Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Silesia Province
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich w województwie śląskim w Polsce. Oceny dokonały osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. W Polsce osoby niepełnosprawne, tak samo jak osoby sprawne, muszą załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Ważne jest, aby wszyscy klienci, a w szczególności osoby niepełnosprawne, mogły większość spraw załatwić, nie wychodząc z domu. W niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę: Częstsze wykorzystanie narzędzi elektronicznych do komunikacji z urzędem prowadzi do wzrostu zadowolenia klienta niepełnosprawnego z funkcjonowania e-administracji. Celem publikacji była analiza funkcjonowania e-administracji w województwie śląskim, w zakresie możliwości wykorzystania jej przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym celem było określenie, jaki wpływ na percepcję usług e-administracji ma rodzaj niepełnosprawności oraz wykorzystywanie narzędzi komputerowych przez daną osobę niepełnosprawną.
EN
The article presents an analysis of e-administration functioning in municipal offices in the Silesian Province in Poland. It was evaluated by handicapped people with various degrees of disability, at different ages and different education. In Poland the disabled, similarly to abled-bodied people, have to run different errands in offices. It is important that all these clients, in particular the handicapped, could arrange things without leaving home. In the article the following hypothesis has been formulated: More frequent use of electronic tools for communication with the office leads to increased satisfaction of the disabled client with the functioning of e-dministration.
PL
Ze względu na warunki klimatyczne susze w Polsce nie są tak dotkliwie jak w innych rejonach świata. Jednak zdarza się, że nawet w naszych szerokościach geograficznych niżówka hydrogeologiczna, jako ostatnia i najgłębsza faza suszy, bywa ogromnym problemem ludzi pozbawionych dostępu do sieci wodociągowych i zaopatrujących się w wodę z indywidualnych płytkich studni. Konsekwencje niskich stanów wód podziemnych odczuli w 2015 roku szczególnie mieszkańcy gmin Szczyrk i Koniecpol w województwie śląskim. Na tych terenach naturalne obniżenie zwierciadła wód podziemnych spowodowało potrzebę organizowania przez władze samorządowe dowozów wody z innych terenów do setek gospodarstw. W artykule omówiono pojecie niżówki hydrogeologicznej zwracając uwagę na jej niejednoznaczność. W kontekście zmienności wieloletniej i sezonowej wahań zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, wskazano warunki sprzyjające inicjowaniu się zjawiska, zwrócono uwagę na specyficzne cechy tej najgłębszej fazy suszy. m.in. takie jak: powolny rozwój i zanik. Odniesiono się również do terminu „suszy hydrogeologicznej”. Przedstawiono różne sposoby identyfikacji niskich stanów wód podziemnych, w tym te stosowane przez państwowa służbę hydrogeologiczna. Na przykładzie sytuacji w województwie śląskim w 2015 roku zobrazowano skalę problemu wywołanego niskimi stanami wód podziemnych i opisano działania, które podjęły wybrane gminy aby przeciwdziałać powstałym lokalnie brakom wody.
EN
Due to climatic conditions, droughts in Poland are not as severe as in oilier affected parts of the world. Occasionally however, the deepest draught stage is acutely fell by communities with no access to public water supply in our country. In 2015, residents within the municipalities Szczyrk and Koniecpol in Silesia were particularly affected by low groundwater levels and as a result, water had to be delivered to hundreds of households by local authorities. The article examines the definition of low groundwater and its varying criteria, while looking at specific conditions that facilitate draught in the context of long-term variability and seasonal fluctuations of groundwater levels of the first aquifer. In particular distinctive characteristics of the deepest stage of drought are discussed such as its slow growth before subsiding. Acknowledging different methods of identifying low- groundwater. The paper refers to hydrogeological draught and methods used by the Polish Hydrogeological Survey. While using tile example of the 2015 draught in Silesia, its impacts on affected communities as well as measures taken to mitigate them are highlighted.
