Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie manganu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The recent climate condition and pollution problem related to surface water have led to water scarcity in Malaysia. Huge amount of groundwater has been identified as viable source for drinking water. This paper was aimed to investigate groundwater’s quality at specific location and metakaolin’s potential in the groundwater treatment in the removal of manganese. Groundwater purging was determined to be sufficient at 120 minutes where all three parameters (pH, dissolved oxygen and conductivity) were stabilized. The groundwater studied is classified as both anoxic and reductive due the low dissolved oxygen value. It also can be categorized as brackish due to high value of conductivity and total dissolved solid. Manganese content in groundwater was determined as higher than of that permissible limit for raw water and drinking water which makes it unsuitable for them not suitable for consumption and cleaning purpose. Average manganese concentration in samples was 444.0 ppb where the concentrations of manganese ranged from 229.4 ppb to 760.3 ppb. Manganese developed is not that a strong positive correlation against iron concentration, total dissolved solids and conductivity; whereas has a moderate negative correlation against dissolved oxygen. The capability adsorption of manganese by metakaolin was assessed via batch method which indicated optimum dosage and contact time was 14g that removed average 30.2% and contact time optimum at 120 minutes which removed 33.2% manganese from the sample.
EN
The study investigated the efficiency of removal of iron, manganese and indicator bacteria from potable groundwater by using carbonate-silica rock (opoka). The tests were performed in a laboratory in three filter columns supplied with water containing increased concentrations of iron and manganese. Two of the columns were filled with carbonate-silica rock with particle sizes of 2–5 mm; retention time for water in the columns was set at 1 h and 2 h. A third column was filled with 1–2 mm rock particles, with hydraulic retention time set at 1 h. High removal efficiencies were determined for iron, manganese and coliform bacteria and low removal efficiencies for psychro- and mesophilic bacteria. An increase in the alkalinity of the investigated water was also observed.
PL
W pracy przeanalizowano skuteczność usuwania żelaza, manganu i bakterii wskaźnikowych z wody podziemnej przeznaczonej do picia. Stosowano w tym celu skałę węglanowo-krzemionkową (opokę). Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w trzech kolumnach filtracyjnych zasilanych wodą o zwiększonej zawartości żelaza i manganu. Dwie z kolumn wypełniono skałą węglanowo-krzemionkową (opoką) o granulacji 2–5 mm, czas retencji wody w kolumnach ustalono odpowiednio na 1 i 2 h. Trzecią kolumnę wypełniono skałą o granulacji 1–2 mm, przyjmując czas retencji wody 1 h. Stwierdzono dobre efekty usuwania żelaza i manganu i bakterii grupy coli z badanych wód, niewielką skuteczność usuwania bakterii psychro- i mezofilnych, a także zwiększenie zasadowości wody.
EN
In this work a comparative study of manganese removal from pre-treated acid mine drainage is described. Manganese removal by three ways was realized. At the first method sodium hydroxide was added to raise pH of processed AMD to the 9.5 to promote the abiotic oxidation of soluble divalent species to insoluble form of manganese. Potassium permanganate was used at pH near neutrality for elimination of manganese from AMD by oxidative precipitation in the second process. A third method, as electrowinning, was applied, finalized to the anodic Mn recovery under MnO2 form. The results showed that the three methods are effective and manganese were removed from acid mine drainage for values that comply with environmental requirements. However, when sodium hydroxide was used as reagent, coprecipitation of manganese and magnesium present in AMD was observed. In the second experiment enhanced selectivity of the process and purity of obtained precipitates were achieved. In the process of electrowinning – over 95% of Mn removal under MnO2 form, with a high degree of purity (about 99%) was attained.
