Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Początki Polskiej Radiologii – w 125-lecie (1896-2021)
PL
5 stycznia 1896 r. świat dowiedział się o niezwykłym odkryciu, które w znaczący sposób zmieniło medycynę. W wiedeńskim dzienniku „Die Presse” poinformowano, że profesor fizyki Uniwersytetu w Würzburgu (Niemcy), Wilhelm Roentgen, odkrył nowy rodzaj promieniowania, dzięki któremu stało się możliwe bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Stało się to 8 listopada 1895 r., a nowy rodzaj niewidzialnych promieni, przenikających ciało ludzkie, odkrywca nazwał promieniami X.
PL
Nowe regulacje w prawie polskim dotyczące radonu są konsekwencją implementacji zaleceń zawartych w opublikowanej w 2014 roku Dyrektywie Rady UE 2013/59/EURATOM, która ustanowiła podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, w tym również na radon. Nowa Dyrektywa zaktualizowała i ujednoliciła prawodawstwo w krajach członkowskich UE w oparciu o najnowsze badania naukowe i doświadczenia służb dozorowych. Zapisy Dyrektywy odzwierciedlają wyniki dwudziestoletnich badań w zakresie ochrony radiologicznej (IAEA, WHO, OECD, ICRP). W związku z koniecznością nowelizacji przepisów w Polsce powołano zespół do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego Dyrektywy (zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014, Dz. Urzędowy MŚ, poz. 50). Autorzy artykułu brali udział w pracach tego zespołu, dotyczących wprowadzenia nowych zapisów odnośnie narażenia na radon. Efektem pracy zespołu był raport, przekazany w listopadzie 2015 Ministrowi Środowiska. Raport ten stanowił podstawę do dalszych prac nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe, której tekst jednolity został opublikowany we wrześniu 2020 – Dz.U. 2019, poz. 1792.
3
PL
Czy łatwo jest uruchomić medyczną pracownię rentgenowską? Teoretycznie nie powinno być z tym żadnych problemów, gdyż wszystkie informacje odnośnie dokumentów, jakie należy przygotować, zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności, a dokładniej załącznik nr 1 tego rozporządzenia. Jednak jak jest naprawdę?
4
Content available VERITON CT Radykalna zmiana konstrukcji gammakamery
PL
Zalety obrazowania SPECT i SPECT/CT w porównaniu z badaniami wykonywanymi technikami planarnymi są oczywiste – lepsza definicja i lokalizacja ognisk gromadzenia izotopu. Przy zakupie systemu SPECT lub SPECT/CT do badań całego ciała powstaje jednak pytanie: jaki system wybrać? Obok standardowych rozwiązań analogowych opartych na kryształach NaI pojawiły się bowiem na rynku systemy cyfrowe z detektorami CZT. Czy warto zainwestować w zakup technologii cyfrowej SPECT, tak jak to się dzieje w innych dziedzinach obrazowania radiologicznego (sprzęt RTG, Mammo, Angio, CT, MRI, PET)?
PL
Autor przedstawia doświadczenia Katedry Elektroradiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie edukacji studentów kierunku elektroradiologia.
EN
The author presents the experience of the Chair of Electroradiology of the Medical Faculty of the University of Rzeszów in the field of education of students – radiographers.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencjach naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych. Przedstawiono także uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i profesorów mających znaczący wpływ na rozwój badań nieniszczących w polskim budownictwie. Pokazano również przegląd oraz podział metod i technik nieniszczących stosowanych obecnie w budownictwie do ocen konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, murowych i z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and papers – courses and post-graduate studies. The paper also presents universities, research centres and professors having a significant influence on the development of non-destructive testing in Polish construction industry. Moreover, it provides a review and division of non-destructive methods and techniques currently used in construction industry for assessment of reinforced concrete, steel, wooden, masonry and plastic constructions.
