Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik reluktancyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The direct-phase variable (DPV) model of a five-phase synchronous reluctance motor (SRM) for direct-on-line starting is presented. The model eliminates the dependence of inductances on rotor position. Machine performance characteristics namely vector potential, speed, flux linkage and current were monitored under different conditions. The DPV model was simulated in MATLAB/Simulink while a finite element model (FEM) was simulated using ANSYS Maxwell FEA software for comparison and validation. Very close similarities in obtained results justify the DPV model.
PL
Przedstawiono moddel pięciofazowego reluktancyjnego silnika synchronicznego wykorzystywanego do startu on-line. Zbadano potencjał wektorowy, szybkość, strumień rozproszony i prąd w różnych warunkach pracy.
2
Content available remote Silniki 3-fazowe reluktancyjne – nowe aspekty zastosowań
PL
Dobór silnika do układu napędowego najczęściej dokonywany jest ze względu na moc znamionową i prędkość obrotową. W układach napędowych często wymagane jest utrzymanie stałej lub ściśle określonej prędkości obrotowej urządzenia napędzanego, a w napędach grupowych wymagana jest jednakowa prędkość obrotowa wielu wspólnie zasilanych silników. Osiągnąć można to na wiele sposobów, a jednym z nich jest zastosowanie silników reluktancyjnych.
EN
In this work, a fully high temperature superconducting reluctance motor (HTS RM) is studied. A smallest configuration of HTS armature winding based on the mechanical characteristics of HTS BSCCO tape is determined. Furthermore, a novel rotor topology of single HTS YBCO bulk with ferromagnetic material is proposed. Electromagnetic torque of HTS RM is calculated by finite element method (FEM) with 2D consideration. The characteristics of the bipolar HTS RM are compared with a conventional motor with HTS rotor.
PL
Opisano silnik reluktancyjny z elementami wykonanymi z wysokotemperaturowego nadprzewodnika. Do uzwojenia wykorzystano taśmę HTS BSCCO. Zaproponowano też nową konstrukcję wirnika z materiału HTS YBCO. Obliczono moment elektromagnetyczny wykorzystując metodę elementów skończonych.
4
Content available remote Stator current spectrum analysis applied on short-circuit fault diagnosis of SRM
EN
Thanks to power electronics innovation, switched reluctance machine are taking place on industrial applications. In this paper we present the short-circuit fault diagnosis between stator turns of the switched reluctance machine by the use of stator current spectral analysis. To do this, we modeled our switched reluctance machine by permeance networks method to which we have associated the of the teeth contour permeance for the calculation of the airgap. The simulation results show the interest and efficiency of the proposed model as well as the stator current spectral analysis technique for the short circuit fault diagnosis of the switched reluctance machine.
PL
W artykule zaprezentowano metodę wykrywania zwarć w silniku reluktancyjnym. Metoda ta bazuje na analizie widmowej prądu stojana.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
6
Content available remote Modelowanie strat w jednofazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym
PL
W pracy omówiono straty mocy w silniku reluktancyjnym. Szczególnie przedstawiono straty w żelazie. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Powodują one zależność rezystancji zastępczej silnika od kąta obrotu. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczono eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Przyjęto model strat w żelazie jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu.
EN
Power losses in switched reluctance motor were discussed in the paper. Especially iron losses were analyzed. The losses are depend on the rotation angle of the rotor in relation to stator. Its cause that the equivalent resistance of the motor depends in the rotation angle. The dependence of the resistance and inductance of the motor was carried out experimentally. The winding was powered alternating voltage 50Hz. Iron losses were modeled as losses in resistance, which was connected in additional single turn windings. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the engine was carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawione są badania wpływu parametrów sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego na kształt jego charakterystyk mechanicznych. Silnik zasilano z konwertera energii, umożliwiającego niezależną regulację wartości prądu pasma fazowego oraz kątów załączenia, i odłączenia uzwojeń fazowych od źródła napięcia. Otrzymano rodziny charakterystyk mechanicznych oraz sprawności. Stwierdzono znaczący wpływ wartości kątów sterowania na kształt charakterystyk mechanicznych.
