Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy szynowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono akty prawne stosowane przy uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów szynowych zgodnych z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Opisano także tryb postępowania w przypadku wystąpienia o pierwsze zezwolenie dla pojazdu szynowego. Przedstawiono również tryb postępowania w przypadku, gdy pojazd szynowy ma zezwolenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a będzie eksploatowany również na terytorium Polski.
EN
The paper presents the procedure of performing the safety assessment using the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method, according to the latest version of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. The attention was paid to the application of the method for the assemblies and subassemblies of rail vehicles, for which it is increasingly used. The example used in the following paper refers to the fire protection system of a rail vehicle that meets the requirements of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. Performing the risk assessment at the design stage of railway products is a part of the customer’s requirements and is a key factor in the certification and placing them in service.
PL
W artykule opisano procedurę postępowania podczas oceny ryzyka z zastosowaniem analizy przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA, zgodnie z najnowszym wydaniem normy PN-EN IEC 60812:2018. W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie analizy dla zespołów i podzespołów pojazdów szynowych, w przypadku których jest ona coraz częściej wykorzystywana. Przykład zastosowania metody FMEA przedstawiono dla systemu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru pojazdu szynowego, spełniającego wymagania normy PN-EN IEC 60812:2018. Wykonywanie oceny ryzyka na etapie projektowania podzespołów pojazdów kolejowych jest kluczowym czynnikiem w procesie certyfikacji i wprowadzenia do eksploatacji.
PL
Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych. Dodatkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.
EN
During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innovative power electronics solutions for rail transport and the electric bus market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom power electronics will be presented on the exhibition tracks.
4
PL
Na przestrzeni lat wykształcił się wyraźny podział kolejowych przewozów pasażerskich na trzy segmenty, które warunkują zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych spełniających warunki eksploatacyjne, zmienne w zależności od hierarchii danego segmentu przewozowego. Współczesne pojazdy charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem, napędem rozproszonym na całej długości pojazdu, modułową budową, niewielką masą własną, małą energochłonnością, odpowiednią dostępnością dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz zgodnością z odpowiednimi podsystemami TSI. Widoczna jest tendencja do wytwarzania rodzin pojazdów w jak największym stopniu uniwersalnych, wyposażonych w standaryzowane podzespoły, które przy niewielkich nakładach finansowych można dostosować do wymagań konkretnego zamówienia. Pomimo dostępnych na rynku rozwiązań, część podmiotów, zamawiając elektryczne zespoły trakcyjne, niepoprawnie formułuje SIWZ, w wyniku czego dostarczane pojazdy wyposażone są w niewłaściwe podzespoły, aranżacja ich wnętrza utrudnia wymianę pasażerów w trakcie postojów handlowych, a samo rozmieszczenie aparatury wpływa na wydłużenie czasu obsługiwania i przez to powoduje wzrost wysokości kosztów, w tym utrzymania kosztownej rezerwy taborowej. Niewystarczające badania popytu na usługi transportowe skutkują zakupem jednostek o niewłaściwej pojemności, przez co w późniejszych latach konieczne jest ich zestawianie w trakcji wielokrotnej.
EN
Over the years, a clear division of rail passenger transport into three segments has developed, which condition the application of appropriate construction solutions that meet the variable operating conditions depending on the hierarchy of transport segment. Modern vehicles are characterized by high safety, distributed drive along the entire length of the vehicle, modular construction, low own weight, low energy consumption, adequate accessibility for people with reduced mobility and compliance with the relevant TSI subsystems. There is a tendency to produce vehicle families as universal as possible, equipped with standardized components, which can be adapted to the requirements of a specific order with a small financial outlay. Despite the solutions available on the market, some entities ordering electric multiple units incorrectly formulate the TOR, as a result of which delivered vehicles are equipped with wrong components, an arrangement of their interior makes it difficult to exchange passengers during commercial stops, and the same arrangement of the equipment affects the length of service and thus causes increase in costs, including maintenance of an expensive rolling stock reserve. Insufficient research on the demand for transport services results in the purchase of units with improper capacity, which means that in next years it is necessary to combine them in multiple traction.
