Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dolna Wisła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nowym źródłem informacji o środowisku są satelitarne obrazy radarowe, uzyskiwane ze stacji Sentinel-1, umieszczonej na orbicie przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Obrazy radarowe są rejestrowane co 2-3 dni i dostępne w krajowym punkcie odbioru i archiwizacji Sat4Envi w Krakowie. W pracy przedstawiono proces przygotowania obrazu z produktu GRDH za pomocą programu SNAP. Na przykładzie fragmentu koryta dolnej Wisły w km 879-883 pokazano, jak wygląda spływ śryżu zarejestrowany na obrazach Sentinel-1 w dniach 17 I 2018 r. i 28 II 2018 r. Obraz z dnia 28 II 2018 r. pokazuje, jak dużą rolę w kształtowaniu nurtu i strumienia śryżu odgrywają piaszczyste ławice i przemiały między nimi. Zaletą obrazów Sentinel-1 jest duża częstotliwość rejestracji, niezależna od pory dnia i stopnia zachmurzenia. Obrazy radarowe mogą znaleźć zastosowanie jako dodatkowe źródło danych przy sporządzaniu raportów lodowych i prowadzeniu akcji lodołamania.
EN
Satellite radar images sent by Sentinel-1, placed in the orbit by the European Space Agency, constitute a new source of information on the environment. Radar images are recorded every 2-3 days and are gathered in the national point for receiving and archiving satellite data, SAT4Envi in Krakow. The article presents the process of the GRDH product image processing with the SNAP software. Using a fragment of the lower Vistula River riverbed at km 879-883 as an example, it shows the flow of slush ice on the Sentinel-1 images of 17/1/2018 and 28/2/2018. The image of 28/2/2018 shows how important is the role of sandbanks and material flowing between them in shaping the ice flush current and stream. An advantage of the Sentinel-1 images is high frequency of recording, independent on the time of the day and degree of cloudiness. Radar images may be used as an additional source of data while preparing ice reports and conducting ice-breaking actions.
2
Content available remote Voice in discussion on the Lower Vistula River cascade
EN
The Lower Vistula term concerns the Vistula River at 391 km-long segment from the mouth of the Narew River where a considerable increase of the catchment area and the level of flows takes place. Due to the total amount of the managed water, the Lower Vistula River is a basic resource of hydro energy in Poland in spite of the small gross head in total, amounting to ca. 70 m and a very uneven flow. The utilization of the mentioned energy potential was based upon the plan anticipating a cascade of the possibly high water damming up, and the power plants with the storage work systems. Water navigation was expected to become the equivalent user of the cascade.
PL
Określenie Dolna Wisła dotyczy Wisły o długości 391 km od ujścia Narwi, gdzie następuje znaczący przyrost zlewni i wielkości przepływów. Dolna Wisła ze względu na ogólną ilość prowadzonej wody stanowi w kraju podstawowy zasób energii wodnej, mimo w sumie niewielkiego łącznego spadu brutto, wynoszącego ok. 70 m oraz bardzo nierównomiernego przepływu. Wykorzystanie tego potencjału energetycznego bazowało na planowaniu utworzenia kaskady możliwie wysokich piętrzeń wody, z elektrowniami o szczytowym charakterze pracy. Równorzędnym użytkownikiem kaskady miała być żegluga wodna.
PL
Planowany stopień wodny Siarzewo łączy potrzeby rozwoju gospodarczego z właściwymi działaniami kompensującymi potencjalnie negatywne oddziaływania na środowisko. Pracom przygotowawczym towarzyszą jednak kontrowersje i spory, a główną ich przyczyną, jak się wydaje, jest dezinformacja. W efekcie planowanemu przedsięwzięciu stawiane są zarzuty, które mijają się z prawdą. Opierają się one głównie na domniemaniach i negatywnych stereotypach, które nie mają odzwierciedlenia w proponowanych rozwiązaniach. Artykuł w obszerny sposób omawia cel projektowanego stopnia, przyjęte założenia techniczne, przedstawia potencjalne oddziaływania na środowisko oraz rozwiązania ograniczające te oddziaływania, a także rozwiązania służące środowisku przyrodniczemu, w tym kompensacje. Omawia także szeroki zakres badań zrealizowanych na potrzeby przygotowania inwestycji.
