Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezystancja uziemienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiona zostanie metoda nachylenia zbocza. Stanowi ona punkt wyjścia do wyprowadzenia powyższego wzoru. Umożliwia badania rozległych uziemień i ocenę poprawności otrzymanych wyników. Różnica polega na przeprowadzeniu trzech pomiarów w celu ustalenia pozycji elektrody napięciowej i fizycznego przeprowadzenia właściwego pomiaru, a nie tylko ograniczania się do wyliczenia jej wartości ze wzoru.
PL
Do właściwego wykonania pomiarów rezystancji uziemienia, różnych obiektów, nie wystarczy dobry przyrząd pomiarowy. Konieczna jest przede wszystkim znajomość właściwości metody technicznej, aby poprawnie zbudować układ pomiarowy. W artykule opisano cechy metody technicznej (spadku potencjału) oraz zmiany w podejściu do badań w zależności od rozległości badanego uziemienia.
EN
For proper measurements of earth resistance, various objects, a good measuring device is not enough. First of all, it is necessary to know the properties of the technical method to properly build the measuring system. The article describes the features of the technical method (fall of potential) and changes in the approach to test depending on the extent of the grounding tested.
5
Content available remote Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia
PL
Uziemienia w układach elektroenergetycznych należą do podstawowych elementów bezpiecznego przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej, a także w istotny sposób wpływają na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych. Pełnią też inne szczególnie ważne funkcje w obiektach zagrożonych wybuchem, związane np. z odprowadzaniem ładunków elektrycznych do ziemi. Odpowiedni układ uziemiający pozwala także na stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych oraz pozwala na ochronę systemów przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego. Kontrola stanu technicznego uziemienia jest zatem niezbędna w ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. W artykule opisano charakterystykę metod używanych do pomiaru rezystancji i rezystywności gruntu, a także zasady wykonywania pomiarów. Autorzy ocenili także wpływ różnych typów gruntu na skuteczność uziemienia.
EN
Earthing in electrical power systems is one of the basic elements of safe transmission, distribution and use of electricity. It also significantly affects the effectiveness of anti-shock, surge and lightning protection. It also performs other particularly important functions in potentially explosive facilities, for example connected with the discharge of electric charges to the ground. A suitable earthing system allows to create conditions that ensure correct and failure-free operation of modern and more and more elaborate electrical and electronic systems. It also allows protection of systems against the impact of a lightning electromagnetic pulse. Checking the technical condition of earthing is therefore indispensable in assessing the effectiveness of shock protection and lightning protection. The article describes the characteristics of the methods used to measure the resistance and resistivity of the soil, as well as the rules of measurements. The authors also assessed the effect of various soil types on the effectiveness of earthing.
RU
V statʹe opisany sposoby rasčëta toka dvuhfaznogo korotkogo zamykaniâ na zemlû v èlektričeskih setâh s izolirovannoj nejtralʹû dlâ celej ocenki termičeskoj stojkosti zazemlâûŝih provodnikov i zazemlite učityvaûŝie harakteristiki zazemleniâ oborudovaniâ – soprotivlenie zazemlâûŝego ustrojstva i soprotivlenie metallosvâzi oborudovaniâ s zazemlâûŝim ustrojstvom. Vyvedeny novye formuly dlâ rasčëta tokov dvuhfaznogo korotkogo zamykaniâ na zemlû i opredelena ih oblastʹprimeneniâ.
EN
The article describes ways of calculating two-phase ground fault current in electrical networks with isolated neutral for needs of calculating thermal resistance in equipment's grounding elements. Grounding resistance and metal resistance of high-voltage equipment are added to the existing methods of short circuit currents calculation.
PL
Przedstawiamy założenia do zrealizowania uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps]. W publikacji autor przytacza podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu wraz z obliczeniami zgodny z przywołanymi normami, określenie rezystancji uziemienia, a także obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego.
PL
Wyznaczanie impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń występujących w gruncie. Metoda ta charakteryzuje się znaczną odpornością na sygnały zakłócające o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowe. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem zakłóceń wynikających z komutacyjnych załamań napięcia sieci na dokładność wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej.