PL
Wstęp i cele: Zespół regresji kaudalnej charakteryzuje się występowaniem zmian w budowie kości i zaburzeń struktur miękkotkankowych. Niewielka częstość występowania tego zespołu skłania do analizy poszczególnych opisów przypadków w odniesieniu do prac uogólniających. Materiał i metody: W oparciu o wyniki przeglądu piśmiennictwa z ostatnich 25 lat dokonano syntetycznej analizy zmian w budowie kręgosłupa, kości miednicznych i kości części wolnych kończyn dolnych w obrazie zespołu regresji kaudalnej. Wyniki: Do zmian kostnych spotykanych w zespole regresji kaudalnej należą m.in. agenezja kręgów, rozszczep kręgosłupa, odwrócenie kifozy krzyżowej, zniekształcenie miednicy, skrócenie kości udowej i stopa końsko-szpotawa. Inne zmiany o istotnym znaczeniu klinicznym to np. dysplazja stawów biodrowych i przykurcze stawów kończyn. Wniosek: Zmiany kostne w zespole regresji kaudalnej cechują się znaczną różnorodnością, osobniczą zmiennością oraz współistnieniem zmian stawów i struktur miękkotkankowych a standardowe medyczne techniki obrazowania umożliwiają ich wykrywanie i monitorowanie.
EN
Introduction and aim: Caudal regression syndrome is characterized by changes in bones and disturbances in soft tissue structures. The low incidence of this syndrome prompts the analysis of individual case reports in relation to generalizing works. Material and methods: Based on the results of a review of the literature in the last 25 years, a synthetic analysis of the changes in the structure of the spine, the hip bones and bones of the free parts of the lower extremities in the picture of caudal regression syndrome has been carried out. Results: Bone changes observed in caudal regression syndrome include: agenesis of the vertebrae, spina bifida, reversal of the sacral kyphosis, pelvic deformities, shortening of the femur and clubfoot. Other changes of significant clinical significance are, for example, the hip dysplasia and the limb joint contractures. Conclusion: Bone changes in caudal regression syndrome are characterized by considerable diversity, individual variability and coexistence of changes in joints and soft tissue structures, and standard medical imaging techniques enable their detection and monitoring.
PL
Cezary Pawłowski był polskim fizykiem, specjalistą w dziedzinie radiologii ogólnej i przemysłowej, miernictwie radiologicznym, ochronie radiologicznej oraz elektromedycynie. Urodzony w Łomży, studia ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Odessie. Doktorat (1926) w zakresie fizyki i habilitację (1933) uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, a tytuł profesora (1946) — na Uniwersytecie Poznańskim. Był uczniem Marii Skłodowskiej-Curie. Pracował w Jej laboratorium w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego (1927-1931). Z Jej rekomendacji, został kierownikiem Pracowni Fizycznej Instytutu Radowego w Warszawie powstającego wówczas (1934). Pracownia ta w krótkim czasie, stała się znaczącym ośrodkiem naukowym na świecie. W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) wykonywał pomiary promieniowania rentgenowskiego w szpitalach i w ośrodkach zdrowia oraz prowadził tajne nauczanie młodzieży akademickiej. Od roku 1946 pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (PW) i zorganizował pierwszą na świecie sekcję "Elektromedycyny". Opracował technologię produkcji liczników Geigera-Mullera i tzw. bombę radową, czyli aparat do radio-curie-terapii. Był dziekanem Wydziału Łączności PW.