5
EN
The sliding strip of the current collector (pantograph) of a rail vehicle is an element directly cooperating with the catenary and is exposed to abrasion, electric discharge and various types of damage. It is therefore the most frequently replaced element. However, often sliding strips are exchanged before exceeding the limit thickness value, which increases the costs related to technical maintenance. Because the wear process is dependent on many factors, heuristic methods are necessary to predict the thickness of the sliding strip. Knowing the predicted thickness value, it will be possible to adapt the maintenance cycle. In the article, the results of simulations carried out based on the developed structure of the artificial neural network are also presented.
PL
Nakładka ślizgowa odbieraka prądu pojazdu szynowego jest elementem bezpośrednio współpracującym z siecią trakcyjną w związku, z czym narażona jest na zużycie ścierne, elektroerozyjne oraz różnego rodzaju uszkodzenia. Jest, zatem elementem najczęściej wymienianym. Często jednak nakładki wymieniane są przed przekroczeniem granicznej wartości grubości, co zwiększa koszty związane z obsługą techniczną. Ponieważ proces zużycia jest zależny od wielu czynników, dlatego do predykcji grubości nakładki ślizgowej niezbędne jest zastosowanie metod heurystycznych. Znając prognozowaną wartość grubości, możliwe będzie odpowiednie dostosowanie cyklu utrzymania. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonych na podstawie opracowanej struktury sztucznej sieci neuronowej.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia korelacji pomiędzy wartościami głównych cech diagnostycznych, które służą do oceny zużycia obręczy na powierzchni tocznej oraz zużycia obrzeża koła. W artykule skupiono się na analizie zależności pomiędzy tymi cechami w okresie od zamontowania nowych obręczy kół lub kół bezobręczowych w danym zestawie aż do ich wymiany. Przedmiotem badań były koła elektrycznych zespołów trakcyjnych i lokomotyw manewrowych. Dane pomiarowe, uzyskane od krajowego przewoźnika, zawierają jednak wiele błędów. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach błędnie przypisano zmierzone wartości do nieodpowiednich rubryk w kartach pomiarowych. Innym błędem mogło być nieodpowiednie przygotowanie powierzchni kół do pomiarów. Z tego powodu wybrano pewne fragmenty zebranych danych, co do wiarygodności których nie ma wątpliwości. Dane te umożliwiły wyznaczenie równań linii trendów, które w sposób poglądowy przedstawiają zmiany wartości badanych cech diagnostycznych względem siebie. Z przebiegu uzyskanych charakterystyk zmian wartości cech diagnostycznych oraz obliczonych współczynników korelacji Pearsona wynika, że pomiędzy wskazanymi cechami zachodzą silne zależności. Taka sytuacja jest niezależna od diametralnie różnych warunków użytkowania badanych grup pojazdów szynowych. Wniosek o istnieniu silnej zależności pomiędzy cechami badanymi może być wykorzystany przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań procesu diagnozowania kół pojazdów szynowych. W szczególności chodzi tu o zaprojektowanie funkcji analitycznych, które w czasie rzeczywistym mogłyby weryfikować poprawność wyników pomiarów.
7
Content available remote Modelling of the Noise Propagation During the Passage of a Railway Vehicle
EN
The paper presents the process of modeling the phenomenon of noise propagation generated during the passage of a railway vehicle as a function of distance from the sound source. The basis for the development of models of sound propagation was experimental research. The experiment was conducted in the so-called "zero point", i.e. the location on a section of the route, where a railway road transforms from a embankment into a ditch and vice versa. For the cross-section at the location at the "zero" location, a model was developed which most faithfully reproduces the analysed phenomenon in real conditions.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania zjawiska propagacji hałasu generowanego podczas przejazdu pojazdu kolejowego w funkcji odległości od źródła dźwięku. Podstawą do opracowania modeli proragacji dźwięku były badania eksperymentalne. Eksperyment przeprowadzono w tak zwanym miejscu „zerowym”, czyli usytuowaniu na odcinku szlaku, gdzie droga kolejowa przechodzi z nasypu w przekop i na odwrót. Dla przekroju w lokalizacji w miejscu „zerowym”, opracowano model, który najwierniej odwzorowuje analizowane zjawisko w rzeczywistych warunkach.