EN
The results of double phase switched reluctance motor tests were presented in this paper. The energy converter allows to control phase current and switching angles independently. Torque versus speed characteristics were executed for different control parameters. It is found, that the shape of motor characteristics heavily depends of the switching angles and maximum phase current.
PL
W artykule przedstawiono modele dwóch napędów z dwupasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym. Model silnika oparto na charakterystykach strumienia i momentu uzyskanych na podstawie obliczeń rozkładu pola magnetycznego. Model dynamiczny napędu o parametrach skupionych opracowano w programie Matlab-Simulink. Układ energoelektroniczny zasymulowano w programie PLECS. Z zastosowaniem opracowanych programów symulacyjnych wykonano obliczenia porównawcze parametrów dwóch układów napędowych, bazujących na tym samym silniku, a różniących się układami zasilania.
EN
The paper presents models of two-phase for switched reluctance motor-based drives. Model based on the flux and torque characteristics obtained by calculation of magnetic field distribution. Dynamic drive model was developed in Matlab-Simulink. For power electronics simulation program PLECS was used. Using this model were made a series of calculations for both drives. Then the characteristics of both drives were compared.
9
Content available remote Badania diagnostyczne silnika reluktancyjnego
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań diagnostycznych wykonanych na silniku reluktancyjnym. Polegały one na zadawaniu na stanowisku badawczym uszkodzeń niewyważenia wirnika i ekscentryczności dynamicznej w silniku. Sygnałem mierzonym było przyspieszenie (drgania) obiektu oraz prąd fazowy. Wyznaczone zostały widma tych sygnałów, korelacje wzajemne oraz wysunięte zostały wnioski na temat właściwości, różnic i cech w obydwu uszkodzeniach.
EN
This work presents the results of diagnostic studies carried out on the switched reluctance motor (SRM). Their main task was to apply rotor imbalance and its dynamic eccentricity on the test bench. The measured signals were acceleration (vibration), and phase current. There were analyzed spectra of these signals, their correlations and comparisons with conclusions have been made about the properties and the differences of both damages.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wymiarów wirnika w trójfazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym. Wykorzystano stojan silnika indukcyjnego klatkowego. Przeprowadzono analizę ze względu na wysokość oraz szerokość bieguna wirnika. Zmieniając szerokość bieguna wirnika w zakresie od 60 do 160 stopni z krokiem 10 stopni wyznaczono optymalną jego szerokość. Wyznaczono charakterystyki indukcyjności i pochodne indukcyjności w funkcji kąta obrotu. Na tej podstawie zdeterminowano wymiary wirnika. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Przeprowadzono pomiary dla różnych szerokości biegunów wirnika i porównano je z wynikami symulacji.
EN
In the article the effect of dimensions of rotor in a three-phase switched reluctance motor was presented. The stator of squirrel cage induction motor was used. Analysis of the height and width of the rotor pole was carried out. By changing the rotor pole width in the range from 60 to 160 degrees with 10 degrees the optimal width was determined. Inductance and derivatives inductances characteristics as a function of the rotation angle were determined. On this basis, the dimensions of the rotor were determined. The analysis using the finite element method was carried out. Measurements for different widths of the poles of the rotor were carried out and with of the simulation results were compared.
11
EN
This paper proposes a tuning procedure that combines the well known T-polynomial, from predictive control, with the LQG algorithm. The proposed scheme was successfully applied to a speed loop of a switched reluctance motor (SRM), which is known by its specific issues related to driving and control. Such characteristics make the SRM a strong set up to exploit the proposed solution. Results are compared with both the predictive controller approach GPCBC and the classical LQG/LTR, analysed regarding the transient and disturbance rejection. Power analysis of the control signal shows a power efficiency improvement favourable for the proposed approach.
PL
Opisano sposób sterowania silnikiem reluktancyjnym wykorzystująca metodę T-wielomianu z algorytmem LQG – linear quadratic Gaussian. Metodę porównano z innymi metodami jak GPCBC I LQG/LTR pod kątem tłumienia zakłóceń i stanów chwilowych.
