Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.
PL
Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.
4
Content available remote RODO po roku
PL
Jak to się zaczęło. 25 maja 2018 roku to data, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie została uchylona dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polskie prawo zostało dostosowane do obowiązującego Rozporządzenia, ostatnie zmiany nastąpiły w maju br., kiedy do ponad 160 ustaw zostały wprowadzone poprawki.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
PL
Pod koniec marca 2018 r. Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, otrzymał od Zbigniewa Józefa Króla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanowisko RP do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2017)753). Stanowisko to zostało przyjęte w dniu 19 marca 2018 r. w trybie obiegowym przez Komitet do spraw Europejskich, natomiast w trzy dni później, 22 marca, zostało rozpatrzone bez uwag przez Komisję Sejmu RP do spraw Unii Europejskiej. W przedmiotowym dokumencie znalazło się kilka zagadnień budzących wątpliwości, w świetle materiałów udostępnionych na stronie Komisji Europejskiej (KE) [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_pl] poświęconej projektowi zmian Dyrektywy 98/83/WE (DWD) [Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE – L 330 z 5.12.1998 r.)].
EN
The paper includes information on the documents related to the 4th Railway Package, the changes in directives and regulations and the threats caused by implementation of the package. The present paper makes a part of the study devoted to the changes to be introduced by the package. The first part of the paper provides description of the Fourth Railway Package, inclusive of a brief characteristics of the assumptions of the three previous packages. The next part describes the documents related to the package along with the changes resulting from implementation of the Fourth Railway Package. In the last part of the paper, attention was paid to the risks and rules of putting the vehicles into service, commonly known as homologation and certification.
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące dokumentów związanych z IV Pakietem Kolejowym, zmian w dyrektywach i rozporządzeniach oraz zagrożeń związanych z wdrożeniem pakietu. Niniejszy artykuł jest częścią opracowania zawierającego opis zmian, które wprowadzi pakiet. W pierwszej części artykułu został opisany czwarty pakiet kolejowy wraz z krótką charakterystyką założeń trzech poprzednich pakietów. W kolejnej części zostały opisane dokumenty powiązane z pakietem wraz ze zmianami wynikającymi z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zagrożenia, a także przedstawiono zasady dopuszczania do eksploatacji, zwyczajowo zwanego homologacją oraz certyfikacji.
8
Content available remote Tabliczka znamionowa – wymagania
PL
Tabliczka znamionowa to niezbędny element wyposażenia każdej maszyny. Powinna być ona do niej trwale przymocowana. Tabliczka taka, zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, zawiera opis urządzenia oraz podstawowe informacje. Jakie są szczegółowe wymagania dyrektywy odnośnie do zawartości i umiejscowienia tabliczki znamionowej?
PL
Każde urządzenie wyposażone w silnik elektryczny, spalinowy czy mechaniczne części ruchome powoduje określony hałas. Dotyczy to praktycznie wszystkich sprzętów i urządzeń w gospodarstwie domowym, w tym kotłów c.o. Hałasu z tych źródeł nie da się wyeliminować, ale ważne jest, by jego poziom był możliwie najniższy.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem – tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie.
EN
The European Union is currently processing preparation of several regulations concerning different aspects of electrical energy markets and gas markets – so called network cods. The paper introduces the process of construction of the European energy law (particularly the electrical energy law). The institutions involved in this process from European Union (i.e. European Commission, ACER, ENTSO-E) as well as the member states organizations are also described. Particularly the Polish institutions involved in this process (like: URE, PSE and TGE) are described in details. ACER is an organization that coordinates and supervises the national regulatory offices, ENTSO-E coordinates mainly the technical aspects of transmission systems operation from all European countries (including non-synchronous zones). Construction of a common European market is aiming to enable unrestricted energy trade all over the Europe. This task meets meaningful technical limitations. In this field a leading role take power exchanges. Activities of the biggest power exchanges brings to live bidding zones and European regions – also described in this paper. A list of the law acts being currently compulsory in Europe is also listed in the literature of the paper.
11
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn metodami sterowania
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn wymaga zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu redukcji ryzyka związanego z różnymi zagrożeniami, które towarzyszą użytkowaniu maszyny. W przypadku wielu zagrożeń niezbędne jest sięgnięcie po środki bezpieczeństwa oparte na działaniu odpowiednio zaprojektowanych elementów systemu sterowania maszyny. Związane z bezpieczeństwem elementy systemu sterowania maszyny powinny spełniać szczególne wymagania.