EN
Determination of impedance earthing by subharmonic method allows for good accuracy even in the presence of strong interference occurring in the soil. This method is characterized by substantial resistance to spurious signals with the mains and DC frequency. The paper presents results of research on the effects of disruption resulting from the commutation voltage notches on the accuracy of determining the impedance grounding with the subharmonic method.
9
Content available remote Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym
PL
Podstawowym parametrem uziemienia jest jego rezystancja. Zależy ona głównie od rozmiaru uziemienia oraz rezystywności gruntu. W rzeczywistych warunkach grunt ma strukturę niejednorodną. W uproszczonych zależnościach na rezystancję uziemienia zakłada się grunt jednorodny o tak zwanej rezystywności zastępczej. Z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania możliwa jest dokładniejsza analiza uziemień pogrążonych w gruncie niejednorodnym pod względem geoelektrycznym. Uwzględnia się niejednorodność gruntu w postaci uwarstwienia poziomego lub pionowego oraz w postaci występujących w gruncie obszarów o kształcie kulistym, walcowym lub wielościennym.
EN
The basic parameter of the grounding system is the resistance. It mainly depends on the size and the earth resistivity. In real conditions, the soil has a heterogeneous structure. The simplified formulas on ground resistance assumes a homogeneous soil resistivity replacement. With the use of specialized software can be more accurate analysis of earth buried in the ground heterogeneous. Takes into account the heterogeneity of the soil in a horizontal or vertical stratification and as occurring in the soil of areas with spherical, cylindrical or solids.
EN
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered rather than the pure resistance.
PL
Celem artykułu była analiza rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym oraz połączonej instalacji zasilającej. Testy generatorowe wykonane w 2012 roku na modelu domu wyposażonego w instalację odgromową oraz podłączonego do transformatora 15kV/400V pokazały, że największa część prądu udarowego odpływała do uziemienia transformatora. Kształty przebiegów prądowych w różnych punktach instalacji różniły się, były również bardzo zależne od rezystancji uziemienia stacji transformatorowej. W celu dokonania precyzyjniejszej weryfikacji przygotowano uproszczony model instalacji odgromowej w postaci prostokątnej ramki złożonej z dwóch zwodów połączonych z uziomami pionowymi. Obwód transformatora był połączony do jednego z uziemień ramki. Kilka odrębnych konfiguracji całego systemu zostało zbadanych dla prądów w zakresie od 100 A do 3 kA. Rezultaty uwidoczniły silną zmienność kształtu oraz amplitudy przebiegów prądowych. Największy wpływ miała wartość rezystancji transformatora. Zweryfikowano również wartość rezystancji poszczególnych elementów indywidualnie oraz rezystancję zastępczą całego systemu. Otrzymano wyniki zgodne z obliczeniami symulacyjnymi. Na bazie rezystancji oraz prądu na wyjściu generatora obliczono prądy teoretyczne w instalacji. Bezpośrednie porównanie z wartościami rzeczywistymi uwidoczniło pewne różnice. W celu poprawy dokładności odwzorowania rozpływu prądów konieczna jest weryfikacja z uwzględnieniem impedancji systemu, a nie wyłącznie rezystancji.
EN
The aim of this paper was to analyze lightning current distribution in a typical lightning protection system (LPS) and connected supplying electrical installation. Some preliminary tests done in 2012 for the real scale test house model equipped with the LPS and connected to the 15kV/400V supplying transformer station showed that the most of the current flew through the transformer grounding. Moreover, shapes of the current wave-forms in the LPS grounding rods were different from the surge, and strongly dependent of the transformer grounding characteristics. In order to make precise analysis a simple model of the LPS was prepared at the open test site. The model was a frame consisted of rectangular air terminals and two grounding rods. Transformer circuit was connected to the one side of the frame near the ground surface. The lightning stroke current was injected to the frame with application of 10/15 μs stroke generator of energy about 10 kJ. Measurement was done for several different configurations of the LPS, and for current amplitudes varied from 100 A up to 3 kA. The results indicated variation regarding both, the amplitude and the shape of the waveforms. The most significant changes were due to trans-former grounding influence. The rising time of the waveforms changed highly when the transformer was connected to the LPS. In correspondence to the current measurement total resistance was verified. The resistance was measured for several groundings individually and totally in respect to the generator surge location. Typical results were observed in this case. Further simulation was based on the evaluation of the generator current by the measured resistances in order to obtain theoretical currents in different points of the LPS. Direct comparison of measured and computed waveforms showed distinct character of the real circuit. Therefore, in order to improve current simulation accuracy the grounding system impedance should be considered rather than the pure resistance.
