Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
PL
Artykuł dotyczy badań właściwości dielektrycznych nowoczesnych wysokonapięciowych izolacji stało-ciekłych. W publikacji tej zaprezentowano pomiary metodą PDC (Polarization Depolarization Current) impregnowanego estrem syntetycznym Midel 7131 papieru aramidowego Nomex typ 410. Analizę jakościową procesów relaksacyjnych przeprowadzono za pomocą zależności Jonschera LFD. Na podstawie czasów charakterystycznych Tk oszacowano energię aktywacji niezbędną do inicjacji procesu relaksacji długoczasowej.
EN
The article concerns the research of dielectric properties of modern high voltage insulation paper-oil. This publication presents the method of measurement PDC (Polarization Depolarization Current)) impregnated aramid paper with a synthetic ester. The identification of the relaxation processes were performed using Jonscher LFD model. On the basis of the characteristic time Tk estimated activation energy LFD process.
PL
Artykuł porusza tematykę stosowania paliw alternatywnych, w tym wypadku 100% estru metylowego oleju lniankowego (EST-LN-100%), jako zamiennika dla handlowego oleju napędowego oraz jego wpływ na parametry efektywne pracy silnika.
EN
The article discusses the subject of the use of alternative fuels, in this case 100% camelina oil methyl ester (EST-LN-100%), as a substitute for commercial diesel and its impact on the effective parameters of the engine.
EN
The main aim of the study was to experimentally determine the influence of low temperature on start-up and performance of an engine with high pressure fuel system; Common Rail system was used as the example here. The study included measurements of useful parameters of combustion and composition of exhaust gas, and determination of the influence of the fuel used on catalytic converter's performance. The studied engine was Renault G9T engine, fed with the following fuels: fuel base (diesel oil), aviation fuel, code NATO F-34, fuel blends of F-34 and rapeseed methyl esters of higher fatty acids, fuel blends of F-34 and anhydrous ethyl alcohol. The study showed that the parameters of Renault G9T engine with high pressure injection system fed with fuel blends of F-34 with biocomponents changed in comparison to those obtained with the use of the fuel base: diesel oil. The process of engine's ignition relies mainly on the proper functioning of engine starting system, fuel system and devices assisting the start-up.
EN
The main aim of the study was to experimentally determine the influence of fuel blends of F-34 with biocomponents (rapeseed methyl esters and methyl alcohol) on the performance of an engine with high pressure fuel injection; Common Rail system was used as the example. The study included measurements of useful parameters of combustion and composition of exhaust gas. The studied engine was Renault G9T engine with Common Rail fuel system, fed with the following fuels: fuel base (diesel oil); aviation fuel, code NATO F-34; fuel blends of F-34 and rapeseed methyl esters of higher fatty acids; fuel blends of F-34 and anhydrous ethyl alcohol. The study showed that the parameters of Renault G9T engine with high pressure injection system fed with fuel blends of F-34 with biocomponents changed in comparison to those obtained with the use of the fuel base: diesel oil. As a result of the study it must be stated that fuel blends of F-34 with RME and F-34 with ethyl alcohol can be used as alternative fuel for diesel engines with high pressure Common Rail injection system.
EN
Problems of the power supply in military vehicles grow with the growing number of vehicles in armies. Moreover, biocomponents additions which are added to the basic fuels change its properties. Therefore undertaking work to adopt engines to supply them with fuels coming from renewable sources is essential. The purpose of that research is indicating the influence of fuel feeding system on useful parameters and composition of exhaust exhaust gases of self-igniting engine Renault G9T with high pressure injection mechanism „Common Rail. The researches were conducted while the engine was supplied with six kind of the fuel: basic fuel which was diesel oil, aviation fuel coded NATO F-34, fuel mixtures: F-34 methyl esters of higher fatty acids from rapeseed oil. In the result, it can be stated that the achievements of the engine Renault G9T with high pressure injection system feed with F-34 fuel and mixtures have hanged partly. Conducted examination has showed the essential influence between the fuel and performance of Renault G7T engine with high-pressure injection system feed with F-34 fuel mixtures with methyl esters of higher fatty acids. The increase of EMKOR share in F-34 fuel caused the decrease of useful power, increase of fuel consumption and decrease of combustion smoke.
8
PL
Celem badań było określenie wpływu paliwa zasilającego silnik na parametry użyteczne i skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku zasilanego paliwem F-34 i mieszanin uległy częściowo zmianie w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej napędowy.
EN
The assessment of the influence of kind of fuel supplied diesel engine Renault G9T on its useful parameters and exhaust gas composition was the aim of investigations. The investigations were made while the engine was feeding six kinds of the fued: diesel fuel as a basic fuel, single fuel the NATO code F-34, the mixture of fuels: F-34 and the methyl esters of higher acids rape oil of the rapeseed. As the result of made investigations was state, that the parameters of engine Renault G9T with the high pressure injection system supplying the fuel F-34 and the mixture of fuels were partly changed in the relation to the basic fuel what there was the diesel oil.
