Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem elementów współczesnych technologii internetowych do budowy systemów pomiarowo – sterujących. Omówiono problematykę związaną ze specyfiką ich działania i wykorzystania serwerów WWW oraz stron internetowych do prezentacji stanu zdalnie nadzorowanych urządzeń. Jako przykład praktycznego wykorzystania technologii internetowych zaprezentowano system nadzorowania pracy urządzenia zabezpieczeń energetycznych CZIP produkowany przez firmę Relpol S.A..
EN
The paper presents issues related to the use of elements of modern Internet technologies for the development of measurement and control systems. Issues related to the specificity of their operation and use of WWW servers and websites for presenting the status of remotely supervised devices are discussed. As an example of the practical use of internet technologies, a system of supervising the operation of the energy measurement and protection CZIP device manufactured by Relpol SA is presented.
2
Content available remote Load shedding analysis in local energy management systems
EN
In the paper load shedding time analysis in Buildings Energy Management Systems are presented. Influence of the communication system structures on the data exchange duration is analysed and its results for a few communication structures are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizy czasowe operacji redukcji obciążenia w budynkowych systemach zarządzania energią. Przeanalizowano wpływ struktury systemów komunikacyjnych na czas trwania wymiany danych wraz z wynikami dla kilku przykładów struktur.
EN
In the paper, selected issues referring to the usage of Azure platform to build measuring - control systems using Internet of Things concept (IoT) are presented. The most important problems to overcome during the implementation of this type of tasks concerning the functioning of the existing implementations of the Internet and their solutions through the use of some functionality of the Azure platform are discussed.
4
EN
The paper presents some issues with developing dedicated software solutions for control – measurement systems equipped with Graphical User Interface (GUI) and touchscreen dedicated to work under different operating systems like MS Windows and Linux. Some important issues of preparing the system to work under different operating system environment using common software code are described. As an example of a practical solution, the control system of the radiation monitor produced by Relpol S.A. built using the QT multi-platform development environment is presented.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia integracji urządzeń pomiarowo – sterujących przy użyciu dostępnych rozwiązań programowych typu Open - Source realizujących zadania zapewnienia interoperacyjności zgodnie ze standardem IEC 61850. Przedstawiono możliwe scenariusze rozbudowy istniejących systemów pracujących pod nadzorem systemu operacyjnego Linux. Omówiono cechy oprogramowania budowanego przy użyciu dostępnych bibliotek IEC 61850 typu Open Source.
EN
The paper presents selected issues of integration of measuring and control systems using IEC 61850 standard. Available Open - Source software based solutions to implement tasks of ensuring interoperability are described. Process of building a software for IEC 61850 gateway for existing control measuring systems with the use of Open Source software solution is presented. Description of the software modules that must be implemented are shown.
6
Content available remote Inteligentne podstacje elektroenergetyczne
PL
W artykule przedstawiono architekturę komunikacyjną inteligentnych podstacji elektroenergetycznych bazującą na standardzie komunikacyjnym Ethernet oraz na obiektowym modelu reprezentacji danych. Zarysowano podstawy standardu IEC 61850 i przedstawiono podstawowe elementy tego standardu zapewniające interoperacyjność pomiędzy urządzeniami instalowanymi w podstacjach, pomiędzy podstacjami oraz podstacji z centrami nadzoru obszarowego i krajowego.
EN
The article presents a communication architecture of an intelligent power substations based on Ethernet standard communication and object-oriented data model representation. The fundamentals of IEC 61850 standard are outlined and the basic elements of this standard to ensure interoperability between devices installed in substations, between substations and substations and zonal or national supervision centers are presented.
7
Content available remote Communication Structures and Rule Based Energy Management in AMI Systems
EN
In the paper authors present basic Communication Structures and Energy Management System based on application of the rules database in Advanced Measurement Infrastructure (AMI). Some important issues concerning Automatic Meter Reading, AMI and micro Smart Grid Suystems, like rule based distributed data processing are outlined.
