Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roasting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Manufacture of Low Sulphur Pig Iron from Copper Slag
EN
Copper slag differs by chemical composition and structure, depending on the type of processing. Copper slag typically contains about 1 wt.% copper and 40 wt.% iron depending upon the initial ore quality and type of furnace used. The aim is to produce a typical foundry pig iron with the chemical composition of C > 3.40 wt.%, Si 1.40 to 1.80 wt.%, Mn 0.30 to 0.90 wt.%, P < 0.03 wt.% and S < 0.03 wt.% from copper slag. But foundry pig iron manufactured from copper slag contains a high sulphur content. Therefore, this study examines how to conduct desulphurization. Desulphurization roasting and reduction smelting with desulphurization additives used to remove sulphur from the copper slag. The results showed that desulphurization effect of desulphurization roasting is poor but when combined with reduction smelting with CaO addition is possible to manufacture low sulphur pig iron from copper smelting slag.
EN
The following publication presents results of the research on a new, innovative, mild technology of food processing with microwaves technology in order to develop novel food in the form of “on the go” healthy snacks. Different aspects of microwave treatment technologies within the context of physical model of electromagnetic field interaction with a food product, marketing and energy aspects were considered. Furthermore, comparison of sensory quality of conventionally and microwave treated nuts was shown, which is a key feature of nuts, seeds and dried fruits for most consumers. A comparative LCA analysis of convectional and microwave roasting was performed as well.
EN
The aim of the study was to determine the effect of high voltage electrical stimulation (330 V, 17 Hz, 120 s) of beef half-carcass and heat treatment on tenderness and water holding capacity of meat. The experimental material was a semimembranosus muscle derived from Polish Holstein-Friesian heifers (n=12). In the experiment, a forced and natural air circulation ovens were used; the raw material was heated at 170ºC to obtain a final temperature from 55 to 80ºC inside the beef. Results showed that electrical stimulation improved tenderness of roasted beef, which was demonstrated in the decrease in the maximum shear force from 39 to 26%. The electrical stimulation had a negative effect on cooking losses during roasting and water content in the final product. It has also been shown that studied quality attributes of beef depends on the type of heat treatment. Beef prepared in forced air circulation oven, were characterized by lower water content and higher values of maximum shear and compression forces than those heated in natural air circulation oven
EN
In China, stone coal is an important source of vanadium. The use of roasting–floatation for the pre-concentration of vanadium bearing mica from vanadium bearing stone coal was investigated based on its mineralogical characteristics. The results showed that the vanadium occurred in mica minerals and the main gangue minerals were coal, calcite, and quartz. The pre-concentration process comprises three key steps: roasting, desliming, and flotation. The coal was completely removed by roasting at 700 °C for an hour. Slime was concentrated and the subsequent flotation pulp was improved by desliming. Calcite was removed by reverse flotation and mica was concentrated by positive floatation. During the process, the grade of V2O5 was increased from 0.71% to 1.14%, and 46.18% of the tailings were rejected. The leaching rate of vanadium was increased from 30.49% of raw ore to 69.15% of the concentrate which was an increase of about 40% at the same leaching process. This technique may promote the efficient utilization of stone coal resources.
PL
Artykuł opisuje genezę powstania, historię i technologię huty cynku w ZGH BOLESŁAW S.A. w Bukownie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ZGH BOLESŁAW, której właścicielem jest spółka STALPRODUKT S.A. Dodatkowo autor przedstawiając technologie dokonuje opisu zmian technicznych i technologicznych, które dokonały się na przestrzeni lat.
EN
The article describes the genesis, history and technology of Zinc smelter in ZGH BOLESLAW S.A. in Bukowno forming part of the Group ZGH BOLESŁAW, which is owned by the company STALPRODUKT S.A. In addition, by providing technologies makes the description of technical and technological changes that have made over the years.
