Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik intensywności naprężeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonów z łącznym dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) oraz mikrokrzemionki (Silica fume – SF). W celu potwierdzenia pozytywnego wpływu zastosowanych odpadów przemysłowych w betonie wykonano badania odporności na pękanie, według drugiego modelu pękania, a także wytrzymałości na ściskanie – fcm oraz rozciąganie pośrednie – fctm. Odporność na pękanie kompozytów oceniano na podstawie wyników krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIIc. Eksperymenty wykonano na betonie z różną kompozycją dodatków mineralnych – w młodym wieku, po 3 i 7 dniach dojrzewania betonu oraz po 28 dniach. Zastosowanie odpadów przemysłowych w postaci krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej pozwala na ograniczenie zużycia cementu w betonie oraz zaoszczędzenie zasobów naturalnych do produkcji klinkieru, co spełnia koncepcje budownictwa zrównoważonego. Ponadto dzięki temu uzyskano korzystniejsze wartości parametrów: fcm, fctm oraz KIIc w porównaniu do wartości otrzymanych dla betonu odniesienia.
PL
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
PL
W pracy zaprezentowano ocenę wpływu lokalizacji otworów montażowych wykonywanych w środnikach stalowych dźwigarów głównych mostów niskowodnych na ich propagacyjną trwałość zmęczeniową. Dokonano tego w sposób pośredni poprzez analizę wartości współczynnika intensywności naprężeń KI dla pęknięć rozwijających się od rozpatrywanych otworów montażowych. Przedmiotem analiz był dwuteownik normalny o wysokości 400 mm i długości 5,60 m, dla którego wykonano dwa uproszczone modele obliczeniowe środnika umożliwiające prowadzenie obliczeń z zastosowaniem programu FRANC2D.
EN
This paper is presented an influence analysis of the mounting holes localization made in the steel web girders of steel non-standard fixed bridges on their fatigue life by analyzing the stress intensity factor K. The subject of the analysis was the steel I-beam with a height of 400 mm and an overall length of 5.60 m. Two simplified computational models of the web was enabled an implementation of numerical calculations by using the software FRANC2D
4
Content available remote Analiza parametrów mechaniki pękania w warunkach I modelu obciążenia betonu
PL
Według najnowszych prognoz, fibrobetony jako jeden z kompozytów betonowych będą stale rozwijane. Kluczowa dla budownictwa idea zrównoważonego rozwoju zakłada bowiem tworzenie trwałych konstrukcji. Dodatek zbrojenia rozproszonego do betonu poprawia jego odporność na pękanie, a tym samym wydłuża okres eksploatacji. Znajomość parametrów mechaniki pękania jest więc tu kluczowa. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dodatku włókien bazaltowych do betonu na wartości współczynnika intensywności naprężeń oraz wielkość rozwarcia szczeliny (tzw. COD). Badania przeprowadzone zostały przy użyciu betonowych dysków o średnicy 150 mm i grubości 50 mm ze wstępnie uformowanymi szczelinami o długości 15, 45 lub 75 mm. Próby były prowadzone w warunkach I modelu obciążenia z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z250. Otrzymane wyniki wskazują na zmianę charakteru pracy badanych elementów. Próbki bez włókien wykazywały typowo quasi-kruche cechy betonu, natomiast wraz ze wzrostem ilości dodawanego zbrojenia rozproszonego nabierały one cech quasi-plastycznych. Zależność ta nie była jednak jednoznaczna dla wszystkich próbek, co wynikało z heterogenicznej struktury betonu oraz tendencji do zbrylania się włókien.
EN
Nowadays fibre concrete, as one of the concrete`s composites, is still developing. The major idea of sustainable development deals with durability of constructions. Fibres in concrete improve resistant to cracks and by that increase durability. Taking this phenomenon into consideration, the knowledge of fracture mechanics parameters is really important. The aim of this paper was to determine the influence of basalt fibres addition to stress intensity factor and crack opening displacement (COD). Concrete discs 150 mm width and 50 mm thick with crack length’s 15, 45 or 75 mm were studied. Load was applied according to opening mode. Zwick/Roell Z250 machine was used in the experiment. Samples without fibres behave as quasi-brittle but these ones with fibres worked more like quasi–plastic material. Results were very diversified, because of heterogenic structure of concrete and the fibres tendency to fuse.
