Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu fundamentalnym w kontekście edukacji i rozwoju badań naukowych – relacji mistrz – uczeń. W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji instytucji akademickich przedstawiono istotę i znaczenie tych relacji, wskazując pożądane cechy mistrza jako osoby kształtującej oczekiwane ze względów społecznych postawy swoich podopiecznych. Jako przykład postaci mistrza w obszarze nauk o jakości zaprezentowano sylwetkę śp. Profesora Romualda Kolmana oraz wspomnienia niektórych z jego wychowanków. W nawiązaniu do obecnej sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce autorzy pragną w ten sposób zwrócić uwagę na – ich zdaniem – zdecydowanie niewystarczające, a wręcz pomijane w różnego rodzaju regulacjach, wsparcie tej sfery aktywności akademickiej.
EN
This article focuses on a fundamental issue in the context of education and research development – the master – student relationship. Referring to the centuries-old tradition of academic institutions, the essence and significance of these relations were presented, indicating the desirable features of the master as a person shaping the attitudes of his students desired for social reasons. As an example of such master in the field of quality sciences, the figure of the late Professor Romuald Kolman and the memories of some of his pupils were presented. Referring to the current situation in the system of higher education and science in Poland, the authors would like to draw attention to the fact that, in their opinion, support for this sphere of academic activity is definitely insufficient and even neglected in various regulations.
EN
The known occurrence of corals distinguished here in the new Family Krynkaphyllidae varies at the subfamily level. Those of the Subfamily Krynkaphyllinae subfam. nov. are so far almost unknown from outside of the Donets Basin. In contrast, those of the Subfamily Colligophyllinae subfam. nov. are common, possibly ranging from the lower Viséan Dorlodotia Salée, 1920, a potential ancestor of the family, to the Artinskian Lytvophyllum tschernovi Soshkina, 1925. They bear different generic names, but were all originally described as fasciculate colonial. A detailed study of Lytvophyllum dobroljubovae Vassilyuk, 1960, the type species of Colligophyllum gen. nov., challenges that recognition in that at least some of those taxa are solitary and gregarious and/or protocolonial. As such, solitary, protocolonial and, probably, fasciculate colonial habits are accepted in the Colligophyllinae subfam. nov., whereas the Krynkaphyllinae subfam. nov. contains only solitary taxa. The resemblance to the Suborder Lonsdaleiina Spasskiy, 1974 led to the analysis of families included in that suborder by Hill (1981) in the context of their relationship, or homeomorphy, to Krynkaphyllidae fam. nov. This question primarily concerns the Family Petalaxidae Fomichev, 1953; a relationship with the Family Geyerophyllidae Minato, 1955, is more distant, if one exists. The distinct, parallel stratigraphic successions of taxa within two subfamilies of the Krynkaphyllidae fam. nov. document their probably common roots and early divergence. However, a lack of robust data precludes an interpretation or treatment of those successions as phylogenetic. The absence of key stratigraphic and morphologic data meant that eastern Asiatic taxa have not been considered in these successions; however, morphological similarities allow for their tentative inclusion within the Krynkaphyllidae fam. nov. The following new taxa are introduced: Krynkaphyllidae fam. nov., Krynkaphyllinae subfam. nov., Colligophyllinae subfam. nov., Krynkaphyllum gen. nov., Colligophyllum gen. nov., Protokionophyllum feninoense sp. nov., Krynkaphyllum multiplexum sp. nov., Krynkaphyllum validum sp. nov., and three species of Protokionophyllum Vassilyuk in Aizenverg et al., 1983 left in open nomenclature.
