Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Międzynarodowy handel jest jednym z najważniejszych fundamentów zwiększenia produkcji i optymalizacji zysków w przemyśle celulozowo-papierniczym. W niektórych regionach świata miejscowi producenci obawiają się wpływu importu na ich rentowność. W innych, znalezienie nowych klientów poza granicami jest głównym motorem wzrostu i zwiększa wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
EN
Trade in agricultural products is one of the most dynamically developing segments of the global market. The feature of the contemporary stage of world food trade development is that the leading exporters are also the largest food importers, combining the benefits of the international division of labor with the development of domestic agricultural production. In the paper, the role of foreign trade in ensuring food security has been evaluated by comparing the global index of food security and the share of imported food in the domestic market. As a result, the countries of the world have been divided into 4 groups. The first two groups include countries that ensure their citizens a high level of food security through imports, as well as or through their own efficient agricultural production. The third and fourth groups include countries which are not agrarian developed. The problems of hunger and malnutrition in these countries can potentially be solved with the help of foreign trade and increased efforts of the international community.
EN
In the era of globalization, more and more threats to the IT systems of many global companies will be observed. More and more attacks are effective and the losses caused by intrusions are systematically growing. The problem of ensuring the security of networks and computer systems is one of the most important issues of modern computer science. Today, more research is being done around the world to ensure the security of operating systems and applications.
EN
The purpose of this article is to analyse the role of transnational corporations in the economy and global trade, and in particular to analyse the mutual relations between flows of productive capital in the form of foreign direct investment and international trade exchange.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza roli korporacji transnarodowych w gospodarce i handlu światowym, a zwłaszcza przeanalizowanie wzajemnych relacji między przepływami kapitału produkcyjnego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a międzynarodową wymianą handlową.
EN
In modern global conditions, the revival of the economic belt of the Great Silk Road as a whole opens up new significant opportunities for countries along the route to develop the economies of these countries. Nowadays, the main factors for the integration of these countries are logistics, international trade, and tourism. The relevance of the study lies in the very methodological approach of assessing the logistics factors affecting the economy of a number of countries along the economic belt of the Silk Road. A group of preliminary countries, through which lie main routes of the economic belt of Silk Road, including Kazakhstan, were selected. An analysis was carried out on the efficiency of development of logistics and trade, impact of development of logistics on international trade. Based on the analysis of international indices of logistics efficiency, international trade conditions and regression models, problems and reasons for lagging have been identified that affect the economic development of countries along the Silk Road routes. Priority initiatives have been identified to overcome restrictions that impede the development of logistics and increase trade capacity in the countries of the Silk Road, in particular the Eurasian Economic Union (EAEU), including Kazakhstan.
EN
The purpose of this article is to answer the question whether the current trade policy of the President Donald Trump’s administration, aimed at greater protectionism and isolationism in international trade, may result in undermining or even dismantling international trade order as we know it for the last several decades. Taking into account unfolding trade war between the United States and the People’s Republic of China special focus is given to potential new trade war between the US and the European Union. In order to narrow the scope of the paper’s analysis and to best illustrate the prospect of the EU-US trade war special attention is given to historical and current trade disputes between both parties over agri-food products, including hormone-treated beef, bananas, GMOs, poultry meat treated with bactericidal substances, Spanish olives and American soybeans. In conclusion of this paper it is explained that due to several reasons the new US-EU trade war is highly unlikely. This said it is also concluded that current stance in international trade taken by the White House, although very controversial and openly confrontational, poses no real threat to modern international trade order.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna polityka handlowa administracji prezydenta Donalda Trumpa, zmierzająca do większego protekcjonizmu i izolacjonizmu w handlu międzynarodowym, może stanowić zagrożenie dla dotychczasowego międzynarodowego porządku handlowego. Biorąc pod uwagę narastający konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, szczególny nacisk w artykule położono na ryzyko ewentualnego rozwoju analogicznego konfliktu w stosunkach USA z Unią Europejską. Ilustracją rozważań w tym zakresie są historyczne i aktualne spory handlowe wokół produktów rolno-spożywczych, w tym wołowiny poddanej obróbce hormonalnej, bananów, organizmów zmodyfikowanych genetycznie, mięsa drobiowego oczyszczanego substancjami bakteriobójczymi, oliwek hiszpańskich, jak również amerykańskiej soi. Na końcu wyjaśniono, że z wielu powodów perspektywa nowej wojny handlowej między USA a UE jest mało prawdopodobna. Stwierdzono również, że obecne stanowisko Białego Domu w sprawie handlu międzynarodowego, choć bardzo kontrowersyjne i otwarcie konfrontacyjne, nie stanowi realnego zagrożenia dla dotychczasowego międzynarodowego porządku handlowego.
