Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 718

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
1
PL
Historia nowoczesnych mostów wiszących notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.
2
Content available remote Wzmocnienie przegubów przęseł mostu z zastosowaniem kotew wklejanych
PL
Przy wzmacnianiu mostów betonowych często konieczne jest mocowanie dodatkowych elementów stalowych. W artykule zaprezentowano wzmocnienie przegubów przęseł mostu drogowego z zastosowaniem elementów stalowych mocowanych za pomocą kotew wklejanych. Rozwiązanie to pozwoliło na skuteczne wzmocnienie przegubów, bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu montażowego, przy wprowadzeniu niewielkich ograniczeń w ruchu na ważnej drodze krajowej. Na podstawie doświadczenia wskazano zalety kotew wklejanych oraz podano kilka praktycznych uwag dotyczących ich stosowania do wzmacniania obiektów inżynierskich.
EN
By strengthening of concrete bridges it is often necessary to place additional steel elements. In the paper the authors present hinges strengthening in a road bridge with steel elements installed on bonded anchors. The solution turned out to be efficient without the necessity to use heavy equipment or to close the bridge for traffic. The authors point out main advantages of bonded anchors and give some practical advice concerning their application.
EN
This article describes three examples of bridge-type relieving constructions located on railway lines in the areas of active mining exploitation. It discusses how to take into account mining influences and how to support a temporary relieving construction on the railway embankment. This article discusses the incorrect solutions and their consequences. The first example involves the protection of train traffic continuity during the replacement of bridge span under an intensively used railway line. The second example shows the incorrect use of the relieving construction, leading to the relaxation of soil ground base and failure of a small brick arch railway bridge. The third example describes the use of the relieving construction as a permanent span of the railway bridge locates in the area where mining subsidence is over 14 m. The railway line locates on the third bridge; it is a single-track line, which is the only way to transport coal and equipment needed for operation in a large underground coal mine; interruptions of railway traffic longer than 4 working days (5 consecutive days) are unacceptable. This article has basic information about the effects of mining impacts, bridge-type steel relief constructions and a theoretical introduction enabling analysis of interactions of temporary supports and embankment in mining areas. All examples, especially the third one, contribute to development of knowledge in the field of civil engineering and transport.
PL
W artykule analizowano wpływ uszkodzeń na rozkład i wartości sił wewnętrznych oraz zmianę charakterystyk dynamicznych konstrukcji mostów. Wykonano analizy statyczne i dynamiczne. W przypadku odziaływań dynamicznych wykonano analizę spektralną, oceniając zachowanie się konstrukcji poddanych wstrząsom górniczym. Wykonane analizy pokazują jak zmienia się w czasie odporność statyczna i dynamiczna obiektów mostowych w zależności od rodzaju i zakresu (intensywności) uszkodzeń. Wyniki analiz mają wymiar poznawczy i mogą być cenne zwłaszcza dla osób zajmujących się zawodowo oceną odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Wyniki analiz mogą być także wartościowe dla pracowników działów szkód górniczych kopalń.
EN
The article analyzes the impact of damages on the distribution and values of internal forces and the change of dynamic characteristics of bridge structures. Static and dynamic analyzes are performed. In the case of dynamic influences, spectral analysis is performed, assessing the behavior of structures subjected to mining shocks. The performed analyzes show how static and dynamic resistance of bridges changes over time depending on the type and extent (intensity) of damages. The results of the analyzes have a cognitive dimension and can be valuable especially for people professionally involved in assessing the resistance of building structures on mining influences. The results of the analyzes may also be valuable for employees of mining damage departments at mines.
PL
W artykule przedstawiono przykłady trzech obiektów mostowych: mostu drogowego, mostu kolejowego oraz wiaduktu kolejowego, w których zastosowano nietypowe zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. Opisano schematy statyczne zastosowanych układów oraz zasady pracy poszczególnych elementów zabezpieczeń konstrukcji. Omówiono wady i zalety takich rozwiązań.
EN
The paper presents examples of three bridge structures: a road bridge, a railway bridge and a railway viaduct, in which atypical protections for mining exploitation were used. Static diagrams of the systems used and the principles of operation of individual structural protection elements were described. The pros and cons of such solutions were discussed.
6
Content available XXV Europejska Wyprawa Mostowa Cypr 2019, cz. 4
PL
Limassol, Nea Pafos, Pafos, skała Afrodyty
7
Content available XXV Europejska Wyprawa Mostowa Cypr 2019, cz. 3
PL
Limassol, Kourion, Omodos, Amathus, plaża Armonia, Estia Filosofiae, Limassol
8
Content available Nawierzchnie betonowe a zrównoważone budownictwo
PL
Pierwsze polskie doświadczenia z budową nawierzchni betonowych miały miejsce ok. sto lat temu. Od ponad wieku nie zmieniły się także podstawowe zasady produkcji betonu. Niemniej w budownictwie drogowym i mostowym dzięki betonom nowej generacji można dziś stosować rozwiązania, które do tej pory były nieosiągalne. Wysoka trwałość betonu oraz coraz większa wiedza i doświadczenie wykonawców sprawiają, że na polskich drogach spotyka się go coraz częściej.