PL
Celem artykułu była analiza rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym oraz połączonej instalacji zasilającej. Testy generatorowe wykonane w 2012 roku na modelu domu wyposażonego w instalację odgromową oraz podłączonego do transformatora 15kV/400V pokazały, że największa część prądu udarowego odpływała do uziemienia transformatora. Kształty przebiegów prądowych w różnych punktach instalacji różniły się, były również bardzo zależne od rezystancji uziemienia stacji transformatorowej. W celu dokonania precyzyjniejszej weryfikacji przygotowano uproszczony model instalacji odgromowej w postaci prostokątnej ramki złożonej z dwóch zwodów połączonych z uziomami pionowymi. Obwód transformatora był połączony do jednego z uziemień ramki. Kilka odrębnych konfiguracji całego systemu zostało zbadanych dla prądów w zakresie od 100 A do 3 kA. Rezultaty uwidoczniły silną zmienność kształtu oraz amplitudy przebiegów prądowych. Największy wpływ miała wartość rezystancji transformatora. Zweryfikowano również wartość rezystancji poszczególnych elementów indywidualnie oraz rezystancję zastępczą całego systemu. Otrzymano wyniki zgodne z obliczeniami symulacyjnymi. Na bazie rezystancji oraz prądu na wyjściu generatora obliczono prądy teoretyczne w instalacji. Bezpośrednie porównanie z wartościami rzeczywistymi uwidoczniło pewne różnice. W celu poprawy dokładności odwzorowania rozpływu prądów konieczna jest weryfikacja z uwzględnieniem impedancji systemu, a nie wyłącznie rezystancji.
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metoda podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczna odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. Problem mogą stanowić natomiast zmiany dynamiczne sygnałów zakłócających spowodowane np. rozruchami urządzeń elektrycznych. Prezentowana praca dotyczy implementacji algorytmu w środowisku LabVIEW, umożliwiajacego symulacje wpływu dynamicznych zmian napięcia zakłócającego na dokładność metody podharmonicznej. Zastosowanie tego narzędzia pozwala m.in. na określenie parametrów wykorzystywanej metody filtracji (liczby pobieranych próbek) zapewniających osiągniecie przyjętej dokładności pomiaru przy założonym poziomie zakłóceń.
EN
Level of interferences caused by the occurrence of ground stray currents, among which currents of power frequency are of prevailing importance, is an important factor affecting the accuracy of resistance or impedance measurement. High accuracy of the measurement of grounding parameters in the context of interferences of 50Hz is achievable with the use of a subharmonic method. Simple to apply as it is, the method based on using 25Hz as a measuring signal effectively eliminates impacts of power frequency interfering signals and DC signals. What may pose a problem are dynamic fluctuations of the amplitude of interfering signals which need to be taken into account particularly in highly industrialized areas. The fluctuations may be induced primarily by the ignition of electrical devices, including DC driving engines and devices powered by a 6-pulse rectifier. The article revolves around an application created in the LabVIEW environment and intended for examining the sensitivity of a subharmonic method to interfering signals, including those of a dynamic nature as well. The presented application appears to be a convenient tool which allows to choose the proper type of a method to execute measurements of the required accuracy when various interferences are present.
EN
The dc differential protection with one stage needs to react all inverter ground faults under various fault conditions in some HVDC projects in China. The protection setting values of action value and delay time are set low and short, respectively, in order to satisfy the protection speedy and sensitivity, which reduces the protection reliability and induces protection mal-operation. Based on the relationship between fault influence level and protection action quantity, this paper improved the dc differential protection from one stage to two stages, in wihich high-value and low-value stages are used to guarantee the protection speedy and the protection sensitivity and reliability, respectively. Then, by using analysis results from the characteristics of inverter ground fault and the influence of ground resistance, this paper obtained the worst fault conditions, which helped setting calculation of the two-stage protection improved. The PSCAD/EMTDC simulation model of Guiguang II HVDC Project was established and used to verify the improvement on the main protection for converter ground faults. The simulation results showed that the improvement was correct and reasonable, and can be helpful to resolve the contradiction among the speedy, sensitivity and reliability of protection performance.
