Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Fosfor jest podstawowym składnikiem białek i szkieletów kręgowców, uczestniczy w przemianach cukrów oraz tłuszczy. Organizm człowieka zawiera 1 kg fosforu, z czego 75% jego ilości znajduje się w kościach i zębach. Uczestniczy w procesach regulacji reakcji biochemicznych zachodzących w komórce (fosforylacji), pełni funkcję bufora utrzymującego stałe pH we krwi i w moczu. Fosfor jest związkiem biogennym, którego obecność w środowisku wodnym powoduje proces eutrofizacji przez wzrost fitoplanktonu, odtlenienie wody, wzrost mętności i zawartości siarkowodoru, prowadząc w konsekwencji do śmierci większych organizmów wodnych, na przykład ryb.
PL
Zaprezentowano możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zawartości azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych w funkcji jego różnych postaci występujących w odpływie z oczyszczalni ścieków. W badaniach zastosowano dane z lat 2010–2016, zawierające pomiary zawartości związków azotu w ściekach odpływających z oczyszczalni obsługującej aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 100000. Zbiór danych wejściowych został wstępnie poddany analizie skupień i następnie wykorzystany do trenowania sieci neuronowej w postaci perceptronu wielowarstwowego. Na podstawie uzyskanych symulacji stwierdzono, że najmniejsze wartości błędów prognozy ilosci azotu ogólnego (2÷3%) uzyskano w wariancie, gdy jego wartość była funkcją wszystkich postaci azotu występujących w oczyszczonych ściekach. W przypadku modelu wykorzystującego jedynie dane o zawartości azotu nieorganicznego oraz azotanów otrzymane wyniki symulacji niewiele różniły się od wartości rzeczywistych, na co wskazuje bardzo duża wartość współczynnika korelacji (>97%). Wartość średniego błędu bezwzględnego w tym przypadku zwiększyła się tylko o około 4 punkty procentowe do wartości 6,2% (proces uczenia) oraz 6,9% (proces testowania/walidacji) w stosunku do symulacji wykorzystującej wszystkie postacie azotu w ściekach.
EN
Potential application of artifi cial neural networks (ANN) to forecast total nitrogen content (TNC) in treated wastewater was presented as a function of selected nitrogen forms present in the secondary effl uent. The analyzed data from the period of 2010–2016 covered measurements of the nitrogen content in the effl uent from the treatment plant servicing agglomeration with a population equivalent of more than 100,000. The input data set was initially subjected to cluster analysis and then, used to train a neural network in the form of a multilayer perceptron (MLP). The simulations demonstrated that the smallest error values for the forecast of TNC (2–3%) were obtained for the variant, the value of which was a function of all the forms of nitrogen present in the secondary effl uent. For the total nitrogen model based on inorganic nitrogen and nitrates data only, the simulation results did not differ signifi cantly from the actual values, as indicated by a very high correlation coeffi cient (over 97%). In this case, the value of the mean absolute error increased only by nearly 4% to 6.2% (learning process) or 6.9% (testing/validation process), compared to the simulation based on all the nitrogen forms in the sewage.
EN
The objective of the paper was assessment of the selected qualities of carrot from retailer's shops, organic and traditional food shops in Krakow. The following quality parameters of the fruit pulp were investigated: content of extract, sugars, polyphenols, nitrite, flavonoids, beta-carotene, colour, and antioxidant activity. The investigation shows that the content of nitrogen (V) in the samples of carrot from traditional cultivations was higher than in case of carrot from organic crops, and in case of a sample from traditional cultivation it exceeds the admissible norms. However, the research which was carried out provides no justification for the statement that the content of nitrate (III) depends on the production system of carrot. The research on the content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of juice proved the increased antioxidant ability of carrot that was traditionally cultivated with reference to carrot cultivated organically. However, the differences were not statistically confirmed. Betacarotene content in all samples was comparable regardless the cultivation system. Content of extracts, total carbohydrates and sucrose was significantly higher for carrot from traditional crops than for ecocarrot.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech jakościowych marchwi pochodzącej ze sklepów, z żywnością ekologiczną i konwencjonalną, na terenie miasta Krakowa. W przeprowadzonym doświadczeniu oceniano następujące parametry jakościowe soku przecierowego: zawartość ekstraktu, cukrów, polifenoli, azotynów i azotanów, flawonoidów, β-karotenu oraz oceniano barwę i aktywność przeciwutleniającą. Z przeprowadzonych badań wynika, że zawartość azotanów (V) w próbkach marchwi z upraw konwencjonalnych była wyższa niż w marchwi z upraw ekologicznych, a w jednej z próbek z upraw konwencjonalnych przekracza dopuszczalne normy. Jednak przeprowadzone badania nie dają podstaw do twierdzenia, że zawartość azotanów (III) uzależniona jest od systemu produkcji marchwi. Badanie zawartości polifenoli, flawonoidów oraz aktywności przeciwutleniającej soków wykazały zwiększoną zdolność antyoksydacyjną marchwi z uprawy konwencjonalnej w odniesieniu do marchwi uprawianej systemem ekologicznym, jednak różnice te nie zostały potwierdzone statystycznie. Zawartość β-karotenu we wszystkich próbkach była porównywalna niezależnie od systemu upraw. Zawartość ekstraktu, węglowodanów ogółem oraz sacharozy była istotnie większa dla marchwi z upraw konwencjonalnych niż dla eko marchwi.
