Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power distribution networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Urban medium voltage (MV) electric power distribution networks are supplied with primary (HV/MV) substations. These networks supply secondary (MV/LV) transformer substations and are often built as closed structures - loop arrangements. The design problem of optimal urban MV distribution network structure consists of determining the number of primary substations, establishing the number of MV loops supplied with the primary substations, and assigning the secondary MV/LV transformer substations to the MV loops. The optimization task becomes especially complex when the number of the primary substations is greater than one. The minimum of total annual costs is sought. The total annual costs include: fixed (investment) costs, variable (operating) costs and supply-interruption costs. Typical constraints are also accounted for. The so defined optimization problem is a complicated mathematical problem in respect of computational effort. In order to resolve the mathematical model of the optimization problem, evolutionary algorithms and artificial neural networks have been used. Exemplary computational experiments have been executed on the model of urban MV multi-loop electric power distribution networks. The results from the evolutionary algorithm and the artificial neural network calculations have been compared.
EN
Distribution networks faults can cause power failure for many users, what can be a reason of major economical losses. In the literature on the distribution systems operation the problem of power delivery recovery in case of the network failure is one of the very important aspects of a proper operation of the distribution systems. An idea of using a classifying system and evolutionary algorithm for operation support of electric power distribution systems operators has been presented in the paper. The elaborated method uses the theoretical background of genetic-based machine learning systems. The method shows the ability to collect experience on the base of information on faults, occurred or simulated in the power distribution systems. In the elaborated method the decisive variables, essential from the network operation reliability point of view, de-scribed with the use of fuzzy sets theory. A method enabling to formulate scenarios of network configuration changes (at changes in network operation conditions) has been characterised in the paper.
PL
Awarie występujące w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia mogą powodować przerwy w zasilaniu wielu użytkowników narażających ich na straty ekonomiczne. W literaturze przedmiotu problem przywracania dostaw energii w stanach awarii sieci jest ważnym zagadnień dotyczących poprawnej pracy sieci dystrybucyjnych. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę wykorzystująca system klasyfikujący i algorytm koewolucyjny w celu wspomagania operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w zarządzaniu nimi w stanach awarii. Opracowana metoda oparta jest na podstawach teoretycznych genetycznych systemów uczących się i umożliwia wykorzystanie informacji (pochodzących z symulacji) o prawdopodobnych stanach awarii analizowanej sieci dystrybucyjnej. Przy opisie zmiennych decyzyjnych wykorzystano elementy teorii zbiorów rozmytych. Przedstawiona w artykule metoda umożliwia formułowanie scenariuszy zastępczych konfiguracji sieci dystrybucyjnych.
PL
W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków dalszych badań.
EN
Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the paper. Such situation has place in a development planning stage of that networks. Three different power flows methods have been presented: coincidence factor method, probabilistic method and method based on fuzzy sets (numbers). Power flows calculations, with the use of all mentioned methods, for test MV distribution network have been carried out. Comparison of results obtained have been done. Conclusions concerning possibility of presented methods application and directions of further investigations have been formulated.
PL
Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Efekt zmian zależy od lokalizacji w sieci dodatkowego źródła mocy oraz stopnia obciążenia sieci. W prezentowanej pracy przedstawia się badania wpływu dodatkowych źródeł mocy na pracę sieci dystrybucyjnej. Stopień obciążenia sieci elektroenergetycznej dobrano na postawie typowego uporządkowanego wykresu obciążenia Głównego Punktu Zasilania (GPZ).
EN
The introduction of an additional power source into the supplying system of an electric power medium voltage network alters its work conditions. The effect depends on the location of the additional source in the networks structure as well as the level of the network’s load. In the presented paper there are presented research results concerning the influence of an additional power source distribution on network conditions. The load level of the electric power network was determined on the basis of a typical ordered diagram of the load of a Main Feeding Point.
PL
W artykule przedstawiono analizę aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych działania lokalnego rynku energii. Wskazano przykładowe możliwe koncepcje organizacji lokalnego rynku energii ze względu na wymianę danych technicznych pomiędzy uczestnikami tego rynku. Określono zasadniczą funkcjonalność programu do obliczeń techniczno-ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii oraz niezbędne zbiory danych wejściowych tego programu. Na podstawie analiz dokonano także identyfikacji obiektów w otoczeniu programu. Opracowano koncepcję funkcjonowania programu do obliczeń techniczno-ekonomicznych, zasady współpracy z innymi podmiotami oraz strukturę wewnętrzną programu. Sformułowano wnioski dotyczące obliczeń i analiz dla potrzeb lokalnych rynków energii.
EN
Analysis of organizational, economic and technical sides of local energy market operation is presented in the paper. Possible conceptions of local energy market concerning technical data exchange between market participants are pointed. Basic program functionality for technical and economic calculations used for local energy market is defined. Also necessary input data sets are defined. On the ground of analysis program surrounding objects are identified. Idea of program operation, rules of cooperation with other objects and internal program structure is described. Conclusions concerning calculations and analysis necessary for local energy markets are formulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.