EN
Cezary Pawłowski was a polish physicist, a specialist in radiology, radiological measurement, radiological protection, and electromedicine. He was born in Łomża, Poland, and died in Warsaw. He finished studies in Math-Phys Department at Odessa University in 1933. He received PhD and DSc degrees at the Warsaw University in 1926 and 1933, respectively, and the title of Professor — from University of Poznań (1946). He was a student of Professor Mary Skłodowska-Curie in Paris, as a French Government's scholar (1927- 1931). He became, with her recommendation, a chief of Physical Laboratory (1934) of Radium Institute in Warsaw. This Laboratory soon became a significant scientific center of the world. During German occupation (1939-1945) he made measurements of X-ray Radiation in hospitals and centers of health, and he also led secret teaching of university students. He had worked at Electric Department of Warsaw University of Technology, and he had starteded education in Biomedical Engineering from 1946, as the first in the world. He designed technology of production of Geiger counters and the radium beam radio-curie-therapy apparatus. He was a dean of Communication Department at WUT.
11
Content available remote Wejściowa dawka powierzchniowa w radiografii ogólnej
PL
Zgodnie z polskimi wymogami prawnymi do wyznaczania dawek indywidualnych otrzymywanych przez pacjentówpodczas badań rentgenowskich mogą służyć następujące wielkości fizyczne: DAP (Dose Area Product), dawka wejściowa oraz wejściowa dawka powierzchniowa. W niniejszej pracy opisano metodę pośredniego wyznaczania wejściowej dawki powierzchniowej dla pacjentów poddawanych badaniom radiograficznym. Zaprezentowano również przykładowe wartości wejściowej dawki powierzchniowej wyznaczone dla pacjentów badanych za pomocą aparatu rentgenowskiego z detektorem obrazu typu ekranwzmacniający – film. Wyznaczonewartości porównano z poziomami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.). Opisana metoda wymaga wykonania szeregu czasochłonnych czynności i pomiarów, powtarzanych po każdej istotnej naprawie aparatu rentgenowskiego, zmianach rejestratora obrazu, itp. mogących mieć wpływ na wartość wejściowej dawki powierzchniowej otrzymywanej przez danego pacjenta. Spełnienie wymogów prawnych dotyczących szacowania dawek indywidualnych pochodzących z narażenia medycznego do celów radiodiagnostycznych wymaga zwiększonego nakładu pracy, czasu i środków w każdej jednostce ochrony zdrowia, która zdecyduje się na stosowaniemetody pośredniegowyznaczania wejściowej dawki powierzchniowej.
EN
According to Polish legal requirements following physical quantities: DAP (Dose Area Product), incident air kerma and entrance surface air kerma can be applied to the assessment of the individual doses received by patients during X ray examinations. The method of the indirect assessment of the entrance surface air kerma for patients undergoing X ray examinations is presented in this paper. Furthermore, exemplary values of the entrance surface air kerma for patients examined with the use of X ray unit equipped with the screen – film image detector are presented in this paper. Established values have been compared with the reference levels given in the Polish Regulation of the Ministry of Health dated 18 February 2011 on the safe use of ionizing radiation in all types of medical exposures (J. Law Repub. Poland 2013, item 1015 with later changes). Described method requires performing of a number of time-consuming tasks and measurements, repeated after each significant X ray unit repair, exchange of the image detector, etc. that may influence the entrance surface air kerma value received by a given patient. Fulfilment of legal requirements regarding assessment of the individual doses from medical exposure in the radiodiagnostic use requires increased workload, time and resources in each health protection unit that decides to use the method of indirect assessment of the entrance surface air kerma.
EN
Introduction and aim: Rare diseases constitute an issue requiring special attention in radiology. The aim of the study was to determine a frequency of topics of rare diseases (RDs) on European Congresses of Radiology (ECR) of European Society of Radiology (ESR) in Vienna. Material and methods: The study was based on two congresses of ESR in 2003 and 2013. The numbers of abstracts about RDs were counted as divided in a few sets: postgraduate educational programmes, scientific sessions and scientific exhibits. There was also a review of topics connected with RDs conducted. Results: Percentages of abstracts about RDs were as follows: postgraduate educational programme 4% in 2003 and 6% in 2013, scientific sessions 3,3% in 2003 and 3,6% in 2013 and scientific exhibits 5% in 2003. There were also some samples of RDs-connected topics. These reports concerned various diagnostic methods. Conclusion: RDs were present in many topics on ECR, but they were not of high frequency.