12
Content available remote Modeling of core losses of switched reluctance motor
EN
The paper deals with a mathematical model of switched reluctance motor, with stator of on induction motor. The parameters of this model were determined experimentally. The motor winding were supplied from different frequencies AC voltage source. Based on the measurements of current and voltage equivalent resistance and inductance of motor windings as a function of frequency were determined using the least squares method. The measurements for different rotation angle of the rotor were carried out. The measured resistance value was significantly higher than the value of the winding resistance because of "iron losses". The losses are modeled as the losses of a single turn wound on the rotor core, representing the eddy currents circuit. The losses are dependent on the angle of the rotor rotation relative to the stator. Based on the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor measured and specified of the model, the parameters were determined.
PL
W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu określono eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów dla różnych częstotliwości. Pomiary prowadzono w funkcji kąta obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie większa od wartości stało-prądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu wyznaczono parametry tego modelu. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia reprezentującego straty w żelazie.
PL
W pracy dokonano analizy wybranych konstrukcji bezszczotkowych maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych w sprzęcie gospodarstwa domowego. Typową aplikacją wysokoobrotową jest napęd agregatu ssącego w którym prędkość obrotowa może przekraczać 40 000obr/min. W publikacji omówiono dwie różne konstrukcje bezszczotkowych maszyn elektrycznych tj. silnika reluktancyjnego przełączalnego oraz bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi. Zostały przedstawione wybrane wyniki badań symulacyjnych w zakresie wyznaczania charakterystyk statycznych jak też ruchowych obu analizowanych konstrukcji. Dokonano porównania obu konstrukcji i zamieszczono wnioski.
EN
The paper presents an analysis of chosen structures of brushless electric machines designed to high-speed drives in the household appliances. Suction unit drive is a typical high-speed application where speed can exceed 40000 rpm. In this paper two various structures of brushless electric machines i.e. switched reluctance motor and brushless DC motor with permanent magnets were discussed. Chosen results of static and dynamic simulation studies were presented for both structures. Both structures of motors were compared and conclusions were presented.
PL
W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu określano eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów w funkcji częstotliwości. Pomiary prowadzono dla różnych kątów obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie większa od wartości stałoprądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu wyznaczono parametry tego modelu. Określono współczynnik sprzężenia magnetycznego uzwojeń silnika. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia reprezentującego straty w żelazie.
EN
The paper deals with the mathematical model of a switched reluctance motor 3/2, with the stator of an induction motor. Parameters of this model were determined experimentally. The AC voltage of different frequencies was applied to the motor winding. Based on the measurements of the current and voltage, the equivalent resistance and inductance of the motor windings as the function of frequency were determined using the least squares method. The measurements for different rotation angle of the rotor were carried out. The measured resistance was significantly higher than the value of the winding resistance. The model includes "iron losses". They are modeled as the losses of a single turn wound on the rotor core, representing the eddy currents. These losses are dependent on the angle of the rotor rotation relative to the stator. On the basis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor (that were measured and specified), the model parameters were determined.
PL
W artykule przedstawiono wpływ różnych materiałów, z których wykonany był wirnik silnika, na indukcyjność i straty w przełączalnym silniku reluktancyjnym. Do analizy wykorzystano wirniki wykonane z kompozytów, blach elektrotechnicznych, ferrytu i litej stali miękkiej. Przedstawiono i porównano otrzymane charakterystyki indukcyjności i strat w funkcji kąta obrotu dla ww. materiałów. Do identyfikacji parametrów zbudowano stanowisko badawcze zawierające przełączalny silnik reluktancyjny. Dla sprawdzenia, jak zmienia się indukcyjność stojana oraz straty w zależności od kąta obrotu wirnika przeprowadzono identyfikację parametrów zasilając uzwojenia napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Wstępnie zasilano każde z uzwojeń fazowych stojana oddzielnie. Następnie dwa uzwojenia łączono szeregowo. Zasilania dobierano w taki sposób, aby prąd silnika dla każdego z pomiarów był taki sam. Jako źródło napięcia wykorzystano system CTS Profline 2100 generujący napięcia bez zakłóceń harmonicznych i umożliwiający pomiar wartości chwilowych prądów i napięć.