EN
The scarcity of women holding top leadership positions in organisations not only reflects the gender equity issue, which is faced globally including Malaysia, but also indicates it as a phenomenon for the women leaders who managed to climb to the top as head of business organisations. This paper attempts to identify the ‘seeds of leadership’ that contributed towards women’s success as head of business organisations. The lived leadership journeys of seven Malaysian women from the technology, private university, manufacturing, hospitality, and legal industry were examined. A hermeneutical phenomenological approach was used, and a purposive sampling technique was carried out. In-depth interviews were utilised, and data were analysed using the Atlas.ti qualitative data analysis software. The leadership identity construction theory (LICT) was employed in this study. Early personal developmental relationships and experiences contribute as antecedents to the leadership identity construction (LIC) of the senior women leaders. These formative relationships and experiences are concluded as being the ‘seeds of leadership’ that contributed to the development of the women’s future LIC. While this study may not be generalised for profiling other women leaders in Malaysia, its novelty lies in the unique insights.
PL
Niedobór kobiet zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w organizacjach nie tylko odzwierciedla problem równości płci, z którym boryka się na całym świecie, w tym Malezja, ale także wskazuje, że jest to zjawisko dla kobiet liderów, którym udało się wspiąć na szczyt jako szefowa organizacji biznesowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania „zalążków przywództwa”, które przyczyniły się do sukcesu kobiet jako szefów organizacji biznesowych. Przeanalizowano życiowe podróże przywódcze siedmiu malezyjskich kobiet z branży technologicznej, prywatnego uniwersytetu, produkcji, hotelarstwa i branży prawniczej. Zastosowano hermeneutyczne podejście fenomenologiczne i zastosowano celową technikę próbkowania. Wykorzystano pogłębione wywiady, a dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania do jakościowej analizy danych Atlas.ti. W badaniu wykorzystano teorię konstrukcji tożsamości przywódców (LICT). Wczesne relacje i doświadczenia związane z rozwojem osobistym przyczyniają się do tworzenia tożsamości przywódczej (LIC) starszych kobiet liderów. Te formujące relacje i doświadczenia są uważane za „zalążki przywództwa”, które przyczyniły się do rozwoju przyszłej LIC kobiet. Chociaż badanie to może nie być uogólnione w celu profilowania innych liderek w Malezji, jego nowość polega na unikalnych spostrzeżeniach.
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymalizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfikację procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymusza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Takie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazynowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę konkurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
EN
The article aims to determine the significance of purchasers' assessments of previous relationships with offerors towards the way offerors are perceived as initiators of prosumer activity. It is of a theoretical and empirical nature. For the theoretical aspect, the world's literature on the subject was cognitively and critically analysed. The results of the analysis identified a cognitive and research gap regarding the assessment of previous relationships with offerors in terms of its effect on the perception of offerors as initiators of the prosumer activity of final purchasers. In order to reduce the gap, empirical research was conducted through a questionnaire to gather primary data. This data was subjected to statistical analysis, and the results of this indicated a statistically significant dependence between the perception of offerors as initiators of prosumer activity and the way previous relationships are perceived for producers and traders. The perception of offerors as initiators of prosumer activity statistically significantly differentiated the assessment of previous relationships with producers and traders. Both research hypotheses were found to be valid.
6
Content available Relationships between enterprises and banks
EN
Cooperation with banks is an integral element of enterprisal operations. However, the needs, as well as models of cooperation can be diverse. The goal of the paper is to present and identify the nature of relationships between enterprises and banks. On the basis of literature studies and analysis of examples from practice, the paper presents existing models of enterprise-bank cooperation, both theoretical and those observed in practice. Attention is also paid to the problems observed in this sphere and the need of further changes, necessary to improve cooperation between enterprises and banks.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania relacji normatywnych między członami władzy wykonawczej, którą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują prezydent i Rada Ministrów. Relacje porządkujące SKBN, w skład którego wchodzi m.in. wzmiankowana dwuczłonowa egzekutywa, muszą być tak określone, żeby system funkcjonował optymalnie. Ponieważ jednym z zadań realizowanych przez SKBN, zapewniający ciągłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, jest realizowanie czynności związanych z kierowaniem obroną państwa, w niniejszym opracowaniu wskazano relacje normatywne zachodzące między prezydentem, a Radą Ministrów, w tych stanach funkcjonowania państwa, w których współpraca między tymi organami uwypukla się najwyraźniej. W związku z tym, że wyraźnie, konstytucyjnie określoną kompetencją Prezydenta dotyczącą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa jest także wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego, to na tych dwóch stanach skupiono się w niniejszym opracowaniu. W opracowaniu wskazano także na możliwość – w sytuacji braku transparentnie określonych relacji – pojawiania się sporów kompetencyjnych i zawiłości (negatywnie wpływających na optymalne funkcjonowanie SKBN, związanych ze sprawowaniem władzy wykonawczej przez dwa „niezależne” organy konstytucyjne).