8
Content available remote The problem of reliability allocation in the subassemblies of rail vehicles
EN
The following paper concerns an application of reliability allocation as a method for achieving the desired level of reliability for a selected subassembly of a type 6Dg diesel locomotive. On the basis of real operational data for the investigated vehicle, a decision model was developed to solve the allocation problem. It was demonstrated that the locomotive’s reliability may be improved by replacing the individual components in the braking and pneumatic system with components of higher reliability or by using additional equivalent parallel components in the reliability-wise configuration.
PL
Tematem artykułu jest zastosowanie alokacji niezawodności jako metody umożliwiającej osiągnięcie wymaganego poziomu niezawodności wybranego podzespołu pojazdu szynowego. Na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych zgromadzonych dla lokomotywy spalinowej typu 6Dg opracowano model decyzyjny do rozwiązania zagadnienia alokacji. Wykazano, że zwiększenie niezawodności układu hamulcowego i pneumatycznego może nastąpić poprzez zastąpienie poszczególnych elementów o wyższej niezawodności lub poprzez zastosowanie dodatkowych elementów rezerwowych w strukturze tego układu.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych smarów stałych i urządzeń do ich zastosowania do smarowania w skojarzeniach tocznych i ślizgowych maszyn i urządzeń w zależności od warunków użytkowania, w tym maszyn stosowanych w górnictwie. Zarówno smary stałe w postaci kostek, jak i ich aplikatory sprawdziły się w smarowaniu obrzeży kół kolejowych podczas jazdy po łuku, kiedy dodatkowe zużycie obręczy koła i główki szyny jest spowodowane siłami odśrodkowymi.
EN
The paper presents the possibilities of using selected solid greases and devices used for their application for lubricating the rolling and sliding contacts of machines and devices, depending on operational conditions, including machines used in mining. Both solid greases in the form of blocks and their applicators have turned out to be effective in lubricating the edges of railway wheels while driving around a curve, when the additional wear of the wheel rim and the rail head is caused by centrifugal forces.
10
Content available Modern drive systems of rail vehicles
EN
Rail vehicles are one of the sources of environmental pollution in the transport sector. Therefore, it is necessary to equip these vehicles with modern drive systems. This article concerns the issues of contemporary and future-oriented solutions of drive systems used in rail vehicles. The article analyzes energy storage possibilities including: electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators. The conducted analyzes have taken into account the importance of how frequently they charge up, which dictates their possible applications. Characteristics of hybrid drive systems were presented, with particular emphasis on parallel systems of: hydrostatic, flywheels and electrochemical batteries. The analysis of energy flow control strategies in hybrid drive systems of railway vehicles has been made. In the summary, a solution was chosen that resulted in high conversion efficiency of the energy extracted from the vehicle's wheels.
11
Content available Technologia SiC wkracza na rynek
PL
Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty SiC do seryjnej produkcji, a pierwsze pojazdy wyposażone w przetwornice bazujące na węgliku krzemu już wyjechały na kolejowe tory.
EN
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has introduced SiC products into series production and the first vehicles equipped with converters based on silicon carbide have already rolled onto the tracks.
PL
W artykule opisano przyczyny małego zainteresowania recyklingiem pojazdów szynowych. Scharakteryzowano obecnie stosowane metody recyklingu tworzyw sztucznych oraz wybranych materiałów z surowców naturalnych (mechaniczne, materiałowe, biologiczne i energetyczne). Przedstawiono również wymagane działania prorecyklingowe. Podkreślono, że powodzenie recyklingu wymaga konieczności współdziałania w następujących sferach: społecznej, technologicznej, ekonomicznej, produkcji, środowiskowej oraz politycznej.
EN
One of the main objectives of the European transport policy is to increase the share of alternative modes of transport – revitalization of rail transport, promotion of water transport and development of intermodal transport, which will help to reduce the dominance of road transport. The adverse impact of transport can be felt both in the natural environment and in society, where the dynamic development of this sector has enabled significant civilization development, with the effects varying depending on the level of economic development, the degree of advancement and use of the various transport sectors, geographical location (including climate), and also the sensitivity of the elements of the environment. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. The impact of rail transport on the environment and safety is much lower compared to road transport. The impact of rail transport on the environment mainly comes from the emission of noise and vibration, pollution (from diesel locomotives) and land occupation. The article presents information on the current legal conditions regarding the emission of pollutants from rail vehicles. Information with reference to research tests and emission limit values was included. The subject of tests in real traffic conditions was also mentioned as the direction of changes in vehicle homologation tests.
