Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci inteligentne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano badania modelu sieci SN wyposażonego w przekaźniki REF615 Serii Relion firmy ABB oraz tester zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON. Na stanowisku badawczym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przeprowadzono badania czasu przesyłania komunikatów GOOSE oraz retransmisji danych za pomocą testera zabezpieczeń CMC 256-6. Wyniki potwierdziły niezawodność oraz powtarzalność czasów przesyłu danych.
EN
The article describes the research of the SN network model equipped with REF615 relays of the ABB Relion Series and the CMC 256-6 security tester of the OMICRON company. The time of GOOSE messaging and data retransmission was tested using the CMC256-6 security tester. The results confirmed the reliability and repeatability of data transfer times.
PL
W artykule omówiono jak w koncepcję Smart Systemu będą się wpisywać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wstęp artykułu jest to próba odpowiedzi – czy Smart to chwyt marketingowy? Czy wizja i filozofia? Pytanie zadane retoryczne, bo choć słowo smart jest obecnie nadużywane, to finalnie droga do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energii, a wdrożone już na świecie aplikacje smart grid to potwierdzają. W dalszej części omówiono elementy smart grid, ich zadania oraz funkcję pojazdów elektrycznych w tym systemie. Wdrożone tryby pracy zasobników w pojazdach V2H oraz V2G będą określały miejsce stacji ładowania w systemie oraz przydzielone im funkcje.
EN
The article discusses how Electric Vehicle Charging Stations will be included in the Smart System concept. The introduction of the article is an attempt to answer: is Smart a marketing slogan? or vision and philosophy? A question asked rhetorical because although the word Smart is currently overused but finally it’s the way to more efficient use of energy resources. Smart Grid applications implemented already in the world, confirm that. Next was shown the elements of Smart Grid, their tasks and the role of electric vehicles in such system. The deployment modes V2H and V2G using of the energy storage in the vehicles, will determine the place of the charging stations in the system and the functions that will be allocated to them.
EN
This study was designed to presents concise review of a novel subject regarding the use of large data sets (Big Data) which generates the functioning of the power system and their use to improve the operation and economic benefits of Smart Grids. Thanks to smart metering, we have current access to the data on the use of resources, which then using SCADA system and servers that support large data sets such as Apache Hadoop or Spark can be stored. Afterwards, these data are used for predictive calculations that are extremely important from an economic point of view. At the end of the paper, an interesting proposition of research is given by Author, namely to use, as ancillary information, the satellite data obtained from the Copernicus Programme provided by the European Space Agency ESA related for example with temperature to forecast energy consumption in electricity transmission and distribution networks.
PL
Praca ta zawiera zwięzły przegląd bardzo świeżej tematyki dotyczącej zagadnień wykorzystania dużych zbiorów danych (Big Data) jakie generuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i użycie ich do ulepszania działania i ekonomicznych korzyści w tychże systemach typu Smart Grids. Dzięki inteligentnemu opomiarowaniu mamy bieżący dostęp do danych dotyczących wykorzystania zasobów, które następnie za pomocą systemu SCADA oraz serwerów obsługujących duże zbiory danych jak np. Apache Hadoop czy Spark mogą zostać składowane i następnie wykorzystane do obliczeń predykcyjnych niezmiernie istotnych chociażby z ekonomicznego punktu widzenia. Ponadto ciekawą propozycją Autora jest wykorzystanie jako informacji pomocniczych danych satelitarnych z Programu Copernicus udostępnianych przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA związanych przykładowo z temperaturą do prognoz zużycia energii w sieci energetycznej.