EN
The paper deals with the influence of different materials on the inductance and losses, which was made rotor of switched reluctance motor. For the analysis was used rotors made of composites, electrical sheets, mild steel and ferrite. The characteristics inductance and losses as a function of the rotation angle for these materials were presented and compared. To identify the parameters the test bench containing the switched reluctance motor was constructed. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source. Initially the powered each phase of the windings of the stator separately. Next, the measurements for two phases of the stator connected in series were repeated. The supply voltage was chosen in such a way that the motor current for each measurement was the same. As a source of voltage was used CTS system Proline 2100 to generate voltage without harmonic noise and possibility the measurement of instantaneous current and voltage.
16
Content available remote Several aspects of SRM fault diagnostics
EN
In this paper author describes mechanical faults in SRM (eccentricity and rotor imbalance) that were performed on the test bench as experiments. SRM is a brushless motor with electronic commutation made from iron. This motor possess some qualities by which can be applied at location where the reliability is highly important. Signals described in this study are measured from accelerometers (from three different axes) and from the current clamp. The results are shown as spectra. The aim of this research is to register the damage, its identification in the spectrum and finding characteristic differences between graph with fault (imbalance and eccentricity) and without it. The results are compared as vibrations and current.
PL
W tej pracy autor opisuje mechaniczne uszkodzenia w SRMie (ekscentryczność i niewyważenie wirnika), które zostały wykonane na stanowisku pomiarowym jako eksperymenty. SRM to silnik bezszczotkowy z elektroniczną komutacją, wykonany z żelaza. Silnik ten posiada właściwości dzięki którymi może być stosowany w miejscach, gdzie niezawodność jest niezmiernie ważna. Sygnały opisywane w pracy pobrane są z akcelerometrów (z trzech różnych osi) i czujnika prądowego. Wyniki tych badań pokazane są w formie widm. Celem badań jest zarejestrowanie uszkodzenia, jego identyfikacja na wykresie widma i znalezienie charakterystycznych różnic pomiędzy przebiegiem z uszkodzeniem (niewyważenie i ekscentryczność) i bez niego. Porównane są wyniki poszczególnych badań jako drgania oraz przebieg prądu.
PL
W artykule przedstawiono metodykę formowania równań ruchu układu elektromechanicznego. Badania przedstawiono na przykładzie jednofazowego silnika reluktancyjnego. Przeprowadzono pomiary parametrów obwodu elektrycznego silnika w funkcji kąta obrotu. Zbudowano stanowisko umożliwiające określenie stałej elektromechanicznej. Na osi wirnika zamocowano prostopadle metalowy pręt, który umożliwiał oscylacje układu mechanicznego. Na podstawie oscylacji tego wahadła przy zasilaniu prądem stałym uzwojenia wyznaczono parametry układu elektromechanicznego. W pracy przedstawiono charakterystyki i parametry równania ruchu dynamiki silnika. Porównano parametry równania ruchu otrzymanego z eksperymentu z równaniami ruchu Lagrange’a drugiego rzędu. Przedstawiono metodykę otrzymywania tego równania wraz z dyskusją holonomiczności układów elektromechanicznych.
EN
The paper deals with a single-phase reluctance motor used to test the motion equations of an electromechanical system. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source. A mechanical part of the system was designed as a physical pendulum containing the motor rotor and metal bar mounted on rotor axis. The parameters of the mechanical part were measured during the pendulum oscillations. The work presents the characteristics and motion equation parameters of the motor dynamics. The reluctance motor motion equation does not fulfill the power balance. The parameters of the motion equations obtained from the experiment and from the second order Lagrange’a equations are compared. The derivation of motion equation, together with a discussion of holonomicity of electromechanical systems is also presented.
EN
Switched reluctance motor (SRM) is considered to be an optimal solution for motor drives with variable speed because of its solid structure, inexpensiveness of manufacturing, high efficiency over a wide speed range, and simplicity in control. Because of absence of permanent magnet and windings on the rotor, SRM is more resistant to damages and faults thus it is very useful for maintenance-free operation of highest reliability. Due to its numerous advantages it is used frequently in the industry and thus it is very important to have proper diagnostic methods to monitor its condition. For that reason a special test bench has been constructed for simulating mechanical faults in electric motors that can occur in industrial applications, as bearing damage or imbalances of rotor or load, so they can be detected and measured.