EN
This paper investigates extraction of nickel and iron from a lateritic nickel ore from the Caldag region of Manisa in Turkey. The ore sample contains 1.2% Ni, 24.77% Fe and 0.062% Co. The process applied includes digestion with 40 wt-% sulfuric acid at 200 C for 60 min, roasting at 700 C for 15 min, leaching with water for 30 min at 1:5 solid/liquid ratio (by weight) and precipitation of the remaining iron at pH 3 and 60 C. In order to improve nickel and cobalt extractions using the digestion-roasting- leaching-precipitation process (DRLP), Na2SO4 addition in the roasting stage was examined. Under the optimum conditions and in the presence of Na2SO4, 86.2% Ni and 94.2% Co extractions were obtained with almost zero iron content. As a result, 2.07 g dm-3 Ni, 0.12 g dm-3 Co and 0.05 g dm-3 Fe could be achieved in the pregnant leach solution within nearly 2.5 hours.
EN
In this work extraction of copper and iron from a reverberatory furnace slag was studied. A two-step extraction procedure was followed. The first step was roasting of the slag in the presence of sulphuric acid at temperatures between 150 and 800oC. The second step was leaching of the resulting calcine with distilled water. The maximum copper extraction of about 94% was achieved. In this case, the slag was roasted at 250oC with sulphuric acid higher of about 33% than that stoichiometrically required, followed by water leaching of calcine at 50oC. About 55% of iron was also dissolved under these conditions. On the other hand, for the calcine obtained at sulphation temperature of 600oC, extraction of copper in a water leaching stage was still relatively high (about 79%), whereas that of iron was comparatively low (about 6%). Dissolution of copper and iron from the calcine was found to be very fast and was complete within the first few minutes. The water temperature in the leaching step was found to have no effect on extraction of copper and iron from the calcine in the range of 30 to 85oC.
EN
The presence of arsenic in zinc sulphide concentrates is particularly harmful, because it creates problems in zinc electrolysis. The main source of arsenic in non-ferrous metallurgy is arsenopyrite (FeAsS). In oxidative roasting of zinc concentrates, FeAsS oxidizes to arsenic oxides (As2O3, As2O5). In this connection a natural FeAsS was examined, and also the distribution of arsenic in the products of the roasting process, the cycle of sulphuric acid obtaining and the leaching of zinc calcine were studied. The arsenic contamination of soils in the vicinity of nonferrous metals smelter KCM SA, Plovdiv, Bulgaria as a result of zinc and lead productions has been studied.
EN
This paper presents the results of oxidation of zinc concentrates containing various iron compounds. Using the thermogravimetry and thermal analysis methods it was shown that the influence of the iron form affects the thermal oxidation process. They influence the rate of, oxidation of zinc sulphide and consequently the resulting rate of oxidation of the concentrate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania koncentratów cynku zawierających różne związki żelaza. Wykorzystując metody termograwimetrii i analizy termicznej wykazano wpływ formy występowania żelaza na efekty cieplne utleniania. Rzutują one na szybkość utleniania siarczku cynku i związaną z tym szybkość utleniania koncentratu.
EN
This paper presents the results of the kinetic studies of the zinc sulfide concentrate oxidation with the addition of inert, ZnO-containing materials. It was observed that about 15% of zinc oxide addition, obtained from steelmaking dust, improves the rate and maximum degree of oxidation of the concentrate. Kinetic equations of the process were determined, and the activation energy for various additions of inert material was calculated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kinetycznych utleniania koncentratów siarczkowych cynku z dodatkiem materiałów obojętnych, zawierających ZnO. Stwierdzono, że dodatek około 15% tlenku cynku, otrzymanego z recyklingu pyłów stalowniczych, zwiększa szybkość i maksymalny stopień utlenienia koncentratu. Określono równania kinetyczne procesu i energię aktywacji dla różnych dodatków materiału obojętnego.
PL
W zaprezentowanej w artykule pracy badawczej porównano wpływ parametrów prażenia (100-160°C, 10-60 minut, przy stałej prędkości przepływu powietrza) na zmiany zawartości wody oraz barwy powierzchni wewnętrznej (brązowej) łuski i powierzchni czystego jądra orzecha. Zakres pracy obejmował wyznaczenie krzywych suszenia oraz oznaczenie zawartości suchej masy. Pomiar barwy jąder orzechów laskowych oznaczono w układzie CIE L*, a*, b*, a na podstawie wyników obliczono nasycenie oraz bezwzględną różnicę barwy ΔE. Orzechy laskowe odmiany „Kataloński” poddane prażeniu pochodziły z polskich upraw. Otrzymane wyniki wskazują, że podstawowym czynnikiem decydującym o zmianach parametrów barwy jest temperatura. Istotne zmiany dotyczące wszystkich parametrów barwy (L*, a*, b*) mogą wynikać z ubytku wody w prażonych jądrach orzechów. Zawartość wody podczas prażenia obniża się nawet do poziomu 0,4%.
