Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drinking water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki, oceny stanu technicznego oraz wytycznych napraw żelbetowych zbiorników na wodę stanowiących elementy sieci wodociągowej. Poruszonym zagadnieniem jest problem utrzymania przedmiotowych obiektów we właściwym stanie technicznym oraz związana z tym okresowa diagnostyka ich stanu. Podstawowym źródłem wiedzy o stanie technicznym zbiorników żelbetowych są bezpośrednie inspekcje oraz przeglądy wykonywane w czasie przerw technologicznych.
EN
The subject of the article are selected issues in the field of diagnostics, technical conditio assessment and repair guidelines for reinforced concrete water tanks constituting elements of the water supply network. The discussed issue is the problem of maintaining the objects in question in proper technical condition and the related periodic diagnostics of their condition. The primary source of knowledge on the technical condition of reinforced concrete tanks are direct inspections and inspections carried out during technological breaks.
PL
Mikrozanieczyszczenia organiczne to szeroka grupa związków chemicznych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych. Zalicza się do niej między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), różnego rodzaju farmaceutyki i trihalometany (THM). Wiele z nich charakteryzuje wysoka toksyczność oraz odporność na biodegradację. Aktualnie substancje te stanowią problem w większości państw Wspólnoty Europejskiej, ze względu na powszechne występowanie w wodach przeznaczonych do spożycia oraz ściekach, w tym ściekach oczyszczonych. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż stosowane obecnie metody uzdatniania wody i ścieków nie gwarantują ich całkowitego usunięcia. Świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi o niskich stężeniach, skutkuje podjęciem działań mających na celu poprawę pogarszającej się jakości wód. W związku z tym powstały akty prawne, zarówno europejskie jak i krajowe, które regulują stan jakościowo-ilościowy wód i ścieków. Przepisy te ustalają rodzaj i dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ściekach oczyszczonych. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia, to Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). W przypadku ścieków oczyszczonych, są to Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135, 30.5.1991, s. 40) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
EN
Organic micropollutants are a wide group of chemical compounds that can be a serious threat to health and lives of living organisms. The group contains compound like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCB), farmaceuticals and trihalomethanes (THM). Many of them are toxic and nonbiodegradable. These substances are a problem in many of the european countries because of their presence in drinking water and treated wastewater. The reason behind that may be the fact that conventional methods of water and wastewater treatment does not guarantee their complete removal. Awareness of the danger that comes with contamination of natural environment with the low concentrations of organic compounds, results in taking actions in order to improve the water quality. Therefore national and european regulations were created to help establish the right water and wastewater quality. They contain the type and acceptable concentration of each compound in drinking water and treated wastewater. The current regulation concerning concentrations of organic micropollutants in drinking water are Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) and Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. 2017 poz. 2294). In case of wastewater it is Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment (91/271/EEC) (Dz.U. L 135, 30.5.1991, p.40) and Regulation of the Minister of Marine Economy and Inland Navigation of 12 July 2019 on substances particularly harmful to the aquatic environment and conditions to be met when introducing sewage into waters or into the ground, as well as when discharging rainwater or snowmelt into waters or into water equipment (Dz.U. 2019 poz. 1311).
EN
This paper presents the results of long-term investigations of 137Cs and 134Cs activity concentrations in drinking water in the city of Zagreb for the period 1987–2018. The highest activity concentrations of both radionuclides were measured in 1987, decreasing exponentially ever since, while 134Cs in several subsequent years fell under the detection limit. After the Fukushima Daiichi accident in 2011, the presence of 134Cs in drinking water was detected again. The environmental residence time for 137Cs was estimated to be 8.1 years in drinking water and 5.7 years in fallout. The correlation between 137Cs in fallout and in drinking water is very good, and this indicates that fallout is the main source of water contamination. The observed 134Cs/137Cs activity ratio in drinking water for the post-Chernobyl period was similar to the ratio found in other environmental samples. The estimation of annual effective doses received by the adult members of the Croatian population due to the intake of radiocaesium in drinking water showed quite small doses of 0.28 µSv in 1987 decreasing to 2.5 nSv in 2018, which indicated that drinking water was not a critical pathway for the transfer of radiocaesium to humans.