EN
Standardization of requirements is a common practice in the trade of many products. The developed international standards and systems for wooden packaging (EPAL, UIC and ISPM15:2009) provide a unified standard for quality and safety that is updated and complemented by best practices and technologies. Confirmation of meeting the standard is to obtain a certificate or license. These standards have been recognized by logistics organizations, state administrations and packaging manufacturers in many countries in the world. The labeling of packaging meeting the requirements of the standards is recognizable and fulfills the function of confirming the legality of their origin and safety for the environment.
EN
In today’s globalized world nationality has become a dynamic concept. During the period of nation state stability the flag under which a firm operated was fairly stable, however with the advent of firm mobility, extensive cross border mergers and acquisitions and global supply chains along with equally multinational distribution channels, the colour of the flag becomes often blurred. Furthermore, the rise and the collapse of international trade treaties and the agglomeration and occasional fracturing of nation super states, such as the European Union (EU), makes the problem a critical one. This article proposes an encompassing framework for evaluating nationality of a firm and examines the contentious status of several well-known firms where the colour of nationality is rapidly changing.
PL
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie narodowość stała się pojęciem dynamicznym. W okresie stabilizacji państwa bandera pod którą firma działała była dość stabilna. Jednak wraz z pojawieniem się mobilności, szerokich transgranicznych fuzji i przejęć, globalnych łańcuchów dostaw, także z wielonarodowymi kanałami dystrybucji, kolor flagi stał się często zamazany. Co więcej, wzrost i upadek międzynarodowych traktatów handlowych oraz aglomeracja i okazjonalne rozbicie superpaństw narodowych, takich jak Unia Europejska (UE), sprawia, że problem jest krytyczny. W tym artykule zaproponowano obszerne ramy dla oceny narodowości firmy i przeanalizowano stan sporny kilku dobrze znanych firm, w których kolor narodowości szybko się zmienia.
9
Content available remote Polityka Customs Compliance jako istotny element logistyki międzynarodowej
PL
Polityka customs compliance stanowi kluczowy czynnik współczesnego międzynarodowego łańcucha dostaw. Wynika to z roli przepisów celnych oraz konieczności fizycznego przekroczenia granicy celnej, w celu realizacji globalnego obrotu towarowego. Składa się na to szereg różnego rodzaju elementów – począwszy od wymogów związanych z odprawą celną towarów, poprzez szeroko pojęte bezpieczeństwo realizacji ponadgranicznych dostaw, a skończywszy na polityce państw oraz ugrupowań integracyjnych w celu ochrony rynku.
EN
Customs compliance politics is a topic issue in the modern international logistics chain. It is a result of customs rules and the fact that crossing the border must be the matter-of-fact to pursue a global trade of goods. There are many elements of this process – beginning from requirements which regard to the customs clearance of goods, through the understanding of the security of implementation of cross-border supplies, ending up in states politics and integrated organizations as a result of market protection.
10
Content available Strategie identyfikacji danych w handlu zagranicznym
PL
Zastosowanie systemu identyfikacji danych ma zasadnicze znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa w handlu zagranicznym. Do najnowszych systemów umożliwiających identyfikację przedmiotów w sposób całkowicie zautomatyzowany należy technologia identyfikacji radiowej, która jest w stanie zapewnić pełną automatyzację odczytu danych o produktach bez konieczności bezpośredniego dostępu. W artykule omówiono wyniki badań ankietowych dwudziestu przedsiębiorstw w Polsce, które wykorzystują niniejszy system w handlu zagranicznym.
