Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta warstwowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące wyboru odpowiedniego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową, zgodnych z PN-EN 14509:2013-12. W zależności od systemu oceny opisano zakres odpowiedzialności producenta i zadania jednostki notyfikowanej oraz ewentualne problemy z wyborem pomiędzy systemem 3 i 1 w przypadku klasy reakcji na ogień A, B, C. Omówiono również systemy oceny płyt warstwowych do zastosowania konstrukcyjnego, zgodnych z projektem normy EN 14509-2.
EN
The article presents information on the selection of an appropriate system of assessment and verification of constancy of performance for self-supporting double skin metal faced insulation panels compliant fromPN-EN 14509: 2013-12. Depending of the system, the manufacturer’s scope of responsibility and the tasks of the notified body are described and potential problems with the decision to choose between system 3 and 1 for fire reaction class A, B, C. Assessment systems for sandwich panels for structural application compliant form the draft of standard EN 14509-2 are also discussed.
2
Content available remote Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych
PL
Ze względu na szeroko stosowany proces wzmacniania za pomocą klejów/podkładów, spajania okładziny stalowej lakierowanej z rdzeniem wykonanym ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, proponuje się wykorzystanie doświadczenia producentów płyt zrzeszonych w AIA, tak aby trwałość łączenia warstw panelu można było łatwo i prosto sprawdzić; dodatkowo deklarujemy, że w produkcie zastosowano specjalne łączenie między warstwami, które jest odporne na wilgoć.
EN
Due to the widely used process of strengthening through adhesives/primers, bonding the varnished steel cladding with the core made of rigid polyisocyanurate foam, it is proposed to use the experience of panel producers associated in AIA, so that the durability of joining the layers in the panel is easily and easily checked additionally declare that the product uses a special bond between the layers, which is resistant to moisture.
EN
The influence of sheeting made by sandwich panels on the lateral-torsional buckling resistance of hot rolled purlin was studied in this paper. The actual shear and torsional stiffness as well as resistance of connections between sandwich panel and purlins were considered in analysis. Parameters of these factors were determined using the finite element method, as well as by own experimental tests. Simple models with beam elements were used in LBA analysis to calculate the critical moments of the purlins. Advanced models with GMNIA analysis using shell elements was performed to simulate the behaviour of the purlins stabilized by sandwich panels. The results show that the stiffness of sheeting made by sandwich panels is insufficient to ensure the full protection of purlin against lateral-torsional buckling. The connections resistance also limited the ability of purlins stabilisation. Nevertheless including sandwich panels in purlin stability analysis results in a significant increase in their LTB resistance.
PL
W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia współpracy pomiędzy stalowymi płatwiami z kształtowników IPE a poszyciem z płyt warstwowych. Określono wartości sztywności postaciowej oraz przeciwskrętnej połączeń pomiędzy płatwiami a płytami warstwowymi. Przeprowadzone analizy wykazały, że sztywności te są niewystarczające do zapewnienia pełnej stablizacji płatwi. Niemniej jednak uwzględnienie w/w współpracy pozwala na bardziej ekonomiczne projektowanie płatwi, ponieważ nawet niewielkie wartości sztywności połączeń pomiędzy płatwią a płytami warstwowymi skutkują wyraźną poprawą nośności płatwi na zwichrzenie, co przedstawiono w Tablicy 1.
4
Content available remote Blast resistance of sandwich plate with auxetic anti-tetrachiral core
EN
Auxetic structures exhibit unusual behavior not only when subjected to static loads but also in case of dynamic events. However, their response to transient loads still requires further research. In this article, the blast resistance of auxetic and non-auxetic sandwich plates was compared using the finite element method. The first stage of works, that consisted of the analyses of plates with homogenized core with different values of Poisson’s ratio subjected to blast load, proved that auxetic core may increase the resistance to this kind of load. In the next step, two sandwich plates were compared - one with auxetic anti-tetrachiral core and one with a non-auxetic hexagonal honeycomb core. Obtained results indicate that auxetic plate has superior blast resistance when compared with the regular sandwich panel.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
EN
The article presents an approximate method of solving the problem of statics of sandwich elements with deep-profiled facings. This method is compared with the widely accepted theory of sandwich beams. The example of uniformly loaded, simply-supported, single-span sandwich beam is presented. The results of displacements, internal forces and stresses obtained by both methods are compared. The results confirm the good compliance of the presented solutions, in particular in terms of displacements.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową przykładowych płatwi z kształtowników walcowanych na gorąco z uwzględnieniem podparcia przeciwskrętnego płytami warstwowymi. Określono wartości sztywności takiego podparcia i porównano z wymaganiami aktualnych norm. Zbadano wpływ podparcia przeciwskrętnego na nośność elementów na zginanie i wykazano ograniczone korzyści z zastosowania tego typu rozwiązania.