PL
Zagrożenia związane z nowymi substancjami i materiałami, które dotychczas nie były z różnych przyczyn regularnie monitorowane w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, są związane przede wszystkim z rozwojem technologicznym i wprowadzaniem do środowiska nowych, nieznanych dotychczas substancji oraz skalą tego zjawiska.
EN
In order to evaluate the water quality of the Hauterivian groundwater in the zinc deposit of Chaabet el Hamra, Southern Setif region, Algeria, eighteen physico-chemical parameters such as pH, EC, TDS, Cl−, SO42−, HCO3−, CO32−, NO3−, Ca2+, Mg2+, Na+, K+,, and heavy metals Zn, Pb, Fe, Cr, Cd, Mn were analyzed and collected from six different wells in April 2012. The studied groundwater is dominated by HCO3−, Ca2+, and Mg2+ ions. According to the World Health Organization (WHO) and Algerian standards, all groundwater samples are considered safe and fit for drinking as they fall within the permissible limits. In addition, the Schoeller diagram confirms the best quality water of the Hauterivian groundwater. Gibbs diagram show that the predominant samples fall in the rock-water interaction field, suggesting that water-rock interactions are the major mechanism controlling groundwater chemistry. Assessment of groundwater samples using various water quality indices such as sodium absorption ratio (SAR), soluble sodium percentage (SSP), residual sodium carbonate (RSC), magnesium hazard (MH) and Kelly ratio (KR) showed that the groundwater in the area has an excellent quality for irrigation purpose. According to Wilcox’s diagram, all groundwater samples fall in the C2S1 category, reflecting that they are suitable for irrigation.
EN
Natural organic substances are found in all natural waters, and especially high concentrations occur in the surface waters. Humic substances, which often constitute the majority of natural pollutants, can be the source of undesirable odor and increased color as well as may accumulate certain toxic substances through sorption or formation of complexes. Another threat connected with the presence of humic substances in water is the possibility of the trihalomethanes (THM) formation during disinfection with chlorine. Additionally, it disturbs most processes employed for treatment of water. Hence, the great interest in the development of the pretreatment methods enabling to reduce the content of humic substances prior to the further water treatment processes. According to many researchers, ion exchange is an effective method for removing humic substances from drinking water supplies. However, the obtained effects are strictly dependent on the properties of the employed ion exchangers. The paper presented the studies on the removal of humic substances from water using fibrous ion exchangers. Owing to their structure, fibrous ion exchangers are characterized by very good kinetics of the sorption process, which enables the application of thin layers with simultaneous high flow velocity. Fiban A-1 – strong base anion fibrous exchanger, synthesized in the Institute of Physical Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus – was employed in the presented laboratory studies on the treatment of surface water containing substantial amounts of humic substances (over 10 g/m3). The applied anion exchange resin allows for efficient elimination of humic substances from the treated water, whereas the obtained sorption value, reaching approximately 20 mg/g of ion exchanger allowed treating about 255–270 bed volumes of water under the conditions of the experiment. The exhausted Fiban A-1 ion exchanger can be successfully regenerated using 2% NaCl + 2% NaOH solution, as five consecutive operational cycles showed no reasonable decrease in the amount of purified water.
EN
Poland belongs to the countries with limited waters intended for drinking resources. To meet this problem, the Management Board of Geotermia Mazowiecka SA carries out activities to determine the possibilities of using exploited geothermal waters other than energy purposes. In addition to energy, the geothermal water is used for recreation and balneotherapy in “Termy Mszczonów” and for the production of drinking water for the local water supply system. Some water needs to be discharged into surface watercourses due to a lack of coherence of heating and water supply needs. For recognizing this problem innovative research project entitled: “The development of a method for injecting after energy-used geothermal waters into selected geological structures” was prepared and implemented as part of the Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship for 2014–2020 (Priority Axis: Research and development activities of enterprises). This project has resulted in the launch of the installation pumping excess water to the quaternary sandy leyer. Based on the results from the first year of operation of the project, it can be assumed that it is possible to achieve nearly 100% reduction of water discharge and, consequently, the full use of producted geothermal waters. In summary, it can be stated that the geothermal plant in Mszczonów is a unique installation not only on the Polish but also international scale. The proof of this is not only the scale of rational use of water for energy purposes (cooling from 41°C to about 17°C), but also their development in other areas, for example in “Termy Mszczonów” and for the production of waters intended for drinking. The article presents the results of the first year (2019) of operation of the water injection system. During this period, in cooled water discharged into surface watercourse nearly 50% reduction was achieved.