9
Content available Dokąd zmierza mostownictwo? Świat i Polska, cz. 2
PL
Tematem artykułu są kierunki rozwoju mostownictwa w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jak w każdej innej dziedzinie, również w odniesieniu do mostownictwa przewidywanie oparte jest na obserwacji dotychczasowych tendencji rozwojowych i pewnego rodzaju ekstrapolowaniu tego, co było i jest, na to, co będzie. Świadomość tego, co może czekać budownictwo mostowe, jest ważna z wielu powodów, z których za najbardziej ogólne i mające zarazem największe znaczenie należy uznać nowoczesne realizacje celów gospodarczych i społecznych, przygotowanie kadr badawczych i inżynieryjnych do nowych wyzwań, możliwość uniknięcia poprzednio stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych (wykonawczych) oraz eksploatacyjnych i utrzymaniowych, które okazały się niewystarczająco właściwe lub nawet błędne. Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w poprzednim numerze „NBI”. Wszystkie spostrzeżenia, uwagi i prognozy wynikają z subiektywnych obserwacji i przemyśleń autora.
PL
W artykule przedstawiono realizację mostu drogowego przez San w miejscowości Sielnica. Konstrukcję mostu stanowią dwa dźwigary blachownicowe zespolone z płytą pomostu. Przęsło nurtowe ma długość 85 m i jest jednym z dłuższych tego typu przęseł w Polsce. Wyjątkowość mostu podnosi również zastosowanie po raz pierwszy na świecie innowacyjnej zasypki za przyczółkami w formie pakietów ze zużytych opon samochodowych.
EN
The article presents the completion of a road bridge over the San river in Sielnica. The structure of the bridge is composed of two composite plate girders welded with deck slab. The length of the main span is 85 m and this is one of the longest spans of this type in Poland. The uniqueness of the bridge is also enhanced by innovative backfill behind the abutments, in the form of bales made of used tyres, which has been used for the first time in the world.
PL
W artykule przedstawiono II część rozważań na temat realizacji mostu drogowego przez San w miejscowości Sielnica. Przęsło nurtowe obiektu ma rozpiętość 85 m i jest jednym z dłuższych tego typu przęseł w Polsce. Przy budowie mostu zastosowano po raz pierwszy na świecie innowacyjną zasypkę za przyczółkami w formie pakietów ze zużytych opon samochodowych. Część I została opublikowana w magazynie ,,Mosty" 3/2020 s. 52-54.
EN
The article presents the completion of a road bridge over the San river in Sielnica. The structure of the bridge is composed of two composite plate girders welded with deck slab. The length of the main span is 85 m and this is one of the longest spans of this type in Poland. The uniqueness of the bridge is also enhanced by innovative backfill behind the abutments, in the form of bales made of used tyres, which has been used for the first time in the world.
12
Content available remote Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych
13
Content available remote Współczesne hydroizolacje mostowe
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa przęsła łukowego przeprawy przez Wisłę w Puławach. Do określenia bezpieczeństwa wybranych elementów mostu w fazie eksploatacji wykorzystano pomiarów pozyskiwanych z elektronicznego systemu monitoringu konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcję są rozpatrywane w ujęciu losowym, a istotnym etapem analiz jest zbudowanie modeli probabilistycznych efektów od obciążeń ruchem drogowym oraz od wpływów termicznych. Przeprowadzone analizy niezawodnościowe wykazały, że należy się spodziewać większych zapasów bezpieczeństwa mostów o przęsłach dużej rozpiętości dla rzeczywistych zakresów oddziałujących na konstrukcję obciążeń w warunkach eksploatacji.
EN
The article presents the author's approach to reliability assessment of a structure based on the use of measurement data derived from the structural health monitoring system. The scope of the applied methodology embraces two main parts: the measurement part and the analytical-computational part. The measurement part includes collecting data derived from the monitoring system and creating a database which is the starting point for the next stages. The main area of the work involves probabilistic modeling of the static effects, resulting from the live loads and thermal actions, on the structure, based on the strain measurements. The reliability analyses of the structure conducted for the selected components of the bridge were preceded by defining the limit conditions. The results obtained from the reliability analysis are presented and discussed in the article.
