Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system funnel-flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki mieszania dwuskładnikowego niejednorodnego układu ziarnistego metodą przesypu (ang. funnel flow system) Mieszalnik laboratoryjny został wyposażony we wkładki daszkowe systemu Roof Shaped Insert. Wykonano cztery serie badań, trzy z wkładkami RSI o różnych średnicach podstawy oraz jedną kontrolną (bez elementów wspomagających). Do oceny rozmieszczenia składników ziarnistych posłużono się komputerową analizą obrazu. Na podstawie danych dotyczących udziału procentowego trasera na powierzchni analizowanych przekrojów poprzecznych obliczano stopień zmieszania Rose'a. Następnie wykonując analizę wariancji Anova określono wpływ zastosowanych wkładek.
EN
The paper presents results of mixing a two-component heterogeneous granular pattern using the funnel flow system method. Laboratory mixer was equipped with inserts of the Roof Shaped Insert system. Four test series were performed: three with the RSI inserts with varying base diameters and one check series (without supportive elements). Computer image analysis was employed to assess the layout of granular components. Data concerning percent share of tracer on the surface of analysed cross-sections allowed to compute Rose's mixing degree. Then, the researchers carried out analysis of variance (ANOVA) in order to determine the effect of employed inserts.
PL
Autorzy pracy badali przebieg procesu mieszania niejednorodnych komponentów ziarnistych systemem funnel flow w czasie kolejnych dziesięciu przesypów. Mieszalnik wyposażono we wkładkę daszkową systemu Roof Shaped Insert. Jakość mieszaniny ziarnistej oceniano w oparciu o komputerową analizę obrazu. Do określenia zmian przebiegu procesu mieszania w czasie kolejnych 10 kroków wykorzystano metodę taksonomicznego opisywania obiektów. Zaobserwowano, iż postęp procesu w czasie można podzielić na dwie fazy: gwałtowną i stabilną. Wyniki badań przedstawiono w sposób graficzny. Dokonano analizy możliwości zastosowania analizy skupień do określenia zmian procesu mieszania w czasie.
EN
Authors of this paper investigated progress of the process involving mixing of heterogeneous granular components using the funnel flow system during ten successive pourings. The mixer was equipped with roof insert of the Roof Shaped Insert system. Granular mix quality was determined on the grounds of computer image analysis. The method of taxonomical object description has been used to determine changes in progress of mixing process during 10 successive steps. The examination allowed to observe that the process progress in time may be divided into two phases: rapid and stable. The research results are shown graphically. The researchers analysed possibilities as regards using concentration analysis to determine mixing process changes in time.
PL
Autorzy dokonali opisu zmian jakości dwuskładnikowych niejednorodnych mieszanek ziarnistych podczas mieszania systemem funnel flow z zastosowaniem wkładek wspomagających. Modelowanie zmian wariancji rozkładu trasera (wyznacznik jakości) przeprowadzono w oparciu o dwa parametry: stosunek gęstości mieszanych komponentów (przy czym: p1/ p2 > od jedności, < od jedności i równy jeden) oraz średnica wkładki daszkowej (przy czym d1=120 mm, d2=150 mm, d3=180 mm). Zależność dwuwymiarową stanowił wzór funkcji kwadratowej. Modelowanie wykonano w oparciu o analizę regresji nieliniowej. Model dwuwymiarowy dobrze odzwierciedlał zmianę danych empirycznych.
EN
The authors described quality changes for binary non-homogeneous granular mixes during mixing by the funnel flow system, with supporting inserts. Modelling of tracer distribution variance changes (quality determinant) was based on two parameters: the ratio of mixed components density (where: p1/p2 > one, < one and equal to one), and roof insert diameter (where: d1=120 mm, d2=150 mm, d3=180 mm). Square function formula constituted the two-dimensional relation. The modeling was carried out on the basis of nonlinear regression. The two-dimensional model illustrated well the change in empirical data.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań mieszania niejednorodnych układów ziarnistych systemem funnel-flow z zastosowaniem elementów wspomagających. Użyto wkładki typu double cone, którą zaprojektowano pierwotnie do wyeliminowania zaburzeń podczas wysypu masowego. W celu szybkiego i precyzyjnego określenia rozkładu trasera w mieszaninie użyto metody komputerowej analizy obrazu. Przeprowadzone działania pozwoliły na przedstawienie możliwości wykorzystania i wpływu wkładki double cone na poprawę efektywności mieszania komponentów niejednorodnych.
