Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centra usług wspólnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Criticism of the New Public Management (NPM), based primarily on the economic indicators of job evaluation and management efficiency has led to the evolution of this approach and emphasising the role of cooperation as a key element of an efficient public management model - Public Management Governance (PMG) or Collaborative Public Management (CPM). This article presents the role of Shared Service Centres (SSCs) in public management based on a cooperation model both at the level of employees and organisational units. The article also attempts to answer the question whether the process of establishing SSCs can be viewed as the beginning of building corporate governance in public administration, or whether local governments are limited to introducing the necessary organisational changes by implementing a shared service only.
EN
Collaborative management means creating organizational structures based on cooperation, and thus creating more effectiveness in the area of management and economic calculation. This article presents the assessment of shared service centers (SSCs) operating the 12 largest Polish cities. The purpose of this article is to attempt to evaluate the effects of implementing a tool characteristic of business into the public sector. The conducted research allowed to define the goals that local governments associate with the creation of SSCs, gave the answer to the questions to what extent the above objectives were achieved, what were the threats to the process of putting in place organizational changes and what competences of the management staff of the serviced entities were crucial in the process. The final conclusion is that changing location of back-office service provides quick success in terms of operational actions, but demands additional skills of managers in order to receive public value.
EN
The discussion conducted in recent years among academics, local government officials, experts on public management, directions of development and evolution models of organization and management of the administration or the possibility of implementing business solutions to the public sector, suggests the importance of the problems of research. Shared service centers (SSCs) perfectly fit into this thematic area, in particular concerning the creation of public value. The use of mass data, process standardization and business scale effect by SSCs allow us to increase the level of services provided, but also to use econometric modelling tools to support management
PL
Dyskusja prowadzona w ostatnich latach zarówno wśród środowisk akademickich, samorządowców, ekspertów dotycząca zarządzania publicznego, kierunków rozwoju i ewolucji modeli organizacji i zarządzania administracją czy możliwości implementowania rozwiązań biznesowych do sektora publicznego, wskazuje na istotność poruszanych problemów badawczych. Centra usług wspólnych (CUW) doskonale wpisują się w ten obszar tematyczny, w szczególności dotyczący tworzenia wartości publicznej (public value). Wykorzystanie danych masowych, standaryzacji procesów oraz efektu skali prowadzonej działalności przez CUW pozwalają na podniesienie poziomu świadczonych usług, ale także na wykorzystanie narzędzi modelowania ekonometrycznego do wspomagania zarządzania.
EN
This article aims to explain the characteristics of shared services centers (SSC) as the employment chance for university graduates in Poland. Poland is the leader in SSC localization among Central and Eastern Europe countries, which is affected by high educated workforce and relative low labor costs. The analysis of the results of the survey conducted among students, aiming in determination of the relation of the respondents to the work in the shared services centers is the main part of the study. The paper identifies the factors affecting the perception of SSC by the students. The research conducted amongst students shows insufficient knowledge about functioning of shares services centres and workstations offered by those centres. Shared services centres is acknowledged as a good place for starting a career and gaining experience, as well as, the place that does not offer a stable and long-term employment.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka centrów usług wspólnych (SSC) jako miejsc zatrudnienia dla absolwentów szkół wyższych w Polsce. Polska jest liderem w lokalizacji SSC wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na co ma wpływ m.in. wysoko wykształcona siła robocza oraz niskie koszty pracy. Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród studentów, którego celem było określenie stosunku respondentów do pracy w centrach usług wspólnych, jest główną częścią badania. W artykule zidentyfikowano czynniki wpływające na postrzeganie SSC przez studentów. Przeprowadzone badania pokazują niedostateczną wiedzę respondentów na temat funkcjonowania centrów usług, jak również stanowisk oferowanych przez te jednostki. Centra usług wspólnych są uznawane za dobre miejsce do rozpoczęcia kariery i zdobywania doświadczenia, a jednocześnie, takie, które nie oferuje stabilnego i długoterminowego zatrudnienia.
5
Content available remote Centra usług wspólnych w Polsce
PL
Centralizacja wybranych procesów w przedsiębiorstwie i ich outsourcing może prowadzić do ograniczenia kosztów, bądź poprawy osiąganych efektów, np. w kontekście czasu lub poziomu jakości obsługi klienta. Aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość dywersyfikacji funkcjonalności wykorzystywanych zasobów pomiędzy aktywa własne a te, które są dostępne u zewnętrznych dostawców zlokalizowanych w różnych częściach świata. Centra usług wspólnych stanowią od kilku lat interesującą alternatywę wobec zamrażania kapitału w aktywa nie dodające wartości kluczowym kompetencjom podmiotu gospodarczego. Na globalnej mapie lokalizacji SSC i BPO coraz wyraźniej rysuje się rola Polski jako miejsca alokacji usług realizujących procesy przedsiębiorstw w różnych branżach i różnych krajów pochodzenia.
EN
Centralization of selected business processes and their outsourcing can lead to a reduction of costs or performance improvement i.e. in terms of time shortening or increasing level of customer service. Currently, entrepreneurs have the opportunity to diversify the functionality of resources used between own assets and those that are available from external suppliers located in various parts of the world. Shared service centers for several years are an interesting alternative to not to freezing of capital into the assets that do not add value to key competences. On the global map of the location of the SSC and BPO Poland is an interesting place for the allocation of services supporting the processes of enterprises in different industries and different countries of origin.
PL
Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
PL
Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources - zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Firma ma także szansę na dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów z funduszy unijnych. Tegoroczna alokacja środków na tego typu przedsięwzięcia przekracza 1 mld zł, a wnioski można składać w trybie ciągłym do jej wyczerpania.
EN
Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a company may obtain funding within the EU Funds for establishment or development of SSC. This year budget for such undertakings exceeds 1 billion PLN and grant applications can be submitted until it is not used beforehand.
8
Content available remote Centra usług - shared services
PL
Koncepcja "shared services", tłumaczona na język polski jako: centra usługowe, centra usług wspólnych, usługi współdzielone, oznacza model biznesu, w którym wybrane funkcje przedsiębiorstwa bądź działania składające się na procesy są przejmowane przez powołaną do ich realizacji odrębną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Jej celem jest poprawa wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów, zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów wewnętrznych (korporacji matki). Z praktycznych doświadczeń pionierów koncepcji "shared services" wynika, że nie musi to być fizycznie wyodrębniona jednostka, lecz - dzięki nowoczesnej technologii - może to być jednostka wirtualna. Zadaniem nowej jednostki organizacyjnej typu "shared services" jest odpłatne świadczenie wybranych usług dla całej korporacji albo jej niektórych geograficznych oddziałów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.