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
Omówiono rezultaty ankiety przeprowadzonej w USA na temat problemów utrzymania podpór mostów. Przedstawiono uszkodzenia i niektóre metody naprawy podpór żelbetowych, w tym stosowanie ultrazapraw cementowych z włóknami węglowymi lub szklanymi (UHPFRC) oraz omawia przyczyny małej trwałości napraw i metody jej zwiększenia: ekstrakcję chlorków, ochronę katodową zasilaną prądem ze źródła zewnętrznego i ochronę systemami anod galwanicznych.
EN
The article informs about the results of the survey conducted in the USA on the problems of maintenance the bridge substructures, lists the damage and informs about some methods of repairing reinforced concrete of these structures, including Ultra-High Performance Fibre Rein-forced Concrete, discusses the reasons for the low durability of repairs and methods of increasing it: chloride extraction, impressed current cathodic and galvanic anodes systems protection.
PL
Zintegrowane ustroje ramowe posadowione na palach fundamentowych charakteryzują się współpracą z ośrodkiem gruntowym. Na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji wpływają parametry podatnościowe pali fundamentowych wynikające z cech gruntu i geometrii pali. Przedstawiono niektóre możliwości modelowania współpracy ustrojów mostowych z ośrodkiem gruntowym, które mogą być w prosty sposób zastosowane w praktyce projektowej. Opisano i skomentowano metody stosowane dawniej i obecnie.
EN
The integrated frame systems with foundation piles are characterized by cooperation with the ground. The distribution of internal forces in the structure is affected by susceptibility parameters of foundation piles resulting from soil features and pile geometry. The paper presents some possibilities of modeling the cooperation of bridge systems with the soil, which can be easily applied in design practice. In the article are described and commented on the methods used in the past and now.
PL
W latach 60. XX w. rozpoczęto proces prób i badań, opracowania technologii i wyprodukowania krajowego sprzętu do wykonywania pali wielkośrednicowych. Stworzono przepisy, normy i pomoce do projektowania tych pali. Opisano przykłady obiektów, głównie mostowych, wykonanych z zastosowaniem pali wielkośrednicowych.
EN
In 1960s the process of experiments and tests, working out of construction techniques and production of large diameter piling equipment has been started. Prescriptions, standards and design documents were elaborated. Examples of structures, mainly bridges, constructed with use of the large diameter bored piles are described.
19
Content available remote Propozycja przebudowy mostu Zwierzynieckiego nad Starą Odrą we Wrocławiu
PL
Wybudowany w latach 1895–1897 most Zwierzyniecki nad Starą Odrą we Wrocławiu użytkowany jest nieprzerwanie od ponad 120 lat. Niewielka szerokość jezdni w stosunku do aktualnego zapotrzebowania sprawia, że most stanowi newralgiczny punkt sieci komunikacyjnej Śródmieścia Wrocławia. Obiekt prawdopodobnie będzie trzeba przebudować w ciągu następnych kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, z uwagi na zużycie funkcjonalne – nie może bowiem sprostać rosnącym potrzebom komunikacyjnym.
EN
Zwierzyniecki Bridge over Older Oder in Wroclaw was put into service in 1897 and has been in use ever since, for over 120 years. Its relatively narrow roadway is no match for today’s traffic intensity and it makes the bridge a pivotal point of Śródmieście borough’s road network. The bridge is likely to be rebuilt within several decades due to its functional wear, as it cannot meet the demands of increasing traffic.
20
Content available Nowa struktura przepisów w mostownictwie
PL
Trwają prace nad stworzeniem nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie. Wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym drogowych obiektów inżynierskich są obecnie przenoszone do nowej struktury składającej się z dwóch poziomów: rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu i kilku wytycznych technicznych rekomendowanych przez tegoż ministra. Przy czym stosowanie wytycznych będzie dobrowolne, na podobieństwo stosowania polskich norm. W niniejszym artykule Koordynatorzy pracy omawiają dawną i nową strukturę przepisów techniczno-budowlanych oraz podają wymagania, które obecnie znajdują się we wstępnej wersji projektu nowego rozporządzenia. Wymagania te stanowią zbiór tzw. wymagań podstawowych, które należy zapewnić przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów inżynierskich w przewidywanym okresie użytkowania.
EN
Work is underway on the creation of a new structure of technical and construction regulations in the bridge industry. The requirements of the applicable regulation on road engineering structures are now being transferred to a new structure consisting of two levels: the regulation of the minister in charge of transport and a number of technical guidelines recommended by the said minister. The application of the guidelines will be voluntary, similar to the application of Polish standards. In this article the Work Coordinators discusses the old and new structure of technical and construction regulations and gives the requirements which are currently in the preliminary version of the draft of the new regulation. These requirements constitute a set of the so-called basic requirements, which should be ensured during the design, construction and maintenance of engineering structures in the anticipated period of use.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.