PL
W artykule opisano podstawowe struktury komunikacyjne oraz system zarządzania energią wykorzystujący bazę reguł w zaawansowanych infrastrukturach systemów pomiarowych. Omówiono także szereg zagadnień związanych z automatycznym odczytem liczników energii elektrycznej oraz systemem mikro Smart Grid, jak na przykład przetwarzanie rozproszone bazujące na wykorzystaniu reguł.
PL
W artykule zaprezentowane zostanie rozwiązanie aparatury EAZ (energetyczna automatyka zabezpieczeniowa) wspomagającej eliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w sieciach średnich napięć wskutek przyłączania lokalnych źródeł energii, na przykładzie funkcjonalności terminalu polowego CZIP-PRO (1E) produkowanego przez firmę RELPOL S.A zakład Polon w Zielonej Górze. Opisana będzie budowa urządzenia, specyficzne funkcje zabezpieczeniowe dedykowane do pracy w sieciach rozdzielczych z generacją rozproszoną oraz typowy schemat aplikacyjny.
EN
he paper presents the system of elimination of negative phenomena in the medium voltage networks as a result of connecting local energy sources, using the functionality of the energy protection terminal field CZIP-PRO (1E) device produced by RELPOL S.A. division Polon in Zielona Góra. In the Chapter 1 brief introduction to the problem of using local renewable energy sources in public middle voltage energy networks is described. Chapter 2 briefly presents construction of the CZIP-PRO 1E device – Fig.1. Some details of the software modules are described together with the description of graphical user interface functionality based on using LCD touch screen and specialised software modules. Chapter 3 is dedicated to the description of the functionality of the CZIP-PRO device devoted to application of local renewable energy sources like wind, water or solar energy generators. The device works in real-time regime and based on several measurement and calculation based values its protection control decisions are evaluated. Most important current, voltage and frequency based protection functions specific for local energy sources are briefly described. Chapter 4 presents typical application diagram of the CZIPPRO device to protect local renewable energy generator connected to the middle voltage energetic network – Fig. 2.
PL
W artykule zostanie zaprezentowany system cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni SN opracowany w firmie Relpol S.A. zakład Polon w Zielonej Górze. Zaprezentowane zostaną najważniejsze możliwości urządzenia wraz z jego budową sprzętową i najważniejszymi modułami programowymi. Przedstawione zostaną także możliwe obszary zastosowań omawianego systemu.
EN
The paper presents a digital protection and measurement system for medium voltage distribution stations developed in the Relpol S.A. company, division Polon in Zielona Góra. The system comprises of several hardware components and modules of specialized software. Their role and functionality are briefly explained in the paper. Thanks to the modular construction, it is possible to fast adapt the equipment to dynamically changing expectations and needs. The system uses the real-time operating system Windows CE, and specialized software which provides protection and metering functions. The status of the system and setup is presented by a graphic user interface using a colour LCD screen with touch control support - Fig 1. Protection functions require fast measurement of many primary quantities like phase currents and voltages as well as zero components of voltages and currents. The primary quantities are used to calculate many derivative values used then by digital protection functions. The system protection functions should react within the time of 60 ms after detecting a dangerous situation like a phase short circuit or a ground short circuit. Possible areas of the system application
PL
W artykule przedstawione zostaną możliwości współczesnych rozwiązań systemów rejestracji obrazu za pomocą urządzeń Video IP, które mogą być wykorzystane w systemach pomiarowo-sterujących do tworzenia dokumentacji zdarzeń w postaci zapisu video. W artykule zostaną omówione wybrane możliwości kamer Video IP w zakresie transmisji i wyświetlania obrazu oraz lokalnego i zdalnego rejestrowania materiału video.
EN
The paper presents capabilities of modern image capture system solutions using IP video devices that can be used in measuring and control systems for documentation of events in the form of video recording. The modern IP Video camera is a complex device consisting of optical systems, image sensors and embedded real-time operating systems for image processing to upload the video stream over the network for further processing. The camera has a number of advanced features which allow performing advanced image processing at the level of IP camera. This paper discusses the capabilities of devices in the transmission of video, local and remote recording video material - Section 2. The advanced cameras can be used in many applications and systems. This requires the designer's knowledge of multiple dependencies associated with the transmission of video images, like the data stream size, the CPU load calculations, etc. Software techniques used to build programs cooperating with the Video IP camera are discussed in Section 4. There are many manufacturers of IP Video systems on the market. Each manufacturer uses a different solution in the layers of control and video transmission. This causes problems with integration of the systems from different manufacturers. On the initiative of the members and producers there has been established the ONVIF standard which allows interoperability with the equipment using a common software interface. The paper provides the basic assumptions of this interface.