EN
The problems of power supply the engines of military vehicles are growing together with the number of vehicles in armies. Application of additions biokomponents which change the proprieties of basic fuels is the next problem of fuelling present combustion engines. That is necessary undertaking the operations of enabling to adapting engines to supplying fuels from renewable sources. The assessment of the influence of kind of fuel supplied diesel engine Renault G9T on its useful parameters and exhaust gas composition was the aim of investigations. The investigations were made while the engine was feeding three kinds of the fuel: diesel fuel as a basic fuel, single fuel the NATO code F-34, the mixture of fuels: F-34 (80% the mass part) and the methyl esters of higher acids rape oil of the rapeseed (20% the mass part) means B20. As the result of made investigations was state, that the parameters of engine Renault G9T with the high pressure injection system supplying the fuel F-34 and B20 were partly changed in the relation to the basic fuel what there was the diesel oil. The parts of Carbon Monoxide, Hydrocarbons and exhaust gas are decreasing and engine torque is slight higher. In maximal torque and high engine speed - above 2500rpm during supplying engine fuel F-34 and its mixture, engine switched off automatically and for explanation this phenomena is necessary to explanation this phenomena.
PL
Problemy zasilania silników pojazdów wojskowych narasta wraz ze wzrostem liczby pojazdów w armiach. Równocześnie kolejnym problemem przy zasilaniu współczesnych silników spalinowych jest stosowanie dodatków biokomponentów, które zmieniają właściwości paliw podstawowych. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do przystosowywania silników do zasilania paliwami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Celem badań było określenie wpływu paliwa zasilającego silnik na parametry użyteczne i skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika trzema rodzajami paliwa: paliwem podstawowym jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F-34, mieszaniną paliw: F-34 (80% masowego udziału) i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (20% masowego udziału). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku zasilanego paliwem F-34 i B20 uległy częściowo zmianie w stosunku do podstawowego paliwa jakim był olej napędowy. Celowe jest prowadzenie dalszych badań nad zastosowaniem paliwa F-34 oraz F-34 z udziałem EMKOR, gdyż jak pokazują otrzymane wyniki właściwości takiej mieszaniny zmieniają się korzystnie. Przy maksymalnych obciążeniach, dla wysokich prędkości obrotowych - powyżej 2500 obr/min przy zasilaniu silnika paliwem F-34 i jego mieszanką silnik samoczynnie się wyłączał Prawdopodobnie gaśnięcie silnika spowodowane było trudnościami w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia na zasobniku paliwowa. Celowe jest prowadzenie dalszych badań celem wyjaśnienia tego zjawiska.
EN
Application of pervaporation process on silica hydrophilic membranes with the reaction of synthesis of diisobutyl phthalate ester has been investigated. The experimental study on reaction kinetics and pervaporation process were performed. The mathematical model describing the integrated process (reaction and pervaporation) was formulated. Several computer simulations were performed in order to compare the efficiency of ester production of the reactor integrated with the module of a different membrane area.
PL
Omówiono zastosowanie perwaporacji na hydrofilowych membranach ceramicznych w procesie syntezy ftalanu diizobutylu. Przeprowadzono badania eksperymentalne kinetyki reakcji estryfikacji oraz procesu perwaporacji. Opracowano model matematyczny zintegrowanego procesu estryfikacja-perwaporacja oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne wydajności reaktora połączonego z modułem membranowym o różnych powierzchniach membrany.
EN
The results of experimental research concerning removing cyclic ester - lactone from saturated polyester Poles 50/23 have been presented. Short-path, thin-film distillation process was used for removing of lactone from polyester resin, with and without the addition of diethlylene glycol. Fogging tests, determining the tendency for plastic and elastomeric materials to volatize substances which can condense and collect on glass surfaces were made according to DIN 75201. The tests have been made to evaluate materials to be used in automotive or other vehicle interiors. Optimal process parameters which give high product quality were established.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących usuwania laktonu, cyklicznego estru z poliestru Poles 50/23. Do usuwania laktonu zastosowano proces krótkodrożnej destylacji cienkowar-stwowej, także z dodatkiem glikolu dietylenowego. Produkty destylacji poddano testom na mgławienie, zgodnie normą DIN 75201, określającymi zdolność do uwalniania lotnych substancji z tworzyw sztucznych. Testy te są używane do oceny materiałów używanych we wnętrzach samochodów. Ustalono optymalne parametry procesu, zapewniające uzyskanie produktu o wymaganych właściwościach.
PL
Skonstruowano model analizy kowariancji dla poziomu emisji tlenków azotu NOx w spalinach silników S-4002 zasilanych mieszankami paliwowymi mineralnego oleju napędowego ON z dodatkiem estru oleju rzepakowego RME. Jako zmienną niezależną (grupującą) obrano udział procentowy RME w paliwie. Za zmienną towarzyszącą obrano moc efektywną Ne. Badano wzajemne położenie odpowiednich krzywych opisujących zmienną zależną - poziom NOx. Dodanie estru oleju rzepakowego RME przy prędkości obrotowej 2000 obr*min-1 powoduje wzrost poziomu emisji tlenków azotu o około 45,6 jednostek ppm. Emisja wzrasta wraz ze wzrostem mocy efektywnej Ne silnika.