EN
This article is an attempt to identify the normative relations between the decision-making members of executive power, which is base in the Republic of Poland on the Polish President and the Council of Ministers. Relations ordering national security management system (NSMS), which includes the mentioned two-man executive must be so defined that the system functioned optimally. One of the tasks performed by NSMS, to ensure continuity of decisions and actions for the maintenance of national security, is to pursue activities related to management of state defense. Therefore, in this article was noted, normative relations between the president and the Council of Ministers, in the state of functioning of the state, during which (depending on circumstances) president cooperates with the other member of the dualistic executive (martial law). Constitutionally defined competence of the president regarding the direct security of the state is also introducing a state of emergency. These two states devoted predominant part of the article, a "starting point" for discussion was the "guardian of sovereignty." It should be clear that the two above-mentioned states of emergency relating directly to the cooperation of president with other authorities. In this study it was also an attempt to present the possibility - in the absence of transparently specific relationship - the appearance of conflicts of competence and complexities (negatively affecting the optimal functioning of NSMS, related to the exercise of executive power by the two "independent" constitutional bodies).
PL
Celami badań były identyfikacja zakresu stosowanych przez organizacje pożytku publicznego (OPP) platform mediów społecznościowych oraz ustalenie związku między wybranymi cechami OPP a wykorzystaniem w ich działalności kanałów social media. Rezultaty wskazują, że prawie 59% OPP nie wykorzystuje w swojej działalności mediów społecznościowych. Spośród pozo-stałych, zdecydowanie dominują te, które wykorzystują jeden kanał. Najpopularniejszym kanałem social media w polskich OPP jest Facebook, wyraźnie dystansując pozostałe, zidentyfikowane w badaniach. Ponadto zidentyfikowano statystycznie istotny związek między liczbą wykorzystywanych w działalności kanałów social media a takimi zmiennymi jak: przychód całkowity, przychód z 1% odpisu podatkowego od osób fizycznych, zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, geograficzny zasięg działalności czy wykorzystanie w działalności pracy wolontariuszy.
EN
This study examines what are the key factors influencing organizational adoption and use of social media. Social media with features like interactivity, low cost of access, speed of communication and information flow should constitute an important communication channel for each non-profit organization. The results indicate that almost 59% of Polish Public Benefit Organizations (PBOs) do not utilize social media in their daily activities. The rest of the organizations mainly use only one of the social media channels. The most popular one in Polish PBOs is Facebook, which clearly distances the others identified in the research. In the study a statistically significant relationship between the number of utilized social media channels and variables like total revenues, revenue from 1% of personal income tax, employment rate, geographical service area or volunteering practises has been identified.
