Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W modelu obiektu gruntowo-powłokowego wyróżnia się dwa podukłady konstrukcyjne: podatną powłokę z blachy falistej oraz zasypkę gruntową. Charakterystyczną cechą analizowanych konstrukcji, w odróżnieniu od klasycznych mostów np. murowanych jest bardzo duży wpływ zasypki gruntowej na siły wewnętrzne i deformację powłoki. Zwykle w trakcie budowy naprężenia w powłoce są wielokrotnie większe niż powstałe od obciążeń użytkowych. W pracy poddano analizie zmiany momentów zginających w powłoce podczas eksploatacji obiektu jako skutek deformacji powstałej w fazie budowy. W wynikach badań wskazano na to, że deformacja powłoki zależy od geometrii obiektu ale z dużym udziałem technologii układania zasypki gruntowej. W pracy przedstawiono algorytm szacowania zmian momentów zginających w powłoce na podstawie zmiany krzywizny powstałej w fazie budowy. W przykładach wskazano na korzystną redukcję momentów zginających w powłokach o kształcie łukowym. Wykazano niekorzystną geometrię w przypadku powłok o kształcie skrzynkowym. Wyniki analiz podane w pracy mogą być podstawą metodologii pomiarów w monitoringu obiektów zarówno podczas budowy jak też w fazie użytkowej.
EN
There are two structural subsystems in the soil-steel structure model: a fl exible corrugated steel shell and a soil backfi ll. A characteristic feature of the analyzed structures, in contrast to classic bridges, e.g. brick ones, is a very large infl uence of the soil backfi ll on internal forces and deformation of the steel shell. Usually, during construction, the stresses in the shell are many times greater than those arising from the operational loads. In the paper analyzes changes bending moments in the steel shell during the operation of the object as a result of deformation occurring during the construction phase. The test results indicate that the bending moments of the steel structure depends on the geometry of the bridge but with a large infl uence of the technology of the backfi ll process. The paper presents an algorithm for estimating shell shape changes based on displacements occurring in the construction phase. The examples show a favorable reduction of bending moments in shells with a regular arc. An unfavorable geometry for box-shaped shells has been demonstrated. The results of the analysis presented in the paper may be the basis for the measurement methodology in the monitoring of soil-steel structure bridges, both during construction and in the operational phase.
2
Content available Wydajność, szybkość i bezpieczeństwo
PL
Rusztowania są nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego związanego ze wznoszeniem nowych i remontami istniejących obiektów budowlanych, inżynieryjnych i przemysłowych. W ostatnich latach czas trwania inwestycji jest systematycznie skracany, co powoduje, że również wszystkie prace i konstrukcje służące do wykonywania zasadniczych robót są wykonywane coraz szybciej.
PL
Trasa S8 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, łącząca województwo podlaskie z dolnośląskim. Obecnie liczy 564 km, a ostatnio wykonanym i oddanym do użytkowania etapem jest odcinek Radziejowice – Paszków, który jest główną trasą wylotową z Warszawy w kierunku południowo-zachodnim.
PL
Wzmożona ilość nowych odcinków dróg przekazywanych do użytku w naszym kraju to efekt zintensyfikowanych działań wynikających z realizacji programu rozwoju sieci drogowej. Projektowanie dróg to nie tylko środek przygotowawczy inwestycji, zwiastujący rychłe rozpoczęcie jej realizacji. To przede wszystkim proces techniczny mający na celu optymalizację techniczną (przebiegu danej drogi w kontekście możliwości kształtowania trasy, jakości obsługi danego regionu) oraz ekonomiczną (koszty budowy i użytkowania w cyklu życia) inwestycji. Aspektem równie ważnym jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno użytkowników tych dróg, jak i bytującej w pobliżu faunie. Obecnie polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy ok. 4295,4 km, z czego 1712 km stanowią autostrady, a 2583,4 km drogi ekspresowe [1].
PL
Kolejnym ważnym zagadnieniem technicznym związanym z tytułową tematyką cyklu [1] jest zdaniem autorów problematyka przepustów wielootworowych, które są coraz częściej stosowane w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej.