11
Content available Ochrona radiologiczna portów lotniczych
PL
W artykule przedstawiono system informatyczny przeznaczony do ochrony radiologicznej portów lotniczych. Przedstawiono podstawowe elementy bloku detekcji promieniowania gamma i neutronowego oraz rozwiązanie systemu informatycznego do ich zarządzania i monitorowania. Z uwagi na specyfikę obiektu jakim są porty lotnicze, ważnym elementem systemu informatycznego jest identyfikacja źródła promieniowania. Zaprezentowano rozwiązanie tego zagadnienia.
EN
In the paper an information system designed for radiological protection of airports is presented. Basic elements of the block detecting gamma and neutron radiation (Fig. 1) and the block diagram of a computer system for managing and monitoring are outlined. The detection block is used for detection of nuclear and radioactive materials. Detectors presented in the paper are manu-factured by Polish Company Relpol Ltd. They are a new generation of radiation detectors and can be used at border crossings, airports, nuclear factories, etc. The detection blocks can be monitored by a local control module or remotely by an information system which can managed up to 16 detection blocks. The information system collects from the detection blocks the data about its current status and events and stores this information in its data base. Due to the fact that airports are a specific object, the important component of a radiological system is identification of the place of radiation sources. A solution to this issue is based on integration of the data from the detection block and a picture from an IP camera. The functional solution and the view of the main window of the radiology system with precise identification of the radiation source are shown in Figs. 4 -7.
12
PL
W artykule zaprezentowano możliwości rozproszonego systemu pomiarowo-rejestracyjnego wykorzystującego przewodowe i bezprzewodowe pomiarowe przetworniki obiektowe. Scharakteryzowano przetworniki, ich budowę i możliwości oraz program komputerowy opracowany do nadzorowania ich pracy. Program współpracuje z bazą danych oraz pozwala na prezentacje obrazów synoptycznych z naniesionymi wartościami pomiarów z przetworników. Przedstawiono również przykładowe obszary zastosowań systemu.
EN
In the paper possibilities of measurement-registration system using wired and wireless measurement object transducers were presented. Transducers, their construction and possibilities together with information system do supervise their work were described. The supervising program works with database and allows presentation of synoptic images with all measurement values from transducers. Exemplary application areas were presented as well.
PL
W artykule zaprezentowane zostaną możliwości technologii zmiennych sieciowych firmy National Instruments. Technologia zmiennych sieciowych może znaleźć zastosowanie podczas budowy rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych przy użyciu pakietu Lab Windows lub Lab View. Jako przykład praktyczny zastosowania technologii przedstawiony będzie rozproszony system informowania o nieprawidłowościach pracy urządzeń typu wzorce częstotliwości i czasu w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie.
EN
In the paper possibilities of the new network variable technology used for building application of the National Instruments Lab Windows are presented. The writing distributed application with network data exchange using TCPIP protocol (Fig. 1) is frequently difficult [1]. It is often necessary to write programs using multiprocessing or multithreading techniques, which might be a difficult task because it also involves problems like critical sections and deadlocks [4]. The network variable technology introduced by the National Instruments is a new technology which simplifies building distributed application using Lab Windows or Lab View tools. A network variable can be compared with the classic global program variable but shared between many applications across the network. The application must declare variables divided into processes (Fig. 2) and attach to a given variable (or variables) in order to write and read their values - Fig. 3. A practical exemplary use of this technology as a distributed supervision system to inform about problems with the functioning of devices such as the time and frequency standard generator in the Central Office of Measures in Warsaw is presented [5]. The application consists of many program modules supervising certain devices - Figs. 4 and 5. A number of network variables is used to send alert information by means of SMS to the list of declared users - Fig. 6. The Network Variable technology can be perceived as an interesting alternative to other technologies but can be used only with National Instruments applications.