9
Content available Relationship management in Polish enterprises
EN
The main purpose of the paper is to identify the role of relationships in successful functioning of contemporary enterprises, and to describe the expressions of relationship management, on the example of a group of Polish enterprises. The method of critical analysis of the literature is applied in the work, and the survey method is used for the needs of own research (conducted on a sample of 156 Polish enterprises). The work presents the issue of relationships between organizations and the way they are managed. It is shown that even though entrepreneurs do not declare that relationships are managed in their companies, still many actions proving that relationships are the object of managers’ interest are observed. The results of the study show that relationships are perceived as important in companies; however, at the same time, a low level of awareness in this area is observed. Although companies do not declare managing relationships, they implement a lot of activities in this sphere. This confirms the possibility of practical use of the knowledge gained in the area, which is presented in this study.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych zrealizowanych techniką ankiety audytoryjnej wśród 253 studentów. Wyniki badań wskazują, że największe znaczenie w kreowaniu kapitału relacyjnego uczelni mają relacje ze studentami, pracownikami oraz pracodawcami.
EN
The purpose of this article is to identify and assess the components of the university’s relational capital from the student’s perspective. The article presents the results of empirical research carried out using the auditorium survey technique among 253 students. The research results indicate that relationships with students, employees and employers are of the greatest importance in creating the relational capital of university.
EN
The main aim of the paper is to understand how managers of creative industries (CI) decide on the use of ambidextrous solutions. Managerial actions of business managers of CI enable to connect the volatility and variability of the environment with the high level of creativeness that this requires. As such, it is interesting to study how these managerial actions are decided is of utmost importance, especially in a volatile and subjective environmental context as it seems to be the one of CI (Banks et al., 2000). We aim at investigating the managerial practices that enable to find the balance between the simultaneous pressure on innovativeness and the effectiveness of the actions taken. We wanted to know the way managers deal with the paradoxes that can result. We interviewed managers of 10 companies located in a second tier group of countries, where for governments, CI are apparently strategic, but where the value they add and the jobs they can create can still be improved. Results show that there are two main paradoxes in terms of managerial actions - the priority in relations (external or internal) and the approach to strategy (flexibility or planned actions). Results also show that in what concerns strategy formality and external priority in relations there are consistencies in the degree of strategy formalization. However, in what concerns the practices used in shaping the internal relations, there is no consistency identified in our sample. Our overall conclusions are that companies are more and more moving away from the traditional option of informal approach, focused inward to a more hybrid approach in which formal focus outward is also considered. This confirms the thesis that ambidexterity is becoming a characteristic of the companies in the CI sector.
PL
Głównym celem artykułu jest zrozumienie, w jaki sposób menedżerowie branż kreatywnych (CI) decydują o zastosowaniu wszechstronnych rozwiązań. Działania menedżerskie menedżerów biznesowych CI umożliwiają połączenie ulotności i zmienności środowiska z wysokim poziomem kreatywności, który tego wymaga. W związku z tym interesujące jest zbadanie, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące zarządzania. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w niestabilnym i subiektywnym kontekście środowiskowym, co jest jednym z wyróżników CI (Banks i wsp. 2000). Naszym celem jest zbadanie praktyk menedżerskich, które pozwolą znaleźć równowagę między jednoczesną presją na innowacyjność a efektywnością podejmowanych działań. Chciano poznać sposób, w jaki menedżerowie radzą sobie z paradoksami, które mogą wyniknąć. Przeprowadzono wywiady z menadżerami 10 firm zlokalizowanych w drugiej grupie krajów, gdzie dla rządów branże CI są strategiczne, ale tam, gdzie wartość dodaną i miejsca pracy, które mogą stworzyć, można jeszcze poprawić. Wyniki pokazują, że istnieją dwa główne paradoksy pod względem działań zarządczych - priorytet w relacjach (zewnętrznych lub wewnętrznych) i podejście do strategii (elastyczność lub planowane działania). Wyniki pokazują również, że w zakresie formalności strategicznych i zewnętrznego priorytetu w relacjach występują konsekwencje w stopniu formalizacji strategii. Jednak w odniesieniu do praktyk stosowanych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych, w naszej próbie nie ma spójności. Nasze ogólne wnioski są takie, że firmy coraz bardziej odchodzą od tradycyjnej opcji nieformalnego podejścia, skupiając się na bardziej hybrydowym podejściu, w którym również bierze się pod uwagę formalne ukierunkowanie na zewnątrz. Potwierdza to tezę , że wszechstronność staje się cechą charakterystyczną firm w sektorze CI.
