Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, we investigate the differences between EU countries in the adoption of digitalisation in the context of the labour force. We used the authors’ index of digitalisation as a proxy to control for labour force adjustment to technological progress and human capital development. Our focus is on three main pillars affecting digitalisation: the number of students in the field of information and communication technologies, the degree of use of advanced technology at workstations, and online community groups focused on digitisation and improvement of digital skills. The results suggest EU countries are diversified in terms of the labour force’s development under digitalisation. The ranking in the index turned out to be significant in showing two different groups of countries. Finland, Malta and Ireland are top-ranking countries, while the United Kingdom’s index result is distant from other developed EU nations, what is confirmed by its Digital Economy and Society Index (DESI) and Global Innovation Index (GII) rank. The scores for less developed countries are low, however, the dynamics in the number of CS&IT students indicate advances in digitisation and its positive influence on labour development. The study uses data for the period of 2012–2018. In contrast to the DESI and GII measures, we used human and social development and digital use at work as pillars in the entire group of EU countries to highlight social and economic fields determining digitalisation’s development.
PL
W artykule zbadano różnice między krajami UE pod względem zaawansowania procesu cyfryzacji w obszarach edukacji studentów, pracy i aktywności społecznej w sieci. Wykorzystano autorski wskaźnik cyfryzacji jako narzędzie do zbadania dostosowania zasobu pracy do postępu technologicznego i rozwoju kapitału ludzkiego. Skoncentrowano się na trzech głównych filarach mających wpływ na digitalizację. Są to: liczba studentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziom wykorzystania zaawansowanych technologii na stanowiskach pracy oraz grupy społeczne online skupione na digitalizacji i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Wyniki świadczą o tym, że kraje UE są zdywersyfikowane pod względem rozwoju siły roboczej w ramach cyfryzacji. Wartości indeksów okazały się wystarczające, aby wskazać dwie grupy krajów. Finlandia, Malta i Irlandia są państwami czołowymi, w wyniku czego wskaźnik Zjednoczonego Królestwa jest daleki od wartości dla rozwiniętych krajów UE, co potwierdza również wskaźnik DESI i globalny wskaźnik innowacji. Indeks dla słabiej rozwiniętych krajów jest niski, jednak dynamika liczby studentów CS&IT świadczy o postępie w zakresie cyfryzacji i o jej wpływie na rozwój zasobu pracy. W badaniu wykorzystano dane z lat 2012–2018. W przeciwieństwie do miar DESI i GII podkreślono aspekt rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wykorzystania technologii cyfrowych środowiska pracy w całej grupie krajów UE, by naświetlić społeczne i gospodarcze aspekty determinujące rozwój cyfryzacji.
2
Content available remote Szlifierka uniwersalna kłowa do wałków. Bezpieczeństwo pracy. Część 1
PL
Szlifierka typu RUP-28.45 zaliczana jest do szlifierek pracujących z podwyższonymi parametrami obróbczymi tj. pracujących z podwyższoną wydajnością. W konwencjonalnej konstrukcji szlifierki, prędkości obwodowe ściernicy nie przekraczają 35 m/s. Dlatego wymagane jest stosowanie ściernic, które pracują przy szybkościach obwodowych rzędu max. 45 m/s. Zachodzi tutaj ewentualnie większa możliwość rozerwania się ściernicy, która stanowi główne i niemal jedyne zagrożenie.
EN
Work in unfavorable, changing environmental conditions negatively affects people working on scaffoldings used on construction sites, which may increase the risk of occurrence of dangerous situations. The purpose of this article is to show the scale of temperature changes which workers are exposed to. The paper compares examples of temperature measurements obtained from a metrological station and during tests on scaffoldings located in the Lodz and Warsaw regions. This article also presents the methodology of examining environmental parameters of the surroundings where employees work on scaffoldings. Analysis results show that high temperatures and significant temperature variations frequently occur on the scaffoldings, which leads to a lack of adaptability and consequently to tiredness or decreased alertness. Unfavorable environmental conditions can lead to behaviors which, in turn, can cause accidents.
