Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
Currently, the topic of automation of logistic processes in warehouses is relevant. The article considers a control system of high level for a mobile robot with a differential drive with a maximum payload of 200 kg with motion simulation in the Matlab Simulink software product. Optimal control of drives based on brushless DC motors at the lower level has been developed. The transient time of low level control system is 1.067 seconds. The mobile robot control system in the minimum version consists of ten ultrasonic distance sensors located along the perimeter of the mobile robot body and of eight contrast band sensors.
2
Content available remote System sterowania mocą bierną w elektrowni fotowoltaicznej Rzezawa 60 MW
PL
Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów źródeł energii, a przy tym jest przyjaznym i najmniej inwazyjnym dla środowiska rozwiązaniem. Eksploatacja nowo powstających instalacji fotowoltaicznych, zarówno mikroinstalacji jak i tych największych przekraczających kilkadziesiąt, a nawet kilkaset megawatów, spotyka się z różnego rodzaju problemami...
EN
This paper continues work from part 1 where a high precision estimator for energy efficiency and indoor environment based on artificial neural networks (ANN) was examined. Part 1 demonstrated that creating a precise representation of a mathematical relationship one must evaluate the stability and fitness under randomly changing initial conditions. Now, we extend our requirements for the model to be rapid and precise. At the end of this work we obtain a road map for the design and evaluation of ANN-based estimators of the given performance aspect in a complex interacting environment. This paper also shows that ANN system designed may have a high precision in characterizing the response of the building exposed to variable outdoor climatic conditions. The absolute value of the relative errors, MaxAR, is less than 2%. It proves that monitoring and ANN-based characterization approach can be used for different buildings, including those with the best environmental performance.
EN
The text discusses the application of ARTIQ, a highly versatile control system, in the MCORD project, a large-scale high-energy physics experiment. It details the MCORD system, a flexible and modular cosmic ray detector created like a part of MPD detector set for the NICA collider, and its applications, from muon and charged particle detection to astrophysical measurements. The MCORD Data Acquisition System (DAQ) relies on a dedicated FMC (FPGA Mezzanine Card) for detecting and time-tagging co incident events from scintillator detectors. ARTIQ plays a key role in the MCORD system, serving as a management and control system, enabling precise real-time operations, time-tagging and data transfer. The system’s user-friendly Python-based Domain Specific Language permits easy interface with the system. Use of ARTIQ in the MCORD system demonstrates the potential of ap plying the latter outside its original field, atomic physics research.
PL
Tekst omawia zastosowanie ARTIQ, wszechstronnego systemu ste rowania, w projekcie MCORD, wielkoskalowym eksperymencie z dzie dziny fizyki wysokich energii. Szczegółowo opisuje system MCORD, elastyczny i modułowy detektor promieniowania kosmicznego za projektowany jako element zespołu detektorów MPD dla zderzacza NICA, oraz jego zastosowania, od detekcji mionów do pomiarów astro fizycznych. System akwizycji danych (DAQ) dla MCORD, wykorzystuje specjalistyczną kartę FMC (FPGA Mezzanine Card) do wykrywania i znakowania czasowego zdarzeń z zestawu detektorów scyntyla cyjnych. ARTIQ odgrywa kluczową rolę w systemie MCORD, pełniąc rolę kompleksowego systemu zarządzania i sterowania, umożliwiając precyzyjne operacje w czasie rzeczywistym, znakowanie czasowe i transfer danych. Użytkownicy łatwo mogą łączyć się z systemem dzięki przyjaznemu dla użytkownika, opartemu na Pythonie językowi domenowemu. Połączenie systemu MCORD i ARTIQ pokazuje poten cjał zastosowania tego ostatniego poza jego pierwotnym obszarem, badaniami z dziedziny fizyki atomowej.
5
Content available remote Sterowanie obwodem głównym hybrydowego pojazdu szynowego
PL
Artykuł omawia koncepcję obwodu głównego dla pojazdu szynowego zasilanego z trzech niezależnych źródeł energii – zespołu prądotwórczego, trakcji elektrycznej oraz bateryjnego zasobnika energii. Przedstawione zostały szczegółowo poszczególne tryby pracy pojazdu, z uwzględnieniem sposobu sterowania poszczególnymi komponentami obwodu w celu maksymalizacji możliwości odzysku i magazynowania energii w zasobniku bateryjnym.
EN
The article discusses the concept of the main circuit for a rail vehicle powered by three independent energy sources - generator set, electric traction and battery energy storage. The various modes of operation of the vehicle are presented in detail, taking into account the method of controlling the individual components of the circuit in order to maximize the possibility of energy recovery and storage in the battery energy storage.