EN
The planned Siarzewo dam combines the economic development needs with the appropriate action compensating its potentially negative environmental impact. However, the preparatory works gave rise to controversies and disputes, the main source of which seems to be disinformation. Therefore the planned venture is faced with untrue charges. They are mainly based on presumptions and negative stereotypes which do not find confirmation in the proposed solutions. The article extensively discusses the goal of the planned dam and the adopted technical solutions, presents the potential environmental impact and solutions that mitigate it, as well as solutions to preserve the natural environment, including compensations. It also presents the wide scope of research carried out for the purposes of the investment preparation.
PL
Artykuł przedstawia wyniki kwerendy źródeł archiwalnych i materiałów kartograficznych, które pozwoliły na odtworzenie lokalizacji młynów łodnych na dolnym odcinku Wisły i Drwęcy. Zidentyfikowano w sumie położenie 11 obiektów na Wiśle oraz 4 na Drwęcy. Z opracowań dla wcześniejszych okresów wiadomo o kolejnych 5 lokalizacjach na Wiśle, które w większości nie były już wykorzystywane w XIX w. Stwierdzono ponadto występowanie w korycie rzecznym specjalnych budowli hydrotechnicznych towarzyszących młynom pływającym oraz dość częste relokacje pływaków.
EN
This article presents the results of an inquiry into written sources and cartographic materials which allowed the recreation of the locations of boat mills on the lower Vistula and Drwęca rivers. In total, there were 9 locations on the Vistula River and 3 on the Drwęca. From the research works referring to the earlier periods, we know that there were 6 locations on the Vistula, the majority of which had already gone out of use in the 19th century. It was also stated that, in the river channel, there were special hydraulic structures accompanying boat mills and their frequent relocations.
5
Content available Monitoring obszarów chronionych Dolnej Wisły
PL
Celem badań było określenie ilościowej i jakościowej oceny stanu wód na obszarach chronionych dolnego odcinka Wisły. Badania obejmowały analizę sieci monitoringu wód powierzchniowych płynących w zlewni Dolnej Wisły w cyklu wodnym 2010-2015. Podmiot badań stanowiła Dolna Wisła na odcinku od Zbiornika Włocławskiego (km 675) do ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej (km 941). Do najważniejszych rezultatów przeprowadzonych badań zaliczyć można: analizę kompletności sieci monitoringu wód Dolnej Wisły w świetle obowiązujących aktów prawa krajowego i europejskiego oraz dokonanie kwantyfikacji osiągniętych ocen stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Wyniki mają służyć racjonalnemu gospodarowaniu wodami w dorzeczu, rozpoznaniu presji ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa oraz presji hydromorfologicznej. Zakres (ilościowy i jakościowy) sieci monitoringowej wód powierzchniowych Dolnej Wisły jest wystarczający do określenia ich stanu, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa.
EN
The main aim of the research was to determine the quantitative and qualitative assessment of the condition of surface waters in the protected areas of the Lower Vistula River. The research included the analysis of the surface water monitoring network in the Lower Vistula catchment area in the water management cycle 2010-2015. The research subject was Lower Vistula on the section from the Wloclawek Reservoir (km 675) to the estuary of the river to the Gdańsk Bay (km 941). The most important results of the conducted research include: the analysis of the completeness of the Lower Vistula water monitoring network in the light of the existing Polish and European laws and the quantification of achieved assessments of ecological status / potential and chemical status. The results can be used for the rational management of basin’s water, recognizing the pressure from the municipal utilities, industry, agriculture and the hydromorphological pressure. The range (quantitative and qualitative) of the surface water monitoring network of the Lower Vistula is sufficient to determine their state, in accordance with the current requirements of the law.
6
Content available remote Kaskada Dolnej Wisły : reaktywacja projektu w zasięgu ręki?
PL
Grupa Energa od wielu lat rozwija projekt budowy stopnia wodnego na Wiśle – w Siarzewie, poniżej Włocławka. Po licznych perturbacjach, na początku stycznia br., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu, co oznacza, że realizacja inwestycji o wartości ponad 2 mld zł będzie się mogła niedługo rozpocząć.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prowadzonych badań, dotyczących aktualnych warunków żeglugowo-nawigacyjnych, intensywności ruchu statków, wypadków i incydentów dla dolnego odcinka Wisły jako uzasadnienie do wprowadzenia systemu wspomagającego żeglugę śródlądową na Dolnej Wiśle. Przedstawiono i scharakteryzowano dwa warianty wdrożenia systemu informacji rzecznej.
