Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  head
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów pneumokulowania na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V. Badania przeprowadzono wg planu statycznego, zdeterminowanego, trójpoziomowego Hartley’a PS/DS-P:Ha3. Parametry pneumokukowania zmieniały się w zakresie: czas obróbki t = 1–3 min, ciśnienie sprężonego powietrza p = 0,2–0,4 MPa i średnica kulek d = 1,5–2,5 mm. Przyjęty plan badań pozwolił przedstawić wyniki badań w postaci wielomianu drugiego stopnia, umożliwiającego wyznaczenie optymalnych parametrów procesu umacniania badanych złączy klejowych.
EN
The paper presents the results of experimental research on the influence of pneumatic shot peening parameters on the strength of single lap adhesives joint of titanium alloy Ti6Al4V. The experiments were conducted according to statistical Hartley’s plan PS/DS-P:Ha3. Technological parameters were changed in the range; 1–3 min shot peening time t, 0,2–0,4 MPa pressure p and 1,5–2,5 mm diameter of the balls d. The accepted research plan allowed to present the results of the study in the form of a second degree polynomial, allowing to determine the optimal parameters of the process of strengthening the examined joints.
EN
In this paper we represent a study reporting the numerical simulation of small-diameter pipes extrusion process. Polypropylene and low density polyethylene were chosen as plastics and a selected transverse head as a tool in the simulations. The aim of the study is to examine the distribution of temperature in the individual sections of the bagasse and tools, in order to optimize the parameters and process flow extrusion and validate the implementation tools, by simulating the flow of plastic by the head.
PL
Spawanie ze względu na wysoką wydajność jest jedną z najczęściej stosowanych technologii łączenia materiałów. Podczas spawania cienkich blach formowana jest spoina oraz strefa wpływu ciepła o zróżnicowanej strukturze metalograficznej, w której konstytuowane są naprężenia spawalnicze wywołujące odkształcenia, powodujące problemy nie tylko w procesie montażu, ale również decydujące o jakości wyrobu. Pneumokulowanie jako jedna z metod powierzchniowej obróbki umacniającej zapewnia usuwanie koncentratorów naprężeń oraz powoduje zmiany rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej złącza spawanego, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W artykule przedstawiono schemat oraz zasadę działania głowicy do pneumokulowania cienkich blach i doczołowych połączeń spawanych.
EN
Welding process it is one of the most commonly used technology for the joining materials. During the welding process often occurs in thin plate the welding distortion. The distortion causes problems not only in the assembling process but also in the final product quality. Pneumatic shot peening is one of the burnishing methods. It is widely used to improve the fatigue strength of the material. In this article, the scheme and working principle of head for the shot peening process of plate and butt-welded joints was presented.
PL
W artykule rozważano możliwość diagnozowania on-line uszkodzenia uszczelki głowicy silnika spalinowego. W systemach diagnozowania on-line wciąż poszukuje się prostszych metod, które umożliwiłyby rozróżnienie stanów dobry – zły oraz identyfikację uszkodzenia. Po zarejestrowaniu sygnału drgań można utworzyć na jego podstawie wiele parametrów diagnostycznych. Część z nich jest użyteczna i niesie informacje o stanie obiektu, część jest skorelowana z innymi, a część zakłóca proces diagnozowania i jest wręcz szkodliwa. Aby wybrać tylko te nośne informacyjnie parametry zastosowano w pracy metodę analizy składowych głównych (Principal Component Analysis) tworząc model empiryczny pozwalający na automatyczną klasyfikację uszkodzeń uszczelki głowicy silnika na podstawie sygnału drgań.
XX
Paper discussed the possibility of on-line diagnosis the defect of the head gasket of the combustion engine. In systems of on-line diagnostics the simpler methods - which would allow to differentiate good and faulty states as well as the defects identification - are constantly searched for. When the vibration signal is recorded several diagnostic parameters can be created on its bases. A part of them is useful and provides information of the object state, a part is correlated with other data, however there is also a part which disturbs the diagnostic process. In order to select parameters carrying information the method of the Principal Component Analysis (PCA) was applied forming the empirical model allowing for an automatic classification of defects of the engine head gasket on the bases of the vibration signal.