PL
Polska należy do krajów o ograniczonych zasobach wód pitnych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Zarząd Spółki Geotermia Mazowiecka SA prowadzi działania w kierunku określenia możliwości wykorzystania eksploatowanych wód geotermalnych innych niż cele energetyczne. Wody złożowe oprócz zagospodarowania do generacji ciepła wykorzystywane są do rekreacji i balneoterapii w Termach Mazowieckich oraz do celów wytwarzania wód pitnych w lokalnym systemie wodociągowym. Część wód musiała być odprowadzana do cieków powierzchniowych z powodu braku koherencji potrzeb ciepłowniczych i wodociągowych. Temu służył innowacyjny projekt badawczy pn.: „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Projekt ten zaowocował uruchomieniem instalacji zatłaczania nadmiarowych energetycznie wód do czwartorzędowego poziomu piaszczystego. Na podstawie wyników z pierwszego roku funkcjonowania projektu można założyć, że możliwe jest osiągnięcie blisko 100% redukcji zrzutu wód i co się z tym wiąże pełne wykorzystanie eksploatowanych wód złożowych. Podsumowując można stwierdzić, że Zakład geotermalny funkcjonujący w Mszczonowie jest unikalną instalacją nie tylko w skali polskiej ale także międzynarodowej. Dowodem na to jest nie tylko skala racjonalnego wykorzystania wód do celów energetycznych (schłodzenie od 41°C do około 17°C), ale także zagospodarowanie ich w innych obszarach: w Termach Mszczonowskich i do produkcji wód pitnych z SUW i z płytkich zbiorników hydrogeologicznych. W artykule przestawiono wyniki pierwszego, 2019 roku, funkcjonowania systemu zatłaczania schłodzonych wód.
EN
The formation of trihalomethanes (THMs) during chlorine (Cl2) and chlorine dioxide (ClO2) treatment was investigated. Water samples were collected from three drinking water sources, namely, Büyükçekmece Lake water (BLW) in Istanbul City, Kızılcapınar Lake water (KLW), and Ulutan Lake water (ULW) in Zonguldak City, Turkey. The results of the study show that Cl2 treatment forms more THMs in all three water sources compared to ClO2treatment. Further, due to the Cl2treatment, the maximum THMs concentrations were observed in BLW (121.15 μg/dm3) samples, followed by KLW (97.26 μg/dm3) and ULW(88.52 μg/dm3) samples within the reaction time of 24 h for 5 mg/ dm3 of Cl2dose. However, it was found that the concentrations of THMs formed at three water sources with applied ClO2treatment under the same conditions were significantly reduced. As a result of the ClO2treatment at the end of the reaction time of 24h, THMs concentrations formed in BLW, KLW, and ULW were recorded as 30.26, 16.53, and 17.71 μg/ dm3, respectively. On chlorination, chloroform (CFM) was found the dominant THM species in all water sources. All THM species contents ranged from 1.98 μg/dm3 to 11.23 μg/ dm3 and the highest level of dibromochloromethane (BDCFM) was observed as the major THM species among all species in BLW due to the ClO2treatment. Also, the formation of inorganic DBPs such as chlorate (ClO3–) and chlorite ClO2–) was evaluated during Cl2oxidation. The levels ClO2– formed due to the ClO2 oxidation were higher than those of ClO3– levels for BLW, KLW, and ULW samples and varied from 19 to 55%, and from 37 to 60% of the applied ClO2 doses (2–10 mg/ dm3), respectively. On the other hand, ClO3– levels varied between 5 and 9% and 2 and 6% of the applied ClO2concentration for the KLW and ULW samples, respectively.
