Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie hybrydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote The combined welding of advanced steel P460NL2 mod. used in railway tanks
EN
The article presents results of technological tests concerned with the welding of steel P460NL2 mod. using combined methods, i.e. the laser + submerged arc method and the hybrid (laser + MAG) method, in relation to various geometries of joint preparation. Criteria adopted in the tests were based on requirements (strength, toughness and hardness) concerning joints and specified in document VdTUV 531 as well as in the PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15614-11 and PN-EN ISO 15614-14 standards. The above-named tests were supplemented with macroscopic metallographic tests. The tests revealed that appropriately adjusted technological parameters of the hybrid welding process and of the combined welding process enabled the obtainment of properly formed welded joints. The hybrid welded joints failed to satisfy the requirements of the abovenamed standards as their hardness was higher than the maximum permissible hardness, i.e. 380 HV10. The combined welding process enabled the making of proper joints characterised by a maximum hardness of 360 HV10, a strength of 665 MPa and an impact energy of 27 J, thereby satisfying the requirements of related technical regulations. The obtained data constitute technological guidelines for the development of a technology which, after qualification, could be used in industrial practice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania stali P460NL2 mod. w układzie kombinowanym metod: laser + łuk kryty oraz hybryda (laser+MAG) w różnych geometriach przygotowania złączy. Jako kryteria przyjęto wymagania (wytrzymałość, udarność, twardość) dla złączy określone w dokumencie VdTUV 531 i normie PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15614-11 i PN-EN ISO 15614-14. Uzupełnieniem były badania metalograficzne makroskopowe. Przy odpowiednio dobranych parametrach technologicznych procesu spawania hybrydowego oraz procesu kombinowanego można uzyskać poprawnie uformowane złącza doczołowe. Złącza spawane hybrydowo nie spełniają wymagań norm ze względu na przekroczenie maksymalnych twardości, tj. powyżej 380 HV10, natomiast proces spawania kombinowanego umożliwia wykonanie prawidłowego złącza o maksymalnej twardość 360 HV10, wytrzymałości na poziomie 665 MPa i pracy łamania powyżej 27 J, co spełnia wymagania przepisów technicznych. Uzyskane dane stanowią wytyczne technologiczne do opracowania technologii, która po kwalifikowaniu może być stosowana w praktyce przemysłowej.
EN
The aim of this article is to validate the method of conducting a multipoint temperature measurement in the area of welded joints as a tool for quality assessment of the joints in question. In order to establish a relationship between temperature readout at a given point, the value of heat input and the distance of the point form the weld axis, preliminary tests have been conducted on a set of padding welds. Correlation of measurement data analysis showed the high 0.99 level. In the second stage of the study, temperatures of joints welded with two different methods have been measured: the HPAW (Hybrid Plasma – Arc Welding) and classic SAW (Submerged Arc Welding) method. The obtained temperature curves reflect the intensity of heat input in a given welding process. When compared to thermal effects on metallographic specimens, the shapes of the curves show a potential for quality assessment of joints in production conditions. Estimating thermal effects with classic analytical methods proves imprecise with respect to advanced high-power welding processes. Monitoring temperature will allow to assess the quality of joints in the course of welding, which may be a remarkable factor in terms of limiting the HAZ (heat affected zone) tempering of joints made from MART steels (advanced high strength martensitic steel) – a phenomenon that exceedingly decreases the strength of the joints. The method for quality assessment of welded joints presented in this paper allows to extend the analysis of welding thermal conditions.
PL
Technologie spawalnicze są najczęściej stosowanymi technologiami łączenia stali. Rosnące wymagania przemysłu co do jakości połączeń spawanych oraz konieczność zwiększenia efektywności procesu spawania zmuszają konstruktorów i technologów do poszukiwania nowych, innowacyjnych metod łączenia. Ośrodki badawcze i producenci różnego rodzaju urządzeń i materiałów spawalniczych nieustannie pracują nad wprowadzaniem ulepszeń do technologii spawania metali w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości procesów spawalniczych.
4
Content available remote Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania ścian szczelnych kotłów gazowych podczas eksploatacji. Zakres badań obejmował badania metalograficzne oraz badania twardości. Ujawnione struktury pozwoliły w jednoznaczny sposób określić przyczynę uszkodzenia ścian szczelnych spawanych hybrydowo. Stwierdzono, że przyczyną pękania była korozja naprężeniowa, spowodowana równoczesnym oddziałaniem statycznych naprężeń rozciągających i środowiska korozyjnego.