PL
Dzięki postępowi w różnych dziedzinach elektrotechniki tradycyjne elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne przekształcane są w inteligentne sieci elektroenergetyczne. Integralną częścią sieci o takiej konfiguracji jest medium komunikacyjne, stanowiące warstwę fizyczną sieci komunikacyjnej, umożliwiającej wymianę różnorodnych danych w ramach sieci. Liczne aplikacje zaprojektowane dla sieci inteligentnych, np. umożliwiające zdalne odczyty liczników energii, w większości wymagają niewielkiej szybkości transmisji danych, dla której wystarczające warunki stwarzają techniki komunikacji wąskopasmowej. W artykule omówiono podstawowe założenia inteligentnych sieci energe­tycznych oraz wskazano wybrane standardy komunikacji implementowane w tych sieciach. Nakreślono istotny problem związany z ich użytkowaniem: przesłuchy pomiędzy segmentami sieci. Przedstawiono koncepcję rozwiązania tego problemu i przywołano wstępne wyniki badań symulacyjnych.
EN
With advances in various fields of electrical engineering, traditional power transmission and distribution grids are transformed into intelligent power grids. An integral part of a network with this configuration is the communication medium, which is the physical layer of the communication network, allowing for the exchange of diverse data within the network. Numerous applications designed for intelligent networks, such as enabling remote reads of power meters, mostly require a low data rate, for which sufficient conditions create narrowband communications. The article discusses the basic assumptions of intelligent power grids and indicates selected communication standards implemented in these networks. A significant issue related to their use was identified: crosstalk among network segments. The concept of solving this problem was presented and preliminary results of simulation tests were recalled.
EN
This work reviews selected papers presenting results on the methods concerning to resolve the following problems in power systems: rapidly growing number of renewable energy sources, declining electric energy consumption, and the necessity for reconstructing the transmission and distribution grid. All of the above problems require new operational attributes such as: resilience (before the use of the self-healing option), trans-active energy, hosting capacity, microgrid controller as an energy management system (MEMS), and the development of new projects in Europe, the USA, China, and other countries. Finally, this work highlights important problems which need to be resolved by researchers, operators and regulators in the future.
PL
Artykuł zawiera przegląd wybranych artykułów przedstawiających wyniki badań nad metodami rozwiązania następujących problemów: gwałtownie wzrastającej liczby instalowanych źródeł odnawialnej energii, malejącego zużycia energii elektrycznej, konieczności rekonstrukcji linii przesyłowych i rozdzielczych i utworzenia elastycznego rynku energii. Powyższe procesy generują nowe atrybuty operacyjne: resilience jako uogólnienie poprzednio stosowanego self-healing, transactive energy, hosting capacity, microgrid controller jako system zarządzania energią (MEMS). Procesy te powodują również rozwój nowych projektów w USA, Europie, Chinach i innych krajach. Uwagi końcowe zestawiają ważne zagadnienia które muszą być rozwiązane przez naukowców, energetyków i ustawodawców.
PL
Podnoszenie niezawodności oraz efektywności pracy sieci jest jednym z głównych wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Wdrożona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa stawia przed OSD cele w zakresie ograniczenia wskaźników awaryjności sieci SAIDI i SAIFI. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z obszaru sieci inteligentnych, tj. zaawansowanych układów monitorowania sieci SN i nN oraz inteligentnego opomiarowania AMI, dostarcza nowych danych o stanie pracy sieci. Dzięki temu możliwe jest budowanie nowych funkcjonalności, które wprowadzają nową jakość w sposobie zarządzania siecią dystrybucyjną. W artykule opisano działania zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR SA w ramach demonstracyjnego projektu Upgrid, mające na celu zwiększenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci SN i nN w obszarze demonstracyjnym. W tekście opisano zastosowane w projekcie rozwiązania sieciowe i informatyczne oraz możliwość wykorzystania AMI do zwiększenia efektywności pracy sieci. Wskazano również wpływ zastosowanych rozwiązań na sposób i efektowność zarządzania siecią dystrybucyjną.
EN
Improvement of grid operation reliability and efficiency is one of the main challenges faced by Distribution System Operators (DSO). The quality regulation implemented in 2015 by the URE Energy Regulatory Office sets goals for the DSO to reduce the SAIDI and SAIFI grid failure indices. Implementation of new engineering solutions in the Smart Grids domain, i.e. advanced systems for MV and LV grids monitoring as well as smart AMI metering, provides new data on the operational grid performance. This enables the development of new functionalities that introduce a new quality in the distribution grid management. This paper describes ENERGA-OPERATOR SA’s activities completed as part of the Upgrid demonstration project, aimed at increasing the level of MV and LV grids’ observability and control in the demonstration area. The grid and IT solutions employed in the project are described, as well as the AMI application options to improve the grid performance. The applied solutions ‘s impact on the distribution grid management’s mode and effectiveness is also discussed.