5
Content available Diagnostics of concrete elements after the fire
EN
The paper presents selected methods for determining the influence of fire on the load capacity of concrete elements - diagnostics and damages arising after application of fire temperatures. The subject may not seem new in terms of the well-known drop in the strength of concrete in fire conditions, but an important aspect discussed in the paper is the fracture toughness of concrete depending on high temperatures. Destructions, caused by fire temperatures, affects the physical and mechanical properties of concrete, and their size can be assessed using the stress intensity factor. According to our own research, the critical stress intensity factor KIC of concrete decreases faster than the dynamic modulus of elasticity, and also faster than compressive and tensile strength. The paper describes selected methods of diagnostics of construction elements from concrete damaged by fire.
PL
W referacie przedstawiono wybrane metody określania wpływu pożaru na nośność elementów betonowych - diagnostykę oraz uszkodzenia powstające po aplikacji temperatur pożarowych. Temat może nie wydaje się nowy w aspekcie, powszechnie znanego spadku wytrzymałości betonu w warunkach pożarowych, jednak istotnym zagadnieniem poruszonym w referacie jest odporność betonu na pękanie w zależności od wysokich temperatur. Destrukcje powstałe pod wpływem temperatur pożarowych wpływają na właściwości fizykomechaniczne betonu, a ich wielkość może być oceniana za pomocą współczynnika intensywności naprężeń. Z badań własnych wynika, że krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIC betonu zmniejsza się szybciej niż dynamiczny moduł sprężystości Edyn, a także szybciej niż wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. W referacie opisano wybrane metody diagnostyki elementów konstrukcyjnych z betonu, uszkodzonych przez pożar.
6
Content available remote Evolution of tenacity in mixed mode fracture - volumetric approach
EN
In fracture mechanics most interest is focused on stress intensity factors, which describe the singular stress field ahead of a crack tip and govern fracture of a specimen when a critical stress intensity factor is reached. In this paper, stress intensity factors which represents fracture toughness of material, caused by a notch in a volumetric approach has been examined, taking into account the specific conditions of loading by examining various U-notched circular ring specimens, with various geometries and boundary conditions, under a mixed mode I+II. The bend specimens are computed by finite element method (FEM) and the local stress distribution was calculated by the Abaqus/CAE. The results are assessed to determine the evolution of the stress intensity factor of different notches and loading distances from the root of notch. This study shows that the tenacity is not intrinsic to the material for all different geometries notches.
7
Content available remote Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie
PL
W artykule oceniono korzyści środowiskowe wynikające z optymalnego zastosowania krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) jako aktywnych dodatków mineralnych do betonu. Przeanalizowano betony z dodatkiem FA w ilości 0%, 10%, 20% i 30%. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem I modelu pękania, analizując zmiany krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KlcS . Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że optymalna ilość dodatku FA do betonu, powodująca maksymalny wzrost KlcS, wynosi 17%. Główne roczne korzyści związane z wykorzystania FA, w tej ilości, jako substytutu spoiwa cementowego, to: redukcja składowisk popiołów lotnych o 136 mln t; ograniczenie wydobycia zasobów naturalnych do produkcji klinkieru o 646 mln t; zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do wyprodukowania klinkieru o 82 EJ i redukcja emisji CO2 powstającego podczas produkcji klinkieru o 697 mln t. Zastosowanie FA w technologii betonu jest zatem częścią trzech głównych postulatów zrównoważonego budownictwa.
EN
This article focuses on the assessment of environmental benefits resulting from the optimal use of siliceous fly ash (FA) as amineral additive to concrete. Concretes with the additives of: 0%, 10%, 20% and 30% FA were analyzed. The tests were performed taking into account the first model of cracking, analyzing the changes of critical stress intensity factors KlcS. It can be concluded that the optimum volume content of the FA, i.e. maximum increase of KlcS corresponds to 17%. Therefore, in this paper presents the main annual benefits associated with the use of FA in the amount of 17% as a substitute for cementitious binder. They are as follows: reduction of FA landfills by 136 mln t; reduction of extraction of natural resources for production of clinker by 646 mln t; reduction of energy consumption needed to produce clinker by 82 EJ and reduction of CO2 emission emitted during the production of clinker by 697 mln t. The use of FA in concrete technology is a part of the 3 main demands of sustainable construction.