6
Content available Największy system monitorowania drgań w Polscev
PL
Prace w ścisłej zabudowie na obszarach miejskich to nie lada wyzwanie dla wykonawców. Roboty budowlane, obejmujące m.in. pracę ciężkiego sprzętu, zagęszczarek wibracyjnych, wbijanie pali prefabrykowanych w podłoże gruntowe, rozbiórki czy wyburzenia, stanowią liczne źródła drgań przenoszących się na sąsiadujące z budową obiekty. Wykonawcy prac muszą zatem zadbać nie tylko o bezpieczeństwo samego placu budowy, ale także o kontrolę oddziaływań dynamicznych z punktu widzenia ich niekorzystnego wpływu na zlokalizowane w pobliżu konstrukcje. Bardzo istotne jest również zapewnienie dobrych relacji z właścicielami i zarządcami sąsiadujących obiektów.
7
Content available Czym jest bezpieczeństwo w budownictwie?
PL
Myśląc o bezpieczeństwie w budownictwie, naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej.
PL
Woda jest podstawą funkcjonowania gospodarstw domowych, zapewnia żywność, zdrowie, wpływa na ekonomię i bezpieczeństwo środowiska, w którym żyjemy. Mając tego świadomość i wykorzystując coraz doskonalsze metody, narzędzia i materiały, przedsiębiorstwa wodociągowe budują coraz bardziej zaawansowaną infrastrukturę wodno-ściekową, jednocześnie minimalizując wydatki i zarządzając ryzykiem związanym z wpływem czynników społeczno-ekonomicznych i zmian klimatycznych.
9
Content available remote Wybrane zagadnienia geotechniczne posadowienia urządzeń wiertniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia geotechniczne występujące przy posadowieniu urządzeń wiertniczych do realizacji robót geologicznych objętych m.in. „planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne”, w aspekcie projektowania i wykonawstwa ich fundamentów oraz placu manewrowo-składowego wiertni. W konstrukcji urządzenia wiertniczego można wyróżnić co najmniej dwie zasadnicze strefy wymagające często osobnego fundamentowania poszczególnych maszyn: strefę przy otworze wiertniczym, obejmującą podzespoły dźwigowe, maszt i napęd przewodu wiertniczego, oraz strefę tzw. hali maszyn, obejmującą agregaty napędowe wraz z elementami systemu płuczkowego. Fundament pod maszynę przeznaczony jest do montażu na nim konkretnego rodzaju maszyny celem przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych generowanych w czasie ruchu tej maszyny. W szczególności dokonano przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, literatury technicznej oraz norm, a zwłaszcza: API Recommended Practice 51R i 4G, Working platforms for tracked plant, normy Eurokod 7 PN-EN 1997-2:2009. Przedstawiono wartości bezpiecznej nośności niektórych gruntów oraz wielkości nacisków generowanych przez obciążenia statyczne i dynamiczne wybranych urządzeń wiertniczych, mogące być przydatne przy wstępnej ocenie lokalizacji urządzenia wiertniczego w terenie oraz doborze powierzchni i rodzaju fundamentów. Opisano typowe przykłady posadowienia urządzeń wiertniczych w różnych warunkach geotechnicznych na fundamentach bezpośrednich przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych takich jak żelbetowe płyty drogowe, płyty drewniane i kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych HDPE lub pośrednich z zastosowaniem mikropali. Wskazano istotne elementy procesu projektowania geotechnicznego posadowienia urządzeń wiertniczych oraz ich wykonania. Zakres czynności realizowanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być według przepisów prawnych uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, co dla celów praktycznych zestawiono tabelarycznie w niniejszym artykule. Konstrukcja i wykonanie fundamentów pod urządzenia wiertnicze powinny zapewniać m.in., aby ich drgania własne wystarczająco różniły się od drgań wzbudzonych przez podzespoły urządzenia, a amplitudy drgań były mniejsze od dopuszczalnych oraz aby fundamenty poszczególnych maszyn były odpowiednio zdylatowane od siebie i reszty obiektów (placu wiertni). Przedstawiono wnioski w sprawie bezpiecznego posadowienia urządzeń wiertniczych na podłożach gruntowych, obejmujące m.in. wzmacnianie podłoża, projektowanie samodzielnych, czasowych konstrukcji budowlanych, jakimi są fundamenty pod urządzenia wiertnicze, oraz ich wykonawstwo i ułatwioną likwidację.
