Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acoustic signal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The statement that an acoustic signal can be a good tool for assessing breathing during sleep is not revealing and certainly raises no doubts. Based on the experience of technical diagnostics, one can formulate the hypothesis about the suitability of sounds accompanying breathing to infer any specific disorders. The verification of this hypothesis was supported by a research experiment combining the experience of doctors and engineers. The obtained results was used to create the simple application for the initial diagnosis of respiratory problems while sleeping at home. Assuming the minimization of the use of an advanced mathematical apparatus, features that are the symptoms of basic respiratory disorders have been extracted from the signal. Thanks to this approach, the developed tool not only informs about the disorder, but also signals the potential cause of the problem. Thus, the inference procedure that is the basis of a useful application can also support doctors at the stage of preclinical diagnosis.
EN
Diagnosis of electrical direct current motors is essential for industrial plants. The emphasis is put on the development of diagnostic methods of solutions for capturing, processing and recognition of diagnostic signals. This paper presents a technique of early fault diagnosis of a DC motor. The proposed approach is based on acoustic signals. A real-world data of the DC motor were used in the analysis. The work provides an original feature extraction method called the shortened method of frequencies selection (SMoFS-15). The obtained results of the presented analysis show that the early fault diagnostic method can be used for monitoring electrical DC motors. The proposed method can also support other fault diagnosis methods based on thermal, current, and vibration signals.
PL
Według statystyk traktujących o najczęstszych przyczynach awarii silników elektrycznych, łożyska toczne są najczęstszą przyczyną problemów. Jednocześnie dziedzina monitorowania stanu łożysk tocznych jest bardzo dojrzałą gałęzią dużo szerszego zagadnienia diagnostyki maszyn wirujących. W rezultacie wiele bardzo wydajnych systemów diagnostycznych pozwalających na monitorowanie stanu łożysk z bardzo dużą dokładnością zostało stworzonych w ostatnich dekadach. Niestety inwestycja w owe, często kosztowne systemy, nie zawsze jest ekonomicznie opłacalna, zwłaszcza gdy rozpatrywany jest monitoring nie krytycznych elementów systemu. To z kolei może prowadzić do potencjalnego zwrotu z inwestycji o krytycznie niskiej wartości. Ten stan rzeczy jest motywatorem działań mających na celu znalezienie idealnej równowagi pomiędzy kosztami przedsięwzięć skierowanych na monitorowanie stanu elementów łożyska, a ich efektywności. Jeden z obecnych trendów jest stricte powiązany z możliwościami bardzo wszechstronnych urządzeń przenośnych, na przykład telefonów komórkowych, które są wyposażone w mocne jednostki obliczeniowe oraz mają domyślnie wbudowanych wiele rodzajów sensorów. Ten tekst koncentruje się na możliwościach wykorzystania mikrofonu wbudowanego w standardowy telefon komórkowy do monitorowania stanu łożysk tocznych. Okazuje się, że głównym wyzwaniem jest charakterystyczna odpowiedź częstotliwościowa standardowego mikrofonu, który jest skonstruowany z myślą o transmisji ludzkiego głosu, a ten rzadko niesie ważne informacje w paśmie poniżej 200Hz. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że pomimo tego ograniczenia, jest możliwe wykrywanie obecności wad typowych dla łożysk tocznych.
EN
According to statistics of the causes of electric machinery failures, bearings are at the very top of the list. Simultaneously the field of condition monitoring of rolling element bearings is a very mature branch of the more broad family of rotating machinery diagnostics. Many sophisticated systems have evolved over the past decades which allow to monitor the condition of bearings with a very high accuracy. Unfortunately, the business case of installing such, often costly system, in not always economically viable, especially when monitoring of the non-critical elements of the system is concerned and so the potential Return On Investment might be of critically low value. For this reason there is an ongoing endeavor to find the perfect balance between the cost of the condition monitoring activities and their efficiency. One of the mostly investigated areas these days is related to the onset of the very powerful and versatile portable devices e.g. mobile phones chich come instrumented with a very powerful CPUs and a number of sensors of different types. This text looks into the possibilities of utilizing the microphone embedded in a standard off-the-shelf mobile phone for the purpose of monitoring the condition of rolling element bearings. It turns out that the main challenge comes from the characteristic frequency response of the standard microphone which is mainly designed to transmit human voice, typically in the range above 200Hz. However the obtained results suggest that despite this limitation it is possible to detect the presence of typical faults in the rolling element bearings.
