Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teledetection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Charakterystyczny układ przeważających kierunków wiatrów oraz ukształtowanie powierzchni podwyższonej terasy morskiej w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie sprzyja powstawaniu zasp śnieżnych. Tworzą się one rokrocznie w tych samych miejscach. Konsekwencją nierównomiernej miąższości pokrywy śnieżnej jest jej zróżnicowany moment zaniku. Za przeszkodami terenowymi pokrywa śnieżna zalega dłużej, nawet do końca drugiej dekady lipca. W tych miejscach, na głębokościach 20, 50 i 100 cm, stwierdzono w okresie letnim wyraźne opóźnienie procesu rozmarzania warstwy czynnej oraz niższą temperaturę gruntu. Prezentowane wyniki wykazują wpływ zróżnicowania momentu zaniku pokrywy śnieżnej na przestrzenną zmienność grubości warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny. Na podstawie zdjęć fotograficznych i danych teledetekcyjnych zestawiono mapę rozkładu zasp śnieżnych dla badanego obszaru.
EN
Characteristic system of prevailing wind directions and landform features of raised marine terraces in the area of Polish Polar Station cause the formation of snowdrifts every year in the same places. The consequence of irregular thickness of the snow cover is varied velocity of ablation. Behind terrain obstacles the snow cover lies for longer time period, even up to the end of the second decade of July. In these places there is determined significant delay in the process of thawing of the active layer and lower ground temperature during summer period at analyzed depths. Presented results demonstrate the impact of irregular decline of snow cover on the active layer thickness of permafrost variations. On the basis of photographs and remote sensing data there was compiled a map of snowdrifts distribution for the study area.
PL
Zdalnymi systemami rejestracji danych są systemy satelitarne, skanery instalowane na samolotach, anteny instalowane na powierzchni ziemi oraz urządzenia montowane bezpośrednio na ciągnikach i maszynach rolniczych. Wykorzystanie skanerów do zdalnej kontroli działek nazywane jest często teledetekcją. Umożliwiają one pozyskiwanie informacji o strukturze gruntów, rodzajach upraw, w tym roślin na pasze oraz usprawniają proces zarządzania systemem dopłat w ramach systemu komputerowego IACS. Przyczyniają się także do rozwoju rolnictwa precyzyjnego przez sterowanie maszynami rolniczymi w pracach polowych, monitorowanie plonów i biomasy, pobieranie prób glebowych, zmienne dawkowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, pomiary pól i upraw, monitoring zwierząt, monitorowanie pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, wpasowane w punkty osnowy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne jest elementem zrównoważonego rozwoju, gwarantuje uzyskanie plonów o wyższej jakości, wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Przedstawiona w pracy analiza systemu do rejestracji danych, do kontroli produkcji pasz umożliwiła ocenę jakości uprawy roślin w kontekście produkcji zrównoważonej.
EN
Remote control systems include the satellite systems, scanners installed on the aircrafts, antennas installed on the ground surface, as well as monitoring systems mounted directly on the tractors and agricultural machines. Application of the scanners to remote field control is often determined as a remote sensing; they enable to obtain the information on soil structure and various crops, forage plants inclusive. Moreover, they monitor actual state of plants, rationalize process of managing the surcharges within IACS computer system. Remote systems contribute to development of precision farming through the steering of agricultural machines in field operations, monitoring of biomass and crop yields, register sampling of soil, differentiate the doses of mineral fertilizers and plant protection chemicals to be applied, measure the fields and crops. Precision agriculture warrants not only getting high and good quality crop yields, but also influences on production costs. Data obtained by using teledetection make possible to integrate the information concerning spatial diversification of soil and crops, coming from register units provided recording on changes in different parameters to be applied under specific field conditions. Given in this paper analysis of data registration system for feed production control allowed qualitative evaluation of crop production in aspect of sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono nowe możliwości monitorowania osuwisk wzdłuż tras kolejowych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Osuwiska są dużym zagrożeniem dla tras kolejowych i powodują szkody, w szczególności na obszarze Karpat polskich. Przedstawiono przyczyny powstawania osuwisk i aktualne metody monitorowania tego zagrożenia. Zaproponowano rozwinięcie monitorowania osuwisk o metody teledetekcji satelitarnej, lotniczej i naziemnej. W szczególności zwrócono uwagę na to, iż najlepszą, a przy tym szybką i dokładną metodą pomiarową jest naziemny skaning laserowy.
EN
The new possibilities of landslide monitoring along railway routes using teledetection methods have been presented in the paper. The landslides make imminent danger for railway routes and cause damages, in particular at the area of Polish Karpaty. The reason of landslides occurrence and present methods of those threats monitoring have been presented. The development of landslide monitoring using methods of satellite, air and ground teledetection have been suggested. In particular the attention have been focused on the best and by the way, the quickest and the most accurate method – ground laser scanning.