EN
This article presents the research outcomes of mixing the heterogenous grain composite by the funnel-flow system with applying aiding elements. The insert of the double cone type were applied which was designed originally for eliminating disorders during the mass flow. To the purpose of fast and precise determining the distribution of the tracer in mixture the methods of computer analysis of the image were used. The carried working permitted the presenting of exploiting abilities and the influence of the insert double cone for the betterment of the effectiveness of mixing the heterogenous components.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych przy użyciu mieszalnika do systemu funnel-flow. Mieszaniu poddano niejednorodne dwuskładnikowe układy ziarniste o stałym stosunku średnicy ziaren i różnym stosunku gęstości. W procesie zastosowano wkładki wspomagające w postaci elementów systemu Roof Shaped Insert. Wykorzystano stożki o tym samym kącie rozwarcia i dwóch różnych wymiarach średnicy. W trakcie prowadzonych badań dokonywano zasadności użycia komputerowej analizy obrazu w ocenie koncentracji obserwowanych składników. Uzyskane wyniki przedstawiono w sposób graficzny.
EN
The paper presents results of tests conducted with use of mixer for funnel-flow system. Heterogeneous two component granular materials, characterized by a constant related proportion of grain diameters and varying concentration ratios, were mixed together. Roof Shaped Insert system components, such as mix assisting inserts were used in the process. Cones having the same obtuse angle and two various diameter sizes were used for the experiment. Computer analysis of the image was conducted during the experiments in order to evaluate concentration of observed components. The results were presented in a chart.
PL
Mieszaniu układów niejednorodnych towarzyszy często segregacja, której zapobiec może stosowanie elementów wspomagających ten proces. Autorzy proponują zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia i różnych średnicach. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny rozkładu trasera w mieszaninie ziarnistej (wyka-gorczyca) podczas mieszania systemem funnel-flow dla serii badań z zastosowaniem i bez stosowania kształtek daszkowych.
EN
The mixing of heterogenous configurations is often accompanied with segregation, which can be stoped by the use of elements that back up this process. Conducted investigation suggest the use of Roof Shaped Insert system with the same obtuse angle and with different diameters. This research presents the ability of a computer image analysis used for the estimation of the tracer's distribution in a grain mixture (vetch-mustard) while the mixing of the funnel-flow system for the series of research with the use of Roof Shaped Inserts.
PL
W przemyśle spożywczym często mamy do czynienia z mieszankami ziarnistymi, dlatego uzyskanie jednorodnych mieszanin jest istotnym zadaniem. W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące badania optymalizacji procesu mieszania niejednorodnego układu ziarnistego systemem funnel-flow przy użyciu elementów wspomagających. Zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia stożka i różnych średnicach podstawy spowodowało zmianą charakteru procesu mieszania. Do badań wykorzystano komputerową analizą obrazu co pozwoliło na szybką oceną rozkładu trasera na powierzchni przekrojów poprzecznych mieszalnika po kolejnych krokach mieszania. W oparciu o statystyczną analizą wariancji (test F) przedstawiono różnice w przebiegu procesu mieszania wspomaganego i nie wspomaganego systemem RSI.
EN
In the food industry we often deal with grain blends therefore getting homogenous mixtures is an essential task. This work includes such issues as the research over the most favourable mixing process of the heterogeneous grain configuration by the funnel-flow system by the use of assisting elements. The use of the Roof Shaped Insert with the same obtuse angle and with different base diameter, caused a change in the mixing process. The computer image analysis was used for the research, which enabled a quick assessment of the tracers' disposition on the mixers' crosswise—section surface after next mixing steps. On the basis of a statistic variation analysis (F test) the differences in the assisted and non-assisted mixing process were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mieszania układu ziarnistego wyka-gorczyca i ołów-gorczyca systemem funnel-flow z zastosowaniem elementów wspomagających. Wykorzystano kształtki stożkowe o tym samym kącie rozwarcia ale różnych średnicach podstawy. Narzędziem analizy danych była komputerowa akwizycja obrazu oraz analiza wariancji Anova. Celem przeprowadzenia testu Fishera było wykrycie różnic między średnimi wariancji dla trzech serii badań mieszania układu wyka-gorczyca oraz ołów-gorczyca.
EN
The work presents results of research on mixing of vetch-mustard and lead-mustard granular system using the funnel-flow system with supporting elements. Conical fittings were used, of the same flare angle but different base diameters. The tool used for data analysis was computer image acquisition and the Anova variance analysis. The purpose for Fisher test was to find differences between variance means for three series of the vetch-mustard and lead-mustard system mixing tests.
PL
Przedstawiono propozycję oceny stanu jakości mieszaniny ziarnistej na powierzchni przekrojów mieszalnika zbiornikowego. W wyniku wcześniejszych badań uznano bowiem, że ocena taka tylko na podstawie objętościowego rozkładu trasera nie jest do końca miarodajna. Dopiero oszacowanie miary rozrzutu trasera na powierzchni obserwowanych przekrojów może dostarczyć pełnych i prawdziwych informacji o faktycznym wymieszaniu układu.
EN
An evaluation of the quality status of granular blend on the surface of bin mixer horizontal profiles was proposed. The method supplements a quantitative evaluation of the tracer's distribution that is ascertained as not fully measurable. Hence, the measurement of tracer's dispersion on observed profiles' surfaces may afford full and reliable information on real intermixing of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.