PL
Praca w niekorzystnych, zmieniających się warunkach środowiskowych, oddziałuje niekorzystnie na osoby pracujące na rusztowaniach, wykorzystywanych na budowach, mogąc zwiększać ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Celem artykułu jest prezentacja wpływu temperatury na komfort pracy osób, pracujących na rusztowaniach. Wprowadzono założenie uproszczające, tzn. przyjęto, że temperatura jest głównym czynnikiem, wpływającym na komfort pracy oraz niezależnym od innych. Do dalszej analizy wybrano przede wszystkim dane wykonane przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz własne pomiary temperatury na rusztowaniach. W tym celu uzyskano z IMIGW (strona internetowa ogimet.com) wyniki pomiarów temperatury dla tych samych przedziałów czasowych, w których badane były rusztowania, ze stacji badawczych zlokalizowanych odpowiednio w Łodzi i Warszawie z lat 2012-2016. Główna grupa danych to wyniki pomiarów temperatury na rusztowaniu. Na dziesięciu rusztowaniach wykonano pomiary temperatury, w tym pięć w Łodzi i pięć w Warszawie lub miastach sąsiadujących z Warszawą. Pomiary wykonywano od kwietnia do sierpnia 2016 roku. Seria pomiarów na jednym rusztowaniu obejmowała pomiary przez pięć dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00, 11.0 i 14.00, nazywanych porami dnia, na różnych poziomach rusztowania. Pomiar w pierwszym punkcie rozpoczynał się o danej godzinie. Pomiary parametrów środowiskowych wykonywane były w czterech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miejscach na rusztowaniu w zależności od szerokości i wysokości rusztowania oraz od dostępności.
4
Content available remote Praca podczas upałów - obowiązki pracodawców
PL
Budownictwo jest sektorem gospodarki najbardziej narażonym na wypadki przy pracy. Główną ich przyczyną jest nieznajomość lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak nadzoru nad pracownikami, niezapewnienie im odpowiednich do wykonywanej pracy środków ochrony indywidualnej oraz zwykłe niedbalstwo.
EN
Construction is a sector of economy which is the most exposed to accidents at work. The main cause of accidents is ignorance of Health and Safety regulations, failure to observe these regulations, lack of supervision of workers, lack of personal protection equipment for workers as well as sheer negligence.
PL
W artykule przedstawiono elementy wpływające na obciążenie fizyczne podczas pracy takie jak: praca dynamiczna, obciążenie statyczne, praca powtarzalna, ręczny transport ładunków, czynności pchania i ciągnięcia ładunków. Wskazano na sposoby ograniczenia obciążenia oraz najważniejsze elementy organizacji pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Określono czynniki wpływające na organizację pracy w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową. Przedstawiono także przykłady dostosowania stanowisk pracy do możliwości osób z niepełnosprawnością ruchową.
EN
The article presents the most important elements that influence the physical load during work, such as dynamic and static load, repetitive tasks, manual handling, pushing and pulling. Methods of reduction of the work load and the proper workplace organization according to the principles of ergonomics have been shown, and factors affecting the organization of work of people with motion disabilities have been described. The article also explains several types of workplace improvements that can make it more accessible and user-friendly to people with motion disabilities.
7
Content available remote Computer Aided Shaping of Safe Behavior at Work Place
EN
Lack of necessary caution and making mistakes during conducting of tasks causes accidents and loss. Lack of knowledge about correct performance of actions and lack of awareness about possible results of risky behavior is the root cause. This knowledge should be provided not only during training but also by access to knowledge resources during work. In the article two types of knowledge resources that aid shaping safe behavior at workplace are presented: serious games and interactive technical manuals. The first one is intended to be used as training material and the later one - as tool that supports workers during performing operation and maintenance activities.
EN
In this work, taking into account the depletion of oil resources presents the development of research on alternative sources of fuel, possible to use in industry and transport water, land and air. This paper pre-sents results of studies on the proposed "new" fuel substitute the E-20. The key issue of this paper is the acquisition of information in the field of percentage composition of the mixture of unleaded petrol Pb -95 and non - dehydrated ethanol and distilled modifying additions (ig-nition initiator, water emulsifier, stabilizer combustion, corrosion inhibitor) for the supply of modern spark ignition engine, without the need to introduce any changes of constructional nature or in the settings of the controller of the engine's ignition structure.