PL
Artykuł przedstawia sposoby wykorzystania zdjęć satelitarnych w geologii środowiskowej. Analiza teledetekcyjna obrazu opiera się na przetwarzaniu zdjęć i wzmacnianiu jakości obrazu oraz na klasyfikacji danych na podstawie odbicia spektralnego. Na trzech przykładach z zakresu mineralogii, monitoringu składowisk odpadów przemysłowych oraz monitoringu zbiorników wodnych pokazano zastosowanie danych teledetekcyjnych.
EN
This paper presents various methods of using satellite images in enyironmental geology. Teledetection analysis is based on image transformation, enhancement of its quality, and data classiflcation based on spectral reflection. Three examples - in mineralogy, in monitoring of waste industrial product, and monitoring of water basins - illustrate the application of teledetection data.
PL
W artykule przedstawiono nowe technologie teledetekcyjne wykorzystane w systemie do kontroli deformacji i osiadania. Opisana została metoda monitoringu w skali mikro z wykorzystaniem odbiorników sygnałów satelitarnych. Ponadto w związku z planowanym rozwojem możliwości systemu o analizę deformacji i osiadania w skali makro metodą satelitarnej interferometrii radarowej przedstawione zostały przykłady zastosowania tej metody.
EN
The article presents the new tele-detection technologies used in the system for ground deformation and settlement monitoring. There is described a monitoring method in the micro-scale, with use of satellite signal receivers. In connection with the planned develop-ment of the system potential by the analysis of deformation and settlement in the macro-scale, using the method of satellite radar interferometry, the article presents also the examples of using this method.
PL
Artykuł prezentuje wstępną ocenę zdjęć satelitarnych ASTER, wykonywanych z pokładu satelity Terra, dla potrzeb teledetekcji i fotogrametrii. Obraz powierzchni Ziemi rejestrowany jest w 14 kanałach spektralnych o różnej rozdzielczości przestrzennej: 3 kanały zakresu VNIR – 15 m, 5 kanałów zakresu SWIR – 30 m oraz 6 kanałów TIR – 90 m. Wielkość sceny satelitarnej wynosi 60 x 60 km. Na podstawie zobrazowania z maja 2002 wykonano wstępną analizę zdjęć ASTER z punktu widzenia teledetekcji i fotogrametrii. Przedstawiono parametry statystyczne opisujące poszczególne kanały spektralne oraz zestawy kanałów tworzących kompozycje barwne. Na podstawie kanału 3 (0.78-0.86 µm, rozdzielczość 15 m) zarejestrowanego z pokryciem stereoskopowym z jednej orbity, wygenerowano NMT. Ocenę dokładności NMT wykonano w oparciu o profile pomierzone na zorientowanych przestrzennie modelach zdjęć lotniczych w skali 1:26 000.
PL
Krajobraz należy traktować jako odwzorowanie w mózgu (umyśle) fragmentu środowiska przyrodniczego wyrażonego w postaci związków i relacji, które dostrzega człowiek. Podstawą jego odwzorowania krajobrazu jest struktura obrazu jako podstawowa forma przetwarzania informacji przez zmysł wzroku. Na ukształtowaną naszym systemem widzenia fizjografię przestrzeni nakłada się przestrzeń odbierana w kategoriach intelektualnych i wartościach: cywilizacyjnych, estetycznych czy emocjonalnych. Krajobraz odbieramy jako obiektywnie istniejącą przestrzeń, nie uświadamiając sobie, że krajobraz jest obrazowym odbiorem (i w konsekwencji pojmowaniem) przestrzeni, naszą wykształconą ewolucyjnie specyficzną zdolnością określania relacji między zewnętrznym światem a jego mózgowym (umysłowym) odwzorowaniem. Jaką rolę w tak pojmowanych relacjach krajobrazowych odgrywa fotogrametria jako dziedzina zajmująca się technicznym opisem i analizą obrazu środowiska realnego? Analiza tych relacji zaprezentowana zostanie na przykładzie zdjęć lotniczych środowiska przyrodniczego i kulturowego z wykorzystaniem publikacji „Gea – znaczy Ziemia” oraz „Opus hominis – dzieło człowieka” z serii „Polska z lotu orła”.
9
PL
W referacie przedstawiono próbę oceny przydatności danych radarowych SRTM dla celów kontroli upraw metodą teledetekcyjną poprzez wyznaczenie ich dokładności względnej i bezwzględnej. Analizę dokładności przeprowadzono na 17 obszarach testowych rozmieszczonych na terenie całej Europy. Do porównania wykorzystano dane pochodzące z projektu CwRS 2003. Mimo niejednorodności danych referencyjnych (rożne dokładności i odwzorowania kartograficzne), uzyskano zaskakująco dobre wyniki. Zilustrowano również relacje pomiędzy dokładnością względną danych SRTM a ukształtowaniem terenu.