EN
The following study compares the parameters of roasting (100-160°C, 10-60 min) at a constant air flow rate on the basis of changes in water content and the colour development of the hazelnut kernels. The scope of this paper included drying curves preparation, moisture content determination and colour of kernel surface analysis in CIE L*, a*, b* system. Additionally, colour intensity (chroma – C) and total colour difference (ΔE) were calculated. Hazelnuts,“Kataloński’ variety cultivated in Poland were taken to the analysis. The obtained results indicated that the temperature was the main factor which affected on colour development. The significant changes occurred in all colour parameters (L*, a*, b*), what can be also correlated with the intensive water loss. The water content reduced even below 0,4%.
PL
W niniejszym artykule poddano ocenie w systemie RBG i porównano składowe barwy przekroju, jak i powierzchni prób pozyskanych z rostbefu wołowego przy zastosowaniu trzech procesów obróbki cieplnej prowadzonej do temperatury 71°C wewnątrz próby. Dla składowej barwy R stwierdzono istotny statystycznie wpływ badanej powierzchni (p=0,0000) niezależnie od zastosowanej techniki obróbki cieplnej - wyższe wartości tej składowej stwierdzane były w przypadku mięsa na przekroju. Nie stwierdzono natomiast wpływu zastosowanej techniki obróbki cieplnej (p=0,1016), jak również łącznego wpływu tych czynników (p=0,5636) na składowe barwy. Świadczyć to może o tym, iż różne procesy cieplne prowadzone do zadanej temperatury wewnątrz próby nie różnicują barwy poszczególnych powierzchni mięsa w zależności od techniki obróbki.
EN
In the presented article the assessment and comparison of colour components of cut and outer browned surface of beef striploin after thermal treatment (in various conditions to the temperature of 71°C inside the sample) were conducted. In case of R component of colour, statistically significant influence of the analysed surface (p=0.0000) was observed for all the analysed methods of thermal treatment - higher values were observed for cut meat than for browned surface. Simultaneously, no significant influence of the thermal treatment method (p=0.1016) and accumulative influence of both factors (p=0.5636) on the components of colour were observed. It may be concluded, that various methods of thermal treatment conducted to the specified temperature inside the sample do not cause differentiation of colour in case of individual thermal treatments.
PL
W pracy zbadano wpływ wybranych procesów tj. prażenia i gotowania na aktywność przeciwutleniającą ziaren gryki. Oznaczono zawartość polifenoli i fitynianów, zdolność do chelatowania jonów żelaza(ll), a także aktywność przeciwrodnikową wobec kationorodników ABTS∙+ i aktywność antyoksydacyjną wobec nadtlenków w emulsji kwasu linolowego ekstraktów ziaren, płatków, kaszy nieprażonej i prażonej (surowej i gotowanej). Wykazano, że ziarna i produkty z gryki charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli. Procesy prażenia i gotowania obniżyły zawartość polifenoli w produktach z gryki oraz pogorszyły ich właściwości antyoksydacyjne, z wyjątkiem zdolności do chelatowania.
EN
In the thesis the effect of chosen treatment on buckwheat grains’ antioxidant activity was investigated. Total phenolic and phytate content, iron chelating ability, as well as anti radical activity against ABTS∙+ radicals, and antioxidant activity against peroxides in linoleic acid emulsion were tested in extracts of buckwheat grains, flakes, unroasted and roasted groats (raw and cooked). It was shown that in grains the content of polyphenols is high and surpasses the values available in literature for wheat and amaranthus. Roasting and cooking decreased both the amount of polyphenols and the activity of investigated products, except chelating.
PL
Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych.
EN
Results of the tests into treatment of zinc-bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of industrial tests are presented.