EN
An attapulgite suspended (AS) filter material was successfully prepared and used in combination with biological aerated filter (BAF) to pretreat excess organic matter and ammonia nitrogen in micropolluted water. The AS filter material was of low density and floated on the water surface, which is beneficial to optimize the hydraulic conditions. Through scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) It was found that the surface of the filter material was uneven, the pores were deep. When the hydraulic load is 4 m/h and the gas to water volume ratio is 2:1, the removal rates of permanganate index (CODMn) and ammonia nitrogen by ASBAF are up to 57.49 and 88.11%, respectively, and the effluent quality meets relevant standards. After backwashing, the pollutants removal rate will return to stable filtration after two hours. A short-term shutdown of the reactor has little effect on the processing performance of ASBAF, but a long-term shutdown will greatly affect the removal rate of CODMn. The complete organic matter degradation model can well fit the experimental effluent water quality.
EN
Heavy metal ions (e.g. cadmium, chromium, copper, nickel, arsenic, lead, zinc) have significantly serious side effects on the human health. They can bind with proteins and enzymes, altering their activity, increasing neurotoxicity, generating reactive oxygen species (ROS), promote cellular stress and resulting in their damage. Furthermore, the size, shape and type of metal are important for considering nano- or microtoxicity. It then becomes clear that the levels of these metals in drinking water are an important issue. Herein, a new micro-mechanical sensor is proposed to detect and measure these hazardous metals. The sensor consists of a micro-beam inside a micro-container. The surface of the beam is coated with a specific protein that may bind heavy metals. The mass adsorbed is measured using the resonant frequency shift of the micro-beam. This frequency shift due to the admissible mass (which is considered acceptable for drinking water based on the World Health Organization (WHO) standard) of manganese (Mn), lead (Pb), copper (Cu) and cadmium (Cd) is investigated for the first, second and third mode, respectively. Additionally, the effects of micro-beam off-center positions inside the micro-container and the mass location and investigated.
PL
W niniejszej pracy dokonano oceny jakości popularnych wkładów (zawierających jonity i węgiel aktywny) do dzbanków filtrujących w aspekcie osiąganego poziomu mineralizacji wody pitnej. Badania przeprowadzono dla dwóch rodzajów filtrów (Brita Maxtra+, Wessper Sport), oraz wody o różnym składzie chemicznym, tj. wody wodociągowej i butelkowanej: Żywiec Zdrój i Muszynianka. Mineralizację oceniano wykonując pomiary konduktometryczne przewodności właściwej oraz aktywności jonów sodu, potasu i wapnia w testowanych próbkach wód, przed i po przefiltrowaniu. Jako metodę analizy ilościowej interesujących pierwiastków zastosowano fotometrię płomieniową.
EN
In this study, the quality of popular cartridges (containing ion exchangers and activated carbon) for filter jugs was assessed in terms of the level of mineralization in drinking water. The research was carried out for two types of filters (Brita Maxtra +, Wessper Sport), and water of different chemical composition, i.e. tap and bottled water: Żywiec Zdrój and Muszynianka. The mineralization was assessed by conducting conductometric measurements of specific conductivity and the activity of sodium, potassium and calcium ions in the tested water samples, before and after filtering. Flame photometry was used as a method of quantitative analysis of the elements of interest.
PL
Procesy dezynfekcji wody mają na celu wyeliminowanie drobnoustrojów patogennych występujących w wodzie. Diagnostyka wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami nastawiona jest jednak głównie na wykrywanie kałowego skażenia wody. Mikroorganizmy chorobotwórcze mogą przedostać się do wody także z innych źródeł, których nie stwierdzimy podczas wykrywania bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli, czy enterokoków. Jak zatem postępować aby mieć pewność, że faktycznie woda jest wolna od patogenów?
EN
Water disinfection processes are designed to eliminate the pathogens found in the water. Diagnostics performed in the accordance with applicable Polish regulations, however, is focused primarily on the detection of fecal contamination of the water. Pathogenic microorganisms can also get into the water from other sources that we won’t find during the detection of the Escherichia coli, coliforms or enterococci. So, how do you proceed to be sure that water is actually free from pathogens?