PL
Wstęp i cele: Choroby rzadkie stanowią zagadnienie wymagające szczególnej uwagi w radiologii. Celem badania była ocena częstości tematyki chorób rzadkich w pracach przedstawianych na Europejskich Kongresach Radiologii Europejskiego Towarzystwa Radiologii w Wiedniu. Materiał i metody: Przedmiotem badania były dwa kongresy ESR w 2003 i 2013 roku. Liczby streszczeń na temat chorób rzadkich pogrupowano w kilka zbiorów: podyplomowe programy edukacyjne, sesje naukowe i wystawy naukowe. Dokonano również przeglądu prac pod kątem tematyki związanej z chorobami rzadkimi. Wyniki: Odsetek streszczeń na temat chorób rzadkich był następujący: podyplomowe programy edukacyjne 4% w 2003 i 6% w 2013, sesje naukowe 3,3% w 2003 i 3,6% w 2013 oraz wystawy naukowe 5% w 2003. Stwierdzono również obecność prac o tematyce związanej z chorobami rzadkimi. Analizowane prace dotyczyły różnych metod diagnostycznych. Wnioski: Tematyka chorób rzadkich była obecna w wystąpieniach na Europejskich Kongresach Radiologii lecz stanowiły one niewielki odsetek wszystkich prac.
EN
Introduction and aim: Sirenomelia sequence is a rare congenital malformation characterized with a single midline lower limb. Material and methods: Information comes from available literature sources that were reviewed. The method of diagnostic imaging and theoretical analysis has been used. Results: The group of the most common urogenital disorders occurring with sirenomelia includes renal dysplasia or agenesis and rudimentary genitalia. Sirenomelia is accompanied by a distinctive vascular anomalies, especially a single large umbilical artery, which arises above the aortic bifurcation and absence of inferior mesenteric artery which causes that the colon usually ends blindly, and moreover cardiac defects. Conclusion: Internal organs with disorders occurring with sirenomelia should be examined in physical examination and using imaging methods, including ultrasounography and magnetic resonance of the fetus and the neonate.
PL
Wstęp i cele: Sirenomelia to rzadka sekwencja wad wrodzonych charakteryzująca się pojedynczą kończyną dolną zlokalizowaną w linii pośrodkowej ciała. Materiał i metody: Informacje uzyskano w wyniku przeglądu dostępnych źródeł literaturowych. Zastosowano metodę diagnostyki obrazowej i analizy teoretycznej. Wyniki: Do grupy najczęstszych zaburzeń układu moczowo-płciowego występujących z sirenomelią należą dysplazja lub agenezja nerek i szczątkowe genitalia. Sirenomeli towarzyszą anomalie naczyniowe, zwłaszcza pojedyncza duża tętnica pępowinowa, która bierze początek powyżej rozwidlenia aorty i brak tętnicy krezkowej dolnej, co powoduje, że jelito grube zazwyczaj kończy się ślepo, a ponadto wady serca. Wnioski: Narządy wewnętrzne dotykane zaburzeniami występującymi z sirenomelią powinny zostać zbadane w badaniu fizykalnym i przy użyciu metod obrazowania, w tym ultrasonografii i rezonansu magnetycznego płodu i noworodka.
EN
Introduction and aim: Intra-abdominal abscesses can lead to serious complications (e.g. sepsis) and death. The aim of the pilot study is to study if the occurrence of hepatic and splenic abscesses depends on the seasons. Material and methods: The study was based on patients with abscesses of liver or spleen in imaging studies (ultrasound and CT scan) performed in the period 2007-2016 in the Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology of Pomeranian Medical University in Szczecin, taking dates of the examinations into consideration. Results: Out of the total number of studies abscesses in the abdomen (257), 52 studies were liver and spleen abscesses occurring in 42 patients. From the statistical analysis we obtained 17 studies carried out in winter, 8 - spring , 8 - summer and 9 - autumn. Chi-square test of goodness of fit showed a statistically significant increased value of abscesses in the number of tests diagnosed in winter in comparison to the other seasons (chi-square 5.212; p-value <0.1). Conclusion: The occurrence of hepatic and splenic abscesses is the highest in winter.