EN
An early fault diagnostic method of Direct Current motors was presented in this article. The proposed method used acoustic signals of a motor. A method of feature extraction called MSAF-RATIO30-EXPANDED (method of selection of amplitudes of frequencies – ratio 30% of maximum of amplitude – expanded) was presented and implemented. An analysis of proposed method was carried out for early fault states of a real DC motor. Four following states of the DC motor were measured and analyzed: the healthy DC motor, DC motor with 3 shorted rotor coils, DC motor with 6 shorted rotor coils, DC motor with a broken coil. Measured states were caused by natural degradation of the DC motor. The obtained results of analysis were good. The presented early fault diagnostic method can be used for protection of DC motors.
EN
A fault diagnostics system of three-phase induction motors was implemented. The implemented system was based on acoustic signals of three-phase induction motors. A feature extraction step was performed using SMOFS-20-EXPANDED (shortened method of frequencies selection-20-Expanded). A classification step was performed using 3 classifiers: LDA (Linear Discriminant Analysis), NBC (Naive Bayes Classifier), CT (Classification Tree). An analysis was carried out for incipient states of three-phase induction motors measured under laboratory conditions. The author measured and analysed the following states of motors: healthy motor, motor with one faulty rotor bar, motor with two faulty rotor bars, motor with faulty ring of squirrel-cage. Measured and analysed states were caused by natural degradation of parts of the machine. The efficiency of recognition of the analysed states was good. The proposed method of fault diagnostics can find application in protection of three-phase induction motors.
6
Content available remote Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego
PL
W artykule omówiono problemy poprawnego wykrywania impulsów, odbieranych podczas pomiaru interwałów czasu w akustycznej tomografii rozkładu pól temperaturowych, spowodowane wpływem szumu oraz ograniczoną szybkością narastania obwiedni odbieranego sygnału. W celu poprawy dokładności pomiaru tych interwałów przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania liniowej modulacji okresu impulsów akustycznych. Zaproponowano metodę korekcji bezpośrednio zmierzonego interwału czasu. Metoda ta bazuje na pomiarze dodatkowego interwału czasu trwania zadanej liczby półokresów odebranego sygnału, gdy obwiednia sygnału ustabilizuje się na wystarczającym poziomie. Skuteczność proponowanej metody korekcji zbadano metodą symulacji.
EN
This paper describes the main problems that appear during the measurement of time-of-flight intervals in acoustic tomography, which are related to the influence of noise and with a limited slew rate of the signal amplitude envelope. Analysis of possibilities of using linear modulation of period of the acoustic pulses with the aim of improving the accuracy of the time-of-flight measurement in noise conditions and influence of limited slew rate envelope is presented in this paper. The proposed method of correction of directly measured time interval is based on the additional measurement of duration the given number of half periods of received signal when the signal envelope stabilizes at a sufficient level. Efficiency of was studied by simulation method.
PL
Technologiczny rozwój urządzeń przetwarzających informacje niejawne wywołuje coraz większe obawy związane z użytkowaniem tych urządzeń. Jednocześnie pojawiają się informacje związane z koniecznością wykorzystania urządzeń mechanicznych w przetwarzaniu danych niejawnych. Urządzeniami tymi są mechaniczne maszyny do pisania. Dokonano analizy sygnałów akustycznych, których źródłem są maszyny do pisania. Uzyskane wyniki pokazują podatność tego typu urządzeń na tzw. infiltrację akustyczną.