EN
Calculation analysis of exemplary hot-rolled purlins, including torsional restraint by sandwich panels has been shown in this paper. Typical values of the stiffness of such restraint has been determined and compared with requirements from actual codes. Influence of this torsional restraint on bending resistance of element has been investigated and the limited benefits of using this solution has been shown.
PL
W artykule zostały omówione wyniki badań doświadczalnych przedstawiające wpływ podwieszenia obciążenia zewnętrznego do rozciąganej okładziny płyty warstwowej na nośność tych płyt. Podwieszenie zostało zrealizowane za pomocą łączników jednostronnych (ang. blind rivets). W tym celu zostały wykorzystane nity rozchylne BulbTite. W praktyce połączenie z wykorzystaniem łączników jednostronnych jest połączeniem nieprzelotowym, tj. nie wymaga stosowania podkonstrukcji i nie tworzy punktowych mostków termicznych. W badaniach posłużono się schematem belki czteropunktowo zginanej. Badanie obejmowało kilka poziomów obciążenia podwieszonego oraz jego wpływ na belki warstwowe z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej, z wełny mineralnej i styropianu. W wyniku przeprowadzonych badań określono siły niszczące, sztywności sieczne i mechanizmy zniszczenia badanych elementów warstwowych.
EN
The article discusses the results of experimental tests presented the impact of suspended loads to the tensioned sandwich panel facing on the load capacity of these panels. The blind rivets were used to suspend the loads. For this purpose, BulbTite rivets were used. In practice, this type of connection is called the blind connection i.e. it does not require the use of a secondary structure and does not create point thermal bridges. In the research, the four-point bending static scheme was used. The study included several levels of suspended loads and its effect on sandwich beams with a core made of polyurethane foam, mineral wool, and styrofoam. As a result of the tests, the ultimate loads, the secant stiffnesses, and the failure mechanisms of the tested sandwich elements were determined.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
In order to investigate the progressive collapse performance of steel open-web sandwich plate structure, the sensitivity index and the importance coefficient of the bars are analyzed by the alternate path method. The condition that the model has perimeter supports with different parameters shows the result that: the redundancy index of structure increases at the structural edge, and the redundancy index will be reduced to changing degrees at the middle structure, when the stiffness of higher ribs increases. The redundancy index has little change, when the stiffness of lower ribs or shear keys increases. The sensitivity index of the shear keys dropped significantly, but the sensitivity index of the higher ribs and lower ribs increase, when the span to depth ratio increases. The sensitivity index of the higher ribs in L1 line increases significantly, when the span to depth ratio declines. So it is advisable to strengthen the higher ribs to avoid excessive sensitivity of ribs, when the span to depth ratio declines.
EN
In this paper, the effects of plane pre-stresses on the free vibration and static analyses of circular and annular sandwich panels are examined based on an accurate formulation, as first time. It is assumed that initially pre-stresses consist of in-plane normal (tensile/compressive) and pure bending stresses. New first-order shear deformation theory together with a layerwise approach for sandwich panel is utilized. The sandwich panels are made up of either orthotropic or heterogeneous polar orthotropic materials. Furthermore, piecewise-defined linear local in-plane displacements are adopted based on zigzag theory. The governing partial differential equations are extracted by implementing principle of minimum total potential energy. A unified analytical solution procedure is developed based on power series method for the analysis of heterogeneous initially stressed annular and circular sandwich panels with arbitrary boundary conditions. The transverse shear stress is precisely calculated by considering three-dimensional theory of elasticity. To validate the proposed formulation, the obtained results are compared with those of finite element method. After numerically demonstrating the accuracy of the method, the effects of different geometrical and material parameters, boundary conditions and in-plane pre-stresses on the free vibration and static behavior of circular and annular sandwich panels are investigated.
EN
The current report is devoted to the flexural analysis of a composite structural insulated panel (CSIP) with magnesium oxide board facings and expanded polystyrene (EPS) core, that was recently introduced to the building industry. An advanced nonlinear FE model was created in the ABAQUS environment, able to simulate the CSIP’s flexural behavior in great detail. An original custom code procedure was developed, which allowed to include material bimodularity to significantly improve the accuracy of computational results and failure mode predictions. Material model parameters describing the nonlinear range were identified in a joint analysis of laboratory tests and their numerical simulations performed on CSIP beams of three different lengths subjected to three- and four-point bending. The model was validated by confronting computational results with experimental results for natural scale panels; a good correlation between the two results proved that the proposed model could effectively support the CSIP design process.