12
Content available remote Środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu - wymagania
PL
Środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu są bardzo ważną grupą z szerokiej gamy środków bezpieczeństwa pozwalających na sprowadzenie ryzyka użytkowania maszyny do poziomu odpowiadającego wymaganiom przepisów, w tym dyrektywy 2006/42/WE. Realizację wymagań przepisów dyrektywy najłatwiej jest osiągnąć, spełniając wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych. Podstawowe wymagania dotyczące związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania zawiera norma PN-EN ISO 12100:2012.
13
Content available Network Codes – European Energy Law in the Making
EN
The European Union is preparing a series of regulations governing in detail various aspects of grid operation and free-market trade in electricity and gas, the so-called network codes. The paper reviews this process of European energy legislation development. Also discussed are the European Union bodies and major stakeholders in this process, as well as the national law making and enforcing agencies. In the past, law in Poland was created by Polish citizens. After joining the European Union the law in effect is largely created elsewhere by someone else, even if with significant participation of Polish representatives. The law on energy is not only important for producers, distributors and trading companies, but it strongly effects industrial competitiveness and hence the quality of life of the population.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem, tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również organy Unii Europejskiej i ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie oraz krajowe instytucje zaangażowane w tworzenie i wdrażanie tego prawa. W przeszłości prawo obowiązujące w Polsce było tworzone w naszym kraju i przez obywateli polskich. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej prawo u nas obowiązujące jest w dużym stopniu tworzone gdzie indziej, przez kogoś innego, choć przy znaczącym udziale polskich przedstawicieli. Prawo dotyczące energetyki ma istotne znaczenie nie tylko dla wytwórców, dystrybutorów i spółek obrotu, ale w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przemysłu i poziom życia ludności.
14
Content available remote Zatrzymywanie awaryjne maszyn. Cz. II. Wymagania przepisów
PL
Stosowanie i działanie funkcji zatrzymania awaryjnego maszyny, będącej powszechnie spotykanym w maszynach środkiem bezpieczeństwa ograniczającym ryzyko wypadkowe i jednocześnie pozwalającym na zmniejszenie szkód materialnych w przypadku defektu, jest uregulowane w przepisach prawa. Zastosowanie tych wymagań zapewnia powszechność wykorzystywania funkcji zatrzymania awaryjnego w maszynach, jednoznaczność oczekiwań dotyczących sposobu jej działania w różnych rodzajach maszyn oraz łatwość jej aktywacji w sytuacjach zagrożenia, co może być przeprowadzone przez wszystkie osoby obecne w miejscu zagrożenia, a nie tylko przez przeszkolonych operatorów.
15
Content available remote Wprowadzanie maszyn do obrotu. Regulacje prawne
PL
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, obowiązująca we wszystkich krajach unijnych od 29 grudnia 2009 roku, została wprowadzona do naszego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). W jaki sposób dyrektywa określa zasady wprowadzania do obrotu maszyn dla przemysłu? Czym różni się pojęcie maszyny w wąskim i szerokim znaczeniu?
16
Content available remote Maszyny wewnętrznie bezpieczne. Ogólne zasady ich konstrukcji - cz. II
PL
Rozwiązania konstrukcyjne maszyn wewnętrznie bezpiecznych zależą od konieczności technologicznych: wielkości konstrukcji, specyfiki narzędzi, właściwości materiałów, środowiska związanego z pracą w halach, na wolnej przestrzeni, pod ziemią, pod wodą, w powietrzu itd. Można jednak wyodrębnić dla wszystkich maszyn, jak też stanowisk pracy z ich udziałem cechy wspólne, które należy uwzględniać przy ich projektowaniu, aby uczynić je w najwyższym możliwym stopniu wewnętrznie bezpiecznymi.
17
EN
Interest in Intelligent Transportation Systems comes from the problems caused by traffic congestion, road accidents and air pollution. Traffic congestion continues to grow worldwide as a result of increased motorization, population growth, changes in population density and urbanization. Interest in ITS can also be attributed to reducing road accidents and increasing traffic safety. The most common causes for road accidents are excessive speed, inattentive driving and ignorance of the right-of-way rules. To eliminate these causes, experience, knowledge of traffic regulations and a new car are not enough –vehicle safety systems have to take part as well. Therefore, the European Union issued a directive on the installation of intelligent systems, whose functions are active support during driving, warning the driver in dangerous situations and alerting passengers of the car in case of irregularities in motor function or actions carried out by the driver that may cause danger, such as swerving while falling asleep. These systems help drivers to avoid accidents, and in the event of a collision, an emergency call is automatically made. Furthermore, they can be used to regulate traffic patterns or to reduce engine performance, which would reduce pollution. With these benefits in mind, the EU has indicated to the automotive industry that installation of these new Intelligent Transportation Systems should be mandatory in their new vehicles.