PL
W artykule przedstawiono i przeprowadzono dowód na wyznaczenie złożoności półgrup charakterystycznych iloczynów prostych „AG” automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów rozszerzeń związanych z izomorfizmami DFASC2(deterministic finite asynchronous strongly connected). Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczanie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego koncepcja ustalonego analogu rozszerzania automatu AG związanego z izomorfizmami g0, g1,..., gq-1 gdzie q stopień rozszerzenia, przy odpowiednich założeniach symuluje automat zmienny w czasie. Automat zmienny w czasie jest adekwatnym modelem matematycznym dla wielu procesów technicznych i obliczeniowych czasu rzeczywiste. Iloczyn prosty automatów można uważać odpowiednio za realizację równoległych obliczeń.
EN
The paper presents the assumption and the evidence is carried out of the direct product complexity of characteristic semi-groups of any number (“G”) of deterministic, finite, asynchronous, highly consistent DFASC2. automata. The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homoeomorphism of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homoeomorphism for the other classes of automatons. In the range of the mathematical model the conception of the determined analog of the extension of the automaton associated with the isomorphism g0, g1,..., gq-1 where q is the grade of the extensions, with the suitable assumptions it simulates the automaton variable in time. The variable automaton in time is the adequate mathematical model for the many technical and computational processes of the real time. The direct product of automatons can be considered as the realization-parallel calculations accordingly.
EN
Railway or tram wheel is never perfectly round and its surface is not ideally smooth, even at the very moment after manufacturing. This induces dynamic interaction between wheel and rail while rolling, which may result in accelerated wear, fatigue cracking, corrugation formation (both on wheels and rails) and intensified vibroacoustic emission. This paper is an attempt of summarising the current scientific achievements concerning out-of-round (OOR) tram wheels. The gathered research may provide an introduction to the broader analysis of this issue in tram technology. However there is still very little scientific works dedicated directly to light rail vehicles such as trams. The measuring methodology of out-of-round tram wheels is also described in this article. Appropriate measurements were made on the wheels of selected vehicles operated by municipal tram company in Poznań. The obtained results allowed to learn the characteristic forms of out-of-round tram wheels, among which, several forms of polygonization (ovalization, triangularization, etc.) were observed. Therefore we confirmed the thesis, that the method of fixing tram wheel rims in the lathe has a significant effect on formation of the unevenness of its rolling surface, both when new (just after turning) and, after some mileage of use, when even small irregularities become amplified. We observed also that the amplitude values from 5th up to 10th harmonic orders were increased during the operation. The initial out-of-round shape of the wheel should be likely present on the worn wheel, but with increased amplitudes of irregularities. Wheel out-of-roundness should be identified and removed at the soonest possible state to prevent its development and generating issues in the future operation, that are for example: rolling stock and infrastructure damage, impaired comfort of passengers and city inhabitants. It makes out-of-round wheels a serious problem to cope with for the vehicle operators, which can lead even to a catastrophe.
16
Content available remote Adaptive slip&slide control system design in railway applications
EN
Adhesion coefficient and the resultant normal force occurred at the wheel-rail contact determine braking and traction forces in railway applications. Due to the limits on controlling the resultant normal force, maximization of the adhesion coefficient is the only way to obtain larger braking and tractive works. There are various advantages of utilization of adhesion in an efficient way, such as reducing operating costs, minimizing trip time, preventing wheel-rail wear. On the other hand, the adhesion mechanism at the wheel-rail contact has a highly non-linear complex nature, whose dynamics are changed as a function of parameters like environmental conditions, vehicle speed, slip ratio etc. There is not any satisfactory accurate and trustworthy way of estimating these parameters yet. In this paper, an event based adaptive control scheme has been introduced to maximize the adhesion coefficient without requiring the exact value of those parameters. The efficient adhesion utilization can be obtained by using the proposed method while maintaining the stability. The continuous excitement of traction system and slow recuperation detection time difficulties in the former research has been overcome. The dynamics of phase shift were analyzed and an adaptive structure were built. Results acquired by using the proposed adaptive method were compared with the conventional control scheme in “Matlab&Simulink” software under various driving scenarios and wheel-rail contact conditions.