14
Content available remote Shear buckling of steel foam sandwich panel resting on Pasternak foundation
EN
The objective of this paper is to assess the inplane shear buckling of a steel foam sandwich panel that relies on elastic Pasternak foundation. The panel is a combination of solid steel face sheets and foamed steel cores. Foamed steel, that is steel with internal voids, provides enhanced bending rigidity and energy dissipation, and also, the potential to reduce local buckling. The Classic plate theory is employed where their governing equations are solved by the Rayleigh-Ritz method. Uniformly distributed in-plane shear loads are applied to the two opposite edges of the panel and all the four edges of the panel are simply supported. Finally, the effects of the panel parameters, such as the existence of a Pasternak foundation, aspect ratios, and central fraction of the steel foam core, are presented. The results showed that the optimum central fraction of the steel foam core would be 65%, so that the maximum critical shear buckling load has taken place.
15
Content available remote Lekka obudowa skutecznym orężem w walce z hałasem
16
Content available remote Wzmacnianie wielkiej płyty
17
Content available remote Cyclic testing of steel frames infilled with concrete sandwich panels
EN
In-plane seismic behaviour of concrete sandwich panel-infilled steel frame (CSP-ISF) was experimentally and numerically investigated. Four large-scale, single bay and single story steel frame specimens were tested under reversed cyclic lateral loading. Three infilled frames with different aspect ratios along with one bare frame were considered. It was found that addition of sandwich panels leads to considerable increase in the lateral stiffness and strength, ductility, energy dissipation capacity as well as equivalent viscous damping ratio of the steel frames. Furthermore, the maximum shear capacity of CSP-ISF specimens was validated by analytical approaches which showed good agreement with experimental results. Based on the present experiments, structural performance levels required for Performance-based Analysis are also proposed for concrete sandwich panel used as infill walls. Finally, a numerical model is presented to analyze the nonlinear behaviour of CSP-ISFs.
18
Content available remote Bending of composite plate under magnetic field
EN
The main objective of presented study is composite rectangular plate subjected to load generated by magnetic field. The field changes around the area limited by magnetic elements. The plate is made of polyethylene and consists of three layers: two faces and porous core. The core is filled with ferrofluid. Porous structure prevents fluid from flowing out between cells in the middle plane. The load influences perpendicular to the plate and along middle plane.The load is generated by the system build of Helmholtz and Golay coils which are frequently used in modern MRI tomographs (Magnetic Resonance Imaging). Bending of the plate is affected by the magnetic field which influences on ferrofluid in porous cells. The function of bending of the plate is approximated by bicubic spline function presented by normalized B-spline functions. Required approximations of partial derivatives appearing in equation of bending of the plate and in boundary conditions are obtained with the property, that bicubic spline function is polynomial spline function respect to each of independent variable separately. Efficiency of these algorithms is proved by comparing test results with numerical simulations, with FEM in Autodesk Simulation v.14 program. Prepared numerical algorithm determines bending of the plate under applied load which is induced by spatial changes of magnetic field.
PL
Przedmiotem badań jest kompozytowa płyta prostokątna poddana obciążeniu wywoływanemu przez zmienne w przestrzeni pole magnetyczne. Płyta jest wykonana z polietylenu i składa się z trzech warstw: dwóch okładzin zewnętrznych oraz porowatego rdzenia, wypełnionego płynem ferromagnetycznym. Porowata struktura płyty zapobiega przelewaniu się płynu ferromagnetycznego wzdłuż płaszczyzny środkowej. Obciążenie działające jednocześnie prostopadle do powierzchni płyty oraz wzdłuż płaszczyzny środkowej wywołane jest przez cewki Helmholtza oraz cewki Golaya stanowiące podstawowy trzon układu magnesów współczesnych tomografów do obrazowania MRI (Magnetic Resonance Imaging). Wygenerowane pole magnetyczne tomografu poprzez oddziaływanie na płyn ferromagnetyczny wywołuje ugięcie płyty. Funkcję ugięcia płyty aproksymowano bikubiczną funkcją sklejaną przedstawioną przez znormalizowane B-funkcje sklejane. Niezbędne aproksymacje pochodnych cząstkowych występujących w równaniu ugięcia płyty i w warunkach brzegowych uzyskano, korzystając z własności, że bikubiczna funkcja sklejana jest wielomianową funkcją sklejaną względem każdej zmiennej niezależnej z osobna. Skuteczność algorytmów została w pełni potwierdzona poprzez porównanie wyników obliczeń testowych z symulacjami numerycznymi wykonanymi metodą elementów skończonych za pomocą programu Autodesk Simulation v.14. Przy wykorzystaniu opracowanej metody numerycznej wyznaczone zostały ugięcia płyty z uwzględnieniem przestrzennych zmian natężenia pola magnetycznego podczas jej zginania.
19
Content available remote Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji
PL
Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The problem of erecting of the building structures using precast elements is discussed in the paper. It outlines the advantages of using prefabricated sandwich walls versus traditional monolithic technology and presents selected structural solutions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.