EN
The technological development of devices for process classified information causes increasing concerns related to the use of these devices. Consequently, there appear Information connected with the need to use a mechanical equipment to process classified data. This applies especially to sensitive data. These devices arę manuał typewriter. In the article were made analyzes of the acoustic signals, which the typewriter was the source. There was carried out trials reproduction of characters written by typewriter using the correlation method. The obtained results show the manual typewriter is susceptible to the acoustic infiltration.
EN
Current computer techniques provide new modern utilization and approaches in processes that have not been used. One of such possibilities is a design of models for optimization of rock excavation process. The qualities of the model derived from conventional energy theory of rock drilling are compared to the qualities of non-standard model obtained by scanning of the acoustic signal as an accompanying effect of environment in the rock drilling process. The paper focuses on the signal energy, as one of type energy transformed by rock drilling process. The acoustic signal was registered on the laboratory drilling stand at the Institute of Geotechnics SAS in Košice.
PL
Obecne możliwości technologiczne zapewniają nowe, nowoczesne sposoby wykorzystania i opracowywania nieużytych jeszcze procesów. Jedną z takich możliwości jest projekt modelu do optymalizacji procesu drążenia skały. Wartości modelu powstałego z konwencjonalnych teorii na temat energii w drążeniu skały zostały porównane z niestandardowym modelem wykorzystującym skan sygnału akustycznego odnoszącego podobny efekt w procesie drążenia skały. Sygnał akustyczny został zarejestrowany w laboratoryjnym stojaku do wiercenia w Instytucie Geotechniki SAS w Koszycach.
EN
A correct diagnosis of electrical circuits is very essential in industrial plants. An article deals with a recognition method of early fault detection of induction motor. The described approach is based on patterns recognition. Acoustic signals of specific induction motor are analyzed patterns. Acoustic signals include information about motor state. The analysis of the patterns was conducted for three states of induction motor using Fast Fourier Transform (FFT), shortened method of frequencies selection (SMoFS-10) and Linear Support Vector Machine (LSVM). The results of calculations suggest that the method is efficient and can be also used for diagnostic purposes.
PL
Prawidłowa diagnostyka obwodów elektrycznych jest bardzo istotna w zakładach przemysłowych. Artykuł zajmuje się metodą rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika indukcyjnego. Opisane podejście jest oparte na rozpoznawaniu wzorców. Sygnały akustyczne określonego silnika indukcyjnego są badanymi wzorcami. Sygnały akustyczne zawierają informację o stanie silnika. Analiza wzorców została przeprowadzona dla trzech stanów silnika indukcyjnego używając FFT, skróconej metody wyboru częstotliwości (SMoFS-10) i liniowej maszyny wektorów wspierających (LSVM). Wyniki obliczeń sugerują, że metoda jest skuteczna i może być również zastosowana dla celów diagnostycznych.
EN
This article discusses a system of recognition of acoustic signals of loaded synchronous motor. This software can recognize various types of incipient failures by means of analysis of the acoustic signals. Proposed approach uses the acoustic signals generated by loaded synchronous motor. A plan of study of the acoustic signals of loaded synchronous motor is proposed. Studies include following states: healthy loaded synchronous motor, loaded synchronous motor with shorted stator coil, loaded synchronous motor with shorted stator coil and broken coil, loaded synchronous motor with shorted stator coil and two broken coils. The methods such as FFT, method of selection of amplitudes of frequencies (MSAF-5), Linear Support Vector Machine were used to identify specific state of the motor. The proposed approach can keep high recognition rate and reduce the maintenance cost of synchronous motors.
EN
This paper focuses on testing the monitoring system of the Direct Current motor. This system gives the possibility of diagnosing various types of failures by means of analysis of acoustic signals. The applied method is based on a study of acoustic signals generated by the DC motor. A study plan of the DC motor’s acoustic signal was proposed. Studies were conducted for a faultless DC motor and Direct Current motor with 3 shorted rotor coils. Coiflet wavelet transform and K-Nnearest neighbor classifier with Euclidean distance were used to identify the incipient fault. This approach keeps the motor operating in acceptable condition for a long time and is also inexpensive.
PL
W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle.
EN
The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry.