PL
Wprowadzona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa sprawia, że kwestia niezawodności zasilania jest priorytetową sprawą dla OSD. Dodatkowo przyłączanie coraz większej ilości mikroźródeł do sieci nN może powodować pogorszenie się jakości energii. W celu sprostania tym wyzwaniom konieczne jest podnoszenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej. Integrując stosowane obecnie rozwiązania automatyzacji sieci SN z infrastrukturą AMI możliwe jest osiągnięcie nowej jakości w zakresie pozyskiwanych danych, będące podstawą do wdrażania nowych rozwiązań systemowych. ENERGA-OPERATOR realizuje projekt pilotażowy Upgrid, którego celem jest rozwój narzędzi do kontroli i nadzoru sieci SN oraz nN. W artykule przestawiono informacje nt. opracowanej nowej koncepcji rozwiązań dla stacji SN/nN oraz wdrażanego w ramach projektu Upgrid systemu DMS nN.
EN
Improving the reliability and efficiency of the network is one of the main challenges that DSOs face. Implementation of new technical solutions from Smart Grid area, like Advanced Metering Infrastructure (AMI) or advanced automation of the secondary substation (SS) and LV network, can provide new information about the state of the MV and LV network. As a result, it is possible to build the functionalities that bring a new quality to the network operations and management. ENERGA-OPERATOR SA gathered experience in the field of Smart Grid for several years. After the completion of several smart grid pilot projects in the MV network and deployment of AMI it is time to focus on LV network management and challenges that can arise in the future i.e. high saturation of microgeneration the need for rapid response to failures, large quantity of data from RTUs and smart meters. By integrating existing systems and adding new functionality, it is possible to meet these challenges. The paper will present: the concept of the new solution for secondary substation, the impact of the solution on the grid and using data form AMI and automation to improve power quality.
9
Content available Management in developing power system
EN
Development of power system influence on management information system is the main aim of the article. Starting from the general review of hierarchical information system in power, changes in its (and in management information) systems implied by injection of renewable energy sources are discussed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwijającego się systemu elektroenergetycznego na system informatyczny zarządzania. Przedstawiono ogólne informacje o hierarchicznym systemie informacyjnym zarządzania i omówiono zmiany w systemie informatycznym zarządzania wywołane wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii.
10
Content available remote Classification of control features related to microgrid operation standardisation
EN
These paper deals with the classification of control system features for microgrids. A microgrid control system development is based on the conventional allocation of the levels to adapt standardized and field-proven structures. As part of alternative approaches the latter are adjusted accordingly. In this paper different control system approaches for a microgrid are presented which can guide or partially influence decentralized system components within their separate control and regulating processes. Generraly, control categories and their characteristics are presented, classified and explained specifically.
PL
Artykuł omawia klasyfikację cech układów sterowania mikrosieci. Opracowanie układu sterowania dla mikrosieci opiera się na alokacji poziomów funkcyjnych, aby dostosować znormalizowane i sprawdzone rozwiązania. Alternatywnie, dotychczasowe rozwiązania mogą zostać zmienione. W artykule zaprezentowano różne spojrzenia na strukturę sterowania mikrosieci, która może nadzorować lub tylko częściowo wpływać na zdecentralizowane komponenty systemu mające autonomiczne procesy kontroli i regulacji. Podsumowując, kategorie cech układów sterowania, zostały zaproponowane, sklasyfikowane i szczegółowo omówione.
