Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzbrojenie techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy określono parytetową wielkość gospodarstw rodzinnych przed wejściem Polski w 2004 r. w struktury UE i po okresie ostatnich 8 lat uczestniczenia w tych strukturach, wykorzystując wyniki badań uzyskane w ramach projektów badawczych: „Wpływ nowych technologii na poziom i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”. Sprawozdanie KBN Nr 3 P06R 037 22 AR Lublin [SAWA i in. 2004] oraz „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”. Sprawozdanie NCBiR nr NR 120043 06/2009, ITP w Falentach, Oddział w Warszawie [KUREK, WÓJCICKI 2011]. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do 26 rozwojowych gospodarstw rodzinnych, badanych w latach 2003 i 2011 i zestawionych w grupy według powierzchni ha UR (do 20; 20–50; 50–80 oraz ponad 80 ha UR). Z badań wynika, że poziom glebowej substancji organicznej (GSO), w badanym okresie obniżył się o 73%, a w gospodarstwach użytkujących ponad 20 ha UR następuje proces degradacji tej substancji. Także efektywność pracy, mierzona możliwością uzyskania parytetowego dochodu rodziny, zmniejszyła się w badanym okresie, gdyż do uzyskania tej wysokości dochodu powierzchnia gospodarstwa powinna wzrosnąć o 108%, podczas gdy powierzchnia ha UR rzeczywiście użytkowana przez gospodarstwa wzrosła w badanym okresie o 32%. Za gospodarstwa spełniające minimalne kryteria rolnictwa zrównoważonego można uznać gospodarstwa użytkujące od 20 do 80 ha UR, uzyskują one bowiem satysfakcjonujący poziom dochodu i spełniają podstawowe kryteria ekologiczne i społeczne. Gospodarstwa użytkujące ponad 80 ha UR z zasady nie spełniają wymagań ekologicznych, natomiast gospodarstwa użytkujące poniżej 20 ha UR nie spełniają wymagań ekonomicznych, a ich parytetowa powierzchnia ha UR jest o ok. 56% większa od powierzchni ha UR użytkowanej obecnie.
EN
The paper defines the parity size family farms before joining the Polish to EU structures (2004) and after the last 8 years. The analysis was carried out for development of 26 family farms surveyed in 2003 and 2011 and compiled a group of hectares AL (20, 20–50, 50–80 and over 80 ha). The research shows that the level of soil organic matter substances (GSO), for the period decreased by 73%, and farms with more than 20 ha followed by the degradation of soil organic matter. Farms operating an 20 to 80 ha of AL have parity size and sustainable production because these farms receive a satisfactory level of income and meet the basic environmental and social criteria. Farms over 80 hectares of AL do not meet the ecological requirements while farms holding less than 20 ha does not meet the requirements of economic such as income.
PL
Celem pracy było określenie systemów produkcji rolniczej oraz ponoszonych nakładów i efektów ekonomicznych, badanych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009 w 46 gospodarstwach rodzinnych. System produkcji określano na podstawie punktowej metody Kopcia. Gospodarstwa te zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to gospodarstwa ekstensywne o intensywności organizacji produkcji <300 punktów, kolejna grupa to gospodarstwa konwencjonalne, którym przyznano 301-500 punktów i ostatnia gospodarstwa intensywne >501 punktów. Dokonano charakterystyki gospodarstw w poszczególnych grupach. Zbadano wpływ systemu produkcji rolniczej na wyniki ekonomiczne gospodarstw oraz związki między nakładami materiałowo-energetycznymi a wielkością produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych. Wykazano duże zróżnicowanie w obsadzie zwierząt w poszczególnych grupach i produkcji towarowej netto wyrażonej w JZ·ha–1 UR. Wykazano również zróżnicowanie pod względem zaangażowania pracy własnej i najemnej oraz nakładów na techniczne i obrotowe środki produkcji.
EN
The study aimed at determination of agricultural production systems, the expenditures born and economic effects obtained in 46 family farms surveyed under NCBiR research project No. 12 0043 06/2009. Production system determination was based on the Kopec’s random sampling method. The farms were divided into three groups. First group included extensive farms of the production organization intensity up to 300 points, second group consisted of conventional farms within the range of 300-500 points; the intensive farms of above 500 points, belonged to the last group. Farms in particular groups were characterized by the influence of agricultural production system on economic farming results; relationships between material and energy expenditures and size of production, expressed in the cereal units (CU), were also measured. Great diversity was revealed in particular farm groups in the livestock density, as well as in net commercial farming, expressed in cereal units (CU) per 1 ha AL. Differentiation was also observed in respect of own labour and hired work engagement, and in the inputs on technical and current production assets, too.