PL
W pracy tej opisano porównawcze badanie usuwania manganu z przygotowanego drenażu kwaśnych wód kopalnianych. Usuwanie manganu odbyło się na trzy sposoby. Po pierwsze, dodano wodorotlenek sodu aby podnieść pH przerabianego AMD do 9.5 aby spowodować abiotyczne utlenianie rozpuszczalnych dwuwartościowych gatunków do nierozpuszczalnej formy manganu. Nadmanganian potasu zastosowano przy pH bliskim poziomu neutralnego aby wyeliminować mangan z kwaśnych wód kopalnianych poprzez tlenowe strącanie w drugiej metodzie. Trzecia metoda, jako elektrolityczna, została zastosowana do anodowego odzysku Mn w formie MnO2. Wyniki wskazały, że trzy metody są efektywne i mangan został usunięty z drenażu kwaśnych wód kopalnianych w ilościach porównywalnych z wymaganiami środowiskowymi. Jednakże, przy zastosowaniu wodorotlenku sodu zaobserwowano wzajemne strącanie manganu i magnezu obecnego w kwaśnych wodach kopalnianych. W drugim eksperymencie zwiększona została selektywność procesu i czystość otrzymanych substancji. W procesie elektrolitycznym – ponad 95% Mn zostało usuniętych w postaci MnO2, przy dużym stopniu czystości (około 99%).
PL
Wody podziemne o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu oczyszczane są w prostych układach technologicznych, złożonych głównie z napowietrzania i filtracji. Układy te, w zależności od składu wody, mogą być rozbudowane, a także charakteryzować się różną efektywnością oczyszczania. W publikacji przeprowadzono przegląd wybranych badań dotyczących usuwania Mn(II) i Fe(II). Wykazano duże znaczenie w badanym procesie stężenia tlenu, substancji zredukowanych i humusowych, a także mas aktywnych wykazujących właściwości katalityczne.
EN
Groundwaters with a high iron and manganese content are treated in simple technological systems, comprising mainly aeration and filtration. The system configurations as well as their efficiency may vary, depending on the water composition. The paper reviews selected studies on the removal of Mn (II) and Fe (II). It has been shown that an oxygen concentration as well as reduced and humic compounds and active masses of catalytic properties play an important role in the process.
PL
Wykorzystanie wód popłucznych z płukania złóż filtracyjnych, poprzez ich zawracanie na początek układu oczyszczania wody, stanowi skuteczne rozwiązanie technologiczne, które znajduje coraz większe zainteresowanie wśród operatorów stacji wodociągowych. Recyrkulacja wód popłucznych pozwala na zmniejszenie kosztów ujmowania wody (pompowanie, opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz kosztów odprowadzania popłuczyn do kanalizacji lub środowiska. W pracy omówiono skuteczność oczyszczania wód popłucznych w zmodernizowanym ciągu technologicznym zagospodarowania tych wód w stacji oczyszczania wody „Mosina”. Ocenę tego procesu przeprowadzono na podstawie danych eksploatacyjnych uzyskanych po trzyipółletnich obserwacjach (2012–2015) oraz wyniki badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wód. Przedstawiono także korzyści i zagrożenia wynikające z recyrkulacji wód popłucznych w układzie oczyszczania wód podziemnych. Dotychczasowe wyniki eksploatacyjne wykazały jednoznacznie, że zastosowanie procesu koagulacji w układzie oczyszczania wód popłucznych pozwala na uzyskanie ich jakości porównywalnej z jakością ujmowanych wód podziemnych.
EN
Use of backwash water from filter beds by its recirculation to the treatment plant is an effective technological solution gaining attention of water supply system operators. Filter backwash recycling allows reducing water intake costs (pumping, environment taxes) and costs of water discharge into drains or the environment. The paper discusses effectiveness of the backwash water treatment in the modernized technological train of WTP Mosina. An assessment of the process was conducted on the basis of the operational data collected during the past three-and-a-half-year period (2012–2015) and both physico-chemical and bacteriological test results. Additionally, the risks and benefits of the backwash water recycling in the groundwater treatment train were presented. The up-to-date operational results have clearly shown that coagulation applied in the backwash water treatment train allows obtaining quality comparable with that of raw groundwater.
EN
PACls overdosage has negative impact on the operation and the effectiveness of coagulation and separation of post-coagulation suspensions. The results of the pilot study revealed that a sharp increase of fine particles was observed at reaching and exceeding the isoelectric point. Based on the full-scale research with PACl_1 (B = 2, 4) it was stated that these particles did not cause deterioration of standard quality parameters (turbidity, absorbance UV254, colour, TOC, CODMn) of water purified in conventional treatment. However, the particles not retained in sedimentation tanks supplied rapid filters and caused their overloading, and hence shortening of filtration cycles.