EN
Purpose: Carefully investigate the stress-strain state of the side grooved I-beam specimen with edge crack and determine the effect of crack length and crack faces friction on stress intensity factor at transverse shear. Design/methodology/approach: The finite element method was used to estimate the stress-strain state of I-beam specimen at transverse shear. For this purpose, a fullscale, three-dimensional model of the specimen was created, which precisely reproduces its geometry and fatigue crack faces contact. For the correct reproduction of the stress singularity at the crack tip, a special sub-model was used, which has been tested earlier in solving similar problems of fracture mechanics. In order to improve the accuracy of the calculations, for crack plane and cross-section of the specimen on the crack extension modeling, an algorithm for changing the crack length without changing the total number of elements in the model was developed and applied. Young's modulus and Poisson's ratio of structural steels were specified for the model material. The static loading of the model was realized assuming small scale yielding condition. The stress intensity factor was found through the displacement of nodes in the prismatic elements adjacent to the plane and the front of the crack. Findings: Mathematical dependences, which show an increase of stress intensity factor in the I-beam specimen with an increase in the crack length, and its decrease with an increase of crack faces friction factor at transverse shear, were established. The results are compared with the partial cases known from the literature and their good convergence was shown. Research limitations/implications: By analyzing the obtained graphical dependences, it is established that for relative crack lengths less than 0.4 there is a significant influence of the initial notch on the stress-strain state of the specimen, and for the lengths greater than 0.9 an influence of constrained gripping part took place. For this reason, all subsequent calculations were carried out in the range of relative crack length from 0.4 to 0.9, which represents the applicability range of the final calculation formula. Increasing of the crack faces friction factor from 0 to 1 monotonically reduces the stress at the crack tip. For a short crack, this effect is 1.5 times greater than for a long one, which is reflected by the calculation formula. Practical implications: Using the proposed calculation formula, one can calculate the stress intensity factor in the I-beam specimen, and to determine the crack growth resistance characteristics of structural steels at transverse shear. Originality/value: A new, easy-to-use in engineering calculations formula is proposed for stress intensity factor determination in the I-beam specimen at transverse shear. The formula takes into account crack faces friction for various crack lengths.
9
Content available remote Prediction of crack propagation direction in the cemented total hip prosthesis
EN
The major inconvenient of the Poly methyl methacrylate (PMMA) is the crack formation; this phenomenon takes place during the polymerization process which is the result of an exothermic chemical reaction. In this context, this study aims to predict the behavior of macros cracks situated in the most heavily loaded sites in newly used bone cement. In fact, the prediction of crack propagation directions in bone cement during exercising the most practiced activity by patients allows determination of the most favorable cracking directions and subsequently provides orientations for the studies aiming to fight against this phenomenon.
EN
The present work aims to investigate a penny-shaped crack problem in the interior of a homogeneous elastic material at the symmetry plane, under an axisymmetric torsion by two circular rigid discs symmetrically located in the elastic medium. The two discs rotate with the same angle in the different direction about the axis passing through their centers. The general solution of this problem is obtained by using the Hankel transforms method. The corresponding doubly mixed boundary value problem associated with the rigid disc and the penny-shaped is reduced to a system of dual integral equations, which are transformed, to a Fredholm integral equations of the second kind. Using the quadrature rule, the resulting system is converted to a system of infinite algebraic equations. The variation in the displacement, stress and stress intensity factor are presented for some particular cases of the problem.
11
Content available remote Uogólniona odporność na pękanie betonu z popiołami lotnymi
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na uogólnioną odporność na pękanie betonu zwykłego. Badania przeprowadzono na trzech rodzajach próbek z dodatkiem FA w ilości: 0% (FA-00), 20% (FA-20) i 30% (FA-30). Oceniano wytrzymałość na ściskanie betonów fcm oraz odporność na pękanie przy: I., II. i III. modelu pękania, po 3, 7, 28, 90, 180 i 365 dniach. Odporność na pękanie wyznaczano na podstawie krytycznych współczynników intensywności naprężeń: KIc, KIIc, KIIIc, a następnie obliczano uogólnioną odporność na pękanie Kc. Na podstawie wyników z przeprowadzonych eksperymentów sformułowano praktyczne wskazówki i zalecenia dotyczące stosowania kompozytów z dodatkiem FA w przemyśle betonów.