EN
Study of the radial growth response to climate factors at different tree ages is essential for predicting forest dynamics and formulating correct management policies. In this study, we analysed the growth responsiveness of Picea crassifolia to climate conditions, and evaluated its relationship to tree age at the individual tree scale, in the transitional zone between regions affected by the East Asian monsoon and winds blowing from the west (westerlies) in the Qilian Mountains. On three study sites, 150 cores were taken from 75 trees. Pearson correlation coefficients were calculated between the standardized tree-ring series of each core (and chronology) and climatic factors which were utilized to research the climate-growth relationships. Quadratic polynomial fitting was used to test the relationships between tree age, chronological parameters, and the radial growth response to climate. Radial growth was positively influenced by total precipitation for the previous July-September and the current May-July. Additionally, radial growth was negatively correlated with the total monthly precipitation for the current September, and the mean monthly temperature for the previous July. Trees younger than 80 years old showed a stronger response to accumulative precipitation in the previous July-September, those older than 160 years old showed a stronger response to precipitation at the end of current growing season, while those of 140-160 years old showed a weaker response to precipitation in the current May-July.
EN
The main objective of this article is to evaluate the significance of forming the intra-municipal relations in relation to place marketing, based on the example of the Polish city of Poznan. Different conceptions of place marketing, and intra-municipal relations are defined, their mutual correlation aimed towards increasing a city’s value is explained, and intra-municipal relations are illustrated. Poznan was chosen due to the preparatory cooperation which took place between the city, and its citizens. It is explained how Poznan’s authorities incorporate practices of shaping the intra-municipal relations as a place marketing practice, for facing the city’s important challenges such as: ageing of the society, ecological issues, the need for public participation, as well as the importance of maintaining a high quality of life for its citizens. The conclusion is drawn, that such marketing efforts for dealing with these issues do in fact have the joint goal of increasing the quality of life of all the residents of the city and that these practices are a recognised part of place marketing for the city of Poznan.
PL
Zasadniczym celem opracowania jest ocena kształtowania relacji wewnątrzgminnych, na przykładzie miasta Poznań, w kontekście marketingu terytorialnego. W materiale podjęto próbę zdefiniowania koncepcji marketingu terytorialnego, a także wyjaśnienia wzajemnych korelacji między marketingiem terytorialnym i zależnościami wewnątrzgminnymi w dążeniu do podniesienia roli i znaczenia, a w konsekwencji wartości podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wybór Poznania wiąże się z faktem, że w Mieście zaczyna współcześnie dochodzić do kooperacji pomiędzy władzami samorządowymi, a jego mieszkańcami. W przeprowadzonej analizie autorzy podjęli się wyjaśnienia kształtowania przedmiotowych relacji w odniesieniu do starzenia się społeczeństwa, kwestii ekologicznych, potrzebie partycypacji społecznej obywateli, a także potrzebie zapewnienia wysokiego poziomu życia mieszkańcom. Konkluzją jest stwierdzenie, że kształtowane przez miasto Poznań relacje wewnątrzgminne, mimo niekiedy swoich wad, mają wspólny cel, a mianowicie podniesienie poziomu życia wszystkich mieszkańców.
14
Content available Rola ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji
PL
W artykule zostało określone miejsce ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji. Następnie zidentyfikowany został zakres oddziaływania ekonomii i zarządzania na inżynierię produkcji. Później pokazane zostały relacje pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz ich uwarunkowania. W dalszej części artykułu został przedstawiony wpływ ekonomii i zarządzania na skuteczność i efektywność inżynierii produkcji.