PL
Zaprezentowano analizy współczynnika SAR od terminali systemów telekomunikacyjnych pracujących w paśmie 400/900/1800 MHz w jednorodnym modelu głowy człowieka. Autorzy skupią uwagę na skutkach bezpośredniego sprzężenia anteny radiotelefonu z głową użytkownika,. W pracy wykazano, że metalowa ramka okularów wpływa na rozkłady pól elektromagnetycznych wokół głowy zwiększając wartość absorbowanej energii. Zmieny SAR w stosunku do głowy bez okularów dochodzą do 100%.
EN
Paper presents SAR coefficient changes in homogenous human head model with glasses from popular wireless telecommunication systems working in 400/900/1800MHz. The research focalized on direct coupling handheld antenna with human head model. Presented outcomes shows that metallic glasses frame has influence on distribution of electromagnetic field in surrounding human head model witch lead to increased amount of absorbed energy. Obtained SAR changes regarding head model without glasses achieve up to 100%.
EN
Head movements of workers were measured in the sagittal plane in order to establish a precise and accurate assessment method to be used in real work situations. Measurements were performed using two inclinometers connected to an embedded recording system. Two quantitative analysis methods were tested, i.e., measurement of bending with an inclinometer attached to the head, and measurement of flexion/extension by using an additional inclinometer located at C7/T1. The results were also compared with a video observation method (qualitative). The results showed that bending measurements were significantly different from those of flexion/extension for angles between 0° and 20°, and angles >45°. There were also significant differences between workers for flexion >45°, reflecting individual variability. Additionally, several limitations of observational methods were revealed by this study.
EN
Purpose. The head represents 6% of total body weight, therefore it can significantly affect the biomechanics of human posture control, movements and activities. When set out of vertical body axis, head position interferes with the work of the other links in the kinematic chain. The aim of our study was to evaluate the effect of head posture on the breathing activities of the chest. Material and methods: The research was conducted on a group of 65 patients (51 years ± 9.8 years), including 48 women and 17 men. Head posture and chest movements were assessed using a photogrammetric method. Results: The results confirmed the existence of a negative correlation between head position in the sagittal plane and movements of lower ribs. Forward head posture resulted in lower amplitude of costal arch motion: for the transverse plane Spearman’s R = –0.296, for the frontal plane; –0.273, –0.289. Tilting the head in the frontal plane also influenced the change in the biomechanics of breathing and contributed to a reduction of respiratory movements of the lower ribs Spearman’s R = –0.260. Conclusions: Changing the position of the head causes disturbances in the three-dimensional shape of the chest and its respiratory movements.
9
Content available remote Visualization and Interaction in the Atlas of the Human Brain, Head and Neck
EN
Our ultimate objective is to create a holistic and reference atlas of the whole adult human brain along with the head and neck. Several techniques have been employed to create atlases. Here we discuss the atlas design and use from a point of view of two key techniques, visualization and interaction. For visualization, surface rendering of a geometrical model of the brain, head and neck is employed. Geometrical model ensures anatomic parcellability, high (sub-pixel) resolution, editibility, extendibility, structure separability, structure-to-structure conflict detection, and integration a knowledge-based content with the atlas. Interaction allows the user to create and explore any region of interest along with its surroundings just with a few clicks, taking into account that the atlas provides a rich set of functions and the number of atlas components is about 3,000. There are seven types of interaction enabling to: select and deselect tissue classes/groups/individual structures, do real-time manipulation, do virtual dissections, select and scroll the original scans, query a structure to get its label or location, get stereotactic coordinates and measure distances, and support other functionality. This design of visualization and interaction provides a fast and easy to use solution, and allows the atlas to run on desktop and mobile iPad and Android-based platforms.
10
Content available remote Próba oceny urazu głowy w ochronie balistycznej miękkiej
PL
W artykule poprzez analizę literatury omówiono główne problemy związane z kryterium urazu głowy. Przeprowadzono testy balistyczne ostrzelania hełmu kompozytowego, rejestrując wybrane wartości. Dokonując oceny wyników eksperymentalnych i danych zawartych w normach oraz literatury, sformułowano wnioski i kierunki dalszych prac.
EN
The paper presents main issues regarding a head injury criterion, based on an analysis of available publications. After conducting ballistic tests, i.e. firing at composite helmet, the specific data was registered. An examination of test results, as well as data from both regulations and literature, resulted in a formulation of conclusions and marked out further research.