EN
This article presents selected geotechnical issues occurring at the foundation of drilling rigs for geological works included in the Operation Plan of a company performing geological works, in the aspect of designing and construction of their foundations and a yard. In the construction of drilling equipment, at least two main zones can be distinguished, often requiring separate foundations for individual machines: the zone near the borehole, including crane components, mast and drill pipe drive, and the so-called machine hall zone, including drive units and elements of mud system. The machine foundation is designed to mount a particular type of machine on it in order to transfer to the ground the static and dynamic loads generated during the movement of the machine. In particular, the current legislation, technical literature and standards were reviewed, especially: API recommended practice 51R and 4G, Working platforms for tracked plant, Eurocode 7 PN-EN 1997-2:2009 Standard. The values of safe bearing capacity of some soils and the magnitude of pressures generated by static and dynamic loads of selected drilling equipment were presented, which can be useful for preliminary assessment of the location of drilling equipment in the field and selection of surface and type of foundations. Typical examples of foundation of drilling rigs in various geotech- nical conditions on direct foundations with the use of prefabricated elements such as reinforced concrete road slabs, wooden slabs and composite slabs based on HDPE plastic or on indirect ones with the use of micropiles were described. The following essential elements of the process of geotechnical design of the foundation of drilling rigs and their execution were indicated. According to legal regulations, the form of presentation of geotechnical foundation conditions and the scope of necessary tests should depend on assigning the building structure to a proper geotechnical category, which for practical purposes is tabulated in this article. The design and construction of foundations for drilling rigs should ensure, among other things, that their intrinsic vibrations are sufficiently different from those induced by subassemblies of the rig, that the vibration amplitudes are smaller than permissible, and that the foundations of individual machines are adequately separated from each other and from the rest of the facilities (yard). Conclusions on the safe foundation of drilling rigs on the ground, including, among others, the strengthening of the ground, design of independent building structures such as foundations for drilling rigs and their execution and removal were presented.
EN
Work constitutes a fundamental dimension of human existence on earth. Humans plan, organize, perform work and thus develop through the work of their mind and the physical transformation of the world. Knowledge management has become a widely discussed and increasingly popular concept worldwide. The essence of this concept is the creation and dissemination of knowledge, understood as the entire content existing in the human mind as a result of accumulated learning and experience. The article presents a knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety and health for construction faculties’ students.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania łączników w instalacjach inteligentnych niskiego napięcia. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania łączników aktualnie oferowanych przez producentów wiodących systemów instalacji inteligentnych. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych łączników w kontekście ich właściwego funkcjonowania w instalacjach inteligentnych.
EN
In this paper, selected solutions of switches in low voltage intelligent installations are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of switches actually offered by producers of leading systems of intelligent installations. Special attention is paid to selected features and elements of these switches in context of correct functioning in electrical installations.
EN
The aim of the article is indicating the advantages of utilizing the synergy obtained by introducing two management methods: Lean Construction and Agile Management using the example of the process of deliveries of concrete mix in road construction. Despite the seemingly contradictory assumptions (Lean Management aims at limiting wastefulness and maximizing the value for the customer and agile management serves for creating the possibility for fast, effective response to non-expected changes thanks to the adopted strategy of flexibility, which usually requires engaging additional resources), both management methods deliver the effect of increasing the effectiveness of the machine laying the pavement. Using a “spaghetti diagram” (one of the tools of Lean Management) led to limiting the time losses during loading and unloading the concrete mix destined for constructing highway pavement. On the other hand, the tactic of technological flexibility in the form of a modification of the concrete mix allowed for broadening the time frame for the delivery of concrete to the construction site to as much as two hours. Moreover, applying the real time delivery management system (in accordance with the assumptions of Construction 4.0) created the possibilities for ensuring quick reacting to the changing conditions of delivery and laying the concrete mix in the pavement and ensuring the appropriate functioning of the machine laying the pavement. The presented examples indicated the advantages of the suggested concept in reference to the traditional solution.
PL
Artykuł poświęcony jest metodzie RMCD4.0, która służy zapewnieniu rytmicznych dostaw mieszanki betonowej w oparciu o model quasi-deterministyczny. Opiera się ona na osiągnięciu synergii dwóch metod zarządzania: Lean Construction (której zadaniem jest zapewnienie ograniczenia marnotrawstwa np. czasu podczas załadunku mieszanki betonowej ) i Agile/Flexible Management (zapewnia możliwość dostosowania do zmian ). Istotne znaczenie ma także zastosowanie idei Construction 4.0 - zapewnienie współpracy dzięki komunikacji bezprzewodowej i możliwości lokalizacji urządzeń transportowych w czasie rzeczywistym. Koordynator procesu produkcji, transportu i wbudowania betonu towarowego bazując na modelu symulacyjnym dostaw steruje środkami transportu w sposób zapewniający rytmiczne dostawy mieszanki betonowej w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności maszyny wiodącej - zestawu z układarką nawierzchni betonowej.