3
EN
The area of a production family farm which may generate parity income of a farmer’s family using mechanized production systems, implemented according to the rules of the sustainable agriculture has been determined. The assumption that the target income of a farmer’s family (parity income) should be comparable to disposable income obtained by those employed in other sectors of national economy has been made. The result of the above assumption follows the statement that farms using from 20 to 50 ha of AL are more likely to meet the requirements of a parity farm generating target income in certain production conditions than other types of farms. The research uses the data of a development project implemented in the years 2009-2012 by NCBiR (The National Centre of Research and Developmen) no NO 120043 06/2009 entitled “Technological and ecological modernization of the selected family farms” accomplished by ITP (Institute of Technology and Life Sciences) in Falenty O/Warszawa (Wójcicki, 2009).
PL
Określono wielkość towarowego gospodarstwa rodzinnego, które może uzyskać parytetowy dochód rodziny rolnika, zachowując zmechanizowane systemy produkcji, realizowane zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Założono, że oczekiwany dochód rodziny rolnika (dochód parytetowy) powinien być porównywalny z pracowniczym dochodem rozporządzalnym, uzyskiwanych przez zatrudnionych w innych działach gospodarki narodowej. Wynik tej oceny wyrażono poprzez stwierdzenie, że gospodarstwa użytkujące 20 do 50 ha UR mogą łatwiej niż inne spełniać wymagania parytetowego gospodarstwa, umożliwiającego uzyskanie oczekiwanej wysokości dochodu, w danych uwarunkowaniach produkcyjnych. W badaniach wykorzystano dane z realizowanego w latach 2009-2012 projektu rozwojowego NCBiR nr NR 120043 06/2009 „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych” realizowanego przez ITP w Falentach O/ Warszawa (Wójcicki, 2009).
PL
W pracy określono ilościowe wyposażenie gospodarstw w techniczne środki produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej, wartość odtworzeniową parku maszynowego, wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz wartość produkcji i koszty na nią ponoszone, co pozwoliło obliczyć efektywność gospodarowania. Do badań przyjęto obiekty specjalizujące się w produkcji mleka ekologicznego. Obliczone wskaźniki techniczno-ekonomiczne odniesiono do 3 grup gospodarstw, mianowicie: utrzymujących od 4 do 10, od 11 do 20 i powyżej 20 krów mlecznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość stada w istotny sposób wpływa na efektywność produkcji.
EN
The study presents quantitative equipment of farms in technical means of production, especially machines and devices for the animal production, the reproductive value of a machinery park, the technical infrastructure indexes, as well as the production value and the costs incurred on this production, what allowed for calculation of farming efficiency. Objects specialising in ecological milk production were accepted for the research. Technical and economical indexes were calculated and referred to three groups of farms, that is: maintaining from 4 to 1, from 11 to 20 and more than 20 milking cows. The analysis, which was carried out, proves that the size of a herd considerably influences the production efficiency.
PL
Przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia, postęp naukowo-techniczny i jego efektywność oraz przyrost produkcji czystej, w gospodarstwach różniących się stopniem uproszczenia produkcji roślinnej. Przedmiotem badań były biznes plany złożone przez 116 rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie, których mieli szansę otrzymać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń. Informacje zawarte w tych wnioskach pozwoliły na ocenę wyposażenia technicznego gospodarstw a w konsekwencji na określenie ww. wskaźników w latach 2002-2007.
EN
A technological index of equipment, scientific and technological progress and its effectiveness as well as net production increase in the farms with varying production facilitation degree were presented. The subject of research pertained to business plans submitted by 116 farmers before Agriculture Restructuring and Modernizing Agency in order to have a chance to get a financial grant for a purchase of new machinery and equipment. Information contained in those applications were used to evaluate technical equipment used in the farms, and consequently, determine above mentioned indices for years 2002-2007.
PL
Jednym z czynników determinujących wielkość wskaźnika technicznego uzbrojenia jest wiek właściciela gospodarstw. Przyjmując powyższą hipotezę roboczą przeprowadzone zostały badania na próbie 20 właścicieli gospodarstw z rejonu górskiej gminy Stryszawa. Uzyskane wyniki potwierdziły założoną hipotezę roboczą w układzie pomiędzy dwoma grupami wiekowymi rolników (do 45 lat oraz od 46 do 55 lat) a grupą trzecia (powyżej 55 lat). W gospodarstwach rolników najstarszych podmiotowy wskaźnik był prawie 3. i 4.krotnie większy. Przeprowadzona analiza wariancji potwierdziła statystycznie istotność tych różnic.
