Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spinning disc system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ruchliwość nośników ładunków jest parametrem wykorzystywanym do opisu przewodnictwa wywołanego oddziaływaniem pola elektrycznego. Jest ona badana dla substancji o różnym stanie skupienia, w zakresie obejmującym gazy, ciecze i ciała stałe, dla przewodników, półprzewodników i dielektryków. Znajomość tej wielkości ma między innymi bardzo duże znaczenie przy badaniach cieczy izolacyjnych. Przykładem są transformatorowe oleje izolacyjne, gdzie ze względu na obszar zastosowań, problem jest niezwykle istotny. W artykule przedstawiono nową metodę badań ruchliwości nośników ładunków w cieczach izolacyjnych, opartą na wykorzystaniu pomiarów elektryzacji strumieniowej takich cieczy.
EN
The mobility of charge carriers is the parameter used for describing conductivity caused by the electrification activity. It is studied for substances of various states of aggregation, in the range including gases, liquids and solid bodies, for conductors, semi-conductors and dielectrics. The knowledge of this value is of great significance for the research work on insulation liquids. Transformer insulation oils, where due to the range of interest this issue is especially significant, serve as a good example. The paper presents a new method of the research on the mobility of charge carriers in insulation liquids, based on the application of the streaming electrification measurements of such liquids.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tendencji do elektryzacji mineralnego oleju izolacyjnego w funkcji jego przyspieszonego czasu starzenia. Badania wykonano w układzie z elektrometrem wirującym, gdzie czynnikami wpływającymi na wielkość generowanego prądu elektryzacji była prędkość obrotowa tarczy. Uzyskane wyniki badań w układzie tarczowym wykazały, że procesy starzeniowe w sposób zasadniczy wpływają na generację elektryczności statycznej. Mierzone prądy elektryzacji zmieniały się zarówno, co do znaku jak również wartości bezwzględnej. Prędkość obrotowa tarczy powodowała nieliniowy wzrost wartości prądu elektryzacji.
EN
The article presents the results of the trend towards electrification of mineral insulating oil as a function of aging time. The study was performed in the system of rotating electrometer, where the factors affecting the size of the generated current electrification was the disc speed. The results obtained in the system disc showed that the aging process in a way that fundamentally affect the generation of static electricity. The measured currents of electrification varied both as to the character as well as the absolute value. Disc speed caused a linear increase in the current electrification.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji dwuskładnikowych mieszanin ciekłych dielektryków, uzyskanych na bazie toluenu i pentanu. Badane ciecze to czyste węglowodory z grupy aromatycznych oraz parafinowych. Pomiary zostały wykonane w układzie z wirującym elektrometrem, przy zastosowaniu tarczy o silnie niejednorodnej strukturze powierzchni. Czynnikami wpływającymi na wartość rejestrowanego prądu elektryzacji były: zmienny skład mieszaniny oraz prędkość obrotowa tarczy.
EN
The paper presents the research results of electrification of dielectric liquids binary mixtures, obtained on the basis of toluene and pentane. The tested liquids are pure aromatic and paraffin hydrocarbons. Measurements were made in the system with rotating electrometer, using the disc with strongly inhomogeneous surface structure. Factors influencing the values of the current registered in the liquid were the composition of the mixture and the rotational speed of the disk.
4
Content available remote Badania wpływu zanieczyszczeń metalicznych na elektryzację benzyny
PL
Badania właściwości elektrostatycznych paliw naftowych są interesujące z punktu widzenia naukowego oraz posiadają bardzo ważny aspekt praktyczny związany z bezpieczeństwem ich użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji benzyny, przy szczególnym uwzględnieniu zmian warunków hydrodynamicznych oraz zawartości zanieczyszczeń metalicznych. Pomiary przeprowadzono w układzie z wirującą tarczą. Generacja elektryzacji statycznej w takim układzie zachodzi na skutek ruchu fazy stałej (tarczy) względem fazy ciekłej (benzyny). Nadmiarowe ładunki elektryczne, reprezentowane przez prąd elektryzacji, mierzone są za pomocą elektrometru.
EN
The study of electrostatic properties of petroleum fuels are interesting from a scientific point of view and have a very important practical aspect for the safety of their use. The article presents the results of electrification of gasoline, paying particular attention to changes in hydrodynamic conditions and the content of metallic impurities. Measurements were carried out in a rotating disc system. Generation of static electrification in such system results from solid phase motion (disc) against the liquid phase (gasoline). Redundant electrical charges represented by the electrification current are measured by using the electrometer.
5
Content available remote Badania właściwości elektrostatycznych paliwa
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji paliwa (oleju napędowego) uzyskane w układzie z wirującą tarczą. Pomiary zostały wykonane przy użyciu tarczy o silnie niejednorodnej strukturze powierzchni, gdzie czynnikiem wpływającym na wartość rejestrowanego prądu elektryzacji były prędkość obrotowa i średnica tarczy.
EN
The paper presents experimential investigations of fuel (diesel oil) electrification obtained during research on a spinning disc system. Measurments have been carried with the strongly inhomogeneous disk, where the factors influencing the values of the current registered of the liquid were the rotation speed and the disk diameter.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego na powierzchni granicznej fazy stałej i ciekłej. Badania przeprowadzono w układzie z wirującą tarczą. Opisano zmodyfikowany układ pomiarowy z wirującym elektrometrem. Określono wpływ wirowania na otrzymane rezultaty. Dokonano wstępnej analizy wyników badań.
EN
In paper measurements of electrification current in spinnig disc system are presented. The electrostatic charge is generated on boundary surface between solid and liquid phases. The modified measurement system with rotating electrometer is described. The system is compared with older system that used stationary both electrometer and a/d converter. An influence of rotating speed is analyzed for error evaluation. The preliminary calculus are made for determining the relation between generated current and different kind of parameters e.g. the influence of rotating speed on variance of the measured current.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego w układzie z wirującą tarczą. Pomiary zealizowano z wykorzystaniem systemu do pomiaru prądu elektryzacji z elektrometrem wirującym. W systemie tym można obserwować zmiany generowanego ładunku elektrostatycznego w czasie, przy zmieniających się parametrach, takich jak prędkość obrotowa, kształt i średnica taczy, temperatura. Wyniki pomiarów poddano obróbce statystycznej. Wyznaczono podstawowe parametry sygnału, jego wartość średnią, wariancję, funkcję gęstości prawdopodobieństwa, funkcję autokorelacji, funkcje widmowe. Porównano następnie parametry sygnału mierzonego z wyznaczonymi numerycznie parametrami sygnałów wzorcowych takich jak: sygnał szumwy o równomiernej charakterystyce widmowej (szum biały) czy z sygnałem okresowym. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano wstępnej oceny statystycznej zmierzonego sygnału oraz skorelowano wzajemne poszczególne wyniki. Analiza miała na celu poznanie statystycznego charakteru zmian ładunku elektrostatycznego powstającego podczas wirowania tarczy zanurzonej w oleju izolacyjnym.
EN
In paper results of measurements an electrification current generated in spinning disc system are presented. The rotating electrometer is used for detection an electrostatic charge rate. An influence of parameters such rotating speed, dimensions of disc and temperature on measured current is determined. The statistical analysis e.g. mean, variance, standard deviation, probability density, autocorrelation and spectral density is used. These standard moments of electification are evaluted and compared with of typical signals e.g. white noise or determined signal. The preliminary evalution of measured signal is made. The results are cross correlated. The presented analysis is used for recognize statistical character of electrostatic charge rate generated while rotating of disc immersed in an isolated oil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.