PL
Zainteresowanie Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) wynika z problemów spowodowanych przeciążeniem ruchu drogowego, wypadkami drogowymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Przeciążenie ruchu stale wzrasta na całym świecie, jako rezultat wzrostu motoryzacyjnego, zwiększenia liczby ludności, zmiany w gęstości zaludnienia oraz urbanizacji. Zainteresowanie ITS może również być przypisane redukcji wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Najczęstszymi powodami wypadków drogowych są nadmierna prędkość, nieuważne prowadzenie samochodu oraz ignorowanie zasad ruchu drogowego. By wyeliminować te powody, doświadczenie, wiedza o zasadach ruchu drogowego oraz nowy samochód nie są wystarczające –powinny tu również brać udział systemy bezpieczeństwa pojazdu. Dlatego też Unia Europejska ustanowiła dyrektywę o instalowaniu inteligentnych systemów, których funkcje to aktywne wspieranie podczas jazdy, ostrzeganie kierowcy o sytuacjach niebezpiecznych oraz powiadamianie pasażerów samochodu w razie nieprawidłowości w działaniu silnika lub o działaniach powodowanych przez kierowcę, które mogą powodować niebezpieczeństwo, takie jak zbaczanie z drogi w wyniku zasypiania. Systemy te pomagają kierowcom zapobiec wypadkom oraz w razie kolizji wykonują automatycznie telefon alarmowy. Co więcej, mogą być stosowane do regulowania wzorców ruchu lub redukcji osiągów silnika, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń. Mając na uwadze te korzyści, Unia Europejska zaleciła przemysłowi motoryzacyjnemu, instalowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w nowych pojazdach.
PL
Artykuł przedstawia przykład oceny ryzykainstalacji elektrycznej zasilania i sterowania zespołem urządzeń w celu zapewnienia jego zgodności z nowymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Tego typu sprzęt musi być zaprojektowany i wytwarzany zgodnie z trzema dyrektywami:maszynową 2006/42/WE,niskonapięciową 2006/95/WE oraz kompatybilności energetycznej 2004/108/WE. Opracowano wewnętrzną procedurę oceny zgodności, na podstawie której przeprowadzono cały proces związany z nadaniem oznaczenia CE dla sprzętu elektrycznego wytwarzanego przez jedną z opolskich firm, zajmujących się kompletowaniem i montażem automatyki oraz przemysłowymi instalacjami elektrycznymi. Oznacza to zgodność wytwarzanych produktów z dyrektywami, spełnienie wymagań w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.
EN
The article presents an example of risk assessment for electrical installation of power and controls et of devices to ensure its compliance with the new directives of the European Parliament and of the Council of the European Union. This type of equipment must be designed and manufactured according to the three directives: Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC. Developed an internal procedure for conformity assessment, which was the basis for performing the entire process related to applying the CE marking for electrical equipment manufactured by one of the Opole firms engaged in completing and assembly automation and industrial electrical installations. This means conformity of the products with the directives, compliance with the requirements health and safety of their use.
PL
Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej odnośnie konstrukcji zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, warunków środowiskowych i mechanicznych.
EN
The paper presents general requirements concerning electric power engineering protection automatics in the scope of safety design, electromagnetic compatibility, environmental and mechanical conditions.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy, poza tym, że jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, stanowi ważny element systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są dostrzegane przez pojedyncze przedsiębiorstwa, szczególnie z poziomu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ukazanie, jak istotne dla prawidłowego funkcjonowania zakładów, w tym poszczególnych ich oddziałów, jest odpowiedzialne podejście i przemyślane przestrzeganie przepisów, zasad i procedur bhp.
EN
Ensuring the safety of peop|e's life and health during work is the basic duty of the employer and an important part of the logistics system in the enterprise. The benefits of good policy of occupation health and safety are still not always perceived by the individual companies, especially from the micro, small and medium-sized enterprises. The purpose of this article is to show how important for the proper functioning of plants, including their various subsidiaries, is a responsible approach and thoughtful observance of the laws, rules and safety procedures.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.