PL
Wstęp i cele: Ropnie wewnątrzbrzuszne mogą prowadzić do poważnych powikłań (m.in. sepsy) i do śmierci. Celem badania jest określenie czy częstość występowania ropni wątroby oraz ropni śledziony zależy od pór roku. Materiał i metody: Przedmiotem badań są pacjenci z ropniami wątroby lub śledziony w badaniach obrazowych (USG oraz TK) wykonanych w latach 2007-2016 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pod uwagę wzięto daty wykonania badania. Wyniki: Z całkowitej liczby badań ropni wewnątrzbrzusznych (257) 52 badania stanowiły ropnie wątroby oraz śledziony występujące ogółem u 42 pacjentów. Z analizy statystycznej uzyskano 17 badań wykonanych zimą, 8 wiosną, 8 latem oraz 9 jesienią. Test zgodności chi-kwadrat wykazał statystycznie istotny wzrost liczby badań z ropniami wykonanych zimą w odniesieniu do innych pór roku (chi-kwadrat 5,212 ; p-value <0,1). Wnioski: Częstość występowania ropni wątroby oraz ropni śledziony jest najwyższa zimą.
PL
Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodiagnostyki przekłada się na większą dostępność do badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wykonywanych zdjęć rentgenowskich, a tym samym wzrost liczby zdjęć odrzuconych i powtórzonych. Celem pracy jest poszukiwanie grup badań obarczonych zwiększonym ryzykiem błędu, a przez to koniecznością ich powtórzenia na podstawie analizy wykonanych i powtórzonych zdjęć rentgenowskich. Przeprowadzonoretrospektywnąanalizę22454zdjęć rentgenowskich wykonanych w latach 2011-2014. Spośród nich wyodrębniono grupę 1101 zdjęć odrzuconych. Wszystkie zdjęcia należące do grupy odrzuconych zostały powtórzone. Następnie zdjęcia te oceniono, dzieląc na grupy ze względu na rodzaj badania i analizując każdą z grup osobno. Zwrócono także uwagę na zależność czasową liczby powtarzanych zdjęć rentgenowskich w kolejnych miesiącach oraz latach okresu objętego analizą. Otrzymane wyniki pozwoliły wyodrębnić rodzaje badań, które mają podwyższone ryzyko przekroczenia zalecanego odsetka zdjęć powtórzonych, co pozwoli na zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie zwiększonej ostrożności podczas wykonywania ich w przyszłości. Kolejnym planowanym przez autorów krokiem jest poszerzenie zebranej bazy danych o badania wykonane do dnia bieżącego i uzupełnienie jej o informacje dotyczące przyczyny odrzucenia zdjęć, co pozwoli na bardziej dogłębną analizę potencjalnych czynników predysponujących do popełnienia błędu.
EN
The constant growth of number of radiology departments means greater availability of conventional X-ray, which increases the amount of X-rays performed, and thus elevate the number of rejected and repeated examinations. The aim of the study was to seek groups of examinations with increased risk of error and therefore the need to be remade on the basis of analysis of performed and repeated x-ray images. A retrospective analysis of 22,454 X-ray images taken in 2011-2014 was performed. Among them a group of 1,101 rejected images was distinguished. All examinations, that have been rejected have been repeated. These examinations were divided into groups according to the type of examination and each group was analyzed separately. Temporal distribution of repeated X-rays in the months and years of the analysis period was noted. The obtained results allowed to distinguished types of studies, which have increased the risk of exceeding the recommended percentage of repeated images. This knowledge will result in special attention and more cautious behavior during examinations in the future. Another step planned by the authors is to widen the database of research done and supplement it with information about the reasons for the rejection of examination, which will allow for more accurate analysis of potential factors predisposing to a mistake.