PL
Celem badań było określenie efektywności usuwania manganu z wody w filtrze doświadczalnym z użyciem mas katalitycznych G-i i G-2. Woda poddawana oczyszczaniu pochodziła z ujęcia podziemnego, charakteryzowała się stosunkowo wysoką zawartością żelaza i manganu, a jej odczyn nie przekraczał wartości 7,1. Filtr doświadczalny pracował jako pierwszy lub jako drugi stopień filtracji. W pracy oceniono skuteczność odmanganiania wody przy różnych czasach kontaktu wody z masą katalityczną. Badano również zmiany efektywności oczyszczania wody oraz szybkość przyrostu oporów filtracji w trakcie trwania cyklu filtracyjnego. Kontrolowano wpływ odczynu wody na skuteczność oczyszczania wody.
EN
The aim of study was determination of effectiveness of manganese removal from water on experimental filter with the use of catalytic materials G-i and G-2. Treated water derived from underground intake, characterized in relatively high amount of iron and manganese and its pH did not exceeded value of 7,1. Experimental filter operated as a first or as a second filtration stage. In the work it was evaluated effectiveness of manganese removal from water at different contact times with catalytic material. It was also investigated changes of water treatment effectiveness and increasing rate of filtration resistances during filtration cycle. Influence of pH on water treatment efficiency was controlled.
PL
Celem badań było określenie efektywności usuwania manganu z wody w filtrze doświadczalnym z użyciem mas katalitycznych G-i i G-2. Woda poddawana oczyszczaniu pochodziła z ujęcia podziemnego, charakteryzowała się stosunkowo wysoką zawartością żelaza i manganu, a jej odczyn nie przekraczał wartości 7,1. Filtr doświadczalny pracował jako pierwszy lub jako drugi stopień filtracji. W pracy oceniono skuteczność odmanganiania wody przy różnych czasach kontaktu wody z masą katalityczną. Badano również zmiany efektywności oczyszczania wody oraz szybkość przyrostu oporów filtracji w trakcie trwania cyklu filtracyjnego. Kontrolowano wpływ odczynu wody na skuteczność oczyszczania wody.
EN
The aim of study was determination of effectiveness of manganese removal from water on experimental filter with the use of catalytic materials G-i and G-2. Treated water derived from underground intake, characterized in relatively high amount of iron and manganese and its pH did not exceeded value of 7,1. Experimental filter operated as a first or as a second filtration stage. In the work it was evaluated effectiveness of manganese removal from water at different contact times with catalytic material. It was also investigated changes of water treatment effectiveness and increasing rate of filtration resistances during filtration cycle. Influence of pH on water treatment efficiency was controlled.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej. Badania prowadzono na stacji pilotowej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych wypeł¬nionych złożem z czystego piaski kwarcowego oraz dwoma złożami, będącymi mieszaniną piasku kwarcowego i piasków wpracowanych. Piaski wpracowane pochodziły z ZUW w Mosinie i Poznaniu. Na instalację badawczą dopływała woda napowietrzona na urządzeniach technicznych ZUW w Strzyżewicach. Filtrację prowadzono z prędkością równą 7 m/h. Proces wpracowania badanych złóż do usuwania żelaza i manganu został oceniony na podstawie czasu pracy złoża potrzebnego do osiągnięcia oczekiwanych efektów usuwania żelaza i manganu z uzdatnianej wody oraz na podstawie wysokości występujących w złożu stref odżelaziania i odmanganiania.
EN
This paper presents results of the research on activation process of selected filtration materials for iron and manganese removal from groundwater. An experiment was conducted at a pilot plant consisting of free filtra¬tion columns filled with silica sand, and 2 mixed beds: silica sand with 2 activated silica sands from operating WTP. The installation was supplied with aerated natural groundwater. The process of filtration was conducted with the rate of 7 m/h. Activation process was evaluated according to time needed to achieve expected effects of iron and manganese removal as well as the bed depth needed to achieve effluent standards.
10
Content available remote Usuwanie manganu(II) na chalcedonicie modyfikowanym tlenkiem manganu(IV)
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sorpcji manganu(II) na chalcedonicie modyfikowanym tlenkiem manganu(IV) (CHMn). Badania prowadzono w warunkach statycznych, paradynamicznych oraz dynamicznych. Stwierdzono, że w warunkach statycznych zachodzi sorpcja monowarstwowa wg modelu Langmuira, a w warunkach paradynamicznych i dynamicznych sorpcja jest opisywana odpowiednio równaniem Redlicha i Petersona oraz równaniem Freundlicha. Maksymalna pojemność sorpcyjna CHMn jest zmienna i zależy od warunków prowadzenia eksperymentu.