EN
Application of data identification system is essential for any business in international trade. The latest Radio Frequency Identification (RFID) identification technology, which is capable of providing full automation of product data readings without the need for direct access, is available to the most modern systems for identifying items in a fully automated fashion. This article presents the ways of using RFID system and survey results of twenty companies in Poland that use RFID system in international trade.
PL
Ceny węgla na rynkach międzynarodowych utrzymują się w tendencji spadkowej już od pięciu lat. Za główne powody tego stanu uważa się: wysoką podaż, niski popyt oraz osłabienie tempa rozwoju w krajach będących głównymi użytkownikami i importerami węgla. Zmieniające się w czasie warunki rynkowe oddziałują na poziom cen w prognozach. Prognozy bowiem przedstawiają obraz przyszłości widziany z perspektywy zdarzeń i stanu otoczenia właściwych dla momentu sporządzania tych prognoz. Najnowsze prognozy ekspertów rynków węglowych oraz analityków bankowych nie przewidują znaczniejszych wzrostów cen węgla na świecie w kilku następnych latach. Wiele zależeć będzie od tempa równoważenia podaży i popytu na rynkach węgla, w tym – od zapotrzebowania w Chinach i Indiach.
EN
Coal prices in the international markets remain in a downward trend for five years. As the main reasons for this state shall be: high supply, low demand and a slowdown in growth in countries that are major users and importers of coal. Changing market conditions shape the price level in the forecasts. In fact, forecasts represent only the image of the future as seen from the perspective of the events and the environment appropriate for the time of preparing these forecasts. The latest forecasts of coal market experts and financial analysts do not indicate any appreciable increases in coal prices worldwide in the next few years. Much will depend on the pace of balancing supply and demand in coal markets, including demand in China and India.
PL
W obrocie międzynarodowym znajdują się węgle energetyczne o zróżnicowanej jakości: od antracytu i wysokokalorycznych węgli bitumicznych do węgli sub-bitumicznych i lignitu. Skala handlu poszczególnymi gatunkami uzależniona jest od wzajemnych powiązań dostawców i kupujących, a przede wszystkim od zapotrzebowania sektora energetyki na dany rodzaj węgla. Kraje uprzemysłowione importują więcej węgla o wyższej wartości opałowej. Jego ceny (na jednostkę masy czy energii) są co prawda wyższe, ale transport jest tańszy. Użytkownicy w krajach rozwijających się często poszukują węgla o niższej jakości, nie tylko ze względu na cenę, ale też na lepsze dostosowanie takiego paliwa do posiadanych urządzeń wytwórczych w energetyce. Wskaźniki (indeksy) cen węgla energetycznego są powszechnie wykorzystywane w handlu wę- glem na świecie od kilkunastu lat. Początkowo były to 2–3 indeksy i odnosiły się do węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg. Z czasem – ze względu na zainteresowanie klientów: użytkowników i producentów węgla – powstawały indeksy dla węgli o niższej jakości. W artykule przeprowadzono analizę zależności pomiędzy cenami węgli różnej jakości na wybranych rynkach eksporterów i importerów węgla. Celem tej analizy było oszacowanie, z jaką obniżką ceny węgla wiąże się spadek jego wartości opałowej o 1 MJ/kg.
EN
There are coals of varying quality in the international trade of steam coal: from anthracite and bituminous coal of a high calorific value to sub-bituminous coal and lignite. The scale of trade of each grade depends on the interrelationships between the suppliers and buyers, and above all – the demand of the power sector on a given type of coal. The industrialized countries import more coal with a higher calorific value. Its price (per unit of mass or energy) is admittedly higher, but its transport is less expensive. Users in developing countries often seek lower-quality coal, not only because of the price, but also for the reason that such fuel adapts better to their power plants’ equipment. The so-called coal price indices have been used widely in international coal trade for several years. Initially, there were 2–3 indexes related to coal of a calorific value of 6,000 kcal/kg. With time, due to the interest of customers, both users and producers of coal, indices for coals of lower quality were developed. The article analyzes the relations between the prices of coals of different quality in selected markets of coal exporters and importers. The aim of this analysis was to estimate the reduction in the price of coal related to a decline of its calorific value of 1 MJ/kg.