PL
W artykule zaprezentowany zostanie rozproszony system informatyczny przeznaczony do nadzoru pracy stacjonarnych monitorów promieniowania (SMP). W artykule zostaną zaprezentowane urządzenia SMP wraz ich możliwościami i wybranymi parametrami oraz przedstawione zostaną możliwości systemu informatycznego zbudowanego do ich nadzoru. System wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak technologie sieciowe, kamery video IP do dokumentowania zdarzeń oraz bazy danych do przechowywania informacji.
EN
In the paper Stationary Radiation Monitors (SRMs) and a radiology control system based on them are presented. SRMs manufactured by the division Polon of the Relpol company are described. Selected parameters of the elaborated SRM and information system to supervise their work are outlined. Components of the SRM are shown in figure 1. The basic SRM components are gamma and neutron detection modules and a control module with a touch screen and thermal printer. SRMs are used for detection of nuclear and radioactive materials. SRMs presented in the paper are a new generation of gamma and neutron radiation detector devices and can be used on border crossings, airports, nuclear factories, etc. SRMs installed in the field can be configured and monitored by a local control module or remotely by a monitoring system. The monitoring system can manage up to 16 SRMs. The monitoring system collects information about the SRM current status and events generated by the SRM and stores them in a data base. The functional and program modules and the main window view of the monitoring program are shown in figures 3 and 4. The new generation of SRMs is equipped with intelligent IP cameras with pre-triggering function. This function allows tracing a picture up to one minute before the alarm occurs. Video pictures and alarms are stored in the monitoring system data base and can be displayed by the authorized personnel.
EN
The variety of the presented in the article time series characterizing a standard radio frequency (SRF) generator, called for designing appropriate procedures in order to acquire diagnostic knowledge. At the stage of initial input data preparation, methods of time series grouping and analysis were applied. These methods allowed to significantly improving the quality of the acquired knowledge. For the obtained corrected time series, a linear regression model made up of sections described by linear segments was used. This model enables to calculate the factors of the SRF deviation from its nominal value. This allows operators to assess the generator instability as well as to correct the generated signal value.
PL
Zaprezentowana w artykule różnorodność przebiegów czasowych, charakteryzujących pracę generatora radiowej częstotliwości wzorcowej, wymagała opracowania odpowiednich procedur postępowania w celu pozyskania wiedzy diagnostycznej. Na etapie wstępnego przygotowania danych wejściowych zastosowano metody grupowania i analizy szeregów czasowych. Metody te pozwoliły w istotny sposób poprawić jakość pozyskanej wiedzy. Dla otrzymanego skorygowanego przebiegu czasowego zastosowano model regresji liniowej składający się z segmentów opisywanych odcinkami liniowymi. Otrzymany model umożliwia obliczanie wskaźników odchylenia radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej. Pozwala to m.in. operatorom ocenić niestabilność generatora oraz korygować wartość częstotliwości generowanego sygnału.
PL
W artykule przedstawiono model przetwarzania rozproszonego typu regułowego i pokazana zostanie jego przykładowa implementacja w sieci czujników opartej o standard ZigBee. Przedstawione zostaną wyniki symulacji przykładowej sieci czujników wykonane przy użyciu programu TrueTime. Przedstawiony w artykule, opracowany model symulacyjny pozwala na przetestowanie sieci czujników składającej się ze zdefiniowanej przez użytkownika liczby urządzeń i zawierających reguły przesłane do węzłów na etapie konfigurowania systemu.
EN
In the paper, model of rule-based distributed processing and its implementation example in ZigBee sensor network is presented. Chosen results of simulation done by use of simulation tool TrueTime are shown. Presented in the paper simulation model allows to test sensor networks for defined by user number of the nodes, which contain rules send to nodes during system configuration.