EN
The paper presents the results of research into the causes of cracking in gas boiler membrane walls during service. The scope of the study included metallographic examinations and hardness tests. The structures revealed made it possible to determine unambiguously the cause of damage to hybrid-welded membrane walls. It was found that cracking had been caused by stress corrosion resulting from the simultaneous action of static tensile stresses and a corrosive environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny jakości złączy spawanych hybrydowo (laser + MAG) paneli ścian szczelnych ze stali austenitycznej typu 304. Ocenie poddano makro- i mikrostrukturę złączy przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej. Przeprowadzono również technologiczną próbę rozciągania, aby określić właściwości wytrzymałościowe złączy. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie spawania hybrydowego (laser + MAG) dla paneli ścian szczelnych ze stali austenitycznych, przy odpowiednich parametrach procesu spawania, spełnia wymagania poziomu jakości B wg PN-EN ISO 13919.
EN
The paper presents the results of quality evaluation of hybrid welded (laser + MAG) joints of membrane wall panels made from austenitic steel type 304. The macro- and micro-structure have been assessed by use of light microscopy and scanning electron microscopy. There has been also conducted technological tensile test to estimate the strength properties of joints. Based on the results, it has been found that application of hybrid (laser + MAG) welding process to produce membrane wall panels made of austenitic steels, using the suitable welding process parameters, meets the requirements of the quality level B speci ed in PN-EN ISO 13919.
PL
Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wymagania unijne, dotyczące zwiększenia sprawności cieplnej bloków energetycznych i ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, stwarzają konieczność modernizacji przemysłu energetycznego. Jednym ze sposobów pozwalającym sprostać tym wymaganiom jest podniesienie parametrów pary, co wpływa na wzrost sprawności cieplnej. Jednak uzyskanie sprawności netto powyżej 50% jest zależne od zastosowania nowych technologii oraz materiałów o większej żaroodporności i żarowytrzymałości niż dotychczas stosowane. Artykuł przedstawia wyniki badań odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych metodą hybrydową (laser + MAG) paneli ścian szczelnych ze stali nierdzewnej typu 304. Próbki poddano działaniu atmosfery o składzie N2+9% O2+0,08% SO2 w temperaturze 700 °C przez czas 1000 godzin. Jako miarę odporności na korozję wysokotemperaturową przyjęto zmiany masy próbek. Utworzoną na powierzchni warstwę produktów korozji obserwowano za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej. Uzupełnieniem badań była mikroanaliza składu chemicznego (EDS) oraz składu fazowego (XRD). Podczas badań ujawniono utworzenie na powierzchni materiału warstwy zgorzeliny, zbudowanej głównie z Cr2O3 i Fe3O4.
EN
The growing demands for electricity and UE requirements, regarding the increase in thermal efficiency of power boilers and the reduction of pollution emission to the atmosphere, create a need to modernize the power industry. Raising the parameters of the steam, which increases the thermal efficiency, is one of the ways to meet this requirements. However, achieving a net efficiency of approx. 50% depends on the use of new manufacturing technologies and materials with higher creep resistance than previously used. This article presents the results of high-temperature corrosion resistance test of hybrid welded joints (laser + MAG) of austenitic stainless steel grade 304 used for membrane wall panels. The specimens were placed in an oven in an atmosphere with the composition: N2+9%O2+0.08% SO2 at a temperature of 700 °C and an exposure time of 1000 hours. As a measure of high-temperature corrosion resistance, changes of the mass were adopted. In order to evaluate the oxide layer formed on the surface of the material, the specimens were observed on a scanning electron microscope. The supplement of the research was the chemical (EDS) and phase (XRD) composition analysis. The results confirmed the presence of a layer consisting mainly of Cr2O3 and Fe3O4.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny jakości złączy spawanych hybrydowo (laser + MAG) ścian membranowych ze stali austenitycznej typu 304. Ocenie została poddana makro- oraz mikrostruktura złączy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej (LM) i elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Dodatkowo, aby określić właściwości wytrzymałościowe, złącza poddano technologicznej próbie rozciągania. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że spoina jest ciągła, bez niezgodności spawalniczych. Technologia spawania hybrydowego laser + MAG paneli ścian szczelnych ze stali 304 spełnia wymagania poziomu jakości B zgodnie z normą PN-EN ISO 12932.
