Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie napędem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niemal każdy obiekt budowlany jest wyposażony w trzy instalacje: oświetleniową, grzewczą i żaluzjową. Każda z nich coraz częściej jest sterowana elektrycznie – manualnie lub za pośrednictwem automatyki budynkowej. Zakres sterowania napędami nie ogranicza się tylko do żaluzji. Bardzo często są to także rolety, bramy wjazdowe i garażowe, ekrany do rzutników oraz przepustnice wentylacyjne. Żaluzje i rolety nie tylko zwiększają komfort, lecz także przyczyniają się do oszczędności energii. Zwłaszcza w budynkach wyposażonych w automatykę.
PL
Prezentowane w artykule zagadnienie rodzi - zwłaszcza wśród inwestorów - wiele pytań. Obecnie oprócz problemów technicznych pojawiają się pytania: jak ma przebiegać proces inwestycyjny, czy dostawca okien ma prawo narzucać klientowi w pakiecie rodzaj napędu i sposób sterowania nim? Odpowiadam wówczas, że największe doświadczenie i tradycję w budowie systemów osłonowych mają zachodni sąsiedzi. Tam „okniarz" albo „roleciarz" montuje rolety i uruchamia napędy, wyprowadzając do wnętrza budynku kabel silnika. Dalej pałeczkę przejmuje elektryk i ewentualnie automatyk. Każdy działa dokładnie w ramach swych kompetencji, a instalacja w każdej swej części jest zgodna z oczekiwaniami inwestora. To inwestor, a nie dostawca okien czy rolet wybiera rodzaj sterowania i - jak trzeba - jego instalatora.
PL
W artykule opisano strukturę i zasadę działania układu sterowania i napędu dla zespołu chwytno-pozycjonującego, będącego częścią automatu przeznaczonego do skaryfikacji i oceny zdrowotności żołędzi. Urządzenie to, zaprojektowane wspólnie przez specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz inżynierów z AGH z Krakowa, PIMR z Poznania i zbudowane przez pracowników dwóch firm: OPTISTER z Krakowa i PROMAR z Poznania, ma za zadanie zwiększyć liczbę uzyskiwanych sadzonek dębów poprzez eliminację nasion nierokujących nadziei na to, że z nich wyrosną potrzebne sadzonki. Opis celu i zasady działania automatu był przedmiotem innych prac, cytowanych w wykazie literatury, natomiast w niniejszej pracy opisano wspomniany wyżej szczegółowy fragment rozważanej konstrukcji, a mianowicie układ sterowania i napędu dla zespołu chwytno-pozycjonującego. Prezentowane rozwiązanie zawiera interesujące nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, może więc zainteresować czytelników zajmujących się budową urządzeń chwytno-pozycjonujących o podobnym lub innym przeznaczeniu.
EN
In paper the new gripping-positioning unit driver control in an automaton scarifying oak seeds is described and discussed. Such automaton was designed by specialists form Agricultural University in Krakow with engineers from AGH University of Science and Technology in Krakow and PIMR in Poznan. Discussed in presented paper part of scarifying automaton (the gripping-positioning unit with drivers and automatic control) was built in two factories: OPTISTER from Krakow and PROMAR from Poznan. Whole automaton is dedicated for increasing number of oak seeds by means of eliminating form sowing process acorns which are damaged in any form. This automatic selection can be very effective and fast, in contrast to manual processing performed up to day. The whole description of design and construction of considered automatom was given in previous publications by authors, listed in bibliography.
4
Content available remote Adaptive Servo Control with Polynomial Approximation of Stribeck Curve
EN
We consider a servo dynamics with friction modeled by static, memoryless nonlinear function of velocity, with strong influence of Stribeck effect. We consider approximation of the Stribeck curve by a polynomial. The approximating polynomial coefficients become control parameters modified by the adaptive loop. We formulate the control algorithm and prove its stability by Lyapunov function approach, and finally we describe several numerical experiments demonstrating features of the proposed control and the influence of the parameters.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje problem sterowania napędowym układem nadążnym z tarciem, które może być modelowane przez statyczną, nieliniową funkcję prędkości z silnie zaznaczonym efektem Stribeck’a. Badamy możliwość aproksymacji krzywej Stribecka przez wielomian, którego współczynniki będą zmieniane w pętli sterowania adaptacyjnego. Wyprowadzamy algorytm sterowania i formułujemy warunki jego stabilności poprzez użycie odpowiedniej funkcji Lapunowa. Opisujemy szereg eksperymentów, które ilustrują charakterystyczne właściwości układu regulacji i dostarczają wniosków co do wyboru parametrów algorytmu sterowania.