EN
The residence presented in this paper, namely the palace and park complex in Siemianowice Śląskie, is one of the most valuable monuments of this Upper Silesian town. Located in the town centre, it has had a well-deserved reputation for a number of years, still being among the elite places of interest in the local area. Throughout the time, the palace with the surrounding park have undergone a number of transformations that have influenced its contemporary state of maintenance, either directly or indirectly. The present study aims to analyse and assess the outcome of those transformations. The results of the study will be used to evaluate the present technical condition of the palace, as well as to draw conclusions as to the architectural and social challenges that the complex is facing nowadays.
PL
Wzrost poziomu innowacyjności jest warunkiem, a także czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wdrażanie innowacji w coraz większym stopniu decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych instrumentów kreowania i wspierania innowacyjności są regionalne strategie innowacji (RSI). W artykule przedstawiono model wdrażania RSI oparty na rozwoju inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa śląskiego. W regionie tym jako wiodące specjalizacje wybrano: energetykę, medycynę oraz ICT.
EN
The growth of innovation level constitutes the development of our country both in social and economic way. Implementing innovations is to a large extent a key factor in building competition advance of enterprises. Regional Innovation Strategy (RIS) is one of the most crucial instruments of creating and supporting innovations. This study presents a model of implementing RIS based on the progress of smart specializations, giving the Silesian region as an example. The key specializations in the region have been chosen as follows: energy production, medicine and ICT.
PL
W artykule przedstawiono istotę, rodzaje i znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Określono pozycję Polski na tle UE w dziedzinie innowacji. Następnie na podstawie badań ankietowych zaprezentowano znaczenie, cele i potencjał innowacyjny województwa śląskiego oraz określono obszary wsparcia w polityce innowacyjnej woj. śląskiego.
EN
The article depicts the essence, different kinds and significance of innovations policy in economic growth. It was stated how Poland comes out in comparison to the countries of the European Union in terms of innovation. Then, on the basis of survey research, significance, targets and innovative potential of the Silesian province were presented. Finally, support scopes for this province were defined in terms of innovations policy.
PL
W artykule przedstawiono cele edukacji w świetle wytycznych unijnych i krajowych, zbadano trendy demograficzne w przedziale wiekowym szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i województwie śląskim do 2035 roku, przeanalizowano plany zadań naborowych i ich wykonanie w latach 2009-2012 na przykładzie miasta Zabrze. Na tej podstawie sformułowano główne wyzwania szkolnictwa ponadgimnazjonalnego w Polsce, jak: niże demograficzne w najbliższych latach, otoczenie konkurencyjne, wysokie wymagania do jakości kształcenia. Aby sprostać tym wyzwaniom, szkoła ponadgimnazjalna powinna podjąć się wielu działań w kierunku podwyższenia jakości kształcenia, a w szczególności w zakresie zarządzania jakością kształcenia, co obecnie jest zbywane na dalszy plan. Podobnie jak w szkolnictwie wyższym, jednym z narzędzi jest wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
EN
The article presents goals of education in the light of EU and national guidelines, in which demographic trends were examined in the age group of upper secondary schools in Poland and in the Silesian Voivodeship until the year 2035, plans of recruitment tasks and their performance were analyzed in the period 2009-2012 based on example of Zabrze city. On this basis were formulated key challenges of upper secondary education in Poland, such as: demographic depressions in the coming years, competitive environment, high requirements for the quality of education. In order to meet these challenges upper secondary school should undertake a number of activities in order to increase the quality of education and in particular in the field of quality management education what is now taken aside. Like the university, one of the tools should be the implementation of a Quality Management System Training.
PL
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji badań zasadniczych z zakresu skuteczności procesu restrukturyzacji szpitali. W artykule opisano proces restrukturyzacji oraz scharakteryzowano akty prawne go regulujące, następnie uzasadniono prowadzenie badań zasadniczych na terenie województwa śląskiego. Przedstawiono wyniki badań pilotażowych oraz opisano dalszy kierunek prac.