EN
The place of economics and management in production engineering. Next the influence of economics and management on production engineering was described. In the third part the relationships among the scientific disciplines and their determinants were shown. Finaly the impact of economics and management on the effectiveness and efficiency of production engineering was presented in the last part of the paper.
EN
Relationship between clients and consultants reveals and develops during the process of communication, for then not only do people interact, but also get to know each other. Methods of consulting should be based on information and applied in a more precise and understandable manner. Clients and consultants should discuss and argue when trying to protect their opinion, as well as to develop tolerance to the weaknesses of others. Empirical survey showed that clients consider the factors which, in their opinion, directly determine the efficiency of consulting to be more important. Consultants, similarly to clients claim that the factors of various capacities and competence are also relevant. However, factors related to the methodology of consulting are considered to be of the same importance. When assessing the influence of interpersonal factors to Client and consultant relationship, both the consultants and clients indicated the importance and ability to manage conflicts as one of the important aspects of ethical conduct during a consultation. However, clients considered the factor of communication skills to be of a higher importance. They wished the consultant had tried to look from their angle and even eager for an emotional contact.
PL
Celem artykułu jest wskazanie roli relacji międzyorganizacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w sektorze publicznym. Został on zrealizowany podstawie analiz o charakterze teoretycznym, w oparciu o założenia marketingu relacji, Nowego Zarządzania Publicznego oraz Public Governance. Analizie poddano typy relacji, elementy i etapy współpracy, a także alternatywy strategiczne partnerstwa. Analiza zależności między ogniwami łańcucha stanowiła podstawę identyfikacji możliwości kryjących się w potencjale relacji partnerskich. W efekcie badań stwierdzono, że kształtowanie partnerskich relacji w ramach wielopoziomowych łańcuchów dostaw w sektorze publicznym pozwala na: lepszą alokację ryzyka, większą przejrzystość, rozwój innowacyjności, precyzyjniejsze definiowanie wymagań beneficjentów, wczesną identyfikację zagrożeń i wąskich gardeł oraz dostarczenie większej wartości poprze poprawę realizacji świadczeń, skrócenie czasu dostaw i redukcję kosztów.
EN
The purpose of this article is to indicate the role of inter-organizational relationships in supply chain management in the public sector. It was carried out standing on the theoretical analysis and based on assumptions of the relationship marketing, New Public Management and Public Governance. The types of relationships, the elements and stages of cooperation, as well as the strategic alternatives of the partnership were analyzed. Chain linkage analysis was the basis for identifying the opportunities that lie within the potential of a partner relationship. As a result, research has shown that shaping partner relationships within multilevel supply chains in the public sector allows for better risk allocation, greater transparency, innovation development, more precise definition of beneficiary requirements, early identification of threats and bottlenecks, greater value through improved benefit delivery and shorten delivery times, as well as the opportunity to reduce costs.
PL
Artykuł przedstawia działalność BSC Drukarni Opakowań S.A. operującej na konkurencyjnym rynku wysoko przetworzonych opakowań z papieru i tektury litej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest określenie roli dostawcy opakowań w tworzeniu wartości dla klienta w łańcuchach dostaw wiodących korporacji międzynarodowych z sektora FMCG. Autorka bazuje głównie na informacjach zgromadzonych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z pracownikami w siedzibie wybranego przedsiębiorstwa w sierpniu 2017 r. Scharakteryzowano zarządzanie takimi procesami biznesowymi, jak: rozwój produktów, zaopatrzenie, produkcja, realizacja zamówień i obsługa klienta. Ponadto, wskazano różne rodzaje i przykłady innowacji budujących przewagę konkurencyjną dostawcy.
EN
The article presents business activity of the company BSC Drukarnia Opakowań S.A., that operates on the competitive market for highly processed packaging made of paper and solid cardboard in Central and Eastern Europe. Its main aim is to outline the role of the packaging supplier in creating value for customers in supply chains of leading multinational corporations in the FMCG sector. The author provides considerations based on information collected during individual in-depth interviews conducted with the employees in the selected company’s headquarter in August 2017. The following business processes were described: product development, production, order fulfilment and customer service. Furthermore, different types and examples of innovations crucial for the supplier’s competitive advantage were highlighted.