PL
Selen występuje w szlamach doprowadzanych do procesu prażenia głównie w postaci selenków miedzi i srebra, a także w postaci pierwiastkowej w zależności od operacji technologicznych zastosowanych przed usunięciem tego pierwiastka. Rozkład selenków srebra (Ag2Se) i miedzi (Cu2Se) oraz związku AgCuSe jest niezbędnym elementem procesu prażenia, poprzedzającym utlenienie selenu do SeO2. Prężność par selenu pierwiastkowego oraz jego związków międzymetalicznych jest znacznie niższa od prężności pary czystego SeO2(g). W związku z tym utlenienie selenu związanego w selenkach winno nastąpić na powierzchniach związków międzymetalicznych, na których możliwe jest powstawanie tlenków selenu ze srebrem lub miedzią. Prażenie selenu ze szlamu anodowego jest procesem złożonym, w którym szybkość eliminacji selenu zależy od postaci chemicznej selenu występującego w szlamie. Selen pierwiastkowy można łatwo usunąć ze szlamu w niskich temperaturach wynoszących ok. 200 [stopni]C, w których rozpoczyna się utlenianie. Selenek srebra Ag2Se utlenia się do selenitu Ag2SeO3 prawie w całości, tak że nie zachodzi uwolnienie gazowego dwutlenku selenu ze szlamu do atmosfery procesu prażenia. Szybkość tej reakcji jest mała ze względu na niską prężność rozkładową selenitu srebra. Selenity miedzi, o ile są one obecne w szlamie anodowym, reagują z tlenem przeważnie tak samo jak selenity srebra, jednakże z uwagi na wyższą prężność rozkładową dochodzi tylko częściowo do bezpośredniego utlenienia do postaci Cu2SeO4 lub CuSeO3, zaś reszta jest uwalniana jako SeO2(g) do fazy gazowej. W przypadku atmosfer prażenia zawierających SO2, stabilnymi postaciami miedzi i srebra są ich siarczany. W związku z tym, dane grawimetryczne dotyczące prażenia szlamu dotyczą kombinacji reakcji utleniania, usuwania selenu i zasiarczania. Do zwiększenia szybkości zachodzenia tych reakcji w atmosferach O2+SO2 przyczynia się porowatość i pęknięcia powstałe w strefach tych reakcji, umożliwiające transport gazu pomiędzy atmosferą procesu a selenitem. Fakt ten wyjaśnia korzystny wpływ dwutlenku siarki na proces prażenia szlamu anodowego w porównaniu do zwykłego prażenia w atmosferze tlenu lub powietrza.
EN
Selenium is present in the slimes fed to roasting process mostly as copper and silver selenides as well as elementary selenium, depending on the processing steps prior to the deselenisation. The decomposition of silver (Ag2Se), copper (Cu2Se) and mixed (AgCuSe) selenides is a necessary step in the roasting, before the oxidation of selenium to SeO2 can take place. Vapour pressure of elementary selenium or that in its intermetallic compounds is much lower than that of pure SeO2(g). Thus, the oxidation of selenium bound in selenides must occur on the surfaces of the intermetallic compounds, where formation of complex selenium oxides with silver or copper is possible. The selenium roasting of anode slimes is a complex process where the deselenisation rate is linked with the chemical form of selenium present in the slime. Elemental selenium is removed from the slime easily at low temperatures, around 200 [degrees]C, where its oxidation starts. Silver selenide Ag2Se is oxidized to selenite Ag2SeO3 almost quantitatively, and no gaseous selenium dioxide is released from slime to the roaster gas. The reaction rate is low, due to the small decomposition pressure of silver selenite. Copper selenides if present in the anode slime react much in the same way in oxygen as silver selenides. Due to the higher decomposition pressure only a fraction is oxidized directly to Cu2SeO4 or CuSeO3, and selenium is released as SeO2(g) to the gas phase. In SO2-bearing roaster atmospheres, the stable forms of copper and silver are their sulphates. Thus the gravimetric data of slime roasting is a combination of oxidation, deselenisation and sulphation reactions. The reaction rates in O2+SO2 atmospheres are enhanced by porosity and cracks formed in reaction scales which allow the gas transport between the reaction atmosphere and selenite. This feature of the roasting products explains the beneficial properties of sulphur dioxide in the anode slime roasting compared to simple roasting in oxygen or air.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
W pracy przedstawiono propozycję założeń technologicznych przetwarzania ziarna zbóż na cele spożywcze. Opisano poszczególne etapy związane z produkcją nowych produktów. Produkty te powstające na bazie niskoprzetworzonego ziarna zbóż cechuje duża zawartość błonnika oraz mikroelementów występujących w okrywie. Tego typu wyroby zaliczane są do zdrowej żywności.