EN
This paper presents the results of quality evaluation of hybrid welded (laser + MAG) joints of membrane wall panels made from austenitic steel type 304. The macro- and microstructure have been assessed by use of light microscopy and scanning electron microscopy. Furthermore, there has been conducted technological tensile test to estimate the strength properties of welded joints. Based on the results, it has been found that weld is continuous, without welding imperfections. The application of hybrid (laser + MAG) welding process to produce membrane wall panels made of stainless steel type 304 meets the requirements of the quality level B specified in PN-EN ISO 12932.
8
Content available remote Cracking of Welded Structures in Power Engineering Systems
EN
An increase in demand for electric power necessitates the revamping and construction of systems characterised by increasingly high efficiency. The construction of power units exposed to supercritical and ultra-supercritical parameters requires the use of new technologies and materials. The study presents two examples concerned with the cracking of boiler systems related to the use of a new hybrid welding technology and the use of a new material, i.e. Alloy 59. It was ascertained that the use of state-of-the-art technologies and materials is justified, yet requires the analysis and verification of designs assumptions and operating conditions.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną powoduję konieczność modernizacji i budowy instalacji o coraz większej sprawności. Budowa bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne wymaga stosowania nowych technologii i nowych materiałów. W pracy przedstawiono dwa przykłady pękania instalacji kotłowych związane z zastosowaniem nowej technologii spawania hybrydowego oraz nowego materiału Alloy 59. Stwierdzono, że stosowanie najnowszych osiągnięć, zarówno technologicznych, jak i materiałowych, jest zasadne pod warunkiem analizy i weryfikacji założeń konstrukcyjnych.
EN
The aim of this article is to provide a quantitative comparison and efficiency verification of the methods of estimating t8/5 cooling time in the process of HPAW of S960QL steel. The measurements of t8/5 welding time were conducted at the face of weld with the use of thermoelectric, pyrometric and thermovision methods. A FEM model of the joint was made, and welding simulation was done. The results of the calculations were then confronted with experimental data, and measuring methods were evaluated. Differences in the results of t8/5 time measurements were determined for the analysed methods and arranged according to the precision of results presented; the applicability of FEM for predicting the value of t8/5 time was investigated. The usability of temperature measuring methods for determining cooling time was determined, the weaknesses of non-contact measurement in terms of diversification of cooling time in a section of a welded joint were shown, and the advantages of numerical method were demonstrated. It was established that joining experimental methods for measuring cooling time of a joint with FEM analysis allows to obtain a desired resolution of prediction. In this way, the technology for hybrid welding of advanced high-strength steels can be designed more efficiently.
PL
W artykule opisano podstawy technologii spawania hybrydowego laser + metoda MAG. Przedstawiono współczesne stanowiska do spawania hybrydowego i przykłady zastosowań przemysłowych tej metody. Opisano zalety procesu spawania hybrydowego w porównaniu do spawania laserowego i łukowego stosowanych jako odrębne procesy spawania.
EN
The article describes the basics of laser-MAG hybrid welding technology. Modern stations for hybrid welding and examples of industrial applications of this method are presented. The advantages of the hybrid welding process as compared to laser and arc welding are described.
11
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 1
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the weld joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
12
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 2
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC, o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the welded joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu energii liniowej na właściwości złączy spawanych wykonanych metodą hybrydową Plazma+MAG ze stali S700 MC (o wysokiej granicy plastyczności Re=700 MPa). W ramach badań wykonane zostały spawane złącza próbne blach ze stali obrabianej termomechanicznie dla różnych wartości m.in. energii liniowej spawania. W celu zweryfikowania jakości oraz właściwości otrzymanych złączy, przeprowadzono badania niszczące, pomiary twardości oraz próby właściwości mechanicznych złączy.
EN
The purpose of this paper is to investigate the influence of heat input on the properties of welded joints produced by the Plasma+MAG method of S700 MC (high strength Re=700 MPa). Welded joints of thermomechanical steel have been made with different values of heat input. Due to the verification of the quality and properties of the obtained joints, destructive tests, hardness measurements and mechanical properties of joints were performed.