PL
W artykule przedstawiono bezstykową metodę pomiarów wibroakustycznych. Standardowe podejście do tego problemu opiera się na analizie widma częstotliwościowego sygnału drgań, zarejestrowanego przy pomocy czujnika akcelerometrycznego, przymocowanego do diagnozowanego obiektu. Zaproponowana metoda pomiarów bezstykowych opiera się na wykorzystaniu matrycy mikrofonów (mikrofon „soundfield”) zamiast akcelerometru. Mikrofon „soundfield” jest konstrukcją zawierającą matrycę czterech kapsuł mikrofonowych, z których każda posiada kardioidalną charakterystykę kierunkową. Jednym z przykładów takiej matrycy jest TetraMic Single Point Surround Sound Microphone, który wykorzystano w opisanym w artykule eksperymencie. Kapsuły mikrofonowe matrycy zamontowane są w czterech wierzchołkach sześcianu. Liniowa kombinacja sygnałów z każdej z kapsuł (tzw. B-format) pozwala zarejestrować sygnał źródła fali akustycznej z silnie wytłumionymi zakłóceniami tła dźwiękowego. Opisane w artykule badania eksperymentalne potwierdziły możliwość wykorzystania matrycy mikrofonów w diagnostyce wibroakustycznej.
EN
The paper presents a non – contact method of vibroacoustic measurement. The standard approach to this issue is based on vibration frequency spectrum analysis recorded with accelerometer attached to diagnosed object. The proposed new method involves the use of microphone array (soundfield microphone) instead of the accelerometer. The soundfield microphone comprises four capsules that have cardioid response characteristics. An example of such microphone is TetraMic Single Point Surround Sound Microphone, which was used in the experiment. Microphone capsules of the array are mounted in the four apexes of the regular tetrahedron. Linear combination of signals from these capsules (B – format) allows you to register the signal source of the acoustic have strongly attenuated background noise. This paper describes an experiment, in which measurements made using the accelerometer and the microphon array were compared. The result of the experiment shows, that use of the sounfield microphone produces effects similar to the accelerometer.
EN
This article describes the stage of work associated with the implementation of a program- controlled measuring stand for recording the acoustic signals. An attempt has been made for practical implementation of the stand that uses light from a semiconductor laser, modulated by acoustic wave to obtain the information transmitted by this wave. The authors decided to build the hardware construction of the stand with the use of: a PC which serves as the controller, a DAQ card, the light emitter set with a semiconductor laser and the light receiving set capable of processing the received signal into a form suitable for a DAQ card. Moreover, additional equipment used during the examination tests is also described. The software part of the stand includes: device drivers and an application written in LabVIEW environment. The functions of signal processing and analysis, graphical and numerical presentation of the data, recording to file and reading the stored data from a file are all implemented in the application. The achieved stage of a work has been confirmed by sample measurements.
EN
In industrial processes electrical motors are serviced after a specific number of hours, even if there is a need for service. This led to the development of early fault diagnostic methods. Paper presents early fault diagnostic method of synchronous motor. This method uses acoustic signals generated by synchronous motor. Plan of study of acoustic signal of synchronous motor was proposed. Two conditions of synchronous motor were analyzed. Studies were carried out for methods of data processing: Line Spectral Frequencies and K-Nearest Neighbor classifier with Minkowski distance. Condition monitoring is useful to protect electric motors and mining equipment. In the future, these studies can be used in other electrical devices.
EN
An automatic diagnostics of induction motor was proposed in this paper. This diagnostics is reduced to a pattern recognition problem which relates the extracted data to a type of fault and a systematic technique which utilizes discrete Meyer wavelet transform and classifier based on words. This method is based on a study of acoustic signals generated by induction motor. Plan of study of acoustic signal of induction motor was proposed. Studies were carried out for two conditions of induction motor. Pattern creation process was carried out for 8 samples of sound. Identification process was carried out for 24 samples of sound. Engineers focus efforts on appropriate diagnostics of electrical motors. So it is important to develop diagnostics based on acoustic signals.