13
Content available remote Bezpieczeństwo towarowego łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym
PL
Handel międzynarodowy, z uwagi na odległości pomiędzy partnerami i koszty, oparty jest głównie na transporcie morskim. Z tego względu bezpieczeństwo towarowego łańcucha dostaw uzależnione jest w dużej mierze od zarządzania ryzykiem transportu morskiego i sprawnej obsługi w portach. Liczne zależności pomiędzy poszczególnymi stronami wymagają wspólnych działań różnych przedsiębiorstw i instytucji dla zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Dzięki tworzeniu różnych programów partnerstwa handlowego takimi jak AEO czy C-TPAT, tworzona jest jednolita i zrównoważona postawa w zakresie bezpieczeństwa, zwiększająca bezpieczeństwo i ułatwiająca globalną wymianę handlową towarów.
EN
The international trade, due to the distance between the partners and the cost, is based mainly on maritime transport. For this reason, the security of the freight supply chain depends largely on the risk of management of maritime transport and efficient service in ports. Many relationships between the various parties require joint action of various enterprises and institutions to ensure safety throughout the supply chain. Thanks to creating different trade partnership programs such as AEO and C - TPAT, creating a uniform and balanced attitude in terms of safety is being created which increases security and facilitates global trade of goods.
14
Content available Internationalisation of Polish Clothing Companies
EN
Polish companies, including clothing companies delivering finished products and B2B garment manufacture services, increasingly internationalize their business. At the same time, the lines of internationalization are determined by the companies’ lines business. In order to establish the areas of international cooperation and the meaning of internationalization in Polish clothing companies, an investigation using a review of pertinent literature and observation of the actual situation was undertaken. The second approach consisted of a number of specific methods that will be discussed in more detail in the article below. To fulfil the goal of the research several questions were asked: What aspects of clothing companies’ internationalization are covered by statistics? How has internationalization changed their organizational structure? Why do clothing companies outsource manufacturing processes not only to Asian countries, but also to countries in Central and Eastern Europe (CEE), where labour costs are much higher? What criteria do they apply to choose the location of a foreign provider of supplies and materials? Is the selection of a fabric manufacturer secondary to the that of the location of a clothing manufacturer? The conclusions drawn from answers to these questions support the thesis that Polish clothing companies have internationalized three spheres of their activity: manufacturing (outsourced to Asia, Central and Eastern Asia, North Africa), sales (EU, Eastern Europe), the procurement of fabrics and supplies (EU, Asia), and the procurement of machinery and equipment (Western Europe, Asia).
PL
Obserwowana intensyfikacja umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, dotyczy również firm odzieżowych. Ich produktami są wyroby gotowe oraz usługi B2B konfekcjonowania odzieży. Rodzaj kreowanego produktu determinuje kierunki współpracy międzynarodowej. Dla ich ustalenia zostały przeprowadzone badania, w których wykorzystano dwie metody: analizę poznawczą dziedzinowego piśmiennictwa oraz rejestrację stanu faktycznego. Druga z nich wymagała zastosowana szeregu metod szczegółowych (szerzej w treści artykułu). Celem przeprowadzonych badań była dyskusja pozwalająca określić, co oznacza pojęcie umiędzynarodowienia procesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw odzieżowych. Tak zdefiniowany problem pozwolił na sformułowanie kilku pytań badawczych. Jaki zakres internacjonalizacji firm odzieżowych ujmują dane statystyczne? Jaki był jej wpływ na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw? Dlaczego miejscem lokalizacji fazy wytwarzania produktu są kraje azjatyckie, ale też kraje Europy Środ.-Wsch., gdzie koszt pracy jest nieporównywalnie wyższy? Czym kierują się przedsiębiorstwa przy wyborze kraju ‒ miejsca zaopatrzenia materiałowego? Czy decyzja wyboru producenta tkanin jest wtórna do decyzji o miejscu wytwarzania produktu? Odpowiedzi na te pytania umożliwiły ustalenie wniosków, które potwierdziły tezę o umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw odzieżowych w trzech zakresach działalności: wytwarzanie produktu (Azja, Europa Środ.-Wsch., Afryka Półn.), sprzedaż (UE, Europa Wsch.), zakupy materiałów (UE, Azja) oraz maszyn i urządzeń (Europa Zach., Azja).