EN
The article presents the results of conducted research on actual navigation conditions, traffic intensity, accidents and incidents for the part of the Vistula River as a justification for introducing the inland waterway navigation system in the Lower Vistula . Two variants of the implementation of the river information system were presented and characterized.
PL
W artykule zawarto charakterystykę Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także analizę dotyczącą lokalizacji znaczących portów śródlądowych. Wskazano również parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej.
EN
The article presents the characteristics of the International Waterway E70 and discussion on transport possibilities at the Lower Vistula section. The classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers of May 7th, 2002 is described along with the analysis of main inland port locations and fleet parameters related to the IV class of waterways.
9
Content available remote Transport possibilities at the section of lower Vistula
EN
The article presents information about transport possibilities at the section of Lower Vistula. Article provides classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers from May 7th, 2002. It also includes information regarding inland port locations and fleet parameters adjusted to the IV class of waterways. In addition, the use of the Lower Vistula for the carrying goods is mentioned. The information contained in the article are based on the research conducted during the INWAPO project.
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także informacje dotyczące lokalizacji portów śródlądowych. Wskazano parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej. W artykule zawarto również informacje dotyczące przepustowości oraz potencjalnych ładunków przewożonych na odcinku Dolnej Wisły. Informacje zawarte w artykule zostały oparte o badania przeprowadzone w ramach projektu INWAPO.
PL
Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza możliwości osiągania częściowych efektów już w trakcie modernizacji MDW E70, wpływając tym samym na efektywność całego przedsięwzięcia.
EN
Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the possibility to achieve partial results already during the modernization of the E70 IE, thus influencing the effectiveness of the entire undertaking.
PL
W artykule omówiono główne problemy z podejściem do zagospodarowania den dolin rzecznych, w tym dolnej Wisły. Wzrost dynamiki odpływu wód, warunkowanego zmianami globalnymi klimatu, a także coraz większą ingerencją człowieka (rolnictwo, urbanizacja, przemysł), skutkuje tym, że mamy do czynienia ze wzrostem ilości i wysokości wezbrań z jednoczesnym potęgowaniem się susz. Z kolei podstawową zasadą prawidłowo funkcjonującego systemu rzecznego jest to, by umożliwić swobodny odpływ nadmiaru wód, zwłaszcza podczas wezbrań. I tak korytem następuje odpływ wód najczęściej trwających, tj. od niżówek poprzez stany (pochodne przepływy) średnie do tzw. stanów pełnokorytowych, zaś wody wezbraniowe są odprowadzane, specjalnie wykształconym przez rzekę, poziomem (równina) zalewowym. Tymczasem powierzchnia międzywala jest traktowana jako korytarz ekologiczny, obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) – Dyrektywa Ptasia, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – Dyrektywa Siedliskowa. Utrzymanie roślinności na międzywalu powoduje zagrożenie w momencie występowanie zwiększonych przepływów wody, przyczyniając się do wezbrań o charakterze powodzi. W ocenie autorów złą praktyką jest m.in. zachowanie drzewostanu i zakrzewienia na powierzchni równiny zalewowej międzywala, które dzięki „zaszłościom” historycznym i gospodarczym (nie prowadzono wyrębu i wycinki) dziś uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tej makroformy korytowej (odcinki zatorogenne, utrudniające spływ wód wezbraniowych).
EN
The article discusses main problems related to the approach to development of river valley bottoms, including that of lower Vistula. Increased water outflow dynamics, determined by the global climate change, as well as growing human influence (agriculture, urbanization, industry) lead to escalation of the number and height of floods with simultaneous accumulation of droughts. On the other hand, the basic principle of a correctly functioning river system is to enable free outflow of the excess of waters, especially during floods. The most frequent water stages, i.e. from low water, thorough average water (derived flows), to the so-called bankfull stages, flow downstream the riverbed, whereas high water stages flow into the flood plain shaped by the river. The surface of the inter-embankment zone is treated as an ecological corridor, the area of special protection of birds (SPA) – the Birds Directive, and the area of special protection of habitats (SAC) – the Habitats Directive. Conservation of vegetation in the inter-embankment zone is dangerous at the moment of increased water flows, contributing to the occurrence of high water stages with flood characteristics. The authors consider it to be a wrong practice to preserve wood stands and bushes in the inter-embankment flood plain which, due to historical and economic reasons (no felling nor logging were carried out), prevent today the correct functioning of this riverbed macro-form (sections generating jams, hindering the outflow of flood waters).