PL
W artykule opisano zalety metody spawania hybrydowego laser+MAG. Przedstawiono wyniki badań spawania hybrydowego złączy doczołowych 5 + 5 i 5 + 7 mm ze stali S960QL oraz wyniki badań wytrzymałości, udarności i twardości uzyskanych złączy. Badanie złącza doczołowego blach o grubości 5 + 7 mm wykazało, że spełnia ono wymagania PN-EN ISO 15614-14.
EN
The article describes the advantages of laser + MAG hybrid welding method. The results of research hybrid welding of 5 + 5 and 5 + 7 mm butt joints S960QL steel and strength and toughness tests of obtained joints were presented. Testing of 5 + 7 mm thick butt joints showed that it meets the requirements of the PN-EN ISO 15614-14 standard.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące technologii spawania hybrydowego (wiązka laserowa + MAG) złączy teowych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm. Wykonano złącza spawane jednostronne i dwustronne. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z PN-EN ISO 12932 (Spawanie. Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu. Poziomy jakości dla niezgodności). W przypadku spawania jednostronnego z niepełnym przetopem przy zastosowaniu mocy wiązki na poziomie 8,5 kW uzyskano wtopienie na głębokości 8 mm, bez wyraźnego odkształcenia środnika złącza. Uzyskane złącza spawane dwustronnie charakteryzują się poprawną geometrią. Spoina posiada strukturę bainityczno-ferrytyczną, a jej twardość wzrasta o około 40 HV1 w stosunku do twardości materiału rodzimego (280 HV1). W obszarze SWC następuje niewielkie zmiękczenie w stosunku do twardości materiału rodzimego.
EN
In this article examinations of hybrid welding technology (laser beam + MAG) of T-joints from thermomechanically worked high strength steel S700MC 10 mm thick were presented. Joints welded from one side and both sides were made. Carried examinations enabled to classify joints in quality level B according to PN-EN ISO 12932 (Welding. Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys. Quality levels for imperfections). In case of one sided welding with partial penetration with beam power of 8.5 kW 8 mm of penetration was achieved without noticeable distortion of web. Double sided joints were characterized with correct geometry. Joint metal is bainitic-ferritic in structure and its hardness rises about 40 HV1 in comparison to base metal hardness (280 HV1). In HAZ a slight softening of material in comparison to base metal is present.
16
Content available remote Modelowanie spawalniczego źródła ciepła w procesie spawania hybrydowego
PL
Bardzo szybki rozwój technik komputerowych umożliwia obecnie analizę naprężeń spawalniczych dla większości procesów spawania. Dość dobrze opisane są rodzaje spawalniczych modeli źródeł ciepła, które są niezbędne dla wyznaczenia pola temperatury podczas spawania. Występujący przy spawaniu gradient temperatury jest jedną z głównych przyczyn powstawania naprężeń spawalniczych, które mogą znacząco wpływać na trwałość eksploatacyjną złączy spawanych. Stąd, modelowanie pola temperatury przy spawaniu jest jednym z niezbędnych elementów służących oszacowaniu odkształceń i naprężeń w konstrukcjach spawanych. Procesy spawania hybrydowego należą do nowej grupy odmian spawania łączących ze sobą najczęściej dwie klasyczne metody spawania jak np. spawanie laserowe i spawanie GMA czy spawanie plazmowe i spawanie GMA. Modelowanie naprężeń spawalniczych w tego typu odmianach spawania wymaga zdefiniowania nowego rodzaju modelu źródła ciepła łączącego skoncentrowany strumień energii z klasycznym źródełem ciepła, jakie występuje w łuku elektrycznym. W pracy przedstawiono próbę opisu modelu spawalniczego źródła ciepła dla spawania hybrydowego w odmianie łuk plazmowy (spawanie plazmowe) + łuk klasyczny (spawanie GMA). W tym celu zbudowano przestrzenny model numeryczny (MES) dwóch płyt stalowych spawanych doczołowo metodą hybrydową (plazma+GMA). Zamieszczono wyniki symulacji numerycznej pola temperatury powstającego przy spawaniu hybrydowym dla zaproponowanego hybrydowego modelu spawalniczego źródła ciepła. Przeprowadzono dyskusję wyników w odniesieniu do kształtu spoiny hybrydowej uzyskanej dla identycznych parametrów procesu spawania hybrydowego.