EN
Due to instability of fresh cucumbers during storage and their seasonal availability, different methods are used to preserve them, of which pickling is one of the most favourable. The aim of this paper was to investigate the effect of package type (bags made from low density polyethylene (PE-LD) and the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil) on selected quality parameters of pickled cucumbers. Vegetables were analysed in 2014 before packaging and after 1, 2, 3, and 4 months of chilled storage in two types of a package. It has been found that the package type used had no statistically significant (p > 0.05) effect on dry matter content, vitamin C content, nitrate and nitrite contents and antioxidant activity of the pickled cold stored cucumbers. The level of total polyphenols was statistically significant (p≤0.05) in pickled cucumbers stored in bags made from the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil.
PL
W związku z nietrwałością przechowalniczą ogórków i ich sezonowością jedną z najkorzystniejszych metod ich utrwalania jest kiszenie. Celem niniejszych badań przeprowadzonych w 2014 r. było zbadanie wpływu rodzaju opakowania (torebki wykonane z folii polietylenowej o małej gęstości (PE-LD) oraz torebki z metalizowanego politereftalanu etylenu (PET met/PE) na wybrane parametry jakościowe ogórków kiszonych. Analizy były wykonywane w warzywach przed zapakowaniem oraz po 1-, 2-, 3i 4-miesięcznym okresie chłodniczego składowania w dwóch rodzajach opakowań. Badania nie wykazały istotnego statystycznie (p > 0,05) wpływu rodzaju użytego opakowania na zawartość witaminy C, azotanów(V), azotanów(III) oraz na aktywność antyoksydacyjną przechowywanych w nich chłodniczo ogórków kiszonych. Istotnie statystycznie (p≤0,05) wyższą zawartością polifenoli ogółem odznaczały się ogórki kiszone przechowywane w woreczkach z folii metalizowanej.
EN
Nitrites are thought to be ten times more toxic to humans and animals than nitrates. Nitrites are able to form nitrosamines, stable, strongly toxic, mutagenic, teratogenic and carcinogenic compounds. The presented paper investigates the effect of packaging types and length of chilled storage on changes in nitrates and nitrites contents in white and red cabbage sauerkraut. Two types of bags were used for packing the product: one made from low density polyethylene (PE-LD) and the other from the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE). Vegetables were analysed before and after packaging and after 1, 2, 3, and 4 months of chilled storage in two types of packaging. It has been observed in this work that nitrate contents in cold-stored sauerkrauts fluctuated in subsequent four months and the values found were generally significant. A type of packaging did not have a significant effect on the levels of nitrites in the sauerkrauts analyzed.
PL
Azotany(III) są dużo bardziej toksyczne dla zdrowia człowieka niż azotany(V). Związki te są prekursorami N-nitrozozwiązków, które charakteryzują się właściwościami kancerogennymi, mutagennymi i embriotoksycznymi. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju opakowania (torebki wykonane z folii polietylenowej o małej gęstości (PE-LD) oraz torebki z metalizowanego politereftalanu etylenu (PET met/PE) i czasu chłodniczego składowania na zmiany zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w kapuście kiszonej białej i kapuście kiszonej czerwonej. Analizy były wykonywane w warzywach przed zapakowaniem oraz po 1-, 2-, -3 i 4-miesięcznym okresie chłodniczego składowania w dwóch rodzajach opakowań. W toku pracy zaobserwowano na ogół istotne statystycznie zmiany w zawartości azotanów(V). Badania nie wykazały istotnego statystycznie (p > 0,05) wpływu rodzaju użytego opakowania na zawartość azotanów(III) w przechowywanych chłodniczo kiszonkach.