PL
Artykuł stanowi pierwszą część z cyklu poświęconego projektowi sztucznego uzupełniania rumowiska wleczonego w odcinkach, gdzie występuje jego deficyt. Podjęto próbę wyznaczenia warunków brzegowych dla trwałego ustabilizowania procesów erozyjno-akumulacyjnych koryta dolnej Wisły. Ustalono, że powstanie sztucznego zbiornika wodnego skutkuje zmianą reżimu hydrologicznego rzeki, w tym następuje ograniczenie przepływu rumowiska rzecznego. Przeciętna roczna wielkość transportu osadów piaszczysto-żwirowych na dolnej Wiśle to ok. 2,2 mln ton i tyle jego dociera do cofki zbiornika włocławskiego. Deficyt w transporcie rumowiska poniżej zapory jest uzupełniany w wyniku erozji wgłębnej, często też bocznej, jednak tylko do przeciętnej rocznej wartości 1,1 mln ton. Wskazuje to na fakt, że Wisła samodzielnie nie jest w stanie odbudować transportu swoich osadów. W rezultacie rozważań proponuje się potrzebę „dokarmiania” koryta osadami piaszczysto-żwirowymi w odcinku erozyjnym w ilości mniejszej niż 0,5 mln ton rocznie.
EN
The article is the first of a cycle devoted to the project of artificial reconstruction of the bed load in sections where its shortage occurs. It attempts to determine the framework conditions for permanent stabilization of the erosion and accumulation processes in the Lower Vistula riverbed. It was found that creation of an artificial reservoir results in modification of the river’s hydrological regime, including limitation of the bed load flow. The average annual value of the sand and gravel deposits transport in Lower Vistula amounts to approx. 2.2 million tons and this is the amount that reaches the backwater part of the Włocławek reservoir. The deficit in the bed load transport downstream of the dam is completed mainly as a result of bottom erosion and, frequently, lateral erosion, but no more than to the average annual value of 1.1 million tons. It indicates that Vistula is not able to autonomously recreate the transport of its deposits. As a result of these considerations, the authors propose to “feed” the riverbed with sand and gravel deposits in the erosion section, in the amount of not less than 0.5 million tons per year.
13
Content available Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły
PL
W pracy omówiono historię i aktualny stan zagospodarowania dolnej Wisły oraz najistotniejsze argumenty na rzecz gospodarczego wykorzystania jej potencjału. Wskazano, że najlepszym sposobem kompleksowego i integralnego rozwiązania problemów związanych z zagrożeniem niesionym przez dolną Wisłę i wykorzystaniem istniejących możliwości jest powrót do idei budowy kaskady stopni wodnych. Takie podejście umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemów zagrożenia powodzią, produkcji energii, transportu wodnego, zaopatrzenia w wodę, retencji wód opadowych oraz sportu i rekreacji. Dla porównania przedstawiono stan rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Europie i na świecie.
EN
In the paper the history and current situation dealing with the possibilities of making use of the lower Vistula River potential are presented and discussed. Taking into account the hydrological characteristics and the remarkable various possibilities represented by the Vistula River, it is shown that building of a cascade of reservoirs could be probably the best solution. This investment will make possible to solve simultaneously such problems as production of hydro-energy, water transport, flood protection, supplying of water for agriculture and industry, development of sports and recreation, increasing of stored water capacity etc. Application of the modern solutions and technologies should limit negative impact of the hydraulic structures on the natural environment of the Vistula valley. For comparison similar projects carried out in many other countries in the past and currently realized are also presented.
PL
Celem pracy jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły może być jednym ze skuteczniejszych sposobów budowania dobrobytu – zwiększania produktywności nieefektywnych dziś działów gospodarki oraz poprawy jakości życia społeczeństwa dzięki eliminacji zagrożeń związanych z gospodarką wodną czy energetyką. Wykazano, że dolna Wisła jest odcinkiem o niezwykłym potencjale i jego kompleksowe zagospodarowanie mogłoby przynieść gospodarce wiele korzyści w sektorach o niskiej produktywności, które obecnie hamują rozwój społeczno-gospodarczy. Kaskada dolnej Wisły, jako inwestycja infrastrukturalna, o długim okresie realizacji, a jednocześnie relatywnie niewielkich rocznych nakładach, mogłaby być jednym ze sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.