EN
The purpose of this article is to present the concept of basic research in the field of hospital restructuring process efficiency. The article describes the process of restructuring and characterized acts regulating it, then justified by fundamental research in Silesia. The results of pilot studies and describes the future direction of the work
PL
W artykule omówiono bariery i uwarunkowania podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą w urzędach administracji samorządowej. W artykule postawiono tezę zgodnie, z którą występują różnice, co do warunków i barier podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą w urzędach administracji samorządowej. W celu weryfikacji tak postawionej tezy posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach administracji samorządowej województwa śląskiego na grupie 208 kierowników.
EN
The article presents the barriers and decision-making conditions of managerial personnel at the local government administration offices. The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administration from Upper Silesia region. The whole article ends in conclusion.
PL
Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym regionem w Polsce. Podobnie jak inne stare europejskie regiony „węgla i stali" od kilkudziesięciu lat przebudowuje swoją gospodarkę. Wiąże się to ze zjawiskiem opuszczania dotychczasowych lokalizacji przez kopalnie oraz zakłady przetwórcze. W krajobrazie pojawiają się rozległe tereny poprzemysłowe nierzadko położone w centrach miast. Ich właściwe przekształcenie i zagospodarowanie stało się poważnym problemem urbanistyczno-architektonicznym regionu. W artykule przedstawiono charakterystykę zjawiska powstawania terenów poprzemysłowych i cele ich przekształceń. Następnie omówiono ten problem w województwie śląskim. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady konwersji terenów pogórniczych oraz poprzemysłowych na obszarach śródmiejskich oraz w procesie kształtowania krajobrazu otwartego.
PL
W referacie przedstawiono wybrane sposoby wykorzystania dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki i kultury w województwie śląskim. Skupiono się na dwóch przykładach. Pierwszym z nich jest Szlak Zabytków Techniki, będący sieciowym produktem turystycznym obszaru, łączącym 36 obiektów. Drugim zaś święto tego szlaku - „Industriada" - jednodniowy festiwal odbywający się w województwie śląskim od 2010 r. Przygotowane opracowanie zawiera także refleksję metodologiczną, w której omawiane są zakresy treściowe pojęć: materialne i niematerialne dziedzictwo przemysłowe oraz turystyka industrialna. Odnosząc się do terminologii funkcjonującej na gruncie turystyki kulturowej i socjologii kultury, autor uzasadnia wprowadzenie pojęć „dziedzictwo kultury przemysłowej" oraz „turystyka dziedzictwa kultury przemysłowej".
EN
The paper presents selected ways of employment of industrial heritage for tourism and culture in the Silesian Voivodeship. The study focused on two cases. The first one is the Industrial Monuments Route - a network tourist product which unites 36 sites of the region. The second one is the feast of the route - "Industriada". It is a one-day festival that is being organised in the Silesian Voivodeship since 2010. This research also provides a methodological review where the concepts of material and non-material industrial heritage as well as industrial tourism are discussed. With reference to the terminology that functions within the area of cultural tourism and sociology of culture, the author validates the introduction of concepts: heritage of industrial culture and accordingly tourism of industrial culture heritage.
EN
The paper presents result of investigation of physical, chemical and energetic properties of steam coal slurries deposited in twenty four impoundments. Performed investigation include determination of chemical composition, moisture content, volatile matter, sulfur and calorific value at various states. Additionally, properties of coal slurry of particle size below 0.1 mm are presented. The paper presents also results of energetic potential analysis of coal slurries deposited in impoundments. Results shown are for “as received” basis and for concentrates after beneficiation. Coal slurries were beneficiated using the following techniques: hydrocyclone classifier-separator, centrifugal separator, Reichert spiral separator LD4 and flotation. Assessment of energetic potential was made for concentrate whereas losses of energetic potential due to beneficiation were estimated. The most effective method was flotation where the loss of energetic potential was 15% and varied from 3 to 31% depending on the impoundment. Average value of obtained concentrate was 25 057 kJ/kg being the highest among all of the methods. The research was performed under the development project Nr N R09 0006 06/2009 titled: “Identification of energetic potential of coal slurries in the national fuel balance and technological development strategy of their usage”. The project is implemented by the Institute of Mechanized Construction & Rock Mining in Warsaw in cooperation with the Department of Mineral Processing and Waste Utilization of the Silesian University of Technology.