11
Content available remote Problemy zużycia i modyfikacji warstwy wierzchniej głowic silników okrętowych
PL
Zbadano wpływ warunków zrobotyzowanego napawania głowic wysokoprężnych silników okrętowych wykonanych ze staliwa 13CrMo4-5 nadstopem Inconel625 na mikrostrukturę i odporność na korozję gazową ich warstwy wierzchniej. Wielościegowe napawanie MIG przeprowadzono z zastosowaniem robota Panasonic PerformArc przy dwóch poziomach ilości wprowadzonego ciepła napawania Q = 620 J/mm oraz Q = 2100 J/mm w osłonie argonu. Określono mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy napoin, ich odporność na wysokotemperaturowe utlenianie oraz skład chemiczny i fazowy wytworzonych zgorzelin. Analizowano również wpływ zawartości pierwiastków pochodzących z materiału rodzimego na odporność na utlenianie.
EN
Influence of conditions of robotized facing by welding of marine compression-ignition engine heads made of 13CrMo4-5 cast steel with Inconel 625 superalloy on microstructure and resistance to high-temperature corrosion of their surface layer was examined. MIG multi-bead facing by welding was executed using the Panasonic PerformArc robot at two levels of pad welding heat supplied: Q = 620 J/mm and Q = 2100 J/mm in argon-arc welding. Microstructure, chemical constitution and phase composition of pudding welds, their resistance to high-temperature oxidation as well as chemical constitution and phase composition of scales formed were determined. Influences of contents of chemical elements originating from native material on resistance to oxidation were analyzed.
EN
The researches supporting neurosurgical correction of children head deformations are presented in this páper. On the basis of Computer tomography CT two models were created. Seans helped to generate two models of craniosynostoses: first scaphocephaly and second trigonocephaly. Three-dimensional models of deformed skuli were created with use of Mimics software. The models were transformed to FEM and used for suitable shape bone determination. Material properties of modelled bones were assumed on the basis of experimental researches. The geometrical models were presented in 3-dimensional Virtual reality.
PL
W pracy przedstawiono badania wspomagające zabiegi chirurgicznej korekcji deformacji główki dziecka. Na podstawie tomografii komputerowej opracowano dwa modele zniekształconych główek z scaphocephalią i trigonocephalią. Trójwymiarowe modele zniekształconych główek zostały opracowane przy użyciu programu Mimics. Następnie modele zostały dyskretyzowane i posłużyły do określania poprawnych kształtów. Własności materiałowe modeli zostały przyjęte z badań eksperymentalnych, a wyniki modelowe przedstawiono w trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej.
PL
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy podczas wykonywania zadania ruchowego z pozycji wyjściowej, powrót do pozycji końcowej wykonywany jest w to samo miejsce. Zaobserwowano, iż po każdym powrocie z rotacji do pozycji wyjściowej ustawienie głowy różniło się od położenia referencyjnego, ustalonego na początku badania przed wykonywaniem zadania. Zostało to określone mianem błędu, którego średnia wartość wynosiła 3,48 stopnia kątowego ±2,135.
EN
The aim of the study was to check evaluate if during the performance of the exercise from the starting position, the return would be into the same position. It has been observed that after every rotation to the starting position, a head’s position was different from the referential position which was set up at the beginning of each examination before the exercise was performed. It has been referred to as an error of average value of 3,48 of (2,135) angular degree ±2,135.
PL
W referacie przedstawione zostały badania modelowe dotyczące korekcji patologicznego ukształtowania głowy u dzieci. Wykorzystując program Mimics 11 Materialise sformułowano model bryłowy zdeformowanej czaszki dziecka w oparciu o zdjęcia tomografii komputerowej TK. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę numeryczną w środowisku programu ANSYS w celu określenia stanu naprężeń i odkształceń wynikających z przyłożonych sił zewnętrznych. Badania mają charakter interdyscyplinarny są realizowane we współpracy inżynierów i lekarzy oddziału neurochirurgii dziecięcej.
EN
Modelling researches of pathological children head deformation correction are presented in this paper. With use of Mimics 11 Materialise software solid model of analysed example were created on the basis of computer tomography scans. Next the model was imported to ANSYS program in order to estimate correlation between external forces and head deformation. The research has interdisciplinary character as cooperation between engineers and neurosurgeons.
EN
In the paper a new algorithm for the automatic segmentation of characteristic areas of the human head in a thermovision image is presented. The analysed regions include: forehead, area of sinuses and back of the neck. The covered set of approaches, which are mainly algorithms employing morphological operations, neural networks and methods based on human head proportions, can provide satisfying completely results for a doctor's practice in a fully automatic way.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję, kinematykę gwintowania i wytyczne do obliczania wymiarów samootwierających się głowic kątowych do walcowania gwintów zewnętrznych metodą wzdłużną. Opisano zarys części roboczej i podano wymiary stosowanych w tych głowicach rolek mocowanych na wałkach mimośrodowych.