PL
W pracy zaproponowano automatyczną diagnostykę silnika indukcyjnego. Ta diagnostyka sprowadza się do problemu rozpoznawania wzorców, która odnosi się do ekstrakcji danych do danego typu usterki i systematycznej techniki, która wykorzystuje algorytm Dyskretnej transformacji falkowej Meyera i klasyfikatora opartego na słowach. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnałów akustycznych generowanych przez silnik indukcyjny. Zaproponowano plan badania sygnału akustycznego silnika indukcyjnego. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów silnika indukcyjnego. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 8 próbek dźwięku. Proces identyfikacji został przeprowadzony dla 24 próbek dźwięku. Inżynierowie skupiają wysiłki na odpowiedniej diagnostyce silników elektrycznych. Zatem to jest ważne aby rozwijać diagnostykę opartą na sygnałach akustycznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i stanowiskowych pary ciernej koło-klocek. Porównano widma akustyczne dla klocków o różnej grubości. Wskazano na eksploatacyjne aspekty poprawnej diagnostyki zużycia klocków hamulcowych. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu rozwojowego nr R 10 004806/2009 pt. „Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów”, finansowanego z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
This paper presents the results of simulation and bench tests of a friction couple of wheel-block. The acoustic spectrums for blocks with different thicknesses are compared. The operating aspects of the properly diagnostics of the brake blocks wear are pointed out. This article is a result of the development project No. R-10 004806/ 2009 " Microprocessor diagnostic system of the main systems of the railway traction vehicle taking into account the current assessment and prediction of conditions " which is financed from the budget of the Ministry of Science and Higher Education
PL
Artykuł przedstawia analizę falkową danych pochodzących z monitoringu akustycznego procesu rozdrabniania strumieniowego, na którą składa się analiza sygnałów akustycznych uzyskanych dla różnych trybów pracy młyna strumieniowego, różnych właściwości rozdrabnianych materiałów oraz struktury dyspersyjnej. Uzyskano w ten sposób zalecenia przydatne na etapie modelowania procesu rozdrabniania strumieniowego.
EN
The article presents wavelet analysis of the acoustic monitoring data of jet grinding process that consisted in analysis of acoustic signals in various jet mill operating modes and grinding materials of different properties and disperse structure. Recommendations on use of the received results are offered for modeling the jet grinding process.
EN
One of the main problems faced by engineers, is to ensure the operation of Direct Current motors. In this paper a pattern recognition method was used to provide the diagnostics of dc motor. This method is based on a study of acoustic signal. Plan of study of acoustic signals for two conditions of Direct Current motor was proposed. Studies were carried out for algorithms of data processing: reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier with Manhattan distance. Developed method can be performed automatically. This system is a significant step towards the maintenance-free diagnostic systems of Direct Current motors.
PL
Jednym z podstawowych problemów, z jakim spotykają się inżynierowie, jest zapewnienie funkcjonowania silników elektrycznych. W niniejszej pracy metoda rozpoznawania wzorców została użyta do diagnostyki silnika prądu stałego. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnału akustycznego. Zaproponowano plan badania sygnałów akustycznych dla dwóch stanów silnika prądu stałego. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryką Manhattan. Opracowana metoda może być wykonywana automatycznie. System ten jest istotnym krokiem w kierunku bezobsługowych systemów diagnostycznych silników prądu stałego.
EN
In this paper numerical experiments are proposed to investigate differences between the acoustic signals of induction motors. Four conditions of induction motor were considered. Investigations were carried out with application of eigenvector method and K-Nearest Neighbor classifier with Minkowski distance. Pattern creation process was conducted for 20 samples of sound. Identification process used 96 samples of sound. The obtained results confirm the correctness of the solutions methodology.
PL
W tym artykule eksperymenty numeryczne są proponowane w celu zbadania różnic między sygnałami akustycznymi silników indukcyjnych. Rozważano cztery stany silnika indukcyjnego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody wektora własnego i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryka Minkowskiego. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 20 próbek dźwięku. Proces identyfikacji wykorzystywał 96 próbek dźwięku. Uzyskane efekty potwierdzają poprawność rozwiązań metodycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.