EN
Chalcedonite grains (0.8–1.25 mm) were modified with MnO₂ and used for sorption of Mn²⁺ ions from their aq. solns. (pH 6) under static, paradynamic and dynamic conditions. The sorption equil. was modeled by the nonlinear regression method using the Langmuir, Freundlich and Redlich-Peterson isotherm equations. The exptl. data from static batch expts. were described in the best way by the Langmuir equation, which confirmed a monolayer sorption of Mn(II) onto the sorbent surface. The exptl. data from paradynamic batch and dynamic flow expts. were described in the best way by the Redlich-Peterson and the Freundlich equations because of multilayer phys. sorption under the conditions. Max. sorption capacity was the smallest under static conditions (1.25 mg/g). In paradynamic and dynamic expts. the capacity was twice or triple higher (2.21 or 4.10 mg/g, resp.).
PL
Związki manganu występujące w wodach powierzchniowych praktycznie nie są usuwane podczas procesu koagulacji. Technologia oczyszczania wody stosowana w zakładzie wodociągowym "Czaniec", oparta na filtracji kontaktowej z wykorzystaniem siarczanu glinu, nie zapewnia usunięcia związków manganu, które okresowo występują w wodzie ujmowanej ze zbiornika zaporowego nawet w ilości 0,6 gMn/m3. Badania testowe przeprowadzone w skali technicznej wykazały, że dawkowanie nadmanganianu potasu w ilości 0,7 gKMnO4/m3 przed filtrami kontaktowymi (razem z koagulantem) umożliwiło skuteczne usunięcie związków manganu z 0,140÷0,605 gMn/m3 do wartości dopuszczalnej (0,05 gMn/m3). Roczne doświadczenia eksploatacyjne w skali całego zakładu wodociągowego wykazały, że dawka nadmanganianu potasu zależała nie tylko od zawartości związków manganu, ale także od ogólnego składu ujmowanej wody. Wprowadzenie do technologii oczyszczania wody nadmanganianu potasu zapobiegło konieczności czasowego wyłączania zakładu spowodowanego dużą zawartością związków manganu w ujmowanej wodzie.
EN
Manganese compounds that occur in surface water are virtually not removed during coagulation. The treatment train applied in the Czaniec Waterworks, which includes contact filtration and the use of aluminum sulfate, practically fails to remove the manganese compounds that periodically occur in the impoundment lake, even if their concentration amounts to 0.6 gMn/m3. Full-scale tests have shown that potassium permanganate doses of 0.7 gKMnO4/m3 applied before the contact filters (with aluminum sulfate) provided efficient removal of manganese compounds from the level of 0.140-0.605 gMn/m3 to the admissible value of 0.05 gMn/m3. Experience gained during one-year observations has shown that the size of the potassium permanganate dose depends not only on the manganese compound content, but also on the concentration of the other lake water components. The inclusion of potassium permanganate into the treatment train eliminated the necessity for temporary discontinuation of the treatment process as a consequence of the high manganese content of the water entering the plant.
13
Content available Iron and manganese removal effects using zeolites
EN
Ground water has been a perfect source of drinking water from the earliest ages. Its basic asset is the highest quality, however iron and manganese elimination has always been a problem of the highest priority. Natural source of these elements in the ground water are elution processes washing them out from rocks and ground. One of the man - induced source of iron in that type of water is a metallurgy industry, whilst manganese comes from wastewater from the main industry, steelworks, ceramics and chemical fertilizers. Groundwater that has anaerobic conditions contains dissolved iron compounds as ions {II} of concentrations from traces to few mg/dm3. Manganese compounds usually go along with iron compounds, which in anaerobic conditions appear as dissolved compounds as well {II}. Their values are much lower and usually do not exceed 10 mg/dm3 [1,2]. Removal of iron and manganese compounds is particularly important for the septic reasons. They cause unpleasant taste of water, in aerobic conditions they form sediments: dark brown (manganese) or brown-red (iron). Those compounds precipitate also in water-pipe network. Their removal is being done by oxidation to ions 3+, which are water - insoluble, whereas manganese compounds are oxidated to water - insoluble 4+ ions. Oxidation is run on suitable beds, where filtration and adsorption take place simultaneously. The most often used bed are sand beds, which are often enriched in other materials. The works over searching for more effective materials as bed media for iron and manganese removal are still in progress. One of such materials are zeolites, which are the object of this paper [1.3]. Current regulations over permissible iron concentration in drinking water in Poland are more restrictive than from other European Union countries (3 mg/dm3). That is due to oversize water-pipe network which was designed for to high unitary water intake per inhabitant. That situation causes slower water flow in water-pipe network, which may result in iron bacteria growth. According to Health Minister Regulation from 19th of November 2002 about demands for drinking water quality, permissible iron concentration is 0.2 mg/dm3 and manganese concentration is 0.05 mg/dm3. The aim of this paper was analysis of usefulness of natural and modified zeolites as adsorption material for iron and manganese removal purposes.