PL
W tej pracy, biorąc pod uwagę wyczerpujące się zasoby ropy naftowej przedstawiono rozwój badań w zakresie alternatywnych źródeł paliw, możliwych do wykorzystania w przemyśle i transporcie wodnym, lądowym i powietrznym. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących proponowanego "nowego" substytut paliwa E-20. Kluczowym zagadnieniem niniejszej pracy jest pozyskiwanie informacji w zakresie procentowego składu mieszanki benzyny bezołowiowej Pb-95 i nieodwodnionego etanolu, oraz destylowanych dodat-ków modyfikujących (inicjatora zapłonu, emulgator wodny, stabilizator spalania, inhibitor korozji) dla podaży nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym, bez potrzeby wprowadzania żadnych zmian o cha-rakterze konstrukcyjnym lub w ustawieniach sterownika struktury zapłonu silnika.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków cieplnych pracy dla wybranych stanowisk KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” — Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”. W jej ramach wyselekcjonowani górnicy zostali poddani badaniom pulsometrycznym w ciągu dnia roboczego. Analizę przeprowadzono w oparciu o zmierzone w tym celu parametry fizyczne powietrza (temperatura sucha, prędkość powietrza) oraz o wyznaczone wskaźniki mikroklimatu — amerykańską temperaturę efektywną ATE, temperaturę zastępczą klimatu t/zk zastępczą temperaturę śląską TŚ wskaźnik WBGT oraz wskaźnik dyskomfortu cieplnego (WDC) delta. Zestawiając dane z indywidualnych ankiet wypełnionych przez pracowników, określono ciężkość wykonywanej przez nich pracy. Zastosowano w tym celu Polską Normę dotyczącą wyznaczania obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy.
EN
The article features an analysis of thermal conditions of work for selected miners of the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie coal mine, Borynia and Zofiówka Parts departments. The miners underwent heart rate tests during their working day. The analysis was based on the measurements of physical parameters of air (dry temperature, air velocity) and on elaborated indicators of microclimate — American Temperature Effective ATE, Substitute Climate Temperature TZK and Substitute Silesian Temperature TŚ. The severity of the work was estimated on the basis of individual questionnaires completed by employees.
PL
Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny Środowiska pracy. Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.
EN
Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve working conditions and adapt them to workers' needs, in addition to objective surveys, it is crudal to conduct research relying on a subjective assessment. This article presents selected surveys that assess the working environment and its influence on the workers' health subjectively.
12
Content available remote Metoda oceny komfortu cieplno-wizualnego w sztucznym środowisku pracy
PL
Przedstawiono propozycję metody jednoczesnej oceny poziomu komfortu cieplnego i oświetleniowego w pomieszczeniu wyposażonym w sztuczne źródła promieniowania. Opisano budowę stanowiska badawczego oraz przyjęte założenia metody. Rozpatrywano wpływ energii promieniowania w zakresie promieniowania widzialnego oraz cieplnego. Pomiarów dokonano przy użyciu mierników precyzyjnych. Przedstawiono i omówiono wyniki wstępnych analiz dokonanych na wybranej grupie 30 osób, w wieku 23-35 lat, dla ściśle określonego rozwiązania obszaru pracy biurowej. Na ich podstawie określono mocne i słabe strony zaproponowanej metody. Ponieważ niniejsze analizy mają charaker wstępny przyjęto, że posłużą one jedynie weryfikacji założeń do procedury oceny wpływu poszczególnych czynników na jakość środowiska pracy. W dalszej przyszłości planowane są badania na większej i bardziej reprezentatywnej grupie osób.
EN
Paper presents description of proposed methodology for similtaneous assessment of thermal and visual comfort. Methodology is devoted to estimate parameters in artificial working environment occurs in e.g. offices. Some initial results were also discussed.