14
Content available Wzmacnianie gruntu pod drogami
PL
Budowa dróg wymaga rozwiązania wielu coraz częściej nietypowych problemów geotechnicznych. Na terenach zurbanizowanych wynikać one mogą m.in. z oddziaływania na sąsiednią zabudowę oraz trudnych warunków w podłożu gruntowym. Odpowiedzią rynku na te wyzwania jest stale poszerzający się wachlarz metod i technologii, które z powodzeniem stosowane, nadal ulegają ciągłemu doskonaleniu.
15
Content available Rury i ich zastosowanie w budownictwie
PL
Powszechność różnego rodzaju rur w budownictwie sprawia, że nie sposób wymienić wszystkich możliwości ich zastosowania. Dążenie do podnoszenia wydajności układania rur w gruncie oraz coraz bardziej wymagające warunki instalacji sprawiają, że producenci rur konkurują ze sobą jakością materiałów, tak aby rury spełniały określone warunki wytrzymałościowe oraz zapewniały trwałość i niezawodność na długie lata. Szeroka paleta materiałów, z których obecnie produkuje się rury, daje inwestorom coraz większy wybór, uwzględniający zarówno kwestie technologiczne, jak i ekonomiczne.
16
Content available Rozwój budowy dróg i nawierzchni drogowych
PL
Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, leżąca u podstaw rozwoju cywilizacji, jest także jedną z podstaw gospodarki każdego państwa. Od czasu rozwoju technologicznego, jaki nastąpił w budowie i projektowaniu nawierzchni drogowych, porównuje się koszty, trwałość czy szybkość budowania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Praktyka ostatnich lat wskazuje, że najlepsze efekty przynosi stosowanie obu technologii.
17
Content available Nawierzchnie betonowe a zrównoważone budownictwo
PL
Pierwsze polskie doświadczenia z budową nawierzchni betonowych miały miejsce ok. sto lat temu. Od ponad wieku nie zmieniły się także podstawowe zasady produkcji betonu. Niemniej w budownictwie drogowym i mostowym dzięki betonom nowej generacji można dziś stosować rozwiązania, które do tej pory były nieosiągalne. Wysoka trwałość betonu oraz coraz większa wiedza i doświadczenie wykonawców sprawiają, że na polskich drogach spotyka się go coraz częściej.
18
PL
Nawierzchnie asfaltowe to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni, jakie spotyka się nie tylko na polskich drogach. Rozwijana od lat technologia nastawiona jest na coraz lepszą jakość i trwałość nawierzchni, powodując poprawę jej odporności na deformacje, wzrost nośności dróg i bezpieczeństwa ich użytkowania. Rozwój nawierzchni asfaltowych to także podejmowanie działań uwzględniających aspekty środowiskowe.
19
Content available Dokąd zmierza mostownictwo? Świat i Polska, cz. 2
PL
Tematem artykułu są kierunki rozwoju mostownictwa w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jak w każdej innej dziedzinie, również w odniesieniu do mostownictwa przewidywanie oparte jest na obserwacji dotychczasowych tendencji rozwojowych i pewnego rodzaju ekstrapolowaniu tego, co było i jest, na to, co będzie. Świadomość tego, co może czekać budownictwo mostowe, jest ważna z wielu powodów, z których za najbardziej ogólne i mające zarazem największe znaczenie należy uznać nowoczesne realizacje celów gospodarczych i społecznych, przygotowanie kadr badawczych i inżynieryjnych do nowych wyzwań, możliwość uniknięcia poprzednio stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych (wykonawczych) oraz eksploatacyjnych i utrzymaniowych, które okazały się niewystarczająco właściwe lub nawet błędne. Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w poprzednim numerze „NBI”. Wszystkie spostrzeżenia, uwagi i prognozy wynikają z subiektywnych obserwacji i przemyśleń autora.
20
Content available Bhp w branży budowlanej
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. Jak wynika z kontroli prowadzonych na budowach, występują na nich powtarzające się zagrożenia, wynikające z różnych względów, w tym lekceważenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem wszelkie wykryte w tym zakresie nieprawidłowości nie dość, że mogą skutkować nałożeniem wysokich kar, to przede wszystkim często prowadzą do tragedii.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.