EN
Analysis of construction, kinematics of threading and guidelines for dimensions calculation of self-opening angle-heads for rolling of external threads with axial method. Profile of working part and dimensions of rollers being clamped on eccentric shaft applied for these heads.
PL
W utworach czwarto- i trzeciorzędowych, ze względu na ich zróżnicowaną strukturę i teksturę wiercenie otworów hydrogeologicznych stwarza niekiedy wiele problemów. W artykule omówiono proces pilotażowego wiercenia w tych utworach na złożu KWB "Bełchatów", koronkami nowej generacji o średnicy 311mm i 444 mm ze stycznymi nożami obrotowymi, opracowanymi w Akademii Górniczo-Hutniczej, jako alternatywne lżejsze i dużo tańsze narzędzia wiertnicze w porównaniu do stosowanych powszechnie świdrów gryzowych.
EN
Drilling of hydrology drill holes in tertiary and quaternary formations is troublesome in many cases due to their diversified structure and texture. In the paper is discussed the process of the test drilling in such formations in the bed KWB Bełchatów with the use of new generation heads of 311 mm and 444 mm diameter with rotary tangential bits. These heads, developed in the University of Mining and Metallurgy are more lightweight and less expensive tools compared with commonly used saw tooth bits.
PL
Artykuł przedstawia dynamiczny model sformułowany w systemie Working Model 2D, opisujący ruch głowy i kręgów szyjnych oraz przebiegi sił dynamicznych w sprężysto-tłumiących elementach łączących w sytuacji analogicznej do wypadku samochodowego zderzenia przodem i tyłem.
EN
Dynamical model formulated using Working Model 2D system is presented in this paper. The model enables human upper body motion analysis in a situation corresponding to real front and rear collision with simultaneous analysis of internal dynamical forces inside spring - dumper joining elements.
19
Content available remote Geometria DEN walcowych kołowych naczyń ciśnieniowych
PL
W artykule omówiono klasyczne rodzaje zamknięć kołowych zbiorników walcowych ze szczególnym uwzględnieniem ich cech geometrycznych. Analizowane wypukłe dna rozpatrywano w płaszczyźnie południkowej. Przedstawiono także ogólne związki dla powierzchni obrotowych oraz stan naprężeń dla wypukłych jednorodnych den. Niezwykle ważnym zjawiskiem, decydującym o wytrzymałości takich elementów konstrukcyjnych, połączonych z cylindrycznymi zbiornikami, jest zaburzenie membranowego stanu naprężenia. Stan ten charakteryzuje lokalne spiętrzenie naprężeń. Omówiono także przykłady kształtów den, które nie zaburzają membranowego stanu naprężeń. Oprócz klasycznych zamknięć naczyń i zbiorników ciśnieniowych można także stosować dna płaskie. Jednakże z powodu ich małej sztywności w płaszczyźnie wymagają one zastosowania wewnętrznych żeber lub konstrukcji warstwowej (sandwiczowej) z wewnętrznym rdzeniem, np. piankowym, lub dodatkowymi żebrami obwodowymi. Zaprezentowane konstrukcje den wypukłych i płaskich mogą być z powodzeniem stosowane w praktyce przemysłowej.
EN
In the paper there are presented a classical types of heads of pressure vessels and there are discussed their geometrical attributes. In the meridian plane a convex heads are analyzed. Additionally, a general equations for a revolving surfaces and state of stresses for a convex isotropic, homogeneous heads are presented. The important phenomena is disturbance of the state stresses. The force and the moment give to high bending stresses in the area of the joint of the head with the cylindrical shell. This state is characterized by locally increase of the stresses. This work is devoted to an examples of heads, which haven't a boundary distribution or have relatively small. In the pressure vessels there are used also modified ellipsoidal, torisferical and flat heads. However, these latest heads demand an additionally inner ribs, a core or mixed elements. The constructions of the convex and flat heads may be to use in practice production.
EN
The mathematical model of the head and seven cervical vertebrae describing dynamics during car collision is presented in this paper. Article included the numerical simulation data of dynamical forces into human cervical spine. On the basis this model is creating extended model included movable trunk and taking into consideration contact human body with armchair, wheel and seat belts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.