13
Content available remote Ongoing monitoring of climatic conditions in face and gallery stalls
EN
The articles covers monitoring of climatic conditions of work in mines using the thermal discomfort coefficient d. A method of ongoing monitoring of climatic conditions of work using a measurement CLIMACOND apparatus is analysed. This device analyses the climatic conditions of work and displays the current conditions and warns of hazardous situations through colour lighting signals.
PL
W artykule przedstawiono problem oceny warunków klimatycznych w kopalniach na podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego d. Zaproponowano sposób ciągłej kontroli klimatycznych warunków pracy górników przez zbudowanie przyrządu pomiarowego, zwanego klimatomierzem. Przyrząd ten przez układ trójkolorowych świateł (świecących okienek) wskazywałby na bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo klimatyczne dla górników.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Zapfa i in. w 2003 roku, w których porównano właściwości pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta z pracą przedstawicieli innych zawodów usługowych, w tym związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem. Badanie wykazało, że pracę konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta charakteryzuje niższy poziom złożoności zadań, niższy poziom kontroli dotyczącej możliwości decydowania o sposobach wykonywania pracy oraz wyższy poziom dysonansu emocjonalnego niż pracę przedstawicieli wybranych zawodów usługowych. Przedstawiono również propozycje dobrych praktyk skierowanych do konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta.
EN
This article discusses job characteristics of call center employees. It also presents the results of Zapf et al.'s 2003 study, in which different aspects of a call center job were compared with a non-call centre job (in the services sector). The results indicated that a call center job involved a lower level of task complexity, a lower level of task control and a higher level of emotional dissonance in comparison to non-call center jobs. This articles also presents good practices for call center employees.
15
Content available remote Gas corrosion influence on the exhaust valve face of the marine engine
EN
The main factor, which influences on the proper work of the marine engine, is the valve tightness. Especially in the case of the exhaust valve, lack of the tightness leads to the worsening of the combustion process and above all causes the acceleration of the valve destruction by the valve face degradation. The valve head is mating with the face of the valve seat and they make cyclic tight contact during the engine run. The valve seat is placed in the cylinder head, which is cooled with water so the work conditions of the seat and head are different. When the exhaust valve is open the outlet of the hot exhaust products of combustion can change extremely properties of the materials of the face surface. It can lead to the geometrical changes as a result of mechanical forces and exhaust gases. The indicators of those changes are shape deviation and roughness. During the service time because those changes take place at non uniform way because of complex co-operation in the hot and aggressive gas atmosphere. In this paper some examples of the roughness measurements were presented. The measurements were taken for the valve face for a new ones (made from steel and with clad layer) and after exposition for aggressive environment in the engine and during oxidation in ambient air. The results of the straightness and roughness measurements confirm the environmental degradation of the valve face.
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawność funkcjonowania silnika okrętowego jest szczelność zaworów. Szczególnie w odniesieniu do zaworów wylotowych brak szczelności prowadzi do pogorszenie warunków spalania a przede wszystkim do przyspieszonego zniszczenia zawory poprzez uszkodzenia przylgni. Przylgnia grzybka zaworowego współpracuje z przylgnią gniazda zaworowego tworząc cykliczny szczelny kontakt stykowy w trakcie pracy silnika. Przylgnia gniazda jest osadzona w głowicy zaworowej chłodzonej wodą więc warunki jej eksploatacji są odmienne od warunków pracy grzybka zaworowego. Faza otwarcia zaworów wylotowych w której dochodzi do wylotu gorących produktów spalania paliwa z tulei cylindrowej doprowadza do ekstremalnych zmian własności materiału z którego wykonana jest przylgnia grzybka co następnie wpływa na zmiany struktury geometrycznej powierzchni przylgni w trakcie styku z powierzchnią gniazda pod wpływem dużych sił od ciśnienia sprężanego powietrza oraz spalin. Wskaźnikami zmian struktury geometrycznej powierzchni przylgni grzybka zaworowego są odchyłki kształtu oraz parametry chropowatości powierzchni. W trakcie eksploatacji grzybka zmiany stanu przylgni zachodzą nierównomiernie co potwierdza złożoność współpracy w gorącym agresywnym środowisku gazów. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów dla przylgni w stanie wyjściowym, po pracy w silniku badawczym i po utlenianiu w spokojnym powietrzu oraz wynikające stąd wnioski Pomiary prostoliniowości tworzącej stożka kształtującej przylgnię oraz parametrów chropowatości eksploatowanego grzybka potwierdzają degradacyjny wpływ środowiska na jej stan.