PL
Wody podziemne są doskonałym źródłem wody pitnej od najwcześniejszych wieków. Ich podstawową zaletą jest najwyższa jakość, jakkolwiek eliminacja żelaza i manganu zawsze była zadaniem najwyższego priorytetu. Naturalnym źródłem tych pierwiastków w wodach podziemnych są procesy elucji wymywające je ze skał i gruntu. Jednym z antropopochodnych źródeł żelaza w tym typie wód jest przemysłem metalurgiczny, podczas gdy mangan pochodzi z ścieków głównie przemysłowych, hut stali, ceramiki i nawozów chemicznych. Woda gruntowa, w warunkach beztlenowych zawiera rozpuszczone związki żelaza jakowo jony {II} o stężeniach od śladowych do kilku mg/dm3. Związki manganu zwykle pojawiają się wraz ze związkami żelaza, które w beztlenowych warunkach występują również jako związki rozpuszczone {II}. Ich ilości są dużo niższe i zwykle nie przekraczają 10 mg/dm3. Usunięcie związków żelaza i manganu jest szczególnie ważne z septycznych powodów. Powodują one nieprzyjemny smak wody, w warunkach aerobowych tworzą osady: ciemno brązowy (mangan) lub brązowo-czerwony (żelazo). Związki te wytrącają się w sieci wodociągowej. Celem badań była analiza przydatności naturalnego i zmodyfikowanego zeolitu jako materiał adsorpcyjnego do usuwania żelaza i manganu. Materiałem analizowanym był roztwór wodny przygotowanym na bazie wody destylowanej, którego skład chemiczny modyfikowano przez dodawanie soli: FeSO4ź7H2O i MnSO4źH2O. Analizowane adsorbenty to: zeolit naturalny, zawierający 55% klinoptylolitu, 26% popiołu wulkanicznego, 6% kwarcu i 13% montmorylonitu o granulacja od 0,5 do 1,00 mm oraz zeolit modyfikowany, którego skład został oparty na naturalnym zeolicie zmodyfikowanym w celu lepszej selektywności w stosunku do usuwanych jonów. Wprowadzenie zmodyfikowanego zeolitu umożliwiło uzyskanie dużej poprawy usunięcia manganu (przeciętny procent usunięcia wynosił ponad 94), bez względu na jego początkowe stężenie w roztworze. Jednakże metoda ta spowodowała wzrost pH w roztworze do wartości > 9.0. Naturalny zeolit wykazał lepsze rezultaty w usuwania związków żelaza, jednakże procent usuniętego żelaza malał wraz ze wzrostem jego początkowego stężenia w roztworze. Zeolit naturalny nie powodował wzrostu pH roztworu, a nawet zaobserwowano lekki spadek
EN
The paper discusses issues of iron and manganese removal from underground waters in the filtration process. The results of laboratory-scale tests of the process with filtration beds filled with catalytic mass are presented. Problems involved in operating of several underground water treatment stations using said mass in the South-Eastern Poland were also discussed.