EN
Seven genera (one new), belonging to four subfamilies, seven named species (six new), four species left in open nomenclature and two specimens included in this paper as unnamed Aulophyllidae are described from strata ranging from the lowermost Bashkirian Limestone D510 to the lower Bashkirian Limestone F1. A new genus: Voragoaxum and six new species: Dibunophyllum medium, Dibunophylloides columnatus, D. paulus, D. similis, Voragoaxum cavum and Rozkowskia lenta are introduced. Comparison of the ontogeny of the earliest Bashkirian species of Nina Fedorowski, 2017a and Dibunophylloides Fomichev, 1953 suggest the derivation by descent of the Family Bothrophyllidae from the Subfamily Dibunophyllinae. This means that true bothrophylla are absent in the Mississippian strata of the Western European Province and, perhaps, in the contemporaneous strata of other areas as well.
EN
Four genera (one new, one questionable), seven named species (five new) and five taxa left in open nomenclature are described from uppermost Serpukhovian (Limestone D53) to middle Bashkirian (Limestone G11) strata. A new genus: Nina and the new species: Bothrophyllum kalmyussi, B. gorbachevensis, Nina donetsiana, N. dibimitaria and N. magna are introduced. The genus Cystilophophyllum Fomichev, 1953 is redefined and transferred to the Family Bothrophyllidae. Three general topics discussed in the Considerations are: 1. The taxonomic value of the microstructure of the septa and the necessity for a distinction between that character and diagenetic alterations; 2. Depositional conditions, under which the rugose coral skeletons were deposited; 3. The similarity of skeletal constructions vs. relationships in some taxa of the Subfamily Dibunophyllinae Wang, 1950 and the Family Bothrophyllidae Fomichev, 1953. The lack of final conclusions in the matter of the relationships is due to the incompleteness and restricted number of specimens studied herein and the incomplete investigations of a great majority of the earlier described bothrophyllid taxa.
PL
Okres transformacji i związane z nim procesy dostosowawcze do nowych warunków wywołują zmiany w postępowaniu i zachowaniach rynkowych zarówno producentów, usługodawców, jak i klientów (pacjentów). Usługodawca nie zawsze może usatysfakcjonować pacjenta, ponieważ, w przeciwieństwie do usług rynkowych, kieruje się on zasadą PRIMUM NON NOCERE (po pierwsze nie szkodzić) oraz wyższością dobra pacjenta. Klient – pacjent korzystający z usług medycznych – oczekuje produktu zgodnego z parametrami, o których go uprzednio poinformowano, o powtarzalnym poziomie jakości. W artykule przedstawiono znaczenie relacji pacjent-personel medyczny w aspekcie jakości usług medycznych. Analiza zagadnień wykazała, że cały proces opieki nad pacjentem charakteryzować powinna świadoma orientacja na pacjenta, myślenie w kategoriach jego dobra. Strategię postępowania z pacjentem powinna cechować chęć autentycznego i uważnego wsłuchiwania się w jego „głos”.
EN
The period of transformation, adjustment processes to new conditions cause changes in the procedurę and the market conduct of both manufacturers, serviceproviders and patients. The service provider cannot always satisfy the patient, as opposed to market services, it is guided by the principle PRIMUM NON NOCERE (first do no harm) and superiority the good of the patient. The customer - the patient usingmedical services are expected product in accordance with the parameters of which it previously announced, repetitive quality. The article presents the importance of the issues revealed that the entire proces of patient care should be characterized by conscious Focus on the patient, thinking in terms of his own good. Patient management strategy should be characterized by a genuine desire and to listen attentively to his „voice”.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.