PL
Artykuł opisuje, co kryje się pod ogólnym pojęciem sieci inteligentnych i jak ich rozwój wpływa na transformację zachodzącą aktualnie w elektroenergetyce. Przedstawia zmiany zachodzące w obszarze sieci przesyłowych, w tym nowe rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą przesyłową, jak systemy typu DLR (Dynamic Line Rating), tj. dynamiczne modele zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci, czy też systemy pomiarowe typu WAMS (Wide Area Measurement System) pozwalające na monitorowanie parametrów elektrycznych pracującej sieci elektroenergetycznej na rozległym obszarze. Artykuł obrazuje także zmiany, które nie wiążą się z bezpośrednią ingerencją w fizyczną infrastrukturę sieci przesyłowej, lecz których efekty będą znacząco oddziaływać na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Przedstawione zostały działania związane z zarządzaniem oraz reakcją strony popytowej (DSM/DSR) oraz zmiany dotyczące rozwoju szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej.
EN
The article describes what is meant by the general concept of smart grids and how smart grids development affects to the transformation that takes place in the electric power industry nowadays. The article shows the new solutions for transmission system, like Dynamic Line Rating Systems for transmission lines and Wide Area Measurement Systems which are used to monitor electrical parameters of transmission system in wide area. Article illustrates the changes that do not involve direct interference in the physical infrastructure of the transmission grid, but the effects of which can widely affect the operation of the whole power sector. The article shows new system services like Demand Side Management, Demand Side Response and solutions that contribute to increase the value for the energy prosumers.
EN
New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into the potential for reducing technical losses in a low voltage grid through reconfiguration and optimisation of the grid operating system. By using data from LV grid monitoring systems and modern computational methods a significant reduction of the technical losses in LV grids can be achieved with no additional capital expenditures on grid development.
PL
Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w 2014 roku badań w zakresie możliwości ograniczenia strat technicznych w sieci nN poprzez rekonfigurację i optymalizację układu pracy sieci. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitorujących pracę sieci nN oraz nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest ograniczenie w znacznym stopniu strat technicznych w sieci nN w sposób bezinwestycyjny (bez dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci).
PL
Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalność sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w 2014 r. badań w zakresie możliwości ograniczenia strat technicznych w sieci nN poprzez rekonfigurację i optymalizację układu pracy sieci. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitorujących pracę sieci nN oraz nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest ograniczenia w znacznym stopniu strat technicznych w sieci nN w sposób bezinwestycyjny (bez dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci).
EN
Following the major challenges in ensuring high quality of the electricity supply, improving the power system efficiency, and enabling the offering of new service levels to energy consumers, ENERGA-OPERATOR SA (DSO) is launching a pilot project of Smart Grid solutions. The Hel Peninsula has been selected as the pilot project area. The paper focuses on the analysis and results of the Smart Grid project, especially on the new possibilities of reduce technical losses in MV and LV network. Research on the model of MV and LV networks were designed to evaluate the possibility of increasing the efficiency of the network through the use of technical calculations based on actual data obtained from GIS, SCADA and AMI. Calculation system (ELFGird) was used to perform optimization calculations for network reconfiguration, based on genetic algorithms. This is a system to support development, planning and management of electric grid including distributed generation, energy storages and controllable receivers and network configuration optimization. The level of total reduction of energy losses in the Hel Peninsula was over 10%.Basing on the carried research work and analysis it has been found that there is a big possibility to reduce technical losses in LV network. That is possible by using integrated information from AMI, GIS, SCADA LV.
PL
Artykuł koncentruje się na analizie i rezultatach projektu Smart Grid, szczególnie na nowych możliwości ograniczenia strat w sieciach techniczna SN i nN. Badania modelowe w sieciach SN i nN miały na celu ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy sieci za pomocą obliczeń technicznych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z systemów: GIS, SCADA oraz AMI. Do wykonywania obliczeń optymalizacyjnych wykorzystany został system obliczeniowy oparty na algorytmach genetycznych. System ten został opracowany w celu wspierania rozwoju, planowania i zarządzania siecią elektryczną. Łączne zmniejszenie strat energii w obszarze pilotażowym wyniosła ponad 10%.