PL
Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w zakładzie oczyszczania wody "Mosina", największego obiektu poznańskiego systemu wodociągowego, będącego w trakcie modernizacji i rozbudowy do docelowej zdolności produkcyjnej 150 tys. m3/d. Ujmowana woda, pochodząca z kilku źródeł zasilania, ma podwyższoną zawartość związków żelaza (2÷4 gFe/m3) i manganu (0,5 gMn/m3). W 2004 r. zakończono I etap prac modernizacyjnych, który obejmował gruntowny remont filtrów pospiesznych. Dotychczasowe złoża piaskowe zastąpiono złożami dwuwarstwowymi antracytowo-piaskowymi, co w istotny sposób zwiększyło pojemność złóż na zanieczyszczenia. Cechą charakterystyczną złóż filtracyjnych jest ich znaczna wysokość (1,7 m). W pracy przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne, które pozwoliły na skrócenie teoretycznego 3÷4 miesięcznego okresu wpracowania nowych złóż do 3÷4 tygodni. Wykorzystywano szereg rozwiązań technologicznych, które umożliwiły uzyskanie szybkiego efektu odmanganiania wody, przy czym w okresie rozruchu filtrów woda zawierała jeszcze ponadnormatywną zawartość związków manganu. W pracy podano zastosowane w praktyce sposoby uaktywniania złóż filtracyjnych, czas ich wpracowania oraz omówiono wpływ cykli filtracyjnych na stabilność pracy układu filtracji pospiesznej.
EN
The study was carried out in the Water Treatment Plant Mosina, the largest object of the water distribution system for the city of Poznań. The plant is now being modernized and developed to achieve the capacity of 150,000 m3/d. The water to be treated comes from several sources and shows elevated concentrations of iron and manganese compounds (2-4 gFe/m3 and 0.5 gMn/m3, respectively). The first stage of the modernization process included the major repair of rapid filters and was completed in 2004. The existing sand filters were replaced with double-layer, anthracite-sand filters (of 1.7 m depth), which increased considerably the overall capacity of the filter beds to retain pollutants. With the dual media filters it was possible to reduce the theoretical 3-4 months' period of adaptation to 3-4 weeks. The implementation of a number of advanced technological concepts enabled a quick and efficient manganese removal, though at the initial stage of filter operation, the effluent concentrations of manganese compounds exceeded the set standards. The paper gives an account of the methods used for the activation of the modernized beds and the period of their adaptation, as well as describes the effect of the filter cycles on the stability of the rapid filtration system.
EN
Comparison of effectiveness of manganese removal process in underground waters with different compositions of model water. Examined parameters concentration of manganese, iron, ammonium and nitrate ions, pH, conductivity, redox potential. Comparison of zeolite and sand deposits effectiveness.
17
Content available remote Usuwanie manganu z wody na aktywnych złożach filtracyjnych
PL
W pracy przebadano masy aktywne zalecane do usuwania manganu z wody. Badania przeprowadzono w warunkach dynamicznych na laboratoryjnym filtrze o pracy ciągłej. Obserwacje prowadzono przez 136 dni, wyznaczając dla filtratu wartość wskaźnika pH, stężenie żelaza i manganu. Woda poddawana oczyszczaniu była preparowana na bazie wody wodociągowej, do której dodawano odpowiednich ilości jonów Fe(II) i Mn(II) oraz kwasów humusowych ekstrahowanych z osadów dennych rzeki Dzierżęcinki. Wyniki badań pokazały, że naj-większą skutecznością w usuwaniu manganu charakteryzują się masy Purolite MZ-10, G-1 oraz Birm. Masa Purolite MZ-10 wymagała okresowej regeneracji roztworem nadmanganianu potasu, zaś G-1 i Birm - okresu wpracowania. Nieskuteczna w usuwaniu manganu z wody była masa Hydrocleanit. Najlepszą efektywność odżelaziania uzyskano dla masy G-1, niewiele mniejszą dla Purolite MZ-10 oraz Birm. Nieco gorsza okazała się masa Hydrocleanit. Masy Purolite MZ-10, G-1 i Birm w małym stopniu wpływały na pH wody, natomiast masa Hydrocleanit alkalizowała wodę.