EN
The paper presents investigation of how the usage of siliceous fly ash (FA) in plain concrete affects of its generalized fracture toughness. Three test groups were constituted with the replacement percentages as: 0% (FA-00), 20% (FA-20) and 30% (FA-30). In the coarse of experiments, measurements of compressive strength fcm of concrete were done as well as fracture toughness for: I., II. and III. model of cracking after: 3, 7, 28, 90, 180 and 365 days. Fracture toughness of concretes was determined based on the critical stress intensity factors: KIc, KIIc, KIIIc, and then a generalized fracture toughness Kc was calculated. On the basis of the obtained results, several practical tips and recommendations on the use of plain concretes with the FA, in concrete industry are given.
12
Content available Dynamically loaded branched and intersecting cracks
EN
The boundary element method (BEM) is applied to analysis of statically and dynamically loaded plates with branched and intersecting cracks. The numerical solution is obtained by discretization of external boundaries and crack surfaces using quadratic three-node boundary elements. The problem of coincident crack boundaries is solved by the dual BEM in which for nodes on crack surfaces simultaneously the displacement and the traction boundary integral equations are applied. The dynamic problem is solved by using the Laplace transform method and the solution in the time domain is computed by the Durbin numerical inversion method. The Laplace transform method gives very stable and accurate results and requires small computer memory. Static stress intensity factors (SIF) are computed by the path independent J-integral and dynamic SIF by the crack opening displacement (COD) method. Numerical examples of a branched crack in a rectangular plate and a star-shaped crack in a square plate are presented. Static SIF are compared with available results presented in literature showing good agreement. The maximum dynamic SIF are approximately two times larger than the corresponding static SIF. The influences of angles between branches of the crack and dimensions of the plate for the star-shaped crack on dynamic SIF are analyzed.
PL
Metodę elementów brzegowych (MEB) zastosowano do analizy obciążonych statycznie i dynamicznie tarcz z pęknięciami rozgałęzionymi i przecinającymi się. Rozwiązanie numeryczne otrzymano w wyniku dyskretyzacji brzegów zewnętrznych tarczy i krawędzi pęknięć z zastosowaniem kwadratowych trójwęzłowych elementów brzegowych. Zastosowano sformułowanie duale MEB do analizy pokrywających się krawędzi pęknięcia, w którym stosuje się jednocześnie dla węzłów pęknięcia brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Zagadnienie dynamiczne analizowano metodą transformacji Laplace’a, a rozwiązanie w dziedzinie czasu wyznaczono metodą numerycznej transformacji odwrotnej Durbina. Metoda transformacji Laplace’a pozwala na wyznaczenie stabilnego i dokładnego rozwiązania i wymaga małej pamięci komputerowej. Statyczne współczynniki intensywności naprężeń (WIN) obliczono za pomocą J-całki niezależnej od konturu całkowania, a dynamiczne WIN na podstawie rozwarcia krawędzi pęknięcia. Przedstawiono przykłady numeryczne rozgałęzionego pęknięcia w tarczy prostokątnej i pęknięcia gwiaździstego w tarczy kwadratowej. Statyczne WIN porównano z wynikami dostępnymi w literaturze, wykazując dobrą zgodność rozwiązań. Maksymalne wartości dynamicznych WIN są około dwukrotnie większe niż odpowiednie statyczne WIN. Badano wpływ kąta między pęknięciami rozgałęzionymi i wielkości tarczy z pęknięciem gwiaździstym na dynamiczne WIN.
