Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
PL
Artykuł poglądowy stanowiący wynik analizy literatury z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule autor wskazuje na specyfikę prowadzonej przez szpital działalności jako fundament do stosowania koncepcji CSR, stanowiącej element nowego zarządzania publicznego. Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania koncepcji zarówno w codziennej działalności szpitali publicznych, jak i w trakcie ich restrukturyzacji.
EN
An illustrative article that is the result of an analysis of literature in the field of corporate social responsibility. In the article, the author indicates the specificity of the hospital's activity as a foundation for the application of the CSR concept, which is an element of the new public management. Attention was also paid to the possibility of applying the concept both in the daily activities of public hospitals and during their restructuring.
PL
Szpitale publiczne funkcjonują w stanie ciągłej restrukturyzacji. Reformy państwa, niekorzystna sytuacja ekonomiczna itp. powodują konieczność wdrażania kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Nieliczne szpitale mogą pozwolić sobie na realizację działań związanych z restrukturyzacją rozwojową. Wydaje się zatem, że najistotniejszym etapem restrukturyzacji (głęboko przemyślanym) powinno być jej odpowiednie zaplanowanie. W artykule opisano 25 lat reform sektora ochrony zdrowia, które wpłynęły na obecną sytuację publicznych szpitali. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących przygotowania szpitali do restrukturyzacji. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące sposobu i zakresu planowania działań restrukturyzacyjnych w szpitalach publicznych i zestawiono je z zasadami zarządzania projektami.
EN
The public hospitals operate in a constant state of restructuring. Government reforms, the unfavorable economic situation of healthcare institutions, which results from unsuccessful restructuring make it necessary to implement further restructuring actions. Only a few hospitals can afford to activities connected with the development restructuring. It seems that the most important stage of restructuring (which are deep thought) should prepare the appropriate plan (project). The article describes twenty-five years of reforms in the health sector, which had an impact on restructuring and the current situation of public hospitals. Presents the results of planning restructuring actions in public hospitals and summarizes them with the principles of project management.
PL
W artykule scharakteryzowano czynniki makrootoczenia wpływające na konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji w szpitalach oraz podjęto próbę scharakteryzowania kolejnych zmian w sposobie funkcjonowania szpitali. Artykuł wzbogacono o wybrane wyniki badań, które przeprowadzono wśród szpitali publicznych i podmiotów tworzących. Uzyskane odpowiedzi dotyczyły przyczyn, dla których planuje się wdrożyć lub wdrożono działania restrukturyzacyjne. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań odnoszących się do powodów, dla których szpitale decydowały się na wdrożenie działań restrukturyzacyjnych.
EN
The article describes the macro factors which have a negligible effect on the need for restructuring public hospitals. This article attempts to predict subsequent changes in the future in the way of hospitals functioning. Article enriched with selected results of the research, which conducted among public hospitals and forming entities. The responses concerned the reasons why plans to implement or implemented restructuring acts. The aim of the article is to present the results of studies relating to the reasons why the hospital decided to implement restructuring process.
PL
W artykule przedstawiono fragment badań na temat skuteczności procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, a dokładniej etap dotyczący komercjalizacji szpitali publicznych. Opisano wykorzystanie metody grupowej oceny ekspertów do uporządkowania czynników negatywnie oddziałujących na komercjalizację szpitali. Przedstawiono zasady doboru ekspertów do zespołu oceniającego oraz kolejne kroki metody względnej ważności obiektów, prowadzące do uporządkowania czynników według ich negatywnego wpływu na komercjalizację. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano trzy grupy czynników niekorzystnie oddziałujących na komercjalizację, związanych z: przebiegiem komercjalizacji (za najistotniejszy uznano brak działań restrukturyzacyjnych przed przystąpieniem do komercjalizacji szpitala), czynnikiem ludzkim (tylko administracyjne przeprowadzenie komercjalizacji szpitala bez głębszych zmian), obszarem polityczno-prawnym (częste zmiany na stanowisku dyrektora, powodujące brak zachowania ciągłości wizji funkcjonowania szpitala).
EN
The article presents a fragment of research entitled: "The effectiveness of the restructuring hospitals located in Silesia", namely stage for the commercialization of public hospitals . Describes the use of methods of assessing the group of experts to sort factors affecting the commercialization of hospitals. The principles of selecting experts for evaluation team and the next steps for method objects relative importance leading to sort factors according to their negative impact on commercialization. Factors can be also divided into three groups, related to: the course of the commercialization process (no restructuring activities before commercialization hospital), the human factor (carrying out administrative commercialization hospital without changes) and the area of political and legal (the acceptance of the resolution, which impose hospitals to takeover salary regulations without possibility to change).
PL
Artykuł poglądowy sygnalizujący problem badawczy w obszarze dostosowania interpretacji wskaźników ekonomicznych dla podmiotów leczniczych do warunków panujących w sektorze ochrony zdrowia. Praca zwraca uwagę na aspekt zasadności podejmowanych decyzji zarządczych w odniesieniu do kondycji finansowej podmiotów leczniczych, mierzonej elementami sprawozdawczości finansowej z naciskiem na analizę wskaźnikową.
EN
The article is indicating the research problem in interpretation of economic indicators for hospitals . The work draws attention to the aspect of the validity of management decisions with reference to the financial condition of hospitals, which is measured by using elements of financial reporting such as e.g. analysis of economic indicators.
PL
Menedżer jest jedną z kluczowych osób w organizacji, ponieważ bierze on pełną odpowiedzialność za działania, mające na celu wprowadzanie zmiany, niezależnie od tego, czy zmiana ta oznacza wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek czy realizację kontraktu. Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach swoich studiów realizują kurs z zarządzania projektami, pozwalający im na zaznajomienie się z tematyką prowadzenia przedsięwzięć. W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące postrzegania przez studentów Politechniki Śląskiej potrzeby posiadania umiejętności zarządzania projektami i przydatności tej umiejętności w obecnej lub przyszłej karierze zawodowej.
EN
Project manager is one of key members of organization because of his responbilities and commitment to actions to pursue the goal of introducing changes, regardless if the change means introducing new product, joining new market or realization of the contract. Students of the Managment and Organization Department of Silesian University of Technology during their studies realize course of project managment, allowing them to familiarize onselves with the subject-matter of project managment. The article presents research data connected with perceiving of need of project managing skills and usefulness of these skills during the carreer among Silesian University of Technology students.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.