PL
W pracy przedstawiono metodę tworzenia kompozycji wielospektralnych w oparciu o obrazy standardu telewizyjnego. Rozwój cyfrowego przetwarzania obrazów w połączniu z video techniką pozyskiwania zobrazowań daje nowe jakościowo możliwości ich wykorzystania. Na omawiany proces składa się wiele etapów odpowiedzialnych zarówno za transformacje jakościowe informacji obrazowej, jak również realizujących operacje geometryczne wykonywane na obrazie. Kompozycja wielospektralna stanowi podstawę do dalszych analiz wykonywanych przy wykorzystaniu procedur numerycznych. Zaprezentowana metoda pozyskiwania i tworzenia kompozycji wielospektralnych w oparciu o obrazy standartu telewizyjnego może znaleść bardzo szerokie zastosowanie począwszy od badania środowiska naturalnego a skończywszy na zastosowaniach militarnych.
EN
This research presents the method of establishing multispectral composition based on the television image standard. The advancement of digital processing image in consortium with the video technique of obtaining the image gives brandt new opportunities of its usage. Before anything can be conducted on the image it takes a few stages to complied with. They merely implicate the transformation qualities of the information image as well as geometric procedure conducted on the image. The multispectral composition is the starting point for on going analyses carried out in association with numerical method. This convenient system can readily be avaiable in carrying out any of the environmential studies and on top of it, the multispectral composition can be valid as for as military applications are concerned.
11
Content available remote Monitoring lasów w Polsce - problemy i kierunki rozwoju
PL
Praca stanowi przegląd różnych form monitoringu lasów w Polsce. W ramach monitoringu biologicznego przedstawiono sprawy związane z oceną defoliacji koron. Zaprezentowano nowe aspekty projektowanej wielkopowierzchniowej inwentaryzacji stopnia uszkodzenia drzewostanów. W przypadku ustalania stref uszkodzenia lasu zwrócono uwagę na częstość ich określania, ilość wyróżnianych stref oraz na straty wynikające ze zmniejszenia się przyrostu miąższości. Zaakcentowano przydatność teledetekcji i systemów informacji przestrzennej do oceny stanu lasów. Rezolucje „procesu helsińskiego" i protokół z Kioto są powodem potrzeby monitorowania różnorodności biologicznej w lasach i zmian w bilansie węgla. Wolny wstęp do lasów w Polsce i szkody z tym związane rodzą potrzebę monitoringu rekreacyjnego lasów. Wszystkie formy monitoringu lasów służą kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
EN
The study is a review of different forms of forest monitoring in Poland. Within the framework of biological monitoring, the paper presents problems associated with the assessment of crown defoliation. New aspects of a planned large-area inventory of the degree of stand damage were presented. In the case of establishment of forest damage zones attention was paid to the frequency of their determination, number of identified zones and losses resulting from the decrease in volume increment. The applicability of télédétection and systems of aerial information for the estimation of forest condition was accepted. Resolution of the „Helsinki process" and the Kioto protocol require signatories of these directives to monitor forest biological diversity and changes in carbon balance. Free access to forests in Poland and damages associated with it make it also necessary to monitor the recreational functions of forests. All forms of forest monitoring serve to improve ecological awareness of the public.
PL
Znajomość historii środowiska, zmian rzeźby i hydrografii określonego obszaru terenu ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu inwestycji ze względów nie tylko na mechanikę gruntu, jego charakterystykę wyznaczoną konkretnymi czynnikami środowiskowymi przez dziesiątki, czy setki lat, ale także na klimat ukształtowany pod wpływem środowiska istniejącego w przeszłości. Może on synergicznie oddziaływać z mającą zaistnieć (projektowaną) nową infrastrukturą urbanizacyjno-przemysłową. Stąd ekologiczne znaczenie znajomości przeszłości rozpatrywanego terenu. O niej świadczą źródła historyczne - kroniki, szkice, plany i mapy. Jednakże w dobie doskonalących się metod teledetekcyjnych interesującym staje się - wykorzystanie zdjęć satelitarnych do zobrazowania zmian w hydrografii terenu, jakie dokonały się na przestrzeni wielu dziesięcioleci. W oparciu o taką próbę powstała niniejsza publikacja, opisująca zmiany w hydrografii obszaru Krakowa.
EN
Ibis article refers to satellite images application in environmental changes researches for the long time (century or more). Cracow is the tested area.