EN
The aim of the work is to prove that the comprehensive development of the Lower Vistula River may be one of the most effective ways to build prosperity – increasing productivity today inefficient sectors of the economy and improve the quality of life of society by eliminating the risks associated with water management and energy. It has been shown that the lower section of the Vistula is an extraordinary potential and its comprehensive development could bring many benefits to the economy. In sectors with low productivity, which are currently slowing down socio-economic development. The cascade lower Vistula, as the infrastructure investment, with long period of implementation, and simultaneously relatively low annual expenditures could be one of the ways to accelerate economic development and improve the quality of life of the society.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W referacie przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deepwater container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the Waterway of Vistula River. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula River will be presented. This all is related to the development of shipping in the deepwater container terminal in Gdansk (DCT).
PL
Miejsce planowanego portu multimodalnego wyznaczono w gminie Solec Kujawski (km 767-768 Wisły). Głównym zagrożeniem dla żeglugi śródlądowej pod względem hydrologicznym w miejscu planowanej inwestycji jest występowanie niskich stanów wody oraz zjawisk lodowych, które mogą stanowić utrudnienia w ruchu. Dodatkowym zjawiskiem, które może dodatkowo skomplikować sytuację hydromorfologiczną koryta rzecznego jest odkładające się rumowisko. Udrożnienie koryta rzecznego jest możliwe przez stałe usuwanie rumowiska. Do innych możliwości, można zaliczyć zmianę trasy regulacyjnej poprzez nową zabudowę hydrotechniczną, bądź zabudowę całego odcinka dolnej Wisły stopniami piętrzącymi. Wymienione propozycje są znacznie bardziej kosztowne i będą opłacalne tylko przy dużym ruchu żeglugowym. Przed przystąpieniem do budowy portu warto przeprowadzić dokładną analizę ekonomiczną opłacalności inwestycji przy uwzględnieniu okresowego wyłączenia drogi wodnej z ruchu żeglugowego spowodowanego niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi. Opłacalność ekonomiczna i gwarancja dostaw powinna być głównym wyznacznikiem budowy portu intermodalnego w okolicy Solca Kujawskiego biorąc pod uwagę aktualny stan drogi wodnej w Polsce.
EN
The location of the proposed multimodal harbour has been set in Solec Kujawski commune (km 767-768 of the Vistula River) near Otorowo. Main threats to the inland navigation here are low water levels and ice phenomena, which may hamper the traffic. Additional factor that may unfavourably affect hydromorphological condition of the river bed is sediments that constantly build up. Clearing the river bed requires constant removal of the sediments. Other possibilities include changing the regulation line by setting up new hydrological structures or building a number of dams throughout whole lower Vistula. The latter proposals are far more expensive than the former one and may be profitable only in case of a very high traffic on the river. Before the harbour construction begins, it is worth of conducting detailed economic analysis of the investment, taking into account temporary navigation ceases caused by disadvantageous hydrological conditions. Profitability and certainty of supplies should be the main determinants for the construction of intermodal harbour in proximity of Solec Kujawski.
PL
Na podstawie serii dobowych przepływów z okresu 1951-2010 dokonano identyfikacji niżówek pojawiających się w dolnej Wiśle na wodowskazach w Toruniu i Tczewie. Wykorzystano w tym celu metodę przepływu granicznego, w której rzędne odcięcia niżówek płytkich i głębokich wyznaczono na podstawie krzywych czasów trwania przepływu wraz z wyższymi (odpowiednio 70% i 95%). Analizie poddano wieloletnią i sezonową dynamikę objętości niedoboru odpływu niżówkowego oraz liczby dni z przepływem niżówkowym. Oceniono siłę inercji oraz zakres czasowy efektywnego dziedziczenia cech w szeregach niedoborów odpływu. Oszacowano również maksymalny czas trwania niżówek płytkich i głębokich, porównując wyniki uzyskane z szeregów empirycznych z wartościami charakterystycznymi, pochodzącymi z teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa.
EN
Based on a series of daily flows in the years 1951-2010, an identification of low-water periods occurring in the lower Vistula section on the Toruń and Tczew water-gauges was carried out. For this purpose, the threshold level method was used, setting the shallow and deep low-water cut-off ordinates based on the flow duration curves together with highers (respectively 70% and 95%). The analysis covered multiannual and seasonal dynamics of the low-water discharge deficiency volume and the number of days with low water. It evaluated the inertia and time scope of the effective features inheritance in the low-water deficiency series. It also evaluated the maximum duration of the shallow and deep low-water periods, comparing the results obtained from the empiric series with characteristics values, originating from the theoretical distributions of probability.