PL
W artykule wskazano, że napędy hybrydowe i elektryczne, oprócz znanych walorów ekologicznych, są szczególnie korzystne do budowania zaawansowanych systemów sterowania napędem kół, które wpływają na kierunek ruchu pojazdu (Torque Vectoring). Wychodząc od opisu złożonej budowy takich systemów w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym stwierdzono, że w przypadku napędzania kół silnikami elektrycznymi, realizacja funkcji takiego systemu jest prostsza. Omówiono zasadnicze rodzaje i przykłady takich konstrukcji, uwypuklając różnice w ich strukturze oraz występujące problemy i ograniczenia. W podsumowaniu podkreślono ważność tego aspektu napędzania kół silnikami elektrycznymi, co przekłada się poprawę bezpieczeństwo czynnego pojazdów.
EN
The paper indicated that hybrid and electric drivetrains, besides its well known ecological values, are particularly advantageous for designing advanced systems of wheel control, which influence the direction of vehicle’s motion (Torque Vectoring). Starting from the description of complex systems meant for combustion engine powered vehicles, it was stated that when wheels are propelled by electric motors, realization of such system is simpler. The basic types and examples of such designs were reviewed; and their structure, associated issues and limitations were emphasized. The summary underlined the importance of this aspect of electric motor propulsion, which translates into improved active safety of vehicles.
EN
Direct current servo motors (DCSMs) are frequently used in the areas of industry which require different operating conditions. Traditional PI controllers with constant coefficients are not sufficient for the speed and torque control of these motors, because of that their dynamic characteristics change in different operating conditions. The speed and load changes cause positive and negative overshoots and oscillations. In this study, in order to overcome these problems, the speed and torque controls of DCSM were implemented by using the cascade fuzzy PI controller, where the torque control was carried out by the current control. For this aim, a cascade fuzzy PI controller was designed for controlling the speed and the current of DCSM. Here, the fuzzy logic controllers in cascade fuzzy PI controllers adjusted the proportional and integral coefficients according to the speed and the change of speed, and the current and the change of current. The experimental results showed that the performance of cascade fuzzy PI controller was better than that of traditional PI controller for different operating speed and load conditions.
PL
Opisano metodę sterowania serwomotorem o prądzie bezpośrednim DCSM przy wykorzystaniu kaskadowego kontrolera bazującego na logice rozmytej. Analizowane są: prędkość i zmiany prędkości oraz prąd i jego zmiany. Umożliwia to precyzyjną kontrolę momentu napędowego i prędkości serwomotoru.
PL
W pracy opisano zmodernizowany napęd jazdy koparki K42 z omówieniem wybranych części algorytmu sterowani, łącznie z próbą wspomagania napędu śruby skrętu. Rozważania zostały poparte i zweryfikowane wykonaniem pomiarów momentów obrotowych silników na poszczególnych napędach. W powyższych pracach wykorzystano wieloletnie doświadczenia w programowaniu przekształtników prądu zmiennego niskiego napięcia, komunikacji przemysłowej i sterowników PLC, w szczególności w sterowaniu maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.
EN
Below text describes modernized drive of bucket excavator K42. Chosen parts of algorithm and attempts to supporting of the turn drive are described. Considerations are supported and verified by measurements of the torques of every drive. Many years of experience in parameterization of frequency converters, programming of PLC and industrial communication in particular in control of machines for opencast mining, have been used.
8
Content available remote A simple and robust Speed Tracking Control of PMSM
EN
This paper presents a simple and robust speed control scheme of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). It is to achieve accurate control performance in the presence of load torque and plant parameter variation. A Kalman filter is used to estimate the rotor speed. A nonlinear backstepping control which is based on both feedback laws and Lyapunov theory is easily implemented on a PMSM driver using a TMS1103 DSP. The effectiveness of the proposed robust speed control approach is demonstrated by simulation and experimental results instructions.
PL
Artykuł przedstawia prosty i solidny system kontroli prędkości silnika synchronicznego z magnesem stałym (PMSM). Filtr Kalmana jest użyty aby oszacować prędkość wirnika. Nieliniowe sterowanieopiera się na wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego. Układ opracowano przy użyciu procesora sygnałowego TMS1103 DSP. Eksperymentyy i symulacje potwierdziły skuteczność metody.