PL
Od momentu odkrycia promieniotwórczości i promieni X minęło ponad 100 lat. W tym czasie odkrywano nowe zastosowania sztucznych źródeł promieniotwórczych. Bardzo szybko dostrzeżono korzyści wynikające z zastosowania promieniowania w życiu codziennym. Po raz pierwszy promieniowanie X użyto w diagnostyce medycznej sześć miesięcy po jego odkryciu. O negatywnych skutkach promieniowania przekonali się po raz pierwszy na początku XX wieku lekarze obsługujący aparaty rentgenowskie. Cierpieli na nowotwory skóry, niedokrwistość lub białaczkę spowodowaną niczym nieograniczoną ekspozycją na promienie (Fot. 1). Dawki, jakie wtedy otrzymywali pracownicy, szacuje się na poziomie około 1 Gy rocznie [1]. Spowodowane to było brakiem jakichkolwiek norm bezpiecznej pracy z promieniowaniem.
17
Content available remote Tomosynteza : nowa nadzieja mammografii
18
Content available remote Quo vadis, radiologia
PL
Quo vadis, radiologia – taką nazwę nosiła jedna z sesji ostatniego 40. Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Myślę, że warto spojrzeć na to pytanie w świetle przygotowywanych, a w niektórych województwach już realizowanych audytów klinicznych.
19
Content available remote Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej oparta na modelu RIS
PL
Artykuł prezentuje aplikację zarządzającą pracownią radiologiczną, która organizuje prace wykonywane przez systemy peryferyjne pracowni. Wymogiem jej działania jest poprawna komunikacja z pozostałymi systemami wykorzystywanymi w pracowni, oraz szpitalnym systemem informacyjnym. Aplikacja ma na celu usprawnienie działania placówki obsługującej dużą liczbę pacjentów, która wymaga szybkiej obsługi danych z pracowni.
XX
The article presents a radiology lab management application, which organizes the operations performed by the peripheral systems of the laboratory. The prerequisite for its operation is its correct communication with the other systems used in the laboratory as well as the IT system of the hospital. The purpose of this application is to improve the operation of an institution handling a large number of patients and requiring quick data handling within the laboratory.
PL
Promieniowanie jonizacyjne, czyli promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie jądrowe, głównie typu gamma, alfa i beta, przechodząc przez materię, powoduje jej jonizację i w sposób destrukcyjny oddziałuje na organizmy żywe. Proces oceny ryzyka wynikający z zawodowego narażenia na promieniowanie jonizujące oparty jest na systemie ochrony radiologicznej. Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. W tym celu wykorzystuje się zespół przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiarów promieniowania jonizującego. W niniejszej pracy przedstawiamy powstawanie, charakterystykę i własności promieniowania jonizującego, a także istniejące ryzyko na stanowiskach pracy, gdzie występuje to promieniowanie, oraz budowę, zasady działania i wykorzystanie podstawowej aparatury dozymetrycznej stosowanej w ochronie radiologicznej.
EN
Ionizing radiation or X-rays and nuclear radiation, particularly gamma, alpha and beta, passing through matter causes the ionization and a devastating effects on living organisms. The risk assessment process resulting from occupational exposure to ionizing radiation, based on the system of radiological protection. Radiation protection encompasses all activities and measures aimed at the prevention of human and environmental exposure to ionizing radiation. For this purpose, a system of instruments for detection and measurements of ionizing radiation is used. In this paper, we present the formation, characteristics and properties of ionizing radiation. Also describes the potential risks in workplaces where there is radiation and the construction, operation, and utilization of basic dosimetric equipment used in radiological protection.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.