PL
Praca prezentuje metodykę badań symulacyjnych dotyczących zamocowań wybranych podzespołów przyłączonych do elementów nośnych pojazdów szynowych. Opisano metodykę obliczeń dotyczących mocowań, która może być przydatna między innymi do takich podzespołów jak zbiorniki, elementy wyposażenia zwiększającego komfort podróżowania, układy hamulcowe, a także urządzenia elektryczne. Duża liczba podłączonych urządzeń o trudnej do zamodelowania strukturze wewnętrznej może być łatwo zaimplementowana do ogólnego modelu jako układ z wieloma masami skupionymi.
EN
The paper presents a methodology of simulation studies concerning the fastening of components connected to the load-bearing elements of rail vehicles. This methodology of calculations may be useful to strength verifications of fixing of components such as tanks, travel enhancements, braking systems, and electrical equipment. A large number of atached devices, mostly with a difficult to model internal structure, can easily be implemented in the general model as a system with multiple masses.
18
Content available remote Badania dynamiczne taboru kolejowego
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod badawczych z zakresu badań dynamicznych taboru kolejowego w ujęciu historycznym oraz genezę dzisiejszych badań dynamiki i bezpieczeństwa jady oraz oddziaływania na tor z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych dla poszczególnych parametrów. Omówiono rozwijane przez Instytut Kolejnictwa techniki pomiarowe mające sprostać pomiarom podczas jazdy sił Q (pionowej) i Y (poprzecznej) w strefie kontaktu koła z szyną. Wymieniono podstawowe założenia badań dynamicznych na sieci kolejowej. Przedstawiono metody obróbki danych pomiarowych i oceny wyników, zaprezentowano przykładowe wyniki w postaci graficznej.
EN
The paper presents the development of research methods in the field of dynamic research of rolling stock in historical perspective as well as the genesis of today’s dynamics and safety studies and impact on the track, taking into account the admissible values for particular parameters. Measuring techniques developed by the Railway Research Institute to measure Q (vertical) and Y (traverse) forces in the wheel-rail contact area has been discussed. Basic assumptions of dynamic tests on the railway network were mentioned. The methods of measuring data processing and the evaluation of results as well as examples of graphical results were presented.
PL
Sposób śledzenia położenia pojazdów szynowych przy wykorzystaniu systemu jedno- lub wielokomputerowego w wybranym okręgu manewrowym, złożonym z poszczególnych sekcji torowych (obejmujących tory i zwrotnice, z których część wyposażona jest w obwody torowe) i oddzielonych od siebie przytorowymi punktami zliczania osi, umożliwiającymi również rozróżnienie kierunku ruchu, w którym każdej sekcji okręgu manewrowego przyporządkowuje się grupę pól pamięci systemu komputerowego, charakteryzuje się tym, że na poszczególnych polach danej grupy zapisuje się informacje dotyczące poszczególnych pojazdów zajmujących tę sekcję, przy czym pola danej grupy, związane z pojazdami szynowymi (zajmującymi daną sekcję) porządkuje się zgodnie z rzeczywistą kolejnością położenia pojazdów na sekcji, wyróżniając pola skrajne dla pierwszego i ostatniego pojazdu na sekcji.
20
Content available remote Longitudinal dynamics of the rail vehicles
EN
The longitudinal rail vehicle dynamics dealing with the movement disturbance along the railway track are part of the overall vehicle dymamics. Most of the longitudinal dynamics considerations relate to more than one vehicle up to the whole train. The aim of the article are chosen problems of the longitudinal rail vehicles dynamic issues and then more exactly of the train braking. Inextricably linked is the consideration of the inter car push-pull devices necessary to cushion shocks of the longitudinal forces during the shunting operations of the freight wagons.
PL
Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych zajmująca się zakłóceniami ruchu wzdłuż toru kolejowego jest częścią dynamiki pojazdów. Większość rozważań w ramach dynamiki wzdłużnej odnosi się do więcej niż jednego pojazdu – aż do całego pociągu. Celem tego artykułu jest krótki przegląd zagadnień dynamiki wzdłużnej i bardziej dokładny hamowania pociągu. Wiąże się z tym nierozerwalnie omówienie międzywagonowych urządzeń amortyzujących, koniecznych do zmniejszenia sił zderznych podczas sprzęgania wagonów towarowych.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.