PL
Związki azotu i fosforu są powszechnie występującymi związkami w wodach powierzchniowych, których ilość waha się w zależności od różnych czynników. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w ciągu minionych kilkunastu lat (1997-2010), zawartość azotanów (V), azotanów (III) i fosforanów (V) w wodach powierzchniowych Wisłoki, na wysokości miasta Mielca, wykazywała tendencję malejącą, a azotu organicznego i amoniaku rosnącą. Występowała także zależność pomiędzy zawartością związków azotowych i fosforanów (V), a porą roku i pH wody. Na ogół ich zawartość wzrastała wraz ze zwiększaniem się pH wody, a największe zawartości stwierdzano latem lub jesienią, najniższe zaś wiosną.
EN
Nitrogen and phosphorus compounds are common in surface waters, whose quantity varies depending on various factors. As it comes from studies conducted over the past several years (1997-2010), content of nitrates, nitrites and phosphates in the surface waters of Wisloka, at the height of the town Mielec, showed a downward trend and organic nitrogen and ammonia nitrogen the upward trend. There was a relationship between the content of nitrogen compounds and phosphates and the season and pH of the water. In general, their content increased with increasing of the pH in the water and the greatest contents was found in summer or autumn and the lowest in spring.
PL
W pracy określono wpływ długości okresu przechowywania na kształtowanie się zawartości azotanów, azotynów i metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć) w bulwach ziemniaka. Przyjęto sześciomiesięczny okres przechowywania oraz następujące odmiany ziemniaków: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga i Ibis. Stwierdzono istotny wpływ odmiany na poziom azotanów, azotynów i suchej masy w bulwach ziemniaka. Natomiast wpływ długości okresu przechowywania okazał się statystycznie nieistotny w odniesieniu do wszystkich przebadanych czynników. Zawartość w bulwach badanych składników nie przekracza poziomu dopuszczonego normami a zatem spełniają one wymagania jakie musi spełnić pod tym względem ziemniak konsumpcyjny. Długotrwałe przechowywanie nie ma wpływu na zmianę poziomu ich zawartości.
EN
The paper determines the effect of storage period duration on content of nitrates, nitrites and heavy metals (lead, cadmium, mercury) in potato tubers. Six-month storage period was used and the following potato varieties were taken: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga and Ibis. Potato variety proved to have considerable effect on the level of nitrates, nitrites and dry matter in potato tubers. On the other hand, the research proved that the impact of storage period duration was statistically negligible as regards all studied factors. Content of analysed components in potato tubers does not exceed level permitted in applicable standards, and thus requirements specified in this regard for consumable potatoes are fulfilled.
PL
Zbadano zanieczyszczenia chemiczne warzyw pochodzących z ogrodów działkowych zlokalizowanych w Strzelcach Opolskich. Celem pracy było określenie jakości zdrowotnej warzyw na podstawie badania zawartości azotanów(III) i azotanów(V) oraz metali ciężkich. Wzięto pod uwagę wpływ emisji zanieczyszczeń pochodzących z pobliskich zakładów przemysłowych (głównie Cementownia Strzelce Opolskie), jak również wpływ emisji zanieczyszczeń pochodzących z tras komunikacyjnych (zwłaszcza trasy E-40). Określono także zmiany w składzie warzyw zachodzące w okresie wegetacyjnym oraz w różnych częściach roślin.Wyniki analiz porównano z wynikami analiz gleby oraz obowiązującymi w Polsce normami.
EN
Problems of chemical pollution of vegetables were researched. Vegetable came from allotment gardens located in Strzelce Opolskie (Opole province). The aim of this study was researching wholesome quality of vegetables on the grounds of nitrite, nitrate and heavy metal contents in plants, which have been grown in the allotment gardens. Contaminating emission, which was taken into consideration, originated from industrial plants (mostly from Cement Plant "Strzelce Opolskie"). Pollution comming from traffic routes was also taken into account (most of all from the fast road: E-40). Variations of contaminant concentrations during vegetation of vegetables and in different parts of plants were analysed. The results of analysis were compared with soil analysis data and with the appriopriate Polish Standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.