9
Content available System sterowania manipulatora 3DOF
PL
W artykule zaprezentowano strukturę układów regulacji w systemie sterowania napędami w manipulatorze przeznaczonym do pozycjonowania mikrofonu pomiarowego podczas badań w komorze bezechowej. Omówiono sposób współpracy układów wykonawczych z układem sterującym. Przedstawiono wewnętrzną strukturę złożonych, wielopoziomowych układów regulatorów zabudowanych w użytych urządzeniach. Przedstawiono aplikację sterującą do prowadzenia badań w komorze bezechowej.
EN
In the article control circuits are presented for manipulator system for measurement microphone positioning during tests in anechoic chamber. The method of combining actuators with superior circuits is presented. Inner structure of complex, multi-stage controllers in stock devices is described. The article presents the control application for performing the measurements in the anechoic chamber.
EN
In electromechanical drive trains many processes cause stochastic loads with high amplitudes. This causes premature material fatigue, high thermal load on the asynchronous machine and load peaks in the mains. A novel control with rotational speed flexible operation (SC-control) was developed and tested based on the performance of shredding plants. The control is able to damp load peaks arising from the shredding process and thus to reduce the cumulative load in the drive train. A higher throughput was achieved while lowering the voltage fluctuations in the mains.
PL
W elektromechanicznym zespołach napędowych wiele procesów wiąże się z występowaniem obciążeń stochastycznych o wysokich amplitudach. Powoduje to przedwczesne zmęczenie materiału, wysokie obciążenia termiczne maszyny asynchronicznej i szczytowe obciążenie sieci. Opracowane nowe sterowanie, z elastycznym działaniem prędkości wirowania (SC-sterowanie), zostało przetestowane w oparciu o działanie urządzenia rozdrabniającego. To sterowanie jest w stanie tłumić szczytowe obciążenia wynikające z procesu rozdrabniania i w ten sposób zmniejszyć łączne obciążenie zespołu napędowego. Osiągnięto wyższą wydajność przy jednoczesnym zmniejszenia wahań napięcia w sieci.
PL
W artykule zaprezentowano przekształtniki prądu stałego Simoreg DC Master pracujące w układzie hamulca dynamicznego silników średniego napięcia, napędzających przenośnik taśmowy typ: opadający. Przedstawiono problemy wynikające z różnych typów przenośników, a także proces powstawania algorytmu sterowania napędami oraz tryby pracy całego układu hamowania dynamicznego.
EN
The article presents Simoreg DC Master converters of constant current, working in dynamic breaking of medium voltage motors driving belt conveyors of downhill type. Were presented related to different types of conveyors, as well as the process of generation of algorithm of steering drives and modes of work dynamic breaking.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania układów napędowych w maszynach górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, jak również problemy dotyczące wyboru algorytmu sterowania wielosilnikowymi układami napędowymi z luzem.
EN
This paper describes selected issues of using modern ac drive systems in the open coal brown mining machinery as well as problems concerning selection of algorithms of steering multimotor drive systems with gap.
PL
W artykule opisano funkcjonalność i wyjątkowe możliwości komunikacyjne SIMOCODE pro. Przedstawiono najważniejsze komponenty systemu wraz z opisem ich funkcjonalności, możliwości parametryzacji i obsługi systemu z poziomu lokalnego oraz magistrali komunikacyjnej, funkcje diagnostyczne, funkcje kontrolne oraz wybrane moduły logiczne. Na podstawie wybranych elementów oprogramowania do obsługi i parametryzacji - SIMOCODE ES, zaprezentowano ważne cechy interfejsu komunikacyjnego. W końcowej części zasygnalizowano o możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych udostępnianych bezpłatnie przez firmę Siemens Sp. z o.o.
EN
This article describes functionality and unique communications capability of SIMOCODE pro. There are presented the most important system components with describe of functionality, system programming and maintenance possibility from local and bus communications level, diagnostic functions, control functions and some logic modules. Based on selected elements of software for programming and maintenance - SIMOCODE ES, there are presented important features of communication interface. End part remarks about possibility of gratuitous Siemens help and science assistance using.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, kolejne etapy prac rozruchowych napędów elektrycznych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego - jako szczególnie ważnych i związanych z profilem działalności firmy - ale również bardzo ciekawych i stanowiących duże wyzwanie przed ekipą uruchamiającą. Ukazane są typowe usterki występujące podczas uruchomienia napędów regulowanych - te których można uniknąć i te, których przewidzieć się nie da. Przedstawiono również problemy występujące przy doborze algorytmów sterowania wybranymi napędami maszyny górniczej - na przykładzie napędów obrotu, zwodzenia i jazdy.