PL
Beton, jako uniwersalny, kompozytowy materiał, jest eksploatowany w konstrukcjach pod wpływem różnych, złożonych obciążeń statycznych, dynamicznych, wpływom środowiska zewnętrznego, np. nagłe uderzenia, temperatura, wilgotność. Zapewnienie konstrukcjom betonowym bezpiecznej eksploatacji i trwałości to zadania stawiane w okresie projektowania polegające na wykonaniu badań mieszanek i próbek betonowych. Badania służą jak najdokładniejszemu odwzorowaniu pracy betonu w warunkach naturalnych z uwzględnieniem obciążeń w czasie eksploatacji. Badania betonu w laboratorium dotyczą ustalenia wytrzymałości na ściskanie (fc), rozciąganie (fct); w obszarze trwałości: mrozoodporności, odporności na korozję, wpływu wysokiej temperatury, nasiąkliwości. W przypadku trwałości betonu ustala się zmianę dynamicznego modułu sprężystości Ed, współczynnik intensywności naprężeń (KIC), lub wpływ obciążeń dynamicznych na trwałość i wytrzymałość betonu – obecnie badania te stanowią prężnie rozwijającą się grupę testów, co ma także związek z pojawianiem się nowych rodzajów cementów, kruszyw a w konsekwencji betonów nowej generacji, tj. BWW, BUWW, BSZ. Poszukuje się również możliwości modyfikacji i zwiększenia trwałości tradycyjnych betonów. Niewątpliwie, na wszystkie w/w cechy betonu decydujący wpływ ma wskaźnik w/c, jako główny parametr strukturotwórczy definiujący układ matryca-kruszywo. W artykule przedstawiono analizę porównawczą kilku cech wytrzymałościowych betonu, w zależności od w/c (wartości 0,4-0,7). Przyjęto stałą ilość kruszywa grubego (żwiru). Analizowano wpływ wskaźnika w/c na: fc, fct, KIC, Ei betonu żwirowego.
EN
Concrete, as a universal, composite material, is used in structures under the influence of various static, dynamic loads, influences of the external environment, such as sudden impacts, temperature, humidity. Ensuring concrete constructions for safe operation and durability are tasks placed in the design phase, consisting in the testing of mixtures and concrete samples. The studies serve as the most accurate representation of concrete in natural conditions, taking into account the loads during operation. Concrete testing in the laboratory relates to the determination of the compressive strength (fc), the tensile strength (fct); in the area of durability: frost resistance, corrosion resistance, influence of high temperature, absorbability. In the case of concrete durability, the dynamic modulus of elasticity Ed, the stress intensity index (KIC), or the impact of dynamic loads on the durability and strength of concrete are determined – nowadays, they are a rapidly growing test group, which is also related to the emergence of new types of cements, aggregates and consequently new generation concrete, i.e. HSC, UHSC, HPC. Also looking for opportunities to modify and enhance the durability of traditional concrete. Undoubtedly, for all of the aforementioned features of the concrete, the w/c ratio is the decisive factor as the main structural parameter defining the matrix system – aggregate. The paper presents comparative analysis of several strengths of concrete, depending on w/c (values of 0.4-0.7). A fixed amount of aggregate (gravel) was assumed. The influence of the w/c ratio on: fc, fct, KIC, Ei of gravel concrete was analyzed.
14
Content available remote Ocena wytrzymałości konstrukcji zawierającej pęknięcia
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia oceny wytrzymałości elementów konstrukcji zawierających pęknięcia. Dokonano porównania nośności elementu z pęknięciem, wyznaczonej klasyczną metodą naprężeń nominalnych oraz metodą opartą na mechanice pękania. Pokazano, jak sposób obciążenia oraz położenie pęknięcia wpływają na wartość naprężeń wokół wierzchołka pęknięcia. Zamieszczono przykład obliczeń numerycznych współczynnika intensywności naprężeń z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS.
EN
Presented paper includes strength evaluation of cracked structure. Author draw a comparison between structure element’s effort with use of classic nominal stress method and fracture mechanics method. The example illustrates influence of load mode and crack location on stress value around crack tip. Example of numerical calculation of stress intensity factor with use of ANSYS software wasattached.
EN
The problem considered in this paper is of the cracked thin-walled beams. They are subjected to combined loading by the bending moment and the axial force. The profiles with the I (H), T and U cross-sections were analyzed. The analytical method is based on application of classical expressions for Mode I SIF of such beams with taking into account the cross sections' warping. The classical expressions for SIF for the thin plate are adapted by including the reduced forces and moments characteristic for the thin-walled beams. The numerical simulation for calculating the stress intensity factor of the cracked thin-walled beams consisted of application of the Finite Element Method (FEM) by use of the J-EDI method. It is found that the Mode I SIF of cracked thin-walled beams increases with crack length increase. The conducted comparison of results obtained by application of the two methods confirms the validity of the proposed analytical expressions only for the small crack lengths.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań parametrów mechaniki pękania na próbkach półwalcowych, która jest stosowana na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono również wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej oraz dokonano klasyfikacji badanych materiałów pod kątem odporności na pękanie.
