Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  timber element
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available O celowości rewitalizacji konstrukcji szachulcowych
PL
W artykule przeanalizowano kilka obiektów o konstrukcji szachulcowej w wieku ponad 100 lat znajdujących się na terenie Wielkopolski. Omówiono ich aktualny stan techniczny, występujące destrukcje elementów drewnianego szkieletu nośnego i stropów drewnianych ze ślepym pułapem, podając główne przyczyny ich złego stanu technicznego: niewłaściwe zabezpieczenie drewna od wpływów zawilgocenia, wywołujące korozję biologiczną, szkodniki drewna, niewłaściwie przeprowadzone remonty i przebudowy wnętrz, wpływ drgań wywołanych zwiększonym ruchem pojazdów, niewłaściwe izolacje lub ich brak na elementach wystających z lica budynku (gzymsy, balkony).
EN
The constructions of several objects with half-timbered structures over 100 years old located in Wielkopolska were analysed in the article. The current technical condition, the occurring destruction of wooden frame elements and wooden ceilings with a blind ceiling, giving as a main reason for their poor technical condition were taken into consideration, it means: improper protection of wood against the influence of moisture, causing biological corrosion, wood pests, improper repairs and interior conversions, impact of vibrations caused by increased vehicle traffic, improper insulation or lack of insulation on elements protruding from the face of the building (e.g. cornices, balconies).
2
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z eksploatacją obiektów zabytkowych, w aspekcie ich modernizacji. Przedmiotem badań i analiz były budynki o konstrukcji murowanej, w których wykonano stropy w postaci sklepień ceglanych lub płyt opartych na belkach stalowych lub stropy drewniane. Zaprezentowano przykłady naukowej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem zaistniałych procesów destrukcyjnych. Sformułowano koncepcje badań stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, umożliwiające rozpoznanie stanu przedawaryjnego i przeprowadzenie prac zabezpieczających, pozwalających na wieloletnią, bezpieczną eksploatację zabytkowych obiektów.
EN
The paper presents problems related to the operation of historic buildings in the aspect of their modernization. The object of research and analysis were buildings with brickwork, in which ceilings were made in the form of brick vaults or slabs based on steel or wooden beams. Examples of scientific assessment of the technical condition of structural elements regarding to the occurring destructive processes are presented. The concepts of testing the technical condition of structural elements were formulated, enabling recognition of pre-failure state and conduction of protective works allowing for long-term safe operation of historic objects.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
4
Content available remote Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych
PL
W artykule szczegółowo omówiono procedurę prowadzenia badań w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych. Precyzyjnie określono zarówno warunki badania w zakresie temperatury, ciśnienia, pomiaru przemieszczeń, jak również zależności temperatura-czas, według której prowadzone są badania.
EN
The paper discusses the research procedure in terms of fire resistance of timber elements in detail. Test conditions considering the temperature range, pressure, displacement measurement as well as dependencies between temperature and time, which the tests are conducted in, are clearly defined.
5
Content available remote Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych
PL
Pod wpływem obciążeń zewnętrznych parametry mechaniczne drewna pogarszają się w czasie. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. W przypadku dużych naprężeń spowodowanych obciążeniem długotrwałym występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynników kmod,fi i kfi w warunkach pożaru, przy użyciu metod probabilistycznych. Parametry przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych zawierających obciążenie śniegiem z ponad 45 lat w przypadku polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe.
EN
Under the influence of external loads the values of mechanical parameters of wood decrease in time. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the factors kmod,fi and kfi using probabilistic methods. The parameter are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years from mountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short – and long – termstates are used for evaluate the reliability.
6
Content available remote Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku
PL
W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz analizy numeryczne połączeń masztu z żelbetową płytą stropową, a także dla porównania, z elementem drewnianym stropu, wykonane w aplikacji ABAQUS/CAE. Obrazują one wpływ zakotwienia na dany element konstrukcyjny budynku.
EN
This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application for mast – roof joints and wood floor element for comparison, illustrating the effect of anchoring on a structural element of a building.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z numerycznym szacowaniem sztywności belek drewnianych wzmacnianych matami kompozytowymi z włókien szklanych, aramidowych i węglowych. Opisano sposób prowadzenia obliczeń, budowę modeli numerycznych oraz modele materiałowe. Przeprowadzono również weryfikację symulacji komputerowych uzyskując wysoką zbieżność z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
The article presents issues related to numerical estimation of stiffness of bent timber elements reinforced with composite sheets made of glass, aramid and carbon fibres. The procedure of numerical calculations, construction of numerical models and applied material models are described. The results of computer simulations were similar to the results of experiments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.