EN
Illegal Logging is one of the major global causes of deforestation and degradation of forests. To combat the negative effects of illegal logging, the European Union (EU) introduced various forest related policies and measures. Among them is the EU Timber Regulation (EUTR). The objective of the presented analysis is to identify the percentage share that the EUTR applies to wood and wood-based products. We analysed the imports into the EU by using different reference units: the import value in Euro, the roundwood equivalent and the wood fibre equivalent. Our results show that about 90% of the imported quantities and 74% of the imported values are covered by the EUTR. This means, that in 2013 the EU imported a total wood quantity of 6 million m³ wood fibre equivalents (or 17 million m³ roundwood equivalents, respectively) which is not covered by the EUTR. This amount is almost equally distributed between wood products and paper products. Coverage ratios for further differentiated product groups differ. Typically, raw materials have a higher coverage ratio, and finished products have a lower coverage ratio. The wood quantities that are not covered by the EUTR are highly concentrated between a few commodities like wood charcoal, other articles of wood, recovered paper, printed books and brochures.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące spedycji. Przedstawiono obowiązki spedytora międzynarodowego w kontekście handlu zagranicznym, przebieg procesu spedycyjnego. Autor omawiając określone zagadnienia chciał przedstawić znaczenie i rolę spedycji w handlu międzynarodowym. Zostały poruszone aspekty prawne, które umożliwiają wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zasady polityki transportowej i opłat przewozowych. Na podstawie funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa. zbadano poprzez analizę SWOT/TOWS otoczenie przedsiębiorstwa i dokonano analizy usługi procesu transportowego w kontekście umów międzynarodowych.
EN
The article discusses the issues concerning forwarding. Presents the responsibilities of the international freight forwarder in the context of foreign trade, the process of forwarding. They have raised the legal aspects that allow you to make international road haulage. Discussed key issues concerning the principle of transport and freight charges. On the basis of the operation of the enterprise. examined through the analysis of SWOT / TOWS business environment and analyzes the services of the transport process in the context of international agreements.
PL
Podział polityczny i militarny na dwa bloki Wschodu i Zachodu stał się po II wojnie światowej nieuchronną konsekwencją. W płaszczyźnie gospodarczej pierwszą ofiarą zimnowojennej rzeczywistości okazał się handel międzynarodowy, a przede wszystkim wymiana handlowa między krajami kapitalistycznymi i krajami bloku komunistycznego. Apogeum ograniczeń we wzajemnym handlu przypada na przełom lat 1952/53. Jakkolwiek zasadniczy zwrot na gorsze w stosunkach (nie tylko gospodarczych) między krajami dwóch systemów społeczno-ekonomicznych, a zwłaszcza między USA i Związkiem Radzieckim nastąpił dopiero w 1948 r., to jednak intensywny rozwój handlu trwał jedynie do 1946 roku. W tym czasie nic jeszcze nie zapowiadało zasadniczej zmiany trendu rozwojowego. Żadne względy ekonomiczne nie przemawiały za ograniczeniem stosunków handlowych ze Związkiem Radzieckim czy z innymi krajami socjalistycznymi. Polityczną zapowiedzią pogorszenia stosunków politycznych, a w konsekwencji również gospodarczych i handlowych między państwami bloku radzieckiego a państwami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi było słynne przemówienie Winstona Churchilla w Westminster Collage w Fulton w dniu 5 marca 1946 roku, a więc zaledwie w 10 miesięcy po zakończeniu II wojny światowej w Europie.