EN
The work presents technological guidelines for processing the cereals into food products. Consecutive production stages of new products were depicted. These products developed on the basis of low-processed cereal grains are marked by high concentration of cellulose and microelements occurring in a cover. The products of this type are numbered among health food.
PL
Prażenie jest jedną z ważniejszych operacji technologicznych w procesie przerobu ziarna kakaowego, a warunki prażenia mają ogromny wpływ na jakość ziarna. Celem pracy było dobranie takiej temperatury i wilgotności względnej powietrza w procesie konwekcyjnego prażenia, aby zminimalizować migrację tłuszczu z jądra ziarna kakaowego do łuski i dzięki temu uzyskać korzystniejsze parametry ziarna kierowanego do dalszego przetwarzania. Ziarno kakaowe gatunku Ivory Coast prażono metodą konwekcyjną w stałej temperaturze (110, 135 i 150 [stopni]C); utrzymywano stałą prędkością przepływu powietrza (1,0 m/s) oraz wilgotność względną 0,30-0,97 i 5,0%.
EN
Roasting is one of the most important technological unit operations in processing of cocoa beans; its conditions essentially determine the quality of the product. The aim of this research was to optimize the temperature and relative humidity of air used for convective roasting of cocoa beans in order to minimize migration of lipids from the kernel toward the husk and thus to improve properties of roasted material with respect to further steps of processing. Three temperatures (110, 135 and 150 [degrees]C) and two distinct values of relative air humidity (0.30-0.97 and 5.0%) were chosen at a constant air flow rate of 1.0 m/s for convective roasting of cocoa beans of Ivory Coast variety.
EN
Recent years there is a trend of use the new roasting method (deselenization) use of copper anode slime in the controlled gas atmosphere in the large world companies for anode slime treatment. The aim of this work is a possibility of complete selenium removal from anode slime by the use of new deselenization method, and production selenium powder of commercial quality, in the Anode Slime Treatment Plant Bor. The results of experimental investigations in the laboratory conditions give the optimum parameters of the analyzed of the deselenization method. Selenium dioxide gas is emitted during roasting process, which is reduced in the sulfuric acid solution, and as a result, the commercial quality selenium is obtained. The produced selenium has a form of technical quality powder, used in metallurgy.
PL
W ostatnich latach występuje tendencja stosowania nowej metody prażenia szlamów anodowych w kontrolowanej atmosferze w wielu zakładach przerabiających ten materiał. Wyniki eksperymentalnych badań w warunkach laboratoryjnych pozwoliły określić optymalne parametry metody eliminacji selenu ze szlamów. Gazowy dwutlenek selenu emitowany w czasie procesu prażenia jest redukowany w roztworze kwasu siarkowego, w wyniku czego jest produkowany selen. Wytworzony proszek selenu spełnia warunki jakościowe i może być stosowany w metalurgii.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej obłuszczonych ziarniaków jęczmienia poddanych nawilżaniu różnymi metodami oraz następnie obróbce termicznej. Obróbkę termiczną przeprowadzono w dwu urządzeniach o odmiennych systemach działania tj.: w piecu konwekcyjnym i kuchence mikrofalowej. Określono wpływ tych urządzeń na proces odprowadzenia wody i ich wpływ na efekty zgniatania tak spreparowanych ziarniaków.
EN
Paper presented the test results concerning mechanical strength of dehulled barley grains moistened in different ways and heat treated after all. Thermal processing was conducted in two devices, of different functioning systems, i.e. in a convection-type oven and microwave oven. The effects of applied procedures on the process of water removal as well as on the crushing test results were determined for grains prepared in such a way.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.