EN
The paper focuses on an analysis and the results of the Smart Grid project, especially on new possibilities to reduce technical losses the in MV and LV networks. Research of model MV and LV networks was designed to evaluate the possibility of increasing network efficiency, using technical calculations based on the actual data obtained from GIS, SCADA, and AMI. The calculation system, based on genetic algorithms, was used to perform optimisation calculations aimed at reconfiguring the network. The system was devised to support the development, planning and management of the electric grid, including distributed generation, energy storage, as well as controllable receivers, and optimisation of network configuration. The total reduction of energy losses in pilot area reached over 10%..
PL
Poruszono kwestię struktury podsektora wytwarzania krajowego systemu elektroenergetycznego, jego kształtu i roli jaką odgrywa i będzie odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiona została aktualna struktura oraz europejskie trendy w kształtowaniu polityki państw w tym zakresie. Globalna gospodarka oraz polityka energetyczno – ekologiczno – klimatyczna poszczególnych państw i ich grup (jak Unia Europejska) powodują coraz większe zainteresowanie rozwojem energetyki rozproszonej, która wyposażona w sieci „inteligentne” stanowi znakomite uzupełnienie, jeżeli nie alternatywę, dla tradycyjnych źródeł wytwórczych. Autorzy wskazują na konieczność wyważenia tych dwóch kierunków i podejmowania decyzji, nie tylko w celu osiągania krótkoterminowych zysków ekonomicznych, ale także długoterminowych działań, które pozwolą na rozwój gospodarki i społeczeństwa, co w przekonaniu autorów wpłynie w dłuższej perspektywie także na wyniki ekonomiczne.
EN
The article concerns the structure of power generation sub-sector as a part of the national electric power system, its shape and the role it plays and will play in ensuring energy security. The current structure as well as European trends in the development of national policies in this topic are presented. The global economy and environmental, energy and climate policy of individual countries and their groups (like the EU) cause increasingly growing interest in the development of distributed energy sources, which equipped with a "smart grid" are an excellent supplement or alternative to traditional power generation sources. The authors indicate the necessity to balance these two directions and to take decisions, not only as to obtain short-term economic profits, but also long-term actions that will allow for the development of economy and the society and that will affect in the long term also the economic results.
PL
Omówiono na konkretnych przykładach możliwości telemechanizacji procesów łączeniowych przy lokalizacji uszkodzeń i zmianach konfiguracji sieci. Praca w ośrodku dyspozytorskim wspomagana jest sygnałami (informacjami) od zainstalowanych w głębi sieci odłączników i rozłączników wyposażonych w napędy elektryczne sterowane przy różnych nośnikach informacji. Umożliwia to usprawnienie eksploatacji sieci SN i jednocześnie stanowi pierwszy krok na drodze przekształcania tradycyjnych sieci w sieci typu smart. Wskazano, że docelowo należy dążyć do automatyzacji takich procesów, co pozwoli dużo lepiej wykorzystać możliwości sprzętowe, zarówno w zakresie telemechaniki, jak i parametrów łączeniowych stosowanych urządzeń. Istotne jest jednak zapewnienie komunikacji w przepływie danych pomiarowych i sterujących, również w warunkach katastrofalnych, kiedy zawodzą powszechnie wykorzystywane metody. Sieć kablowa SN wydaje się być przez sam fakt swojego istnienia atrakcyjnym medium przesyłu sygnałów. Powiązania systemowe stacji energetycznej SN i rozbudowa ich funkcji w sieci typu smart nie mogą być jednak analizowane bez konstrukcji oraz aparatury rozdzielczej. Stąd podkreślenie możliwości dowolnej lokalizacji zrealizowanej w systemie PF-P.