PL
Dostawcy wody w Unii Europejskiej stoją w obliczu licznych zagrożeń, takich jak terroryzm, zmiany klimatu i ich skutki, zmieniająca się jakość zasobów wodnych, zanieczyszczenia. Muszą im sprostać i być gotowe do podejmowania skutecznych działań. Autorzy artykułu analizują dwa z wymienionych problemów, jakimi są, ze względu na odpowiednią ilość i jakość wody pitnej: bezpieczeństwo wody i zabezpieczenie dostaw wody. Przedstawiają praktyczne aspekty związane z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie w sprawie wody pitnej. Koncentrują się także na zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazują także na zagrożenia, o których muszą pamiętać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szczególnym celem tej publikacji jest rozwinięcie świadomości oraz wskazanie, jak działać bezpiecznie i wydajnie.
EN
The utilities providing water services in the European Union face several threats like terrorism, climate change consequences, changing quality of water resources, emerging contaminants. They have to cope with them and prepare effective reactions. The authors of this article present two aspects of the challenge to preserve appropriate quality and quantity of drinking water: water safety and water security. They present practical aspects related to the proposal of the European Commission on amendments in the drinking water directive. They also concentrate on crisis management in water utilities. They show different aspect that water utilities have to manage with. They indicate threats that the utilities have to be aware of. The aim of providing all this information is to develop awareness and give guidelines how to operate safely and efficiently.
14
Content available Ocena skuteczności pracy filtrów przelewowych
PL
Celem badań była ocena skuteczności pracy filtrów przelewowych. W dzbanku filtracyjnym o objętości 2,0 dm3 codziennie przez okres jednego miesiąca filtrowano 5 dm3 wody wodociągowej. Próbki do badań pobierano co 3 dni. Analizie poddano także próbki wody bezpośrednio po przepłukaniu filtra oraz po pierwszej i drugiej filtracji od założenia nowego wkładu. Skuteczność pracy filtrów została oceniona na podstawie pomiaru parametrów fizykochemicznych, tj. stopnia obniżenia twardości wody, pH, zawartość chlorków, absorbancji, barwy, ogólnego węgla organicznego oraz eliminacji zanieczyszczeń z grupy Emerging Pollutants. Ponadto wykonana została analiza toksykologiczna próbek po filtracji, która wykazała ich nietoksyczny charakter na każdym etapie prowadzenia badań. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że po dwóch tygodniach pracy filtra może on nie spełniać już swojej funkcji, natomiast, biorąc pod uwagę możliwość występowania w sieci wodociągowej różnych zanieczyszczeń, stosowanie filtrów wydaje się być niezbędne.
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of overflow filters. The tests were carried out in a 2.0 dm3 filter jug. Each filter was tested for a period of 1 months. 5 dm3 of tap water were filtered every day. Samples for analyzes were taken every 3 days. The water samples were collected immediately after the filter was rinsed. Water samples taken after the first and second filtration through a new cartridge (such water is according to filter jugs producers not suitable for drinking) were also analyzed. The effectiveness of the tested filters was evaluated based on the monitoring of physicochemical parameters such as: water hardness, pH, chloride content, absorbance, color, total organic carbon and also by the elimination of pollutants from the Emerging Pollutants group. In addition, a toxicological analysis of the samples after filtration was carried out. A non-toxic nature of each sample at every stage of the test has been proved. Based on the conducted tests, it can be concluded that after two weeks of filter operation, it may no longer fulfill its function. However, taking into account the possibility of occurrence of even pollution in the water supply network, the use of filters seems to be necessary.
15
EN
In recent years, the natural and economic situation in the Republic of Crimea has developed in such a way that the amount of available water resources is less than the amount of water necessary for the socio-economic development of the peninsula. This article considers one of the main water management hazards for the territory of Crimea: a lack of water. The aim of this study was to assess the water deficit and determine ways to minimize the impact of risk exposures on the population, the economy and the ecosystem as a whole. Options are provided to ensure that (1) the water economic complex supplies water to consumers in sufficient quantity and quality, and (2) the ecological status of water bodies is maintained at a high level. For example, local wastewater treatment and desalination of sea water can be used in agro-industry and the water economic complex both for individual agricultural producers and for large enterprises. The economic efficiency of the use of technologies to reduce the environmental threats of the water economic complex was assessed using technologies to increase water availability. The analysis of the quality of water resources is given, and options for improving the indicators of raw water-pipe water are proposed.