PL
W artykule przedstawiono ulepszony sposób ochrony różnicowoprądowej dla układów HVDC. W rozwiązaniu zastosowano dwa stopnie ochrony, wysoki i niski, w celu zapewnienia odpowiedniej szybkości, czułości i odporności układu. Na podstawie charakterystyk zwarć doziemnych w falownikach oraz wpływu rezystancji uziemienia, wyznaczono najgorszy przypadek awarii. Wykonano badania symulacyjne, proponowanego rozwiązania, które potwierdziły skuteczność działania.
14
Content available remote Analysis of a simple grounding system installed in a multilayer soil
EN
The aim of the paper is to analyze the influence of selected geoelectrical models on the correctness of a simple grounding system performance estimation. A comparison of different multilayer soil models used to compute grounding system resistance was made as an alternative to typical uniform and two-layer soil conceptions. Experimental tests of a simple grounding system are described. Preliminary measurements were conducted at the new open-air laboratory belonging to Rzeszow University of Technology (RUT), Poland. Finally, measurements of soil resistivity with the use of different methods and at the same time, the ground resistance measurements of simple grounding system were performed. Using the experimental data, a different multilayer soil models were proposed and the grounding resistances of the same grounding system were computed. In case of impact excitations characteristic for lightning currents, the potential distributions around the analyzed grounding system are shown for the selected multilayer soil, and then, the obtained simulation results were compared with the case of the corresponding uniform soil.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu wybranych modeli geoelektrycznych gruntu na poprawność symulacji prostego układu uziemienia. Szczegółowej analizie poddano typowe modele jednorodne oraz dwuwarstwowe, a następnie porównano je ze znacznie bardziej złożonymi koncepcjami gruntu wielowarstwowego. Uzyskane rezultaty odniesiono do wyników eksperymentalnych. Pomiary wykonano na poligonie badawczym w Hucie Poręby należącym do Politechniki Rzeszowskiej. Rezystywność gruntu na terenie poligonu uzyskano trzema metodami: Wennera, Schlumbergera oraz ogólną czteroelektrodową. Jednocześnie zmierzono rezystancję oraz rozkład potencjału wokół badanego układu uziemiającego. Na podstawie zebranych wyników zaproponowano kilka modeli geoelektrycznych gruntu, dla których odpowiednio wyznaczono rezystancje uziemienia. Dokonano również analizy obejmującej rozkład potencjału generowanego rozpływem prądu udarowego typowego dla wyładowań piorunowych. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami dla gruntu jednorodnego.
15
Content available remote Błędy dynamiczne wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian dynamicznych zakłóceń o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowych oraz wynikających z pracy prostowników sześciopulsowych.
EN
Measurement of earthing resistance or impedance by a subharmonic method enables achieving high accuracy of the measurement even in the presence of strong interferences. The method is significantly resistant to interferences of power frequency as well as DC interferences. The paper presents the results of research over the impact of dynamic fluctuations of DC and power frequency interferences, and also interferences resulting from the 6-pulse rectifiers activity.
EN
The aim of this paper is to propose the appropriate geoelectrical model of ground structure based on soil resistivity measurements made in Huta Poreby Research & Development (R&D) Area of Rzeszow University of Technology (RUT). Analysis and comparison of typical ground structure models including multilayer conception have been done in several different configurations of grounding system. To obtain appropriate result two interfaces of CDEGS have been used: RESAP and MALT.
PL
Celem pracy jest zaproponowanie modelu struktury geoelektrycznej gruntu w oparciu o badania rezystywności gleby wykonane na terenie Poligonu Badawczego Politechniki Rzeszowskiej. Analiza i porównanie typowych modeli geoelektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wielowarstwowej zostały przeprowadzone dla kilku konfiguracji układu uziemienia z wykorzystaniem dwóch modułów pakietu CDEGS.