EN
The paper presents the methodology for determining the fracture mechanic parameters, which is used at Gdańsk University of Technology. It also presents the results of laboratory tests of fracture mechanics parameters of asphalt mixes designed to wearing course and binder course. On the basis of the results the studied asphalt mixes were evaluated for resistance to fracture.
EN
It is essential in damage tolerance design to determine the stress intensity factor theoretically. The stress intensity factor for a cracked plate that is reinforced with a sheet by seam welding is determined theoretically and plotted as function of the seam welding location and stiffness ratio. The singular integral equation is derived based on the compatibility condition between the cracked plate and the reinforcement plate, and it is solved by means of Erdogan and Gupta‘s method. The theory is verified by comparing the results of the present analysis with those of a numerical analysis. The results from the present analysis show that the reinforcement effect improves as the welding line is situated closer to the crack and as the stiffness ratio of the cracked plate and the reinforcement plate increases.
EN
The paper presents the exact solution of the antiplane problem for an inhomogeneous bimaterial with the interface crack exposed to the normal load and cyclic loading by a concentrated force in the longitudinal direction. Using discontinuity function method the problem is reduced to the solution of singular integral equations for the displacement and stress discontinuities at the domains with sliding friction. The paper provides the analysis of the effect of friction and loading parameters on the size of these zones. Hysteretic behaviour of the stress and displacement discontinuities in these domains is observed.
PL
Beton, który jest materiałem uniwersalnym, wieloskładnikowym, heterogenicznym i anizotropowym, jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych powszechnie stosowanym w budownictwie. Wpływa na to łatwy dostęp do jego składników, dość niskie koszty wytworzenia, możliwość stosowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, możliwość wznoszenia budowli i wykonywania konstrukcji w różnych technologiach. Eksploatacja konstrukcji budowlanych powoduje ich fizyczne zużycie, elementy betonowe i żelbetowe ulegają destrukcji. Z powodu bardzo wysokich kosztów budowy nowych obiektów użytkowane konstrukcje muszą być naprawiane i wzmacniane różnymi metodami. Zdarza się, że konstrukcje zaprojektowane poprawnie ulegają katastrofalnemu zniszczeniu w wyniku nagłego pękania. Wspólnym mianownikiem takich sytuacji jest obecność pęknięć pierwotnych. W konstrukcjach stalowych mogą być one efektem np. błędnego spawania, w betonowych – np. zjawisk skurczowych. Nagłe pękanie jest spowodowane, zachodzącym z szybkością dźwięku, wzrostem propagacji istniejących pęknięć, które nagle stają się niestabilne. Przekroczone zostaje krytyczne naprężenie, przy którym jest dostatecznie dużo energii na to, aby wykonać pracę rozrywania materiału.
EN
Concrete is a universal, multi-component, heterogeneous, anisotropic material, and is one of the basic materials widely used in construction. Reasons for this include the easy availability of its components, relatively low production costs, usability in variable weather conditions, and the possibility of making structures using various different technologies. When structures are in use they are subject to physical wear, and concrete and reinforced concrete elements suffer degradation. Because of the very high costs of constructing new buildings, various methods must be applied to repair and reinforce existing structures. Sometimes even correctly designed structures suffer catastrophic damage as a result of sudden cracking. A common feature of such situations is the presence of primary cracks. In steel structures these may result from faulty welding, for example, while in the case of concrete the cause may be shrinkage effects. Sudden cracking is caused by growth, propagated at the speed of sound, in existing cracks, which rapidly become unstable. This involves the exceeding of the critical stress, where there is sufficient energy available to tear the material apart.
EN
This work makes use of singular integral equations method to solve plane contact problem for a half-space containing cracks. This method is based on complex variables. Relationships are presented which help find the contact pressure under the punch and the value of stress intensity factors at the crack tips. A detailed solution is presented for the problem of a punch pressed to the surface of a half-space weakened by a single straight crack. It includes both a situation where the punch has a flat and parabolic base. The influence of friction and the position of the crack on the distribution of the values of stress intensity factors KI i KII in the functions of crack length and distance from the contact zone was analyzed in detail.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.