PL
Silnik reluktancyjny (SRM) jest uważany za optymalne rozwiązanie dla napędów elektrycznych z regulowaną prędkością m.in. ze względu na jego solidną budowę, niedrogi koszt produkcji, wysoką sprawność przy dużym zakresie prędkości i prostotę w sterowaniu. Wskutek braku magnesów stałych i uzwojeń na wirniku SRM jest bardziej odporny na uszkodzenia i awarie, nie wymaga więc serwisu, jest bardziej niezawodny. Ze względu na jego liczne zalety jest on często stosowany w przemyśle, tak więc jest bardzo istotne jest posiadanie odpowiedniej metody diagnostycznej dla monitorowania jego stanu. Dlatego więc skonstruowano stanowisko do badań uszkodzeń mechanicznych w silnikach elektrycznych, gdzie można zadać odpowiednie uszkodzenia mechaniczne mogące się pojawić w zastosowaniach przemysłowych, jak uszkodzenia łożyska, niewyważenie wirnika bądź obciążenia, tak żeby mogły być one wykryte i zmierzone.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w oparciu o uproszczony model silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. Uproszczenie modelu polega na rozkładzie struktury wirnika takiego silnika na trzy niezależne wirniki reprezentujące odpowiednio wirnik reluktancyjny, wirnik klatkowy z klatką symetryczną oraz wirnik z klatką niesymetryczną o symetrycznym rozłożeniu grup nieprzerwanych prętów. W pracy skupiono się na analizie przede wszystkim zjawisk występujących w wirniku z klatką symetryczną. W przypadku tego modelu silnika stwierdzono występowanie zjawiska Görgesa, które to zjawisko może prowadzić do zakłócenia lub uniemożliwienia rozruchu silnika. Zbadano wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych – rezystancji prętów klatki i wartości zastępczej grubości szczeliny powietrznej – na to zjawisko.
EN
There are selected results of simulation investigations for a simplified model of the induction motor synchronized by reluctance torque presented in the paper. The aim of the investigations was to analyze so-called Görges effect which is well-known in the big synchronous machines having electromagnetic excitation winding in the rotor. The Görges phenomenon occurs in the induction motor synchronized by reluctance torque as well. The phenomenon can cause some problems during starting up the motor. It was assumed that the main reason for it is the presence of the big slots with embedded big bars in the rotor. Primarily the influence of selected constructional parameters i.e. big bars resistance of the cage and the equivalent air-gap length to Görges phenomenon was investigated as well.
PL
ilniki reluktancyjne przełączalne mogą tworzyć tani i niezawodny napęd do zastosowań specjalnych, jak wojskowy, czy strategiczny, gdzie jak najmniejsza awaryjność i bezobsługowość są ważniejsze niż cena zakupu. Mają bardzo prostą budowę: zarówno stojan jak i wirnik składają się ze specjalnych, pakietowanych blach elektrotechnicznych z charakterystycznymi biegunami wydatnymi. Wirnik jest bierny, wykonany z żelaza, co wpływa na niezawodność silnika. Może on pracować nawet przy wyłączonej lub uszkodzonej fazie. Nie potrzeba stosowania magnesów, przez co nie pociąga to za sobą zagrożeń i wad stosowania ich, oraz nie uzależnia budowy takiego silnika od państw, które posiadają złoża metalów ziem rzadkich. Silnik ten może być z powodzeniem stosowany w samochodach hybrydowych bądź elektrycznych, zwłaszcza że jest bardziej odporny na grzanie od silnika spalinowego w przypadku pracy hybrydowej.
EN
The Switched Reluctance Motors could create an inexpensive and reliable drive for special applications, i.e. military or strategic, where the failure frequency and maintenance-free operation are more important than purchase cost. They have a very simple structure: both stator and rotor consist of laminated electrotechnical sheets with characteristic salient poles. Rotor is passive and made of iron, what improves the reliability of the motor. The SRM drive can function even with a phase being damaged or switched off. There is no need of magnets and thus, faults from their exploitation do not exist. There is no need as well to depend upon countries that have resources of rare-earth materials which are used for magnets. It can be successfully used in hybrid or electric cars, especially since it is more resistant to heat from the internal combustion engine during hybrid operation.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.