PL
Każdy wypadek drogowy jest pewnym zdarzeniem losowym. Pieszy uczestnik wypadku drogowego ma znacznie mniejsze szanse na przeżycie aniżeli kierujący pojazdem mechanicznym. Nawet jeśli pieszy przeżyje tego typu zdarzenie drogowe, jego następstwa są z reguły ciężkie i długotrwałe. W praktyce koszty następstw każdego wypadku drogowego obciążają całe społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The paper concerns on the safety of pedestrians in Upper Silesia Region. The authors present stati¬stics and the biggest problems in this issue. They conclude that the level of pedestrians’ safety in this region is still improving.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia upełnomocnienia pracowników i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Na podstawie analizy literatury przedmiotu postawiono hipotezę, że istnieje istotna dodatnia zależność pomiędzy upełnomocnieniem pracowników a innowacyjnością MSP. Wyniki badań nie potwierdzają bezpośredniego związku między tymi zjawiskami, ale wskazują zależność pośrednią, poprzez klimat dla innowacji.
EN
The article focuses on the issues of employee empowerment and innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs). Based on the literature review the hypothesis was stated that employee empowerment is positively related to innovativeness of SMEs. The results do not confirm a direct relationship between these constructs, but suggest an indirect relationship via climate for innovation.
PL
Publikacja omawia podstawowe wskaźniki funkcji turystycznej (np. wskaźnik Baretje’a-Deferta, Charvata, Schneidera, Deferta itd.) oraz ukazuje możliwość ich wykorzystania w ocenie rozwoju turystycznego obszarów. Autor analizuje poziom rozwoju turystycznego gmin województwa śląskiego i wskazuje obszary najlepiej rozwinięte turystycznie.
EN
The publication discusses the main indicators of the tourist function of area (i.e. Baretje-Defert’s index, Charvát’s index, Schneider’s index, Defert’s index etc.) and shows the possibility of their use in the assessment of development of tourism areas. The author analyzes the level of tourism development of communes in Silesia region and points best-developed tourist areas.
PL
W artykule przedstawiono czteroetapową procedurę badawczą, na podstawie której przeprowadzono badania w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych oferowanych przez 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Zaprezentowano również wnioski wynikające z każdego etapu badań.
EN
In the paper the authors presented the four-step research procedure on which research was undertaken in the area of development level of public e-services offered by 19 towns on county rights of Silesian voivodship. Conclusions derived from each research stage were given.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rodzaju e-usług publicznych oferowanych przez 19 urzędów miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Przeprowadzone badania pokazują, że większość -upatrywanych urzędów miast posiada zasadnicze zręby e-urzędu. Obywatele mają możliwość uzyskania on-line informacji niezbędnych do rozpoczęcia jakiegoś procesu, a także zdalnego pobierania formularzy urzędowych, a w wielu wypadkach ich wypełnienia na oficialnej stronie podmiotu i wysłania drogą elektroniczną.
EN
In the paper the results of investigations were presented which were aimed and knowledge acquisition of public e-services offered by 19 offices of towns on the county rights of Silesian province. Undertaken research show that in majority of cases the analyzed town offices have the initial base of e-authority, Citizens have the possibility to get the information on-line necessary to start up different processes and download remote official forms and in many cases fulfill forms on town's official website and send them via electronic way.