EN
The water of Lake Rawa Pening is used as a source of drinking water. Indonesian Government Regulation Number 82 of 2001 on Management of Water Quality and Water Pollution Control stated that the water quality of Lake Rawa Pening should meet the quality standard of first grade and be categorized as no polluted water. The purpose of this research was to assess the water quality based on Indonesian regulation and to assess water quality based on international regulations. The quality of water was assessed using a survey method in 7 sites of the Lake Rawa Pening 3 times for 3 months. Parameters measured were all the water quality parameters required in accordance with Government Regulation No. 82 of 2001. The results indicated that there were 13 values that exceeded the water quality standard of first grade. These exceeded parameters were total suspended solids (TSS), biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), orthophosphate (PO4), NO3, As, Se, Cd, Mn, Cu, Pb, H2S, faecal coliform, and total coliform. Water quality status of Lake Rawa Pening was categorized as heavily polluted. The water quality of Lake Rawa Pening should be improved by reducing the pollutants entering the lake by restriction of human activities causing lake pollution.
PL
Woda jeziora Rawa Pening jest wykorzystywana jako źródło wody pitnej. Rozporządzenie rządu Indonezji nr 82 z 2001 r. o zarządzaniu jakością wody i kontroli zanieczyszczeń stwierdza, że woda jeziora powinna spełniać standardy jakości wody pierwszego stopnia i być klasyfikowana jako woda pozbawiona zanieczyszczeń. Celem badań była ocena jakości wody według indonezyjskich i międzynarodowych norm. Jakość wody oceniano w 7 stanowiskach jeziora trzykrotnie w ciągu 3 miesięcy. Mierzone parametry odpowiadały zawartym w rozporządzeniu nr 82 z 2001 roku. Wyniki analiz wykazały, że 13 parametrów przekracza dopuszczalne normy przewidziane dla 1 klasy czystości. Te parametry to: zawiesina całkowita (TSS), biochemiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD, COD), fosforany, azotany, As, Se, Cd, Mn, Cu, Pb, H2S, bakterie E. coli i bakterie z grupy coli. Stan wód jeziornych określono jako silnie zanieczyszczone. Jakość wody jeziora Rawa Pening powinna ulec poprawie przez ograniczenie ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do jeziora wskutek działalności człowieka.
EN
Water quality is an important criterion for evaluating the suitability of water for drinking and domestic purpose. The main objective of this study was to investigate the physicochemical characterization of groundwater for drinking water consumption. Ten captured sources were selected from three aquifers including the Guelma Mio-Plio-Quaternary alluvial basin; the Senonian Heliopolis Neritic limestone aquifer, and the Eocene limestones of Ras El Agba-Sellaoua aquifer. The analyses concerned the periods of high water in May 2017 and low water in August 2017. Twelve parameters were determined for the water samples: pH, T (°C), EC, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, HCO3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (hydrotimetric degree), TAT (total alkalinity titration). The interpretation of the various analytical results allowed the determination of the chemical facies and the classification of the groundwater aquifers as follows: (i) in the alluvial layer, the gypsiferous marl substratum and the clays of the three terraces (high, medium and low) have given the water a chlorinated calcium chemical facies in the east part of the study area and travertines feeding partly alluvial layer, and have given a bicarbonated calcium water facies in the west, (ii) in the Senonian of Heliopolis limestone and Eocene carbonate formations of Ras El Agba- -Sellaoua, the chemical facies are calcium bicarbonate. Water isotopes (δ18O and δD) helped to determine the origin of groundwater. Overall, the groundwater in the area is hard and has significant to excessive mineralization. It is progressively degraded in the direction of flow, especially in the Guelma alluvial aquifer.
