prawnych, które w Polsce znacznie odbiegają od standardów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO) i od prawodawstwa w inny krajach. Wydaje się, że raczej to drugie. Zarzuca bowiem różnym podmiotom nieprzestrzeganie przepisów, nie analizując ich treści w kontekście uwarunkowań ich realizacji i efektów, jakie powinny z nich wynikać. A jest nad czym się zastanawiać.
PL
W artykule Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną spożycia - co kontroluje NIK?, który ukazał się na łamach numeru 1/2017 Technologii Wody autorki odnosiły się do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie oraz projektowanych zmian. 25 kwietnia 2017 r. Prezes Rady Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy Prawo wodne z projektami aktów wykonawczych. Niestety, po analizie projektu w kontekście zarządzania bezpieczeństwem wody autorki doszły do wniosku, że proponowane zapisy zamiast przyczyniać się do tworzenia spójnej strategii w tej dziedzinie, pociągną za sobą jeszcze większe kłopoty.
PL
W pracy omówiono znaczenie oceny higienicznej w aspekcie ograniczania ryzyka związanego z zastosowaniem w instalacjach służących do przesyła nia wody przeznaczonej do spożycia wyrobów wykonanych z ołowiu bądź zawierających jego domieszki. Dokonano przeglądu materiałów i wyrobów mających największy udział w procesie wtórnego zanieczyszczenia wody ołowiem. Przedstawiono alternatywne sposoby dla ograniczenia wykorzystywania ołowiu do produkcji armatury sanitarnej.
EN
The paper discusses the importance of hygienic assessment in terms of limiting the risk associated with the use of products made of lead or containing its additives in drinking water distribution systems. A review of materials and products with the largest influence on the process of secondary lead pollution of water intended for human consumption was made. Alternative ways to limit the use of lead in the production of sanitary fittings were presented.
PL
Od 30 listopada do 11 grudnia 2015 roku, w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny COP 21 (ang. Conference of Parties), który zgromadził 147 szefów państw i rządów. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu przebiegała w cieniu tragicznych zamachów z 13 listopada, w następstwie których we Francji wprowadzono trzymiesięczny stan wyjątkowy. Dla potrzeb ochrony delegatów, również przed zagrożeniami terrorystycznymi, francuskie siły bezpieczeństwa zmobilizowały około 11 tys. funkcjonariuszy.
PL
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym do sprawowania nadzoru nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia. Zakres jej działania obejmuje m.in. nadzór nad higieną środowiska, a więc także nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
PL
Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego proponuje rozpoczęcie debaty na rzecz opracowania krajowego systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Wody. Od 2005 r., kiedy rozpoczęły się w Komisji Europejskiej intensywne prace nad rewizją Dyrektywy 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998 r. z późn. zm.) [1], Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody GIS podejmuje działania na rzecz stworzenia w Polsce systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Wody, opartego na ocenie zagrożeń i szacowaniu ryzyka na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Działania te do tej pory nie objęły wszystkich organów i podmiotów, w których zakresie leżą elementy systemu zaopatrzenia w wodę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.