PL
Zarządzanie zadaniami jest podstawowa umiejętnością autonomicznych organizmów żywych i urządzeń. Problem zarządzania zadaniami jest kluczowy dla wszechstronnych robotów usługowych, które pomagaj ̨a ludziom w wypełnianiu różnych obowiązków. Niekiedy roboty te są współdzielone przez wielu użytkowników, którzy nie uzgadniają ze sobą poleceń dla robota. Wszechstronne roboty usługowe często pracują w zmiennych środowiskach, a użytkownicy zmieniają swoje żądania i preferencje. A zatem, takie roboty wymagają odpowiedniej metody zarządzania zadaniami. System robota powinien ustalać i aktualizować priorytety, sprawdzać możliwość wykonania zadań oczekujących oraz aktualizować plany wykonania tych zadań. Ponadto, robot przerywając obecnie realizowane zadanie, powinien przewidywać konsekwencje wynikające z tego przerwania (np. pozostawienie włączonej kuchenki). System sterowania robota, który posiada wyżej wymienione cechy oraz wstrzymuje/wznawia zadania, aktualizuje priorytety w reakcji na zmiany w środowisku oraz zamyka zadania oczekujące, które stały si ̨e niewykonalne, nazywany jest w tym artykule rozważnym. Artykuł przedstawia model rozważnego systemu sterowania robota usługowego.
EN
Task management is a core ability of living and artificial autonomous entities. In robotics, it is especially crucial for versatile service robots that are tailored to help humans in various duties. In some applications, robots are shared by multiple users that don’t agree their requests. Versatile service robots often work in dynamic environments, and their users’ needs and preferences change in time. Thus, the robots need an advanced task management ability that includes i.a. dynamic priority assignment, repetitive check of tasks’ feasibility and task plans update. Additionally, robots need to foresee the consequences of their task interruption (e.g. leaving a cooker on). Therefore, the problem of prudent task management respecting the danger of interrupting robot’s tasks arises. Prudent task management considered in this article is constituted of i.a. safe suspension and resumption of its tasks, priotiry variables reappraisal invoked by changes in the environment and termination of a queued tasks that are no longer feasible. This article presents a simplified model of such a system.
PL
Artykuł prezentuje nowe funkcje systemu ECONTROLplus, które istnieją dzięki temu, że technologie rozwijane do tej pory w innych obszarach biznesowych, mogą być coraz szerzej zaadaptowane do przemysłowego Systemu Sterowania i Nadzoru. Ich zastosowanie ułatwia nadzór nad rozbudowanymi systemami, jak również daje narzędzia do optymalizacji procesu w mniejszych zakładach
EN
This article presents new functions of the ECONTROLplus system, which exist thanks to the technologies developed in other business areas being widely adapted to the industrial Control and Supervision System. Their use makes it easier to supervise over extensive systems, as well as gives tools to optimize the process in smaller plants.
9
Content available remote System sterowania autonomicznego pojazdu A-EVE
PL
W artykule opisano koncepcję układu sterowania prototypowego autonomicznego pojazdu elektrycznego A-EVE. Opracowano koncepcję dwupoziomowego układu sterowania który składa się z układu sterowania niskopoziomowego i wysokopoziomowego. W pracy opisano kluczowe elementy autonomicznego pojazdu A-EVE takie jak sensory, układ sterowania, układy bezpieczenstwa. Przeanalizowano wpływ flagi kompilacji programu sterownika niskiego poziomu na czas wykonywania programu sterowania.
EN
The paper presented the concept of the control system of the prototype electric autonomous vehicle A-EVE. The proposed control system is a two-level of control system which contain a low level and a high level control system. The paper describes the key elements of the autonomous A-EVE vehicle, such as sensors, control system, and safety systems. Additionally, the impact of the program compilation flag for the low-level control program execution time was analyzed.
10
Content available System sterowania dwurękiego robota usługowego
PL
Praca prezentuje przykład systemu sterowania robota usługowego. Opisano zastosowane narzędzia i otwarte oprogramowanie. Przedstawiono system sterowania poczynając od struktury sprzętu przez specyfikację, aż do implementacji. Opis na poziomie ogólnym pozwala spojrzeć całościowo na problem tworzenia takich systemów, a jednocześnie podkreślono szczegółowe kwestie, które są istotne. Poruszono także kwestie związane z symulacją. Opisany system sterowania robota WUT Velma znalazł zastosowanie w licznych badaniach naukowych.
EN
This work presents an example control system of a service robot. All used concepts, tools and open source software are described. The control system is presented starting from configuration of hardware, specification, up to its implementation. Generality of the image allows the reader to look at the problem globally, while some important, detailed aspects are highlighted. Simulation-related problems are also described. The presented system of WUT Velma robot has been used in many research works.
11
Content available remote Reaction wheel control system for CubeSat nanosatellite
EN
Nanosatellites, although originally developed for educational purposes, are increasingly being used for commercial sense. Continuous increase in the application and use means that they require continuous improvement of performance to cope with new challenges. An important issue is the control of the position of the satellite sufficiently accurate and fast to enable it to efficiently carry out its mission. This paper includes a project consisting of a modelled test system and a presented method of control with simulation. Then, the obtained results and resulting conclusions are discussed.