17
Content available remote System zdalnego monitorowania bramek doymetrycznych PM 5000
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu do zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych zainstalowanych na przejściach granicznych RP. Zaprezentowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dedykowanych serwerów WWW Tini, w które wyposażono bramki dozymetryczne. Przedstawiono krótką charakterystykę bramek i sposób konfigurowania dedykowanych serwerów WWW zainstalowanych w bramkach. Pokazano strukturę logiczną systemu informatycznego Straży Granicznej i zintegrowany z nią system zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych.
EN
In the paper, remote monitoring and remote configuration system of PM dosimeter gates, installed on RP cross-border is presented. The solution outlined in the paper is based on fini Embedded WWW Serwer. Hardware, sou ware environment and protocol stack of Embedded WWW Servers are described. Methods of Embedded WWW Server software modification and TCP/IP protocol parameters settings are shown. The logical structure of the Border Guard computer system integrated with dosimeter gates remote monitoring and configuration system is presented.
18
Content available remote Metoda pozyskiwania wiedzy do prowadzenia złozonego procesu technologicznego
PL
Artykuł przedstawia metodę pozyskiwania wiedzy, która może być wykorzystana do budowy systemu doradczego wspomagającego personel prowadzący złożony proces technologiczny. Baza wiedzy w postaci bazy przykładów budowana jest w sposób automatyczny przy użyciu archiwalnych danych opisujących proces. Na podstawie podobieństwa do historycznych procesów może być prowadzone wnioskowanie dotyczące przebiegu aktualnego procesu. W artykule przedstawione zostaną szczegóły opracowanej metody jak: sposób reprezentacji przykładów, miara podobieństwa, sposób strojenia parametrów i koncepcja wykorzystania bazy wiedzy.
EN
Contemporary industrial installations often accomplish very complex production processes. Nowadays, different knowledge-based applications such as expert systems are used to support the operators. In many cases there are lots of archival SCADA data available to use. The decision about using those data to acquire the knowledge about given object was taken. It was assumed that the knowledge base would consist of properly chosen set of exemplary realizations of the process (Case-Based Reasoning). Using CBR required elaborating a special way of representing examples in a database. It relays upon reduction of amount of information through process of piece-wise approximation of original traces. A specific similarity measure of examples was introduced. An essential element of the process of building database of examples was to tune the parameters of representation of the examples and similarity measures. An evolutionary algorithm was used to accomplish this task. Archive data from reaf industrial object - Electrical Furnace was used in the process of verification of the method. Considering possibility of practical use of the method a concept of building an expert system to aid personnel in predicting course of ;the process and taking right control decisions was shown.
19
Content available remote Technologie internetowe w systemie monitorowania bramek dozymetrycznych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu do zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych zainstalowanych na przejściach granicznych RP. Zaprezentowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dedykowanych serwerów WWWTINI400, w które wyposażono bramki dozymetryczne. Przedstawiono krótką charakterystykę bramek i sposób konfigurowania dedykowanych serwerów WWW zainstalowanych w bramkach oraz pokazano przykładowe strony WWW opracowane na potrzeby realizowanego systemu.
EN
In the paper, system to remote monitoring and configuration of dosimetric gates, is outlined. Presented in the paper solution is based on TINI400 Embedded WWW Servers, which are installed in dosimetric gates. dosimetric gates family, methods of Embedded WWW Server configuration and examples of WWW pages are shown.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania elementów technologii internetowych w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących (RSPS). Zaprezentowano dedykowane serwery WWW instalowane po stronie obiektowej oraz przedstawiono technologię ich konfigurowania i tworzenia stron WWW. Wskazano na mozliwość realizacji RSPS, spełniających wymogi czasu rzeczywistego w sieciach z Ethernetem przemysłowym i ze stosem protokołowym TCP/IP. Przedstawiono architekturę typu "producent-konsument" oraz protokół NDDS do realizacji RSPS czasu rzeczywistego.
EN
In the paper, current trends in development of distributed measurement - control (DMCS) systems are presented. Influence of Industrial Ethernet and Emmbedded Web Servers on creating new structure of DMCS is presented. Way of embedded Web Servers configuring and way of creating Web pages is outlined. Possible solutions of real-time issues in IP environment by means of PS architecture and NDDS protocol are described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.