EN
Structural analysis of the Miocene deposits of the northern marginal part of the Carpathian Foredeep, from the Nida Trough in the west to Tarnobrzeg in the east shows that three tectonic phases affected Neogene deposits of the Carpathian Foredeep: (1) an Early Styrian phase - Early Badenian synsedimentary movements, (2) a Moldavian phase (Late-Styrian) - Early/Late Badenian, after deposition of gypsum and during deposition of the lower part of the Pecten Beds, (3) an Attican phase - Sarmatian-Pliocene(?), after deposition of the Krakowiec Beds. The two Badenian phases involved reactivation of NW-SE basement faults Early-Styrian phase activity along these faults resulted in facies changes and thickness variability in the Baranów Beds. Reactivation of these faults during the Moldavian phase resulted in a considerable increase of their throws. Strata in the footwalls of faults were antithetically rotated to form structural traps for subsequent hydrocarbon and sulphur deposits. During the Attican phase, a horizontal compression stress field (compression direction - 30-50°) produced transverse and oblique faults (NE-SW and ENE-WSW) with strike-slip and oblique-slip movements. These faults were responsible for "pumping" hydrocarbons into the earlier formed traps. Minor deformations within gypsum deposits and seismotectonic features of the Witów Gravels are also discussed.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wykorzystanie narzędzi fotogrametrycznychi teledetekcyjnych w badaniach małych zlewni w Afryce Zach. (Mauretania, Burkina Faso, Niger), z punktu widzenia ich potencjalnego zagospodarowania. Rodzaj zastosowanych tutaj metod pochodzi od ekipy francuskich uczonych, którzy szukali rozwiązań prostych i optymalnych.
PL
Prezentowana praca ma na celu określenie wpływu orki na dwukierunkową charakterystykę odbicia spektralnego od powierzchni gleb w zakresie optycznym. Kierunkowość geometrii powierzchni gleb wymaga zbadania wpływu orientacji poziomej kierunku zabiegu na wartość odbicia od analizowanych powierzchni. Wyjaśnienia zjawiska dokonano za pomocą analizy pomiarów spektralnych od powierzchni trzech typów gleb różniących się barwą, składem granulometrycznym, sekwencją uziarnienia, zawartością materii organicznej. W wyniku badań stwierdzono, że wraz ze zmianą orientacji kierunku zabiegów względem promieni słonecznych, następują zmiany w rozkładzie znormalizowanego odbicia w funkcji kąta zenitalnego obserwacji.
17
PL
Poznanie charakterystyk spektralnych upraw rzepaku ozimego w jesiennym sezonie wegetacyjnym stanowi wstępny etap przy opracowywaniu teledetekcyjnej metody oceny przygotowania tej rośliny do przezimowania. Badania omówione w niniejszej pracy miały na celu uzyskanie charakterystyk spektralnych upraw rzepaku, który był wysiewany w trzech różnych terminach. Pomiary spektralne upraw rzepaku wykonywano za pomocą luminancjometru w pięciu dniach pomiarowych. Stopień pokrycia gleby przez rośliny rzepaku obliczono na podstawie analizy zdjęć wykonanych w dwóch terminach. Wyniki badań wskazują na wysoką zależność między wielkością odbicia promieniowania elektromagnetycznego z zakresu czerwieni i bliskiej podczerwieni a stopniem pokrycia gleby przez rośliny. Pomiędzy charakterystykami spektralnymi upraw rzepaku sianego w różnych terminach stwierdzono istotne zróżnicowanie.
PL
Nowoczesne technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne, które są wysoce zautomatyzowane, dostarczają danych źródłowych dla tworzenia systemów informacji przestrzennych i numerycznych map gospodarczych, topograficznych i tematycznych. Modernizacja programów nauczania oraz wybór tematyki badań naukowych powinny spełniać wymogi nie tylko obecnie stosowanych w świecie i w Polsce nowoczesnych technologii, lecz również powinny stworzyć bazę do wdrażania w najbliższej przyszłości technologii które są obecnie w fazie eksperymentalnej. Dodatkowo, profil kształcenia w naszych uczelniach musi zostać dostosowany do standardów i wymogów Unii Europejskiej. Proces tworzenia nowoczesnego i optymalnego programu kształcenia wymaga nie tylko wielu dyskusji między jednostkami geodezyjnymi uczelni wyższych w Polsce, lecz także konsultacji i wymiany doświadczeń z podobnymi jednostkami uczelni europejskich.
EN
There will be outlined activities, developments and involvement of various organizations including governmental institutions, non-governmental organizations, private companies, consultation services, universities and users. Collection of information has been made on the basis of questionnaires to organizations involved in photogrammetry, remote sensing and GIS, by summarizing obtained material from numerous professional meetings, seminars, conferences, published papers and personal knowledge of activities. In Lithuania during 10 years Independence period the significant changes of techniques with render help foreign western supporters there has been made considerable advances in applying of automated digital systems that give new possibilities for modern mapping in many fields of science and practice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.