EN
Selected, following stages of starting of electric drive of opencast mining basic machines have been presented in the paper These issues, especially important and connected with company's activity scope, are very interesting and are a challenge for a team of contractors. Typical, avoidable and unpredictable faults occurring during starting of controllable drives have been presented. Problems concerning selection of algorithms of steering of selected drives of opencast mining machines, for example slewing, hoisting and traveling systems have been discussed in the paper.
15
Content available remote DCC - graficzne programowanie funkcji okołonapędowych dla SIMOTION i SINAMICS
PL
Przy pomocy Drive Control Charts (DCC) system napędowy SINAMICS S120 może nie tylko realizować klasyczną regulację dla napędów, ale także pozwolić na przeniesienie związanych z napędami zadań sterowania i regulacji do jednostki napędowej. Dzięki temu możliwe jest elastyczne i optymalne dopasowanie systemu napędowego do różnych wymagań aplikacyjnych [1].
EN
Using Driver Control Charts, the SINAMICS S120 drive system can do more than just handle the classic driver control - beyond his, DCC permits drive-related open-loop and closed-loop control tasks to be shifted into the drive. This means that the drive system can be flexibly and optimally adapted to a whole range of applications [1].
EN
This paper describes effect of modernization of an old industrial IRb6-type robot control system. The old original programmer of the robot used analog techniques. It occupied a lot of space and was very energy-consuming. This equipment was completely replaced by the new digital controller, taking advance of the high technology. The new controller utilizes modern DC-DC converter composed of efficient MOSFET-type transistors and consist a fast, versatile AVR-family microprocessor. The renewed robot is controlled with the aid of personal computer with a supervisory software, that allow make a project of motion-sequence of the robot. Detailed hardware and software description in this paper is presented.
17
Content available remote Przetwornice VLT® Danfoss w układach napędowych suwnic
PL
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss znajdują zastosowania w różnych aplikacjach: począwszy od systemów pompowych i wentylatorowych po bardzo zaawansowane aplikacje przemysłowe. Danfoss optymalizuje także układy napędowe na podstawie bezpośredniej kontroli momentu. Przetwornice VLT® wyposażone w algorytm Flux to właśnie dynamiczne - sterowane wektorem strumienia pola - napędy do wymagających zastosowań w przemyśle. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
18
Content available remote SIMOCODE PRO w praktyce: funkcjonalność programowa i kompatybilność
PL
Zastosowanie modułów SIMOCODE do sterowania napędami. Firma CHEMADEX SA już od kilku lat stosuje urządzenia SIMOCODE do zabezpieczania i sterowania pracy silników. Ze względu na ogromne możliwości programowe oraz ilość otrzymanych informacji, zarówno o stanie silnika, jak również o stanie dowolnie wybranych elementów układu, w którym tenże silnik pracuje, zastosowano je praktycznie we wszystkich nowych projektach. Zastosowano je również w Cukrowni Środa, gdzie nowe jednostki SIMOCODE PRO sprawnie zastąpiły dotychczas stosowane SIMOCODE-DP, oferując większy komfort użytkowania. Przy tej okazji przedstawiony został jeden z praktycznych przykładów naszych rozwiązań projektowych na bazie układu sterowania przenośnikiem taśmowym.
EN
New controllable power semiconductor devices make the high frequency pulse-mode operation of the power electronic converters in traction drive systems possible. The capacity and inductance of the converter input filter limiting the ripple of the traction network voltage and current can be decreased for this reason. However, the significant change of the parameter values of these elements can be unacceptable due to necessity to ensure the stable operation of the pulse-mode control system. Results of analytical research, computer-aided simulation and laboratory research concerning stability of the pulse-mode controlled drive system with the electric mining locomotive's traction motor are presented in this paper. On the basis of the traction system simplified model consisting of the energy source, traction network, input filter and drive system, the analysis of system operation was carried out. The non-linear differential equations describing the system were formulated and the points of balance were calculated. The relationships concerning the minimum value of the filter capacity ensuring proper work of the system were obtained on the basis of stability conditions. The waveforms of voltages in the system in stable and unstable working conditions obtained as result of computer simulation using Maple program are shown in the paper. Selected results of laboratory tests of the stability of the traction drive system equipped with the current and speed controllers are also shown here. The specific attention was paid to the influence of the filter capacitor capacity, line resistance and load current on the filter capacitor voltage fluctuations.
PL
Artykuł jest kontynuacją projektu instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym, który zostal opublikowany w specjalnym zeszycie "e.projekty", wydanym w styczniu 2004 r. przez Dom Wydawniczy MEDIUM.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.