EN
The article presents functioning of e-administration in the Silesian Province. Respondents from different towns in the Silesian Province evaluated the following issues: benefits of using an e-office, the medium used for communication with an e-office, the level of customer satisfaction with e-administration functioning. The research results were analysed by exploratory factor analysis. The main advantages of using e-administration which were quoted by the surveyed include: the promptness of settling matters and the lack of queues. Three hidden factors related to the benefits of using an e-office were defined by means of exploratory factor analysis: accessibility, communication and costs, as well as safety. On the basis of the conducted investigations it can be stated that in the process of introducing e-administration it is necessary to be exercise caution and constantly control the level of these services quality.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie modelowania input-output do sporządzania oceny wodochłonności gospodarki. Przedstawiono koncepcję oceny wodochłonności gospodarki na podstawie analizy pośredniego zużycia wody w poszczególnych sektorach gospodarki. Dla potrzeb analizy wodochłonności gospodarki województwa śląskiego opracowano regionalny model input-output, stosując technikę ilorazu lokacyjnego.
EN
In the paper an input-output modeling is proposed for working out an assessment of water use of the economy. It is presented the conception of the assessment of water requirements of the economy on the basis of an analysis of the indirect water use. For the purpose of water use analysis for Silesian voivodship the regional input-output model is carried out by using location quotient technique.
19
Content available remote Klasyfikacja działań i czynności dotyczących budynku organizacji szpitalnej
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań związanych z analizą działań i czynności podejmowanych na rzecz budynku szpitalnego w zakresie: pojęciowym, prawnym i wynikającym z praktyki organizacji. Badania przybrały formę analizy literaturowej i przepisów prawnych oraz częściowo skategoryzowanych wywiadów. Objęły one 6 wybranych szpitali województwa śląskiego, zróżnicowanych ze względów na założycieli tychże organizacji.
EN
The aim of this article is to present the results of researches connected with the analysis of activities and operations related to hospital building in a range of concept, law and resulting in organization's practice. Researches had a form of the analysis of literature, rules of law and partially categorized interviews. It involved six chosen hospitals of Silesian Voivodeship diversified with regard of founders this organizations.
PL
Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Fakt ten warunkuje konieczność intensyfikacji działań gwarantujących ochronę wody oraz oszczędne gospodarowanie. Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być przedmiotem zainteresowania władz samorządowych, dbających o prawidłowe zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, bez naruszania równowagi przyrodniczej. W artykule przedstawiono nakłady inwestycyjne przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową w strukturach samorządowych województwa śląskiego w latach 2004–2009 w konfrontacji z efektami rzeczowymi uzyskanymi w wyniku ich ponoszenia. Zaprezentowano również koncepcję procesu decyzyjnego w wybranej strukturze samorządowej, w wyniku którego nastąpiło wytyczenie szczegółowych kierunków strategii rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. Takie podejście prowadzi do uzyskania korzystnych wskaźników środowiskowych i wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych. Promowanie zrównoważonego rozwoju musi prowadzić do uzyskania oraz trwałego utrzymania najlepszych efektów gospodarowania zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Priorytetem jest wówczas intensyfikacja procesów inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji priorytetów, zapewniających odpowiednie standardy bytowania społeczności lokalnej
EN
Water management is an integral part of life and of the development of modern society. This fact determines the necessity to intensify the actions ensuring water protection and economical management. Proper management of water resources should be in the interest of local governments, caring about meeting basic needs of both present and future generations without affecting natural balance. The article aims to show the capital expenditure in water and sewage management in local government structures in the Silesian Voivodeship in 2004–2009, confronted with the effects received as a result of these investments. The article also presents the decision-making concept in the selected local government structure, resulting in establishing detailed directions of the development of the water and sewage management. Such approach leads to achieving favorable environment index and to the increase of public funds efficiency. Promotion of sustainable development must lead to achieving and maintaining the best results of management, both in quantity and quality. Then, the intensification of investment processes undertaken to realize the priority objectives ensuring proper standards of living for local communities becomes the priority.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.