EN
The age of farm owners is one of factors which determine the technical equipment index of a farm. Assuming the above hypothesis, the studies were carried out on the population of 20 farm owners settled in the region of Stryszawa mountainous commune. Obtained results confirmed the hypothesis in relation of two age groups of the farmers (up to 45 and from 46 to 55 years old) and the third group (age above 55 years). On the farms of the oldest owners the technical equipment index was almost 3- and 4-times higher. Statistical analysis confirmed the high significance of observed differences.
PL
Badania przeprowadzono na wybranej próbie gospodarstw gminy rolniczej Proszowice. Dotyczyły one oceny wzajemnych relacji oraz istotności różnic pomiędzy nasyceniem w środki techniczne gospodarstw a rodzajem wykształcenia ich właścicieli. Podzielono ich na dwie grupy: z wykształceniem rolniczym oraz innym. Uzyskane wyniki wykazują wysokie wartości odtworzeniowe parku maszynowego. Analiza wariancji wykazała istotnie wyższe wskaźniki wartości odtworzeniowej parku maszynowego w gospodarstwach zarządzanych przez właścicieli z wykształceniem rolniczym.
EN
The study carried out on selected group of farms localized in agricultural commune Proszowice, dealt with the interrelations and significance of differences between farm equipment with technical means and kind of education acquired by the farm owners. They were divided into two groups: with agricultural and other education. According to obtained results the values of machinery depreciation were high. Analysis of variance showed higher indices of machinery depreciation values on the farms managed by the owners with agricultural education.
PL
Zróżnicowanie gmin pod względem kierunku gospodarowania pozwoliło określić wpływ ich ukierunkowania na poziom wyposażenia gospodarstw w park maszynowy. Badania przeprowadzone zostały w formie wywiadu kierowanego i objęły swym zakresem po jednej gminie z województwa małopolskiego i wielkopolskiego. Zgodnie z oczekiwaniami obiekty z terenu typowo rolniczego tj. gminy Nowe Miasto nad Wartą, charakteryzowało lepsze nasycenie środkami technicznymi w porównaniu z gmina przemysłową Chrzanów.
EN
Diversity of communes in terms of course of farming allowed determination of the impact of their orientation on the level of outfitting farmsteads with a machinery. The studies were performed in a form of directed interview and covered one commune from Małopolska province and one from Wielkopolska province. As expected the facilities in the typical agricultural area i.e. in the commune of Nowe Miasto on the Warta river, were characterized by higher accumulation of technical means when compared to the industrial commune of Chrzanów.
PL
Na podstawie analizy tendencji rozwoju mechanizacji procesów produkcyjnych w rolno-przemysłowym kompleksie w kraju i za granicą oraz zgodnie z opracowanym krajowym programem uruchomienia techniki rolniczej, maszyn i urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego na lata 2002-2005 rozwijana jest techniczna infrastruktura produkcji rolniczej w Republice Białoruś. Głównym celem działalności jest wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, pozwalających obniżyć jednostkowe zużycie paliwa, nakłady pracy, zużycie metalu o 20-25% oraz zestawów maszyn do ich wykonania, co powinno zwiększyć konkurencyjność produkcji rolniczej.
EN
Development of technical infrastructure in agro- industrial complex in the Republic of Belorussia, based on an analysis of the recent trends in mechanization of agriculture and processing of agricultural products at home and abroad, is being realized according to the national programme implementing new production technologies, machines and equipment in agriculture and agricultural industry within the years 2002-2005. The action aimed mainly at application of modern resource-saving technologies in crop production and animal husbandry as well as supplying the machine sets to realize such technologies. Thus, it should be possible to reduce the specific fuel consumption and labour inputs at metal consumption lower by 20-25% what is going to raise the competitiveness of agricultural products.
11
Content available remote Uogólniony model liniowy jako narzędzie badania postępu technicznego
PL
Wykorzystując uogólniony model liniowy przeprowadzono analizę wskaźników technicznego uzbrojenia gospodarstw. Zastosowane podejście, W odróżnieniu od wcześniejszych prac [Dąbkowski, Roczkowska-Chmaj, 1999, 2001, Dąbkowski, Kowalski. Michałek, 2001] umożliwia badanie więcej niż dwóch grup wartości zmiennej zależnej oraz daje możliwość wyboru kilku rodzajów funkcji wiążących. W niniejszej pracy analizowano trzy grupy wartości wskaźnika technicznego uzbrojenia i efektywności technicznego uzbrojenia [Michalek i in. 1998].
EN
Using a generalized linear model, an analysis of the technical equipment ratios of farms was performed. The used approach, as opposed to previous works [Dąbkowski, Roczkowska-Chmaj, 1990, 2001, Dąbkowski, Kowalski, Michałek, 2001] allows for testing more than two value groups of the dependent variable and gives a possibility of selecting several types of linking functions. In the current work, three groups were alalysed for the technical equipment ratio and the technical equipment efficiency ratio (according to Michałek [1998]).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.