EN
The rapid development of computer technology now allows for analysis of welding stresses for most welding processes. The types of welding heat sources that are necessary to determine the temperature field during welding are well described. The temperature gradient that occurs during welding is one of the major causes of welding residual stresses that can significantly affect the service life of welded joints. Hence, modeling the temperature field during welding is one of the necessary elements for estimating deformation and stresses in welded constructions. Hybrid welding processes belong to a new group of welding variants that combine most commonly two conventional welding methods, such as laser welding and GMA welding or plasma welding and GMA welding. Modeling of welding residual stresses in this type of welding requires the definition of a new type of heat source model combining a concentrated stream of energy with the classical heat sources present in the welding arc. The paper presents an attempt to describe the model of heat source used in hybrid welding combining the plasma arc (plasma welding) and electric arc (GMA welding). For this purpose, a 3D numerical model (FEM) of two hybrid welded (plasma+GMA) steel plates was used. The results of the numerical simulations of the temperature field generated by hybrid welding for the proposed hybrid heat source model are presented. Discussion of the results with respect to the shape of the hybrid weld obtained for identical parameters of the hybrid welding process was discussed.
17
Content available remote Laser + MAG Hybrid Welding of Various Joints
PL
Omówiono wpływ warunków cieplnych spawania stali S960QL metodą MAG oraz wzajemnego wyżarzania ściegów na własności mechaniczne oraz makro- i mikrostrukturę złączy spawanych, wykonanych z zastosowaniem różnych czasów chłodzenia t8/5, a następnie porównano te wyniki z rezultatami prób symulacji cieplnej. Przedstawiono również wyniki badań obszaru grubo- i drobnoziarnistego strefy wpływu ciepła złączy spawanych. Wyniki badań umożliwiają optymalizację czasu chłodzenia t8/5 spawania stali S960QL.
EN
The article presents the possibilities of hybrid welding (laser + MAG arc), particularly as regards the welding of butt joints. The article discusses technological conditions and equipment configurations when welding sheets having the same and different thicknesses both in PA and PC positions. In addition, the article presents exemplary welding of multipart joints (nodes of three sheets) and angle joints using the hybrid method as well as the possibilities of combining the HLAW method with other methods.
18
Content available remote Laser + MAG Hybrid Welding of T-Joints
EN
The article presents the possibilities of the hybrid welding (laser + MAG) of T-joints, discusses primary technological conditions of the HLAW process as well as discusses the possibilities of using the HLAW method when making various types of T-joints in various configurations of interface preparation, joint positioning and laser beam-MAG welding torch alignment.
PL
Przedstawiono możliwości technologii spawania hybrydowego (laser + metoda MAG) w zakresie spawania złączy teowych. Omówiono podstawowe warunki technologiczne procesu HLAW. Opisano możliwości wykonania metodą HLAW różnych rodzajów złączy teowych w różnych konfiguracjach przygotowania styku, pozycjonowania złączy i wzajemnego ustawienia wiązki lasera oraz uchwytu spawalniczego MAG.
19
PL
W artykule przedstawiono problematykę symulacji procesu spawania przy użyciu metody elementów skończonych i dedykowanego do tego procesu specjalistycznego oprogramowania simufact.welding. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stali o zróżnicowanych właściwościach spawanych metodą hybrydową PAW-MAG oraz zakres możliwości symulacji nowoczesnej i innowacyjnej metody spawania hybrydowego PAW-MAG, wspomagające optymalny dobór parametrów we wczesnej fazie wprowadzania nowego produktu. Zaprezentowano wyniki modelowania rozkładu temperatury, struktury, twardości, naprężeń i odkształceń w złączu oraz duże zróżnicowanie modeli materiałowych zaimplementowanych w wykorzystanym w badaniach środowisku obliczeniowym oraz określono możliwości Metody Elementów Skończonych w analizie historii cieplnej dowolnego obszaru złącza spawanego, dowodzące, że stanowi ona innowacyjne narzędzie projektowania złączy spawanych stali.
EN
The article presents the issue of simulating the welding process using the finite element method and the specialized software simufact.welding dedicated to this process, as well as the exemplary results of the numerical calculations of steels of different properties welded using PAW-MAG – a modern and innovative method of hybrid welding – and the range of its simulation capabilities supporting the optimal selection of parameters in the early phase of a product introduction. Moreover, it addresses the results of the modelling of temperature distribution, structure, hardness, stress and strain in the joint and a large diversity of material models implemented in the computing environment used in the research and identifies the possibilities of the element method in the analysis of the thermal history of any area of the welded joint proving that it constitutes an innovative tool for the design of welded joints of steel.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.