Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expert methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The neural methods in expert judgment processing.
EN
In the safety modeling, in view of frequent lack of real data, we have to use the subjective judgments elicited by experts. These judgments may contain various kind of errors. We try to eliminate them in the phase of processing of judgments elicited by a group of experts. The paper discusses the application of neural methods to that processing. Specific features of the neural methods, important for the problem in question are presented. Results are given of the ship voyage duration time judgment processing. Very good results have been obtained. The summary presents a broad analysis of those results and also a more general aspect of the use of neural methods in the expert estimations.
PL
W modelowaniu bezpieczeństwa, wobec częstego przypadku braku danych rzeczywistych, zmuszeni jesteśmy korzystać z subiektywnych sądów ujawnionych przez ekspertów. Sądy te mogą zawierać błędy rozmaitej natury. Staramy się je wyeliminować w fazie przetwarzania sądów wyrażanych przez grupę ekspertów. Referat dotyczy zastosowania metod neuronowych do tego przetwarzania. Przedstawiono istotne w rozważanym przypadku specyficzne cechy metod neuronowych. Pzytoczone zostały wyniki przetwarzania sądów o czasach podróży morskich statku. Uzyskano bardzo dobre wyniki. W podsumowaniu dokonano analizy tych wyników oraz szerszego aspektu zastosowania metod neuronowych w metodach ekspertowych.
PL
Celem diagnostyki technicznej jest identyfikacja stanu obiektu technicznego. Podstawą wnioskowania diagnostycznego są symptomy, które identyfikuje się głównie na podstawie analizy sygnałów resztkowych. Referat dotyczy wybranych, zaawansowanych metod wnioskowania diagnostycznego rozwijanych w latach poprzednich oraz obecnie w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. W referacie przedstawiono przegląd metod reprezentacji wiedzy metod oraz metod wnioskowania diagnostycznego stosowanych najczęściej w diagnostyce maszyn. W końcowej części referatu pokazano przykład zastosowania wnioskowania diagnostycznego z uwzględnieniem kontekstu.
EN
The goal of technical diagnostics is to identify the state of a technical object. The bases of diagnostic inference are symptoms, which are mainly identified on the basis of analysis of residual signals. The paper deals with advanced methods of diagnostic inference developed in Department of Fundamentals of Machinery Design of Silesian University of Technology. It includes a review of approaches to knowledge representation and diagnostic inference. In the last part of the paper an example of application of diagnostic inference with the use of contexts was presented.
PL
Określono strukturę wpływu czynników techniczno-organizacyjnych na efektywność kombajnowego zbioru zbóż w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem metody ekspercko-matematycznej. Strukturę wpływu i istotność rozpatrywanych czynników określono przez uszeregowanie każdego czynnika na odpowiednim poziomie ważności. Wyznaczono priorytety systemowe (stopień realizacji celu głównego) wszystkich czynników drugiego i trzeciego poziomu (wartości wyrażone w procentach). Efektywność kombajnowego zbioru zbóż w decydującym stopniu zależy od następujących czynników: właściwości gospodarstwa, organizacji i zarządzania pracą kombajnów zbożowych oraz rynku usług maszynowych w danym regionie, których łączny udział w strukturze rozpatrywanych czynników stanowi 42,45%.
EN
A mathematical-expert method was applied to determine the structure of technical and organization factors' influence on the effectiveness of combine harvesting of the cereal crops on a farm. The structure of the influence and significance of particular factors were determined by arranging each factor on adequate importance level; the system priorities were also defined (degree of main objective realization) for all factors of the second and third level ( the values given in percent proportions). The effectiveness of combine harvesting of the cereals depends crucially on following factors: farm characteristics, organization and management of combine harvester operation and the market of mechanization services in given region; their total share in the structure of considered factors amount 42.45%.
PL
Przedstawiono metodę, która pozwala na podstawie indywidualnych osądów określonej grupy ekspertów ustalić strukturę wpływu zróżnicowanych czynników techniczno-organizacyjnych na eksploatacyjną efektywność dojarek mechanicznych. Ekspercko-matematyczna metoda polega na wykorzystaniu danych, otrzymanych w rezultacie naukowo opracowanej procedury pozyskiwania systematyzowania i analizy otrzymanych informacji.
EN
Paper presented the method which enables - on the basis of individual opinions of selected experts group - to determine the effects of differentiated technical and organization factors on operation efficiency of milking machines. The mathematical - expert method consists in the use of data obtained by means of developed procedure of collection, systematization and processing of gathered information.
PL
Określono strukturę wpływu różnorodnych czynności organizacyjno-technicznych na efektywność wykorzystania kombajnów zbożowych w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem metody ekspercko-matematycznej. Strukturę wpływu i istotność każdej czynności określono na podstawie uszeregowania na odpowiednich poziomach istotności. Określono też priorytety systemowe (wartości wyrażone w procentach) wszystkich czynności drugiego i trzeciego poziomu w odniesieniu do celu głównego (efektywności wykorzystania kombajnów zbożowych w gospodarstwie rolnym).
EN
Paper presented the application of an expert - mathematical procedure to determine the effectiveness of combine harvesters' utilization on the farms as affected by the scope of differentiated organizational and technical activities. The extent of the influence and the impact of particular activity were determined on the basis of their arranging at adequate significance levels; the system priorities were also determined (as percentage magnitudes) for all activities of the second and third level as related to the main objective (the effectiveness of combine harvesters utilization on the farm).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.