EN
The management of work conditions contains an actions having in view shaping work conditions optimal for human being, and is one of main tasks of the ergonomic engineering. That tasks are often executed to ex-post procedure, so-called currently "correcting ergonomics". More rational activity is so-called "conception ergonomics", i.e. designing direct to ergonomically correct solutions. The problem of work environment designing concern design of sources of environmental factors, like: mechanical vibrations, noise, thermal conditions, lighting, harmful radiation, air pollution. Having the use of knowledge about human being is necessary (i.e. psychology, physiology, anthropometry) during design of shapes and measures of technical object (especially - their control indicators and devices), and also by designing of work organization.
EN
The article presents one of the methods applied to control quality of working conditions, improved by Dupont company for many years and successfully used by many enterprises from various branches. Safety Training Oservation Programme system (STOP) is resonsible for stimulatingo employees' safe conduct as well as proper use of personal protective equipment. Implemented properly, the system assures enhancement of quality of working conditions and rising standards of safety on all postitions included in the programme. Introduced in one of manufacturing enterpises in Wielkopolska, it brought measurable profits, decreased employees' absence at work as well as number of industrial accidents.
18
Content available remote Metoda analizy i oceny czynników powodujących monotonię
PL
Monotonia jest jednym z głównych problemów współczesnej ergonomii, humanizacji i organizacji pracy. Pomimo częstotliwości, z jaką występuje, charakter tego zjawiska nie pozwala jednoznacznie ocenić stopnia nasilenia jego objawów. W artykule przedstawiono metodę analizy i oceny czynników powodujących monotonię. Wyróżniono w związku z tym i opisano cztery obszary pracy człowieka, w których w określonych warunkach może wystąpić monotonia o różnym stopniu nasilenia. Uniwersalny charakter zaproponowanej metody pozwala na ocenę monotonii prawie na każdym stanowisku pracy.
EN
Monotony is one of the main problems of modern ergonomics, humanisation and organisation of work. Despite the frequency with which it works, the character of this phenomenon does not allow to estimate the intensity level of its symptoms in an unambiguous manner. The article presents a method of analysis and evaluation of factors that generate monotony, as well as it highlights four fields of human's work in which in particular conditions monotony on various levels of intensity may appear. Universal character of the proposed method allows to estimate monotony in practically every post.
19
Content available remote Montaż wyrobów : aspekty ergonomiczne i jakościowe
PL
Podstawą dobrej jakości pracy i produkcji są dobre i bezpieczne warunki pracy. Kształtowanie warunków pracy w montażu wyrobów jest problemem złożonym, wymagającym systematycznej i konsekwentnej współpracy różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz ich dobrej koordynacji. W artykule dokonano analizy czynników, które są konieczne i niezbędne dla uzyskania dobrej jakości w procesie montażu wyrobu.
EN
The basis of good work quality and production is proper and safe work conditions. The creation of the work condition is a complex problem which requires systematical and consistent collaboration of different organizational units which are in an enterprises and their good coordination. The article presents analysis of many factors which are necessary and essential for good work conditions and product quality in assembly process.
PL
W artykule poddano analizie zachowanie się sekcji lemniskatowej pod działaniem stropu wyrobiska w przypadku rozparcia sekcji stojakami i siłownikiem zastrzałowym. Omówiono możliwości uaktywnienia siłownika zastrzałowego i jego wpływ na zachowanie się sekcji w zależności od sposobu uaktywnienia.
EN
A response of a lemniscate support unit to the impact of the roof in case of setting to load with props and a holing prop (sprag) has been analysed in the paper. Methods of activation of the holing prop (sprag) and its impact on the support unit response depending on the kind of its activation have been discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.