EN
Four active materials, recommended for removing manganese from water, were investigated in the study: G-1, Purolite MZ-10, Birm and Hydrocleanit. The research aimed at evaluating the efficiency of given materials in the process of manganese removing from water, which contained besides Mn(II) ions also Fe(II) ions as well as some amount of organic pollutants. The investigation was carried out in dynamic conditions, on continuous running laboratory filter. Each filter working cycle was 48 hours and consisted of filtration, rinsing the filter bed and servicing. The process research was preceded by chemical and physico-chemical analysis of filtration beds. The physico-chemical analysis consisted of qualifying their porosity and granules size distribution. According to producer recommendations before the investigation commencement Purolite MZ-10 was activated and then periodically regenerated with potassium permanganate solution. Regeneration frequency has been set experimentally. Purified water was prepared from the tap water, to which some amounts of Fe(II) and Mn(II) ions were added as well as humic acids extracted from bottom sediments of Dzierżęcinka River. During the observation, which lasted 136 days, pH factor, as well as concentration of iron and manganese were measured in the filtrate. For G-1 material, additional research was done to evaluate efficiency of manganese removing from water by use of mixed bed consisting of active material and filtration sand. The investigation results proof that the highest efficiency in manganese removing shows Purolite MZ-10, G-1 and Birm. Purolite MZ-10 requested periodical regeneration with potassium permanganate solution when G-1 and Birm needed a time to work up. Hydrocleanit material was not effective in manganese removing from water. The highest efficiency for iron removing was achieved with G-1, not much lower with Purolite MZ-10 and with Birm. Slightly lower it was with Hydrocleanit. Purolite MZ-10, G-1 and Birm influenced pH of water in very low degree when Hydrocleanit alkalized water.
PL
Przeprowadzono badania nad usuwaniem manganu z wody podziemnej z ujęć na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Badania obejmowały koagulację, utlenianie manganu (II) za pomocą manganianu (VII) potasu oraz filtrację na różnych złożach. Skutecznym sposobem eliminacji manganu (poniżej 0,1 mg/ dm[3]) okazało się utlenianie Mn[2+] za pomocą KmnO[4], a także dwustopniowa filtracja, przy czym najbardziej efektywnym złożem II-go stopnia jest złoże odmanganiające składające się z piasku wymieszanego z granulowanym dwutlenkiem manganu (IV).
EN
Investigations of efficiency of manganese removal from groundwater of Pomeranian and Kujawy Region were carried out. The research included flocculation, manganese oxidation using KmnO[4] and filtration on various beds. An effective way of manganese elimination (below 0.1 mg/dm[3]) is the Mn[2+] oxidation using KmnO[4] and two-steps filtration where the most effective bed of second step consists of sand mixed with granulated MnO[2].
PL
Przeprowadzono badania skuteczności usuwania manganu z wód podziemnych i powierzchniowych w procesie filtracji przez złoże antracytowo-piaskowe wpracowane na drodze naturalnego pokrycia się ziaren złoża dwutlenkiem manganu (IV). Określono rolę bakterii w procesie naturalnego wpracowania się złoża. Okazało się, że złoże to skutecznie usuwa Mn[2+] do stężeń poniżej dopuszczalnej normy (0,1 mg/dm[3]) po 4-tygodniowym okresie wpracowania w procesie filtracji wody podziemnej na ujęciu w Jedwabnie. Stwierdzono również wysoką efektywność złoża odmanganiającego dla wody powierzchniowej z Drwęcy, gdzie stopień redukcji stężenia manganu wynosił od 58,3 do 100%.
EN
The investigations of removal efficiency of manganese from groundwater and surface water in the filtration process on an anthracite-sand bed, which was in natural way through covering of bed grains by MnO[2], were carried out. Manganese oxidising bacteria was a part of the process of natural working bed. It was shown that the bed is effective in elimination of Mn[2+] to the concentration below the acceptable norm (0,1 mg/dm[3]) after four weeks of work in the filtration process of groundwater from Jedwabno. A high efficiency of the mature bed in the removal of manganese from surface water - Drwęca was established, where the degree of the concentration of manganese range of 58.3 - 100%.
PL
Praca zawiera wyniki badań koagulacji wody podziemnej środkiem o nazwie handlowej WAC-HB. Badania przeprowadzono w skali technicznej na ujęciu wody w Zawadzie koło Opola. Stwierdzono wpływ wartość pH oraz dawki koagulanta na uzyskane efekty usuwania żelaza i manganu.
EN
Composition contains results of researches of coagulation underground water with coagulant about commercial name WAC-HB. Researches one effected in technical scale on seizure of water Zawada k/Opola. One observed influence volume pH on obtained effects of process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.