PL
Minęło 20 lat od momentu podjęcia przez zespół ówczesnego Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK w Toruniu badań zlodzenia dolnej Wisły. W tym czasie wykonano sondowania w prawie 90 przekrojach poprzecznych koryta dolnej Wisły na odcinku rzeki o długości ponad 370 km. Ich głównym celem było określenie stopnia wypełnienia koryta rzeki lodem, a także jego struktury i związanego z tym zagrożenia piętrzeniem zatorowym. W zależności od przebiegu zlodzenia w czasie zimy oraz analizowanego odcinka wypełnienie to wahało się od ok. 10 do ponad 80%. W artykule omówiono zmienność wartości tego parametru na poszczególnych odcinkach rzeki, scharakteryzowano związaną z nim strukturę wypełnienia oraz grubość pokrywy lodowej. Omówiono wybrane, najgroźniejsze sytuacje zatorowe oraz uwarunkowania towarzyszące ich powstaniu.
EN
20 years have passed since the team of the then Nicolaus Copernicus University Department of Hydrology and Water Management in Torun started research on the lower Vistula icing. During this time, nearly 90 cross-sections of the lower Vistula were probed on the length of over 370 km. Their main goal was to determine the level of the riverbed filling with ice, as well as its structure and the related jam risk. Depending on the icing course during the winter and depending on the analyzed section, the fill level ranged between 10% and over 80%. The article discusses the variability of this parameter in different river sections, characterizes the associated fill structure and the thickness of the ice cover. It also describes selected, most dangerous jam situations and conditions that led to their occurrence.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły pozwoli na uzyskanie licznych korzyści gospodarczych, których beneficjentem będą przede wszystkim podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność produkcyjno-usługową oraz budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wymierne wystąpią przede wszystkim w transporcie, energetyce, rolnictwie i leśnictwie, ochronie przeciwpowodziowej i turystyce. Istotne znaczenie w ocenie tego przedsięwzięcia mają także efekty trudno wymierne, które można pogrupować w zależności od celu, jakiemu służą, na korzyści zmierzające do wdrażania standardów unijnych w Polsce, przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zaspokojenia potrzeb społecznych. Badania uwzględniające koszty i korzyści wymierne wykazały, że Kaskada Dolnej Wisły jest przedsięwzięciem inwestycyjnym o bardzo wysokiej opłacalności. Gdy uwzględni się dodatkowo efekty trudno wymierne, które w określonych warunkach społeczno-gospodarczych mogą mieć priorytetowe znaczenie dla gospodarki, opłacalność przedsięwzięcia będzie jeszcze wyższa.
EN
A complex development of the lower Vistula waterway will allow achieving numerous economic benefits, mainly by the entities directly involved in the manufacturing and services activities, as well as the state and local administration budgets. Tangible benefits will be achieved mainly in the transport and power generation industries, agriculture and forestry, flood protection and tourism. An important element of the assessment of this venture are also benefits that are difficult to quantify, which may be grouped, depending on the goal they serve, into benefits aiming at implementation of the EU standards in Poland, acceleration of the economic development and fulfilment of social needs. The research taking into account the costs and tangible benefits indicates that the Lower Vistula Cascade is a high-yield investment. If we also take into consideration the benefits that are difficult to measure, which in given social and economic conditions may be of key importance to the economy, the profitability of the venture is even higher.
PL
Zagospodarowanie dolnej Wisły jest obszarem problemowym obejmującym wszystkie szczeble planowania i zarządzania przestrzenią - krajowy, regionalny i lokalny. W artykule poddano analizie wybrane (najnowsze, bądź będące w fazie projektowej) dokumenty planistyczno-strategicznie determinujące aktywizację gospodarczą rzek i obszarów funkcjonalnie z nią powiązanych na odcinku dolnej Wisły. Z uwagi na znaczną liczbę obecnie obowiązujących tego typu opracowań autorzy artykułu dokonali selekcji i scharakteryzowali wybrane dokumenty, obrazujące przekrój problemów i wizję zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
EN
Development of the lower Vistula is a problematic issue covering all the spatial planning and management levels - national, regional and local. The article analyses selected (the most recent or being designed) planning and strategic documents determining the economic activation of rivers and areas that are functionally related to it in the lower Vistula section. Due to the high number of such currently binding elaborations, the authors made a selection and characterized chosen documents presenting a cross-section of problems and a vision of the development of the said area.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.