PL
Nanosatelity, chociaż pierwotnie stworzone do celów edukacyjnych, coraz częściej są używane do celów komercyjnych. Ciągły wzrost ich zastosowania oraz użytkowania sprawia, że wymagają one ciągłej poprawy osiągów aby mogły poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ważnym polem na tym tle jest sterowanie położeniem satelity na tyle dokładne i szybkie aby mógł on efektywnie wykonywać swoją misję. W tej pracy zawarty jest projekt składający się z zamodelowanego układu testowego oraz przedstawiony sposób sterowania razem z symulacją. Następnie omówione są osiągnięte wyniki i konkluzje z nich wynikające.
12
Content available remote Analysis of methods and control systems of unmanned platforms
EN
The key aspect affecting the safety of routing and the unmanned platform mission execution is the autonomy of control systems. To achieve the mission goal, control algorithms supported by advanced sensors have to estimate the obstacle location. Moreover, it is needed to identify potential obstacles, as well as algorithms for trajectory planning in two or three dimensions space. The use of these algorithms allows to create an intelligent object that performs tasks in difficult conditions in which communication between the platform and the operator is constricted. The article mainly focuses on unmanned aerial vehicle (UAV) control systems.
PL
Kluczowym aspektem mającym wpływ na bezpieczeństwo trasowania oraz realizacji misji platformy bezzałogowej jest autonomia systemów sterowania. Z tego względu algorytmy sterowania wspierane przez zaawansowane czujniki muszą oszacować lokalizację przeszkody. Poza tym, należy identyfikować potencjalne przeszkody oraz algorytmy dotyczące planowania trajektorii w dwóch lub trzech wymiarach przestrzennych. Zastosowanie wyżej wspomnianych algorytmów umożliwia stworzenie inteligentnego obiektu wykonującego zadania w trudnych warunkach, podczas których komunikacja pomiędzy platformą a operatorem jest ograniczona. Artykuł opisuje głównie systemy sterujące bezzałogowych statków powietrznych (BSP).
PL
Rozwój gospodarki wiąże się z koniecznością opracowania nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w nowych konstrukcjach aparatury rozdzielczej zapewniają większe bezpieczeństwo obsługi, a także wyższy poziom niezawodności sieci zasilającej. Obserwowany rozwój przemysłu pociąga za sobą: zwiększenie obciążenia zasilania przez zakłady produkcyjne i usługowe, konieczność wdrożenia inteligentnych urządzeń i systemów sterowania opartych na wymianie danych poprzez sieć teleinformatyczną.
14
Content available remote Monitoring linii elektrycznych za pomocą dronów
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatów Janusza Węgrzyna, Artura Groszewskiego oraz Krzysztofa Niemca, wygłoszonych podczas seminarium firmy Valmet (patrz PP 12/2019 s. 744-746). Tematem seminarium były zagadnienia dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemu Valmet DNA przed atakami cybernetycznymi. Ryzyko obniżenia bądź utraty produkcji staje się większe bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które chronią przemysłowe systemy sterowania i sieci kontroli procesów technologicznych.
EN
Modern railway control systems are based on computer and embedded systems. This components are connected directly via ICT networks, it is also possible to use wireless industrial networks. Cyber security attacks in automation control systems are becoming more dangerous and common. To protect these safety critical systems, the standard IEC 62443 has been developed. This standard provides guidelines and requirements for industrial automation and control systems which also apply to railway systems. This article is mainly focused on chapter IEC 62443-4-2 which provides Technical security requirements for IACS components. Proper protection against cyber attacks is also important for maintaining RAMS parameters (Reliability, Availability, Maintainability and Safety). Railway control systems performs mainly safety critical functionality which are related with railway traffic management. Safety related control algorithms and vital modules cannot be disturbed by security mechanisms and functions. The analysis of cyber threats should be performed by railway infrastructure operators in cooperation with manufacturers of railway control systems. It is important to determine what level of requirements fulfilment according to standard IEC 62443 must be met (security level). Railway traffic control systems are long life and high availability systems, therefore they should be properly maintained during lifecycle. The manufacturer of railway control systems and end user should together develop a policy and guidelines for securing the systems against cyber attacks.
18
EN
In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.
19
Content available remote Strefa kompetencji automatyka
PL
Urządzenia przemysłowe z dnia na dzień stają się coraz szybsze, prostsze w konfiguracji oraz posiadają coraz większą liczbę zaawansowanych funkcji. Rozwój technologii z kolei stawia coraz większe wymagania, a w związku z większymi możliwościami urządzeń sterujących oczekuje się, iż dodatkowe informacje będą przez nie przechwytywane i wyświetlane na przykład na panelach operatorskich lub systemach SCADA. W celu oprogramowania urządzeń takich, jak sterowniki PLC, wymagany jest znacznie szerszy zakres wiedzy niż do tej pory. Omawiany temat dotyczy zarówno automatyków i programistów działów integratorskich, jak i działów utrzymania ruchu wdrażających modyfikacje na istniejących instalacjach.
PL
Na początku roku 2017 na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wykonano modernizację systemu sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych. Jak sprawdza się to rozwiązanie po trzech latach eksploatacji?
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.