EN
Discussed are, basing on examples, the possibilities of linking processes tele-mechanization for the purpose of faults location and a network configuration changes. The work in a dispatch center is supported by signals (informations) from disconnectors and interrupters installed in the depth of a network and equipped with controlled electric drives. It enables an MV network operation improvement and at the same time it is the first step to convert traditional networks into the SMART type ones. Pointed out is that efforts should be made to automate such processes that in turn will allow making much better use of equipment possibilities both in the range of tele-mechanization and of the applied devices linking parameters. However, it is essential to ensure reliable flow of measurement and control data including catastrophic conditions when the commonly applied methods fail. An MV network, by virtue of its very existence, seems to be an attrictive medium for signals transmission. But the system links between MV substations and development of their functions in a SMART type network can not be analysed excluding construction and switchgears, hence emphasized is the possibility to situate them in any location realized in PF-P system.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ na przykładzie prac badawczo-rozwojowych dotyczących mikroprocesorowego urządzenia do pomiaru, automatyki, zabezpieczeń i sterowania rozdzielnic energetycznych.
EN
The article presents the most important issues connected with the development of Power Industry Protection Equipment automatics based on the example of research and development studies related to microprocessor devices for measurement, automation, protection and control switchgear units.
PL
W pracy przedstawiono obecne dzienne zapotrzebowania na moc z krajowych sieci elektroenergetycznych z podkreśleniem uwagi na obniżenie szczytów przedpołudniowych oraz popołudniowych. Jako receptę na wyrównanie krzywej zapotrzebowania na moc przedstawiono odpowiednie zarządzanie strona popytową i aktywnymi odpowiedziami odbiorców. W artykule opisano przyszłe formy kształtowania cen energii po stronie popytowej i odpowiedzi klienta m.in.: CPP, TOU, RTP. Dodatkowo podkreślono wagę równoczesnego rozwoju Smart grid na terenie Polski. Przedstawiono stan rozwoju Smart Meetering i skalę jego wdrażalności prowadzoną prze firmę Energa Operator na terenie Polski. Przedstawiono główne cele rozwoju Smart grid a także pojęcia z tym terminem związane m.in.: AMR, AMI, Smart Meter, IHD.
EN
The paper presents the current daily demand for power from the national power networks with emphasis due to the reduction in the peak morning and afternoon. Authors present the relevant demand side management and active customers response as a a prescription for alignment of curve demand for power. The article describes development of future forms of energy prices on the demand side and the customer response eg. RTP-real time dynamic pricing, CPP-critical peak pricing, TOU- time of use pricing. Additionally, the authors drew attention to the simultaneous development of the smart grid and distributed generation in Polish. The article has been presented of the development of Smart Meetering and scale of its implementability which is conducted by Energa Operator on Polish territory. The paper presents the main objectives of the development of Smart Grid and concepts associated with this term, eg: AMR, AMI, Smart Meter, IHD.
PL
Przedstawiono aktualny kierunek rozwoju programów badawczo-inwestycyjnych Smart Grid, prealizowanych przez RW E Stoen Operator Sp. z o.o. na terenie m. st. Warszawy.
EN
The paper presents present trend of development of research-investment programs Smart Grid, Smart Grid, carried out by RW E Stoen Operator Ltd. in Warsaw.
EN
Internet of Things (IoT) is a computing concept that can connect numerous and various physical objects to the Internet thanks to sensors and other wireless technologies. That idea can be implemented in smart grids to increase their performance and cooperation with smart loads, electric vehicles (EV) and renewable energy resources (RES). The aim of this paper is to describe possible role of IoT in smart grids in a context of large amounts of data that need to be transferred in smart grid. To reach that aim a local research was taken to demonstrate diversity of transferred data in a local smart grid.
PL
Internet of Things (IoT) to technologia przetwarzania danych łącząca liczne, różnorodne, fizyczne obiekty za pomocą sensorów oraz innych bezprzewodowych rozwiązań do sieci Internet. Idea ta może znaleźć zastosowanie w sieciach inteligentnych w dążeniu do zwiększenia ich wydajności oraz współpracy z „inteligentnymi” urządzeniami gospodarstwa domowego, pojazdami elektrycznymi i źródłami odnawialnych będzie do niej dołączanych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie potencjału IoT w kontekście olbrzymiej ilości danych przesyłanych sieci inteligentnej. Z tego powodu zostało przeprowadzone lokalne badanie mające zobrazować mnogość oraz zróżnicowanie danych wymienianych w lokalnych sieciach inteligentnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.