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiarów rezystancji lub impedancji uziemienia jest poziom zakłóceń wynikających z występowania w gruncie prądów błądzących o częstotliwości sieciowej. Dobrą dokładność pomiaru zapewnia wykorzystanie metody podharmonicznej, w której bardzo skutecznie usuwane są wpływy prądów błądzących pod warunkiem wytworzenie prądu pomiarowego o częstotliwości równej połowie częstotliwości zakłócającej. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem naturalnych odchyleń częstotliwości sieci na dokładność pomiaru parametrów uziemień metodą podharmonicznej.
EN
Level of interferences caused by network frequency stray currents in the soil is a significant factor affecting the accuracy of measuring the earthing resistance and impedance. A proper accuracy of measurements of earthing parameters can be assured by using the subharmonic method. This easy-to-use method eliminates effectively the impact of interfering signals provided that a measurement current of the frequency equal to a half of the interfering frequency is used. Both natural deviations existing in the network and generating the measurement current of a frequency to some extent differing from the assumed value of 25 Hz causes that the basic assumption of the subharmonic method is not met. This paper presents the results of research on the impact of frequency deviations on the accuracy of earthing parameters measurement by the subharmonic method. Considerations have been made for measuring and interfering signals of a sinusoidal shape and also for more realistic conditions in which the measurement current shape is similar to a rectangle and the interfering signal includes lower odd harmonics (up to 13). As a result of simulations performed it was established that in case of the frequency deviations equal to about 1% and the interfering signal amplitude equal to about 250% of the measurement signal amplitude it is easy to keep the measurement errors below 2%. In the real conditions frequency deviations rarely exceed 0,2%, which allows the conclusion that measurement of the earthing parameters by the subharmonic method is only slightly sensitive to the network frequency deviations.
PL
Przedstawiono interpretację normy PN-IEC 60364-4-442 w zakresie sieci średniego napięcia oraz zasady dotyczące uziemień stacj i zasilających sieci i instalacje wykonane w układzie TN.
EN
The paper presents interpretation of PN - E05115 and PN- IEC 60364-4-442 in the MV network domain as well as principles of earthing at stations supplying TN networks and installations.
19
PL
Przedstawiono zasady analizy uziemień metodą współczynników potencjału, wprowadzonych w elektrotechnice przez Jamesa C. Maxwella. Dokonano analizy wzajemnych oddziaływania uziomów pionowych, horyzontalnych, płytowych i toroidalnych. Oceniono właściwości układów tych uziomów. Podano zależności do obliczeń rezystancji uziemienia, rozkładu potencjału i innych parametrów typowych układów uziomów, przydatne w zastosowaniach inżynierskich i w pogłębionych analizach.
EN
The principles of grounding electrode arrangement analyses by means of the potential coefficients, introduced by Maxwell are presented. Reciprocal effects of grounding electrodes on the conducting earth current are discussed. The formulas, determining earth resistance of typical grounding electrodes in shape of perpendicular and horizontal radius, frame, toroid and plate are proposed.
PL
Przedstawiono metody oceny właściwości uziemień, odprowadzających do gruntu prądy udarowe i prądy zwarciowe, o dużym natężeniu oraz uogólnione wyniki własnych badań uziemień, wykonanych w kraju, w Instytucie Energetyki w Warszawie oraz za granicą. Wyznaczono charakterystyczne zmiany rezystancji uziemienia ustojów żelazo- betonowych, podtrzymujących sieciowe konstrukcje wsporcze. Opisano metodę badań uziemień udarami powtarzanymi. Podano analizę wyładowań kanałowych (plazmowych) w gruncie. Przedstawiono analizę napięcia i prądu udarowego w uziomach liniowych znacznej długości.. Wyznaczono zależności do obliczeń rezystancji uziemienia uziomów długich i uziomów skupionych. W analizach zastosowano transformatę Laplace'a oraz równania Kirchhoffa, odnoszące się do przewodów, umieszczonych w gruncie.
EN
The methods of estimation of grounding installations - conducting to the earth the high values of impuls and short circuit currents -parameters are presented, together with the generalized own (from the Power Institute in Warsaw) and foreign measurement results. The characteristic traces for the grounding resistances of the iron - concrete foundations supported the overhead lines are evaluated. The description of method of testing of grounding installations is included. The plasma discharges in soil are analyzed. Equations for calculation the resistances for long as well as lumped grounding installations are presented - applying both Laplace' transformation and Kirchoffs' laws.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.