PL
Jakość wody jest ważnym kryterium oceny jej przydatności do picia i potrzeb domowych. Celem pracy było zbadanie fizycznych i chemicznych właściwości wody przeznaczonej do konsumpcji. Do badań wybrano dziesięć ujęć wody zlokalizowanych w trzech poziomach wodonośnych: aluwialny basen mioceńsko-plioceńsko-czwartorzędowy Guelma, wapienny poziom z okresu późnej kredy i poziom eoceńskich wapieni w Ras El Agba-Sellaoua. Analizy prowadzono w okresie wysokiej wody w maju 2017 r. i niskiej wody w sierpniu 2017 r. W próbkach wody oznaczono 12 parametrów: pH, T (°C), EC (przewodnictwo), Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (całkowita twardość), TAC (całkowita alkaliczność). Interpretacja uzyskanych wyników umożliwiła wydzielenie grup chemicznych i klasyfikację poziomów wodonośnych w następujący sposób: (i) strefa aluwialna, gipsowo-wapienne podłoże i iły trzech tarasów (wysoki, średni i niski) – wody grupy chlorkowo-wapniowej we wschodniej części badanego obszaru i wody wodorowęglanowo-wapniowe w zachodniej części, (ii) wapienie późnej kredy i eoceńskie utwory węglanowe w Ras El Agba-Sellaoua – wody o charakterze wodorowęglanowo-wapniowym. Analiza izotopowa (δO18 i δD) pozwoliła ustalić pochodzenie wód gruntowych. Generalnie wody gruntowe badanego obszaru są twarde i charakteryzują się wysoką bądź nadmierną mineralizacją. Wody ulegają stopniowej degradacji w kierunku przepływu, szczególnie w aluwialnym poziomie wodonośnym Guelma.
EN
Untreated alum sludge from Surabaya water treatment plant (WTP), which contained high concentration of alum was directly discharged into Surabaya River. It might cause problems because of the accumulation of aluminum in the lower part of the river. Alum could be recovered from the drinking water sludge using the electrolysis method. Aims of this study were to determine the optimum pH and electrical current for electrolysis using carbon-silver electrodes to recover aluminum coagulant from the sludge, and to determine the amount of the recovered alum. The sludge was acidified prior to electrolysis. Acidification was done by adding sulfuric acid at pH 3 and 4. Polarization test was conducted at 100, 200, and 300 mA, in order to determine the optimum electrical current. The electrolysis was performed in one compartment batch recirculation reactor, using silver as cathode and carbon as anode for 10 hours. Values of pH were measured every hour. The precipitated matter in the cathode was weighed, and analysed by means of Inductively Coupled Plasma. The optimum conditions of the electrolysis were achieved at initial pH 3 and electrical current 300 mA. The electrolysis resulted in the highest precipitate of 2.6112 g in the cathode.
EN
In this article, the purpose of the research was to study the ecological characteristics of groundwater and central water supply used for drinking and economic activity of the Kievka village. The hydrochemical indicators of the samples were determined with conventional methods, and performed on 16 indicators: pH, electrical conductivity, suspended solids, dry residue, chlorides, sulfates, phosphates, total hardness, sodium, ammonium nitrogen, nitrites, nitrates, chemical oxygen consumption (COD), anionic surfactants (APAS), total iron, and manganese. While assessing the hydrochemical state of drinking water in the village of Kievka, it can be noted the "Altyn-dan" kindergarten and the Kiev secondary school No. 3, exceed the MAC which is determined by certain indicators. As a result of microbiological studies of the water samples from the village of Kievka, it was revealed that the total microbial number is normal. It was determined that a different number of fungi and actinomycites were present in all samples. At the initial concentration, a large concentration of fungi was observed in all samples.
EN
Groundwater is a key source of drinking water in Jordan. This study was conducted to assess the suitability of groundwater in major groundwater basins in Jordan for drinking purposes. The groundwater quality data from sixteen sampling stations within one-year-monitoring period from March 2015 to February 2016 were used. Weighted arithmetic water quality index (WQI) with respect to the Jordanian standards for drinking water was used for quality assessment. Sixteen Physical, chemical and microbiological parameters were selected to calculate WQI. The result showed that all physical and chemical parameters were almost below the maximum allowable level based on the Jordanian standards for drinking. On the other hand, the microbiological parameter (i.e. E.coli count) was exceeded the maximum allowable limit in all the studied locations based on the Jordanian standards for drinking water. The computed WQI values range from 40 to 4295. Therefore, out of 16 studied locations, three locations are classified in the “Excellent water” class, nine locations as a “Good water” class, one as a “Poor water” class, two as a “very poor water” class, and one as a “water unsuitable for drinking purpose” class. Furthermore, Escherichia coli is considered the most effective parameter on the determination of WQI in this study. This result highlighted the importance of including the microbiological parameters in any drinking water assessment, since they reflect with other physical and chemical parameters the actual condition of water quality for different purposes.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.