EN
The article presents an analysis of NOx emission levels in the fumes of S-4002 engines fed with fuel blends composed of the mineral engine oil ON with an addition of rape oil ester RME in various proportions. As the independent (grouping) variable the percentage of RME in the fuel was chosen. The associated variable was the effective power Ne. The mutual position of respective curves describing the dependent variable NOx level was examined. The addition of the rape oil ester RME at the rotational speed of 2000 rpm results in the increase of nitric oxides emission level by approximately 45.6 units ppm. The emission increases together with the increase of the engine effective power Ne.
PL
Otrzymano nowe estry diakrylowe i dimetakrylowe w reakcji odpowiednich estrów diglicydylowych z kwasami akrylowymi, a następnie sporządzono przy ich użyciu kompozycje lakiernicze. W skład kompozycji wchodzi również rozcieńczalnik aktywny i fotoinicjator. Określono właściwości mechaniczne i termiczne kompozycji utwardzonych przez naświetlenie ich promieniowaniem UV.
EN
The new diacrylates and dimetacrylates esters were prepared in reaction of diglicydyl ethers with the acrylic acid. Then, they were used for preparing a lacquer composition. The lacquer compositions also contain an active diluent and a photoiniciator. The mechanical and thermal properties compositions hardened by ultraviolet radiation (UV) were determined.
EN
The direct transformation of unprotected sucrose in the context of the preparation of derivatives of industrial interest is a challenging task. We show how the intrinsic properties of sucrose, i. e. its electronic conformational and structural characteristics, provide to the chemist some sources of reactivity and selectivity. We report our results in the synthesis of sucrose esters, carbonaters and ethers in aqueous medium, as well as some work on the reaction of sucrose in organic solutions to make acetals involving either the [)H-4; OH-6] or the [OH-2; OH-3] diol systems.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad oksyetylenowaniem estru izobutylowego kwasu 1,1 ,3-trirnetylo-2-hydroksybutanokarboksylowego-1. Dwufunkcyjna cząsteczka estru umożliwia sterowanie reakcją w zależności od rodzaju katalizatora użytego do syntezy. Otrzymane serie produktów w zakresie średnich stopni oksyetylenowania od 3 do 30 wykazują właściwości powierzchniowe charakterystyczne dla niejonowych surfaktantów. Zaproponowano dwa różne mechanizmy reakcji z udziałem badanych katalizatorów uzasadniające zn1jany w budowie i właściwościach otrzymanych produktów reakcji.
EN
Results of preliminary tests on the ethoxylation of the title ester are presented. The two-functional ester molecule allows the reaction to be steered in relation to the kind of the catalyst used in the synthesis. Series of products in the range of 3-30 mean degrees of. ethoxylation show surface active properties, characteristic f.or nonionic surfactants. Two different mechanisms are suggested for the reaction with participation of the catalysts studied which account for changes in the structure and properties of the reaction products manufactured.
EN
Liquid-Iiqujd extractjon of cobalt(II) from 0.25 mol 1(-1) ammonium acetate using 0.05 mol 1(-1) 2-ethylhexyl phosphonic acid mono 2-ethylhexyl ester (PC-88A) dissolved in toluene has been proposed. The stable blue coloured complex formed by PC-88A with cobalt(II) was used for direct spectrophotometric determination at 630 nm. It obeys Beer's law in the range 10-140 ug ml(-l). Effect of various parameters such as reagent concentration, equjlibration period, effect of various diluents and foreign ions on percentage extraction of cobalt were studied. This method was extended for the deter-minatjon of cobaIt in real samples. The extractjon reaction proceeds with cation exchange mechanism and the extracted species has the Co(2)A(c)2L(2)2HL formula.
PL
Przeprowadzono ekstrakcję kobaltu(II) z 0.25 mol1(-1) roztworu octanu amonu za pomocą estru 2-etyloheksylowego kwasu 2-etyloheksylofosfonowego. Otrzymany niebiesko zabarwiony kompleks o maksjmum absorpcji przy 630 nm wykorzystano do bezpośred-niego spektrofotometrycznego oznaczania kobaltu. Prawo Beera jest zachowane w zakresje 10-140 ug ml(-l). Zbadano wpływ stężenia odczynnika, czasu wytrącania, różnych rozcieńczalników na procent ekstrakcji. Metodę zastosowano do oznaczania kobaItu w rzeczywistych próbkach. Proces ekstrakcji przebiega według mechanizmu wymiany jonowej, wyekstrahowany kompleks ma skład CO(2)AC(2)L(2] 2HL.
EN
The reactivity of N-methyl-4,5-dihydroisoxazoline methyl sulfates -salts of cycloadducts of aliphatic nitrile oxides and methyl and phenyl esters p-substituted cinnamic acids -has been studied. The reactions were carried out with the addition of various molar amounts of sodium cyanide, in a homogeneous system, an aprotic solvent DMSO and at different temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.