EN
Political and military division into two blocks, Eastern and Western one, constituted an inevitable outcome of the World War II. In economic terms international trade, particularly an exchange between capitalist countries on one hand and communist bloc countries on the other hand, proved to be the first victim of the Cold War. The apogee of restrictions in mutual trade between the two blocs was observed at the turn of years 1952-1953. Though, a fundamental deterioration of the relationship (not just in economic terms) between the two socio-economic systems, and especially between the US and the Soviet Union, took place as late as in 1948, an intensive development of trade lasted until 1946 only. At that time, there were no sings of fundamental change in the development trend. No economic considerations justified the restriction of trade relations with the Soviet Union and with other socialist countries. Deterioration of political relations, and consequently of economic and trade relations between the countries of the Soviet bloc and the countries of Western Europe and the United States was looming; however, after Winston Churchill’s famous speech at Westminster College in Fulton on 5 March 1946, mere 10 months after the World War II had ended in Europe.
EN
The accession to the European Union contributed to an increase in Poland’s foreign trade, and the growing export market is coupled with an increasing importance of intermediate imports, which is necessary to produce goods of appropriate quality and price. This phenomenon is a part of the process of fragmentation in global value chains. Fragmentation of the value chains should manifest themselves, in particular, in a multi-phase manufacturing process that requires many components of different types. In this paper, the recently available OECD database of the Trade in Value Added (TiVA) has been used to assess changes in the composition of gross exports of Poland and other Central Europe countries. In Poland, practically all sectors show a growing share of the imported value added. The cases analyzed confirm the thesis that the high technology sectors foster fragmentation. In the case of technologically lessadvanced sectors and short-value chains, benefits of fragmentation are limited. The progressing fragmentation and, as a consequence, a growing share of the imported value added made the gross export value (which is commonly used in statistics) of little use for the analysis of the economic role and competitive position of sectors. However, thanks to new projects based on I-O matrices of the global economy, it is possible to decompose gross exports into respective domestic and foreign value-added streams.
PL
Artykuł poświęcony jest omówieniu wybranych aspektów oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012. Generalnie, wpływ tych inwestycji na poszczególne rachunki bilansu dowodzi pełnienia przez nie roli czynnika pasywizacji bilansu płatniczego. Świadczą o tym zarówno tendencje kształtowania się salda wszystkich płatności związanych z BIZ, jak i prawidłowości dotyczące dynamiki struktury tych płatności. BIZ, przyczyniając się w sposób zasadniczy do wzrostu deficytu na rachunku bieżącym, nie zapewniały jednocześnie właściwych – z punktu widzenia równowagi bilansu płatniczego – warunków jego finansowania w postaci dopływu stabilnego kapitału.
EN
The article is dedicated to discussing certain aspects of foreign direct investments’ influence on Poland’s balance of payments in the years 2004-2012. Generally, the influence of these investments on certain accounts of the balance proves that they serve as a passivizing factor for the capital account. An indication of that are both the tendencies to form a high balance of liabilities connected with FDI and the patterns pertaining to the dynamics of the structure of these liabilities. FDI, contributing significantly to an increase in deficit in the current account, at the same time did not ensure proper conditions (from the standpoint of the payment equilibrium) for its financing in the form of a stable capital inflow.
PL
W artykule przedstawiono analizę globalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w badanym okresie, zwłaszcza w sektorze żywnościowym, duży wpływ miała akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. Ważnym czynnikiem był również globalny kryzys finansowy. W czasie globalnej recesji badany sektor umacniał swoją pozycję międzynarodową wobec innych działów gospodarki. W Polsce w latach 2001-2011 odnotowano wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z 3009 do 21 170 mln USD, co zwiększyło udział polski w globalnym eksporcie z 0,55 do 1,28%. Obecnie za ok. 11% polskiej sprzedaży na rynkach zagranicznych odpowiada sektor rolno-spożywczy.
EN
The article presents the analysis of globalization of Polish agri-food sector. The conditions of internationalization were strongly influenced by Poland’s accession to the EU structures in the 2004, especially in the agri-food sector. The global financial crisis was an important factor, as well. During global economic recession, the analyzed sector, as compared to other economy sections, consolidated its international position. In Poland, during the years 2001-2011, agri-food export increased from 3 009 to 21 170 million USD and the participation of Poland in global export changed from 0.55 to 1.